Przedmioty

Ocenianie z przyrody i biologii dla klas IV – VIII
nauczyciel – Beata Potasińska

 1. Na każdą lekcję przyrody, biologii) uczeń przynosi: zeszyt, książkę, zeszyt ćwiczeń.
 2. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać ” + „. Trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą.
 3. Uczeń otrzymuje „-„, jeśli nie wypełnia swoich obowiązków w czasie lekcji. Trzy minusy składają się na ocenę niedostateczną.
 4. Uczeń może zgłosić w semestrze jedno nieprzygotowanie (klasa V, VI i VIII) lub dwa nieprzygotowania (klasa IV, VII). Należy je zgłaszać na początku lekcji. Kolejne nieprzygotowania są równoznaczne z oceną niedostateczną.
 5. W czasie semestru postępy ucznia są oceniane na podstawie:
  a) prac klasowych,
  b) kartkówek (z trzech ostatnich lekcji ),
  c) odpowiedzi ustnych,
  d) aktywności na lekcji,
  e) prowadzenia zeszytu ćwiczeń,
  f) prac domowych,
  g) prezentacji,
  h) samodzielnych prac na lekcji,
  i) prac wykonywanych w grupie
 6. W razie nieobecności na sprawdzianie uczeń jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w ustalonym z nauczycielem terminie i formie.
 7. Uczeń może dostać na semestr ocenę celującą jeśli spełnia minimum trzy z czterech niżej wymienionych warunków:
  a) opanował materiał w stopniu bardzo dobrym,
  b) jest laureatem konkursów przyrodniczych,
  c) samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza program,
  d) posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe.
 8. Inne wymagania i zasady związane z ocenianiem w klasach IV-VIII są zawarte w § 66 Statutu Szkoły.
 1. Uczeń pracuje na ocenę semestralną (lub roczną) przez cały semestr (rok). Otrzymanie oceny wyższej niż przewidywana jest możliwe jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych losowo sytuacjach, po zaliczeniu materiału z całego semestru (roku) na tą ocenę.

 

Ocenianie z geografii dla klas IV – VIII
nauczyciel – Beata Potasińska

 1. Na każdą lekcję geografii, biologii uczeń przynosi: zeszyt, książkę, zeszyt ćwiczeń.
 2. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać ” + „. Trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą.
 3. Uczeń otrzymuje „-„, jeśli nie wypełnia swoich obowiązków w czasie lekcji. Trzy minusy składają się na ocenę niedostateczną.
 4. Uczeń może zgłosić w semestrze jedno nieprzygotowanie (klasa V, VI i VIII) lub dwa nieprzygotowania (klasa IV, VII). Należy je zgłaszać na początku lekcji. Kolejne nieprzygotowania są równoznaczne z oceną niedostateczną.
 5. W czasie semestru postępy ucznia są oceniane na podstawie:
  a) prac klasowych,
  b) kartkówek (z trzech ostatnich lekcji ),
  c) odpowiedzi ustnych,
  d) aktywności na lekcji,
  e) prowadzenia zeszytu ćwiczeń,
  f) prac domowych,
  g) prezentacji,
  h) samodzielnych prac na lekcji,
  i) prac wykonywanych w grupie
 6. W razie nieobecności na sprawdzianie uczeń jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w ustalonym z nauczycielem terminie i formie.
 7. Uczeń może dostać na semestr ocenę celującą jeśli spełnia minimum trzy z czterech niżej wymienionych warunków:
  a) opanował materiał w stopniu bardzo dobrym,
  b) jest laureatem konkursów przyrodniczych,
  c) samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza program,
  d) posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe.
 8. Inne wymagania i zasady związane z ocenianiem w klasach IV-VIII są zawarte w § 66 Statutu Szkoły.
 1. Uczeń pracuje na ocenę semestralną (lub roczną) przez cały semestr (rok). Otrzymanie oceny wyższej niż przewidywana jest możliwe jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych losowo sytuacjach, po zaliczeniu materiału z całego semestru (roku) na tą ocenę.

Wymagania edukacyjne z historii dla klas 4- 8 w roku szkolnym 2020/2021

 1. Na każdą lekcje historii uczeń przynosi ze sobą zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, podręcznik.
 2. W czasie roku szkolnego 2019/2020 uczeń może otrzymać oceny z :
  1. wypowiedzi ustnej,
  2. pracy domowej,
  3. kartkówki (kartkówka jest krótką formą wypowiedzi pisemnej, która obejmuje 3 tematy i jest zapowiedziana przez nauczyciela. Oceny z kartkówki nie można poprawić),
  4. pisemnej pracy klasowej ( sprawdzian pisemny, diagnoza, test),
  5. aktywności na zajęciach szkolnych,
  6. prac projektowych,
  7. udziału w konkursach historycznych,
  8. prezentacji,
  9. samodzielnej pracy na lekcjach,
  10. pracy wykonywanej w grupach.
 3. Uczeń klasy IV w ciągu semestru, na początku zajęć lekcyjnych, może zgłosić nieprzygotowanie (odpowiedz ustna ) raz w semestrze i raz w semestrze może zgłosić brak zadania domowego. Nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych nie zgłaszamy przy zapowiedzianych formach pisemnych (kartkówka, sprawdzian, test). Wyjątkiem jest powrót ucznia po chorobie.
 4. Uczeń klasy V-VIII w ciągu semestru, na początku zajęć lekcyjnych, może zgłosić nieprzygotowanie (odpowiedz ustna) dwa razy w semestrze i dwa razy w semestrze może zgłosić brak zadania domowego. Nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych nie zgłaszamy przy zapowiedzianych formach pisemnych (kartkówka, sprawdzian, test, diagnoza). Wyjątkiem jest powrót ucznia po chorobie.
 5. W razie nieobecności na sprawdzianie/teście uczeń jest zobowiązany do zaliczenia pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem.
 6. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczna ze sprawdzianu/testu tylko raz w ciągu dwóch tygodni po zapoznaniu się z ocena.
 7. Osiągnięcia ucznia są przeliczane w następujący sposób:
  1. od 98% – celujący;
  2. od 90% – bdb;
  3. od 75% – db;
  4. od 60% – dst;
  5. od 45% – dop;
  6. poniżej 45% – ndst.
 8. Dopuszcza się stawianie ocen cząstkowych.
 9. Uczeń może otrzymać na semestr/ koniec roku szkolnego ocenę celującą jeżeli spełni minimum trzy z niżej wymienionych warunków:
  1. opanował materiał przewidziany w podstawie programowej w stopniu bardzo dobrym,
  2. jest laureatem konkursów historycznych,
  3. posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe,
  4. samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza podstawę programowa.
 10. Za aktywność na zajęciach lekcyjnych uczeń może otrzymać plusy i minusy.
  1. Plusy można otrzymać za: aktywny udział na zajęciach lekcyjnych, prace samodzielna, prace w grupie, dodatkowe prace. Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobra.
  2. Minusy można otrzymać za: brak odpowiedzi na zadane pytania wynikające z lekcji, brak samodzielnej pracy, brak pracy w grupie. Za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczna.
 11. Inne uwagi:
  1. pisemne prace klasowe, testy zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
  2. kartkówki są zapowiadane i obejmują trzy ostatnie tematy zajęć lekcyjnych,
  3. prace klasowe, testy, dodatkowe zadania domowe oddawane są w terminie 2 tygodni,
  4. prace pisemne uczniów są udostępniane rodzicom i uczniom tylko na terenie szkoły podczas zebrań z rodzicami, indywidualnych konsultacji lub w innym terminie ustalonym przez nauczyciela.

Szczegółowe wymagania edukacyjne

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Ocenianie z informatyki dla klas IV – VIII
nauczyciel – Michał Szlachcic

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

Wymagania edukacyjne z języka hiszpańskiego dla klas 4 i 7
Nauczyciel: Campos Manuel Nogueiras

Klasa 4

Klasa 7

 Wymagania dot. języka niemieckiego w klasach IV – VIII

Uczeń powinien:

 1. Przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace  w terminie.
 2. Przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy i pozostałe potrzebne rzeczy na każdą lekcję.
 3. Starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy.
 4. Uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów). Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia ( przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.
 5. Uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach i prowadzić pełne notatki w zeszycie przedmiotowym,
 6. Rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych.
 7. Systematycznie uczyć się, aby kartkówki i odpytywanie zaliczać na jak najlepsze oceny.
 8. Swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Ocenianie:

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości.
 2. Ocenie podlegają:
 • prace klasowe,
 • kartkówki,
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe,
 • praca w zeszycie przedmiotowym,
 • aktywność w czasie zajęć, zaangażowanie (uczniowie na lekcjach mogą dostawać plusy za aktywność; pięć  plusów to ocena bardzo dobra),
 • przygotowanie do zajęć,
 • inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).
 1. Nauczyciel wystawia ocenę semestralną z min. czterech ocen cząstkowych (ocena nie jest średnią arytmetyczną).
 2. O ocenie z języka niemieckiego na koniec semestru lub roku szkolnego decydują głównie oceny z prac klasowych i kartkówek.
 3. O pracy klasowej nauczyciel informuje co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, podaje zakres materiału, typy zadań.
 4. Każdą pracą klasową poprzedza dokładne powtórzenie materiału w klasie.
 5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nieprzekraczającym dwóch tygodni. W razie stwierdzenia, że uczeń specjalnie unika pracy klasowej, pisze ją bez uprzedzenia na najbliższych zajęciach.
 6. Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela najpóźniej w ciągu dwóch tygodni. Chęć poprawy zgłasza uczeń. Ocena uzyskana jest wpisywana do dziennika obok oceny wcześniejszej.
 7. Kartkówkę nauczyciel może przeprowadzić bez uprzedzania.
 8. Sprawdziany, prace pisemne, kartkówki ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom w czasie dni otwartych lub w czasie umówionych spotkań indywidualnych.
 9. Nauczyciel nie obniża ocen z prac pisemnych z powodu błędów ortograficznych tylko uczniom, którzy mają zaświadczenie o dysleksji lub dysortografii bądź o obniżonych wymaganiach.
 10. Na ocenę celującą uczeń powinien bardzo dobrze pracować w czasie całego semestru, być przygotowany do lekcji, aktywny, wykonywać zadania dodatkowe. Prace klasowe powinien pisać na ocenę celującą.
 11. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi). Nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem minusa. Czterokrotne nieprzygotowanie (czwarty minus) powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.
 12. Na ocenę uczeń pracuje całe półrocze/cały rok. Poprawa przewidywanej oceny na półrocze/koniec roku może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy uczeń zaliczy pisemnie i ustnie cały materiał z jednego lub dwóch semestrów, co najmniej na ocenę poprawianą. Ocena ostateczna może być wyższa tylko o jeden stopień.

Katarzyna Gawlicka-Lucima

Informacje ogólne
Przedmiot oceniania: język polski w klasach IV-VIII
Okres obowiązywania: rok szkolny 2019/2020

Ocenianie kształtujące
Nauczyciele języka polskiego stosują w swojej pracy elementy oceniania kształtującego.

Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.

Zasady obowiązujące przy ocenianiu:

Uczeń powinien:
1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
2.przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
3.starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
4.uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe);
5.uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach;
6.rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych;
7.systematycznie uczyć się,
8.swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Narzędzia kontroli
W roku szkolnym 2019/2020 przewiduje się następujące sposoby sprawdzające wiedzę oraz umiejętności ucznia:

– całogodzinne prace klasowe (co najmniej dwie w ciągu semestru),
– sprawdziany gramatyczne
– testy sprawdzające wiedzę dotyczącą lektur szkolnych oraz testy gramatyczne,
– kartkówki,
– wypracowania pisane w domu i w szkole
– dyktanda,
– recytacje,
– odpowiedzi ustne
– ćwiczenia i zadania wykonywane na lekcji
– prace projektowe i prace długoterminowe/ praca zespołowa
– głośne czytanie w klasie czwartej
– w klasie ósmej próbne egzaminy ósmoklasisty oraz wszelkie formy przygotowania do egzaminu
– referaty
– aktywność na zajęciach
– prace domowe
– udział w konkursach (w zależności od wyniku)

 1. Prace klasowe oraz sprawdziany są zapowiadane tydzień wcześniej, omawiany jest ich zakres (termin zapisywany jest w dzienniku elektronicznym).
 2. Testy sprawdzające wiedzę dotyczącą znajomości treści lektury są przeprowadzane na pierwszej jednostce lekcyjnej z cyklu lekcji dotyczących omawiania danej lektury
 3. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową, sprawdzian, test lub wypracowanie klasowe z przyczyn losowych, powinien je napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 4. Prace klasowe, testy i sprawdziany są oddawane w terminie do 2 tygodni.
 5. Wypracowania klasowe i domowe oddawane są w terminie do 21 dni od daty ich oddania (napisania).
 6. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu lub testu w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.
 7. Przy poprawianiu prac i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika.
 8. Krótkie, 20-minutowe sprawdziany mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. Nie muszą być zapowiadane.
 9. Wszystkie sprawdziany, testy i kartkówki będą ocenianie z uwzględnieniem kryterium procentowego:

98%-100%                    celujący (6)
96%-97%                       bardzo dobry + (5+)
93%-95%                       bardzo dobry (5)
90%-92%                       bardzo dobry – (5-)
85%-89%                       dobry + (4+)
80%-84%                       dobry (4)
75%-79%                       dobry – (4-)
70%-74%                       dostateczny + (3+)
65%-69%                       dostateczny (3)
60%-64%                       dostateczny – (3-)
55%-59%                       dopuszczający + (2+)
49%-54%                       dopuszczający (2)
45%-48%                       dopuszczający – (2-)
0%-44%                         niedostateczny (1)

 

 1. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciele będą brali pod uwagę kryteria opracowane przez CKE, umieszczonymi w Informatorze przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty
 1. Przy ocenie wypowiedzi ustnych będą brane pod uwagę przede wszystkim:
  • Zgodność wypowiedzi z tematem
  • Umiejętność wyciągania wniosków
  • Słownictwo
  • Poprawność gramatyczna i stylistyczna
 1. Udział w konkursach będzie oceniany zgodnie z zapisem statutowym szkoły:

ocenę celującą – jeżeli uczestnik uzyska 100% możliwych punktów
ocenę bardzo dobrą – jeżeli uczestnik uzyska 80%
i więcej możliwych punktów
plus – jeżeli uczestnik uzyska 79% – 50% możliwych punktów

 1. Za pracę na lekcji uczniowie będą otrzymywali także plusy („+”) oraz minusy („-”)
 1. plus (+) będzie można otrzymać za:
 • aktywność na lekcji,
 • prace domowe o małym stopniu trudności,
 • pracę w grupie
 • przygotowanie materiałów wzbogacających proces lekcyjny
 • inne formy aktywności
 1. minus (-) będzie można otrzymać za:
 • brak pracy domowej
 • brak zeszytu przedmiotowego
 • podręcznika lub innych środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji,
 • niewłaściwą pracę w grupie
 • brak zaangażowania na lekcji

Za trzy plusy uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą, za pięć plusów –ocenę celującą

Za trzy minusy – ocenę niedostateczną.

Rozliczanie plusów i minusów odbywa się na bieżąco.

 1. W ciągu jednego semestru uczeń może trzy razy zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, podręcznika, przyborów, materiałów itp.). Zgłoszenie nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych prac klasowych, dyktand, testów z lektury, kartkówek oraz prac domowych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem.

Sposoby informowania ucznia i rodzica ucznia o postępach w nauce:

 • Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniom i rodzicom na ich prośbę i tylko na terenie szkoły – podczas zebrań z rodzicami, konsultacji indywidualnych oraz w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem
 • Rodzice mają prawo sfotografować pisemną pracę swojego dziecka, tylko na własny użytek
 • Informacje o postępach ucznia są przekazywane rodzicom:
 1. podczas zebrań z rodzicami
 2. podczas indywidualnych konsultacji
 3. poprzez adnotację w zeszycie przedmiotowym
 4. poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym

Zasady wystawiania oceny śródrocznej oraz końcowej:
Uczniowie są informowani szczegółowo o systemie oceniania ich pracy na pierwszej lekcji języka polskiego.

Nauczyciel wystawia ocenę semestralną oraz roczną w oparciu o ocenę całorocznej
i systematycznej pracy ucznia. Bierze pod uwagę możliwości ucznia oraz jego wkład pracy w przygotowanie do lekcji. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną z ocen ucznia. Noty z poszczególnych form sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia mają różną rangę. Zgodnie z zasadami oceniania kształtującego ocena śródroczna i roczna jest wynikiem dokonanej przez nauczyciela analizy ocen sumujących i wyrażana jest stopniem. Jeśli oceny ucznia wahają się między dwoma stopniami lub uczeń z powodu usprawiedliwionych nieobecności nie miał możliwości porównywalnej z innymi uczniami zaprezentowania swojej wiedzy, nauczyciel stawia przed nim dodatkowe zadania, dzięki którym można otrzymać ocenę lepszą.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający jedno z kryteriów:

 • Uczeń, który z większości prac klasowych, sprawdzianów i testów otrzymał oceny celujące
 • Uczeń z tytułem laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź ponad wojewódzkim
 • Uczeń będący finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej

Dodatkowym kryterium jest stosunek ucznia do przedmiotu, przejawiający się w sumienności, samodzielności w poszerzaniu swej wiedzy, dociekliwości.

Uczniowie z opiniami oraz orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Wszystkie kryteria oceny ucznia są dostosowywane do możliwości uczniów posiadających opinie lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Prace pisemne uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią  (wypracowania, sprawdziany z nauki o języku i z literatury) oceniane będą przede wszystkim ze względu na ich zawartość merytoryczną (treść, zakres wiedzy), a nie ze względu na ich poprawność ortograficzną, czy poziom graficzny pisma. Każda opinia i orzeczenie są analizowane szczegółowo, ponieważ zalecenia dla poszczególnych osób różnią się.

KLASA 4a

Lista lektur na rok szkolny 2020/2021

 1. Małgorzata Kondej Sejf z milionem w środku czyli bestseller 3b (przeniesiona z klasy 3) – 21 września
 2. Jan Brzechwa, „Akademia pana Kleksa” – 3 listopada
 3. Janusz Christa „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” – 4 stycznia
 4. Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempe, „Mikołajek” – 1 marca
 5. Charles Perrault, „Kopciuszek” – 1 kwietnia
 6. Aleksander Puszkin, „Bajka o rybaku i rybce” – 10 maja
 7. Frances Hodgson Burnett, „Tajemniczy ogród” – 7 czerwca

 

KLASA 4B

Lista lektur na rok szkolny 2020/2021

 1. Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa
 2. Janusz Christa Kajko i Kokosz. Szkoła latania
 3. Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempe, Mikołajek
 4. Charles Perrault, Kopciuszek
 5. Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce
 6. Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród
 7. Małgorzata Musierowicz, Opium w rosole

 

Klasa 5

Lista lektur na rok szkolny 2020/2021

 1. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
 2. Clive Staples Lewis Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa
 3. Ferenc Molnar, Chłopcy z Placu Broni
 4. Bolesław Prus, Katarynka
 5. Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy
 6. Ryrych, Wyspa mojej siostry
 7. Lewis Carrol, Alicja w Krainie Czarów

 

Klasa 6a

Lista lektur na rok szkolny 2020/2021

 1. John Ronald Reul Tolkien, Hobbit, czyli tam
  i z powrotem
 2. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
 3. Lucy Maund Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza
 4. Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant
 5. Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy

Klasa 6b

Lista lektur na rok szkolny 2020/2021

 1. John Ronald Reul Tolkien, Hobbit, czyli tam
  i z powrotem
 2. Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
 3. Katarzyna Ryrych, Wyspa mojej siostry
 4. Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant
 5. Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy

Klasa 7

Lista lektur na rok szkolny 2020/2021

 1. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
 2. Henryk Sienkiewicz, Latarnik
 3. Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę
 4. Karol Dickens, Opowieść wigilijna
 5. Adam Mickiewicz, Dziady cz. II
 6. Aleksander Fredro, Zemsta
 7. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis
 8. Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze
 9. Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża

Klasa 8a

Lista lektur na rok szkolny 2020/2021

 1. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
 2. Ignacy Krasicki, Żona modna
 3. Juliusz Słowacki, Balladyna
 4. Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
 5. Sławomir Mrożek, Artysta
 6. Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża
 7. Agata Christie, Dwanaście prac Herkulesa

Klasa 8b

Lista lektur na rok szkolny 2020/2021

 1. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
 2. Ignacy Krasicki, Żona modna
 3. Juliusz Słowacki, Balladyna
 4. Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
 5. Sławomir Mrożek, Artysta
 6. Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża
 7. Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze

 

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJI MATEMATYKI 2020/21

1. Uczeń jest obowiązany posiadać na każdej lekcji
matematyki: zeszyt, podręcznik i zeszyt ćwiczeń/zbiór zadań, przyrządy
geometryczne

2. W danym semestrze uczeń może zgłosić trzy
nieprzygotowania, każde kolejne jest równoznaczne z otrzymaniem oceny
niedostatecznej. Nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi na początku
zajęć.  Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianych kartkówek i
sprawdzianów.

3. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać “+”. Pięć plusów/
sześć zostaje zamienionych na ocenę bardzo dobrą/celującą (5/6).

4. W przypadku nie wypełniania przez ucznia jego obowiązków w
trakcie lekcji, otrzymuje on “-“. Pięć minusów odpowiada ocenie niedostatecznej (1).

a)od 98%- celujący;
b)od 90%- bdb;
c)od 75%- db;
d)od 60%- dst;
e)od 45%- dop;
f)poniżej 45%- ndst

5. Na zajęciach matematyki ocenie podlegają:
– sprawdziany, obejmujące materiał nauczania z całego działu
– kartkówki, obejmujące materiał nauczania z trzech ostatnich
   lekcji

– odpowiedzi ustne, z trzech ostatnich lekcji i z pracy domowej
– udział w konkursach
– aktywność na zajęciach
– prace domowe
– praca w grupach
– samodzielna praca na lekcji

6. Wagi poszczególnych ocen wynikają z zapisów Statutu Szkoły.

7.Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.

8. Uczeń może jeden raz przystąpić do poprawy oceny
niedostatecznej ze sprawdzianu, w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od
daty oddania prac. Termin ten obowiązuje również uczniów nieobecnych na
sprawdzianie.

9. Uczeń otrzymuje wskazówki do nauki, które zapisywane są w
Librusie pod kategorią Formy pomocy, wskazówki do nauki. Należy je wykonać, a w
razie trudności z zadaniem konsultować się z nauczycielem w określonym w opisie
terminie.

10. Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:

 • stopień celujący otrzymuje uczeń, który w bardzo dobrym stopniu opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania matematyki i biegle się nimi posługuje (ze sprawdzianów otrzymywał oceny celujące i bardzo dobre, z przewagą celujących), rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności, proponuje nietypowe rozwiązania, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, przejawia szczególne zainteresowania przedmiotem,
 • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował i sprawnie wykorzystuje pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania matematyki na danym poziomie, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach, sumiennie przygotowuje się do zajęć,
 • stopień dobry otrzymuje uczeń, który w znacznym stopniu opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania i stosuje je w praktyce, samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania, systematycznie pracuje na lekcji,
 • stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania matematyki, samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji,
 • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym, które jednak nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia w zakresie matematyki, wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, także z pomocą nauczyciela,
 • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki, co przekreśla możliwości dalszego kształcenia, nawet z pomocą nauczyciela nie wykonuje zadań o niewielkim stopniu trudności, nie pracuje na lekcji i często jest nieprzygotowany do zajęć.

Tryb i warunku uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z przedmiotu określone są w Statucie Szkoły Podstawowej im. Św.
Franciszka.

Nauczyciel matematyki
Edyta Dąbrowska

 1. Na lekcjach matematyki stosowane są elementy oceniania kształtującego
 2. Do lekcji podawane są cele i kryteria sukcesu
 3. Do zadań uczeń otrzymuje informacje zwrotną, która zawiera informacje o tym , co zostało wykonane dobrze, co zostało wykonane źle, nad jakimi umiejętnościami należy popracować i na co zwrócić szczególną uwagę.
 4. Informacja zwrotna udzielana jest ustnie w czasie pracy na lekcji do wykonanych zadań lub pisemnie do prac pisemnych np. kartkówek, próbnych sprawdzianów.
 5. Podsumowaniem działu jest sprawdzian, zapowiadamy z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis w librusie), oceniany na ocenę sumującą (1-6).
 6. Ocena ze sprawdzianu może być poprawiona, w terminie umówionym z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni.
 7. W przypadku nieobecności na sprawdzianie Uczeń pisze sprawdzian w terminie umówionym z nauczycielem.
 8. Prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, próbne sprawdziany) przekazywane są uczniowi do wklejenia do zeszytu. Nauczyciel przechowuje wersje elektroniczne sprawdzianów.
 9. Na matematyce realizowane są projekty krótko – i długoterminowe indywidualne i grupowe. W przypadku projektów wykonywanych w grupie konieczny jest kontakt uczniów poza szkołą za pomocą Microsoft Teams lub telefonicznie.
 10. Tryb i warunku uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z przedmiotu określone są w Statucie Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka.

Elżbieta Barcińska
Nauczyciel matematyki

Klasy 1-3

Uczeń:

Kl. 1

 • powtarza prostą melodię, śpiewa piosenki;
 • odtwarza proste rytmy, wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc;
 • wie, że muzykę można zapisać i odczytać;
 • świadomie i aktywnie słucha muzyki;
 • śpiewa hymn szkoły;
 • kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

Kl. 2

 • potrafi akompaniować do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych i instrumentów perkusyjnych;
 • śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo;
 • improwizuje melodie do krótkich tekstów;
 • swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne.

Kl. 3

 • śpiewa piosenki jednogłosowe;
 • odczytuje proste melodie oraz zapisy rytmiczne;
 • interpretuje ruchem tematy rytmiczne, piosenki i utwory instrumentalne;
 • określa charakter i nastrój słuchanych utworów oraz ich budowę.

Aktywni uczniowie dostają po lekcji „uśmiechnięte nutki” na ostatniej stronie książki. Trzy takie nutki to ocena A, wstawiana do e-dziennika.

Uczniowie, którzy słabo pracowali na lekcji mogą otrzymać „smutną nutkę”. Trzy takie nutki, to ocena F w e-dzienniku.

Uczniowie mogą otrzymać dodatkowe oceny m.in. za pracę domową, śpiew, grę na instrumencie,  ruchową interpretację utworu.

Za brak książki uczeń dostaje „-”. Trzy „-” to ocena F.

Uczeń przygotowany do lekcji ma ze sobą podręcznik, torebkę strunową/ kopertę z naklejkami, klockami rytmicznymi/ powycinanymi elementami z książki oraz piórnik.

Klasy 4-8

♯  Zasady oceniania kl. 4 – 7  ♯

 • Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności twórczej i zaangażowania podczas lekcji.
 • Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie jak: podręcznik, zeszyt w pięciolinię, zeszyt ćwiczeń.
 • Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową.
 • W razie nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia braków wiedzy oraz zaległości w zeszycie przedmiotowym.
 • Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze. Każde następne skutkuje oceną niedostateczną.
 • Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak ono dotyczyć zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu.
 • Po uzgodnieniu z nauczycielem, uczeń może poprawić ocenę niedostateczną.
 • Uczeń jest oceniany za aktywność, śpiew, grę na instrumentach, sprawdziany, odpowiedzi ustne, pisemne oraz prace dodatkowe.
 • Systematyczny udział ucznia w dodatkowych aktywnościach muzycznych takich jak chór, zespół fletowy, śpiew podczas porannej modlitwy, nauka gry na instrumencie, oprawa muzyczna mszy świętej, wpływają na podniesienie przewidywanej oceny o jeden stopień.

♫    Kryteria oceniania:

♪ Ocena celująca:

Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania muzyczne, bierze udział w szkolnych uroczystościach, akademiach, imprezach artystycznych oraz w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych, posiada rozszerzone wiadomości z zakresu wiedzy o muzyce, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami.

♪ Ocena bardzo dobra:

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a także:
Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w zadaniach muzycznych, wykazuje dużą aktywność na lekcji, starannie realizuje powierzone mu zadania, pewnie realizuje pomysły muzyczne rozwijając własne uzdolnienia.

♪ Ocena dobra:

Uczeń opanował zakres wiedzy w stopniu dobrym oraz:
Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach muzycznych, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczno – teoretyczne, zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych.

♪ Ocena dostateczna:

Uczeń częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania danej klasy, jak również:
Nie pracuje systematycznie, niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych, rozwiązuje zadania muzyczne o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.

♪ Ocena dopuszczająca:

Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym oraz:
Samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, nie pracuje systematycznie, niechętnie podejmuje działania, biernie uczestniczy w zajęciach.

♪ Ocena niedostateczna:

Uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania muzyki w danej klasie, a jednocześnie:
Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem oraz nie przejawia żadnej aktywności na lekcjach, nie wykazuje chęci poprawy.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA

Nauczyciel: Anna Pęszyńska

Podczas wystawiania oceny nauczyciel bierze pod uwagę- oprócz rozwoju umiejętności plastycznych –  przede wszystkim  zaangażowanie ucznia (wysiłek włożony w przygotowanie i pracę na lekcji).

 Uczeń jest przygotowany do zajęć, gdy posiada: zeszyt i WSZYSTKIE  przybory plastyczne potrzebne na daną lekcję.
W każdym semestrze może zgłosić dwa nieprzygotowania, następne będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w ciągu dwóch tygodni w terminie i formie ustalonej z nauczycielem. Jeżeli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną.

Cząstkową ocenę celującą uczeń otrzymuje za:
–  uzyskanie 100% punktów na sprawdzianie/kartkówce
– osiągnięcia w konkursach (zgodnie z kryteriami zawartymi w WSO)
– realizowanie wybitnych prac w ramach lekcji.

Ocenie podlegają:
-prace plastyczne                    -aktywność
-odpowiedzi ustne                   -prowadzenie zeszytu
-prace domowe                       -przygotowanie do zajęć
-udział w konkursach              -sprawdziany, kartkówki


Kryteria oceny prac plastycznych:
-zgodność z tematem
-estetyka wykonania
-pomysłowość, kreatywność
-odpowiednie użycie środków plastycznych (linia, barwa, kompozycja, perspektywa itp.)


OCENA SEMESTRALNA I KOŃCOWOROCZNA

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który :
– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową
– ze sprawdzianów otrzymywał oceny celujące i bardzo dobre, z przewagą celujących
– osiągał wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych, w których szkoła brała udział
– przejawiał szczególne zainteresowanie przedmiotem
– odznaczał się zaangażowaniem w przygotowanie i pracę na lekcji
– otrzymywał bardzo dobre i celujące oceny cząstkowe, z przewagą celujących

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :
– opanował i wykorzystywał w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności
– sumiennie przygotowywał się do zajęć
– aktywnie uczestniczył w działaniach plastycznych
– starannie i samodzielnie wykonywał wszystkie zadania
 mimo braku uzdolnień kierunkowych wykazywał się zaangażowaniem, pracowitością i pomysłowością

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który :
– opanował w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności i wykorzystywał je w praktyce
– przynosił na lekcje potrzebne materiały
– samodzielnie i starannie wykonywał typowe zadania
– przejawiał aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych
– systematycznie pracował na lekcjach

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
– przyswoił podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem
– czasem był nieprzygotowany do lekcji
– oddawał większość obowiązkowych prac
– samodzielnie wykonywał typowe ćwiczenia
– współpracował w grupie i podejmował  próby twórczości plastycznej

Stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który:
– często był nieprzygotowany do zajęć
– próbował realizować zadania, ale robił to niestarannie lub ich nie kończył
– miał braki w opanowaniu podstawowej wiedzy i umiejętności określonych programem
– słabo angażował się w pracę na lekcji

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
– nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotu
– nie wykonywał prac na lekcji i często był nieprzygotowany do zajęć
– nie wykazywał zainteresowania
Ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z niezaangażowania w przygotowanie i pracę na lekcjach.

 

Prace plastyczne uczeń ma obowiązek oddać w terminie do dwóch tygodni od daty realizacji ich na lekcji. Uczeń nieobecny na zajęciach nie musi wykonywać pracy plastycznej realizowanej na danej lekcji. Ma obowiązek uzupełnić wiedzę teoretyczną.  

Na koniec okresu klasyfikacyjnego nie przyjmuję zaległych prac plastycznych.

Na lekcjach plastyki stosuję elementy oceniania kształtującego.

1. Informacje ogólne


Przedmiot oceniania: religia w klasach I – IV
Okres obowiązywania: rok szkolny 2020/2021
Opracowany za podstawie:
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356)
• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie
• Zasad oceniania kształtującego

2. Ocenianie kształtujące
Nauczyciele religii stosują w swojej pracy elementy oceniania kształtującego.

3. Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.

a) Zasady obowiązujące przy ocenianiu:
Uczeń powinien:
• przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
• przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
• starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
• uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe);
• uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach
• rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych;
• systematycznie uczyć się,
• swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

b) Narzędzia kontroli
W roku szkolnym 2020/2021 przewiduje się następujące sposoby sprawdzające wiedzę oraz umiejętności ucznia:
• całogodzinne prace klasowe (co najmniej jedna w ciągu semestru – klasa IV),
• testy sprawdzające znajomość małego katechizmu,
• kartkówki,
• wypracowania pisane w domu i w szkole
• odpowiedzi ustne
• ćwiczenia i zadania wykonywane na lekcji
• aktywność na zajęciach
• prace domowe
• udział w konkursach (w zależności od wyniku)

i. Prace klasowe oraz sprawdziany są zapowiadane tydzień wcześniej, omawiany jest ich zakres (termin zapisywany jest w dzienniku elektronicznym).
ii. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową, sprawdzian, test lub wypracowanie klasowe z przyczyn losowych, powinien je napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
iii. Prace klasowe, testy i sprawdziany są oddawane w terminie do 2 tygodni.
iv. Wypracowania klasowe i domowe oddawane są w terminie do 21 dni od daty ich oddania (napisania).
v. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu lub testu w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.
vi. Przy poprawianiu prac i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika.
vii. Krótkie, 20-minutowe sprawdziany mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i małego katechizmu. Nie muszą być zapowiadane.
viii. Wszystkie sprawdziany, testy i kartkówki będą ocenianie z uwzględnieniem kryterium procentowego:
98%-100% celujący (6)
96%-97% bardzo dobry + (5+)
93%-95% bardzo dobry (5)
90%-92% bardzo dobry – (5-)
85%-89% dobry + (4+)
80%-84% dobry (4)
75%-79% dobry – (4-)
70%-74% dostateczny + (3+)
65%-69% dostateczny (3)
60%-64% dostateczny – (3-)
55%-59% dopuszczający + (2+)
49%-54% dopuszczający (2)
45%-48% dopuszczający – (2-)
0%-44% niedostateczny (1)

ix. Przy ocenie wypowiedzi ustnych będą brane pod uwagę przede wszystkim:
 Zgodność wypowiedzi z tematem
 Umiejętność wyciągania wniosków
 Słownictwo
x. Udział w konkursach będzie oceniany zgodnie z zapisem statutowym szkoły:
 ocenę celującą – jeżeli uczestnik uzyska 100% możliwych punktów
 ocenę bardzo dobrą – jeżeli uczestnik uzyska 80%
 i więcej możliwych punktów
 plus – jeżeli uczestnik uzyska 79% – 50% możliwych punktów

xi. Za pracę na lekcji uczniowie będą otrzymywali także plusy („+”) oraz minusy („-”)
• plus (+) będzie można otrzymać za:
 aktywność na lekcji,
 prace domowe o małym stopniu trudności,
 pracę w grupie
 przygotowanie materiałów wzbogacających proces lekcyjny
 inne formy aktywności
• minus (-) będzie można otrzymać za:
 brak pracy domowej
 brak zeszytu przedmiotowego
 brak podręcznika lub innych środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji,
 niewłaściwą pracę w grupie
 brak zaangażowania na lekcji
Za trzy plusy uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą, za pięć plusów –ocenę celującą
Za trzy minusy – ocenę niedostateczną.
Rozliczanie plusów i minusów odbywa się na bieżąco.

xii. W ciągu jednego semestru uczeń może raz zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, podręcznika, przyborów, materiałów itp.). Zgłoszenie nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych prac klasowych, testów z małego katechizmu, kartkówek oraz prac domowych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem.

c) Sposoby informowania ucznia i rodzica ucznia o postępach w nauce:

• Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniom i rodzicom na ich prośbę i tylko na terenie szkoły – podczas konsultacji indywidualnych z rodzicami oraz w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem
• Rodzice mają prawo sfotografować pisemną pracę swojego dziecka, tylko na własny użytek
• Informacje o postępach ucznia są przekazywane rodzicom:
• podczas indywidualnych konsultacji
• poprzez adnotację w zeszycie przedmiotowym
• poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym

d) Zasady wystawiania oceny śródrocznej oraz końcowej:
Uczniowie są informowani szczegółowo o systemie oceniania ich pracy na pierwszej lekcji religii.
Nauczyciel wystawia ocenę semestralną oraz roczną w oparciu o ocenę całorocznej i systematycznej pracy ucznia. Bierze pod uwagę możliwości ucznia oraz jego wkład pracy w przygotowanie do lekcji. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną z ocen ucznia. Noty z poszczególnych form sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia mają różną rangę. Zgodnie z zasadami oceniania kształtującego ocena śródroczna i roczna jest wynikiem dokonanej przez nauczyciela analizy ocen sumujących i wyrażana jest stopniem. Jeśli oceny ucznia wahają się między dwoma stopniami lub uczeń z powodu usprawiedliwionych nieobecności nie miał możliwości porównywalnej z innymi uczniami zaprezentowania swojej wiedzy, nauczyciel stawia przed nim dodatkowe zadania, dzięki którym można otrzymać ocenę lepszą.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający jedno z kryteriów:
• Uczeń, który z większości prac klasowych, sprawdzianów i testów otrzymał oceny celujące
• Uczeń z tytułem laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź ponad wojewódzkim
Dodatkowym kryterium jest stosunek ucznia do przedmiotu, przejawiający się w sumienności, samodzielności w poszerzaniu swej wiedzy, dociekliwości.

e) Uczniowie z opiniami oraz orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Wszystkie kryteria oceny ucznia są dostosowywane do możliwości uczniów posiadających opinie lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Prace pisemne uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią (wypracowania, sprawdziany ) oceniane będą przede wszystkim ze względu na ich zawartość merytoryczną (treść, zakres wiedzy), a nie ze względu na ich poprawność ortograficzną, czy poziom graficzny pisma. Każda opinia i orzeczenie są analizowane szczegółowo, ponieważ zalecenia dla poszczególnych osób różnią się.

nauczyciele:

Justyna Syta Kierasińska

Ireneusz Drewnik

 1. Na każdą lekcje WOS-u uczeń przynosi ze sobą zeszyt przedmiotowy i podręcznik.
 2. W czasie roku szkolnego 2019/2020 uczeń może otrzymać oceny z :
  1. wypowiedzi ustnej,
  2. pracy domowej,
  3. kartkówki (kartkówka jest krotka forma wypowiedzi pisemnej, która obejmuje 3 tematy i jest zapowiedziana przez nauczyciela. Oceny z kartkówki nie można poprawić),
  4. pisemnej pracy klasowej (sprawdzian pisemny, test),
  5. aktywności na zajęciach szkolnych,
  6. prac projektowych,
  7. prezentacji,
  8. samodzielnej pracy na lekcjach,
  9. pracy wykonywanej w grupach.
 3. Uczeń klasy VIII w ciągu semestru, na początku zajęć lekcyjnych, może zgłosić nieprzygotowanie (odpowiedz ustna) dwa razy w semestrze i dwa razy w semestrze może zgłosić brak zadania domowego. Nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych nie zgłaszamy przy zapowiedzianych formach pisemnych (kartkówka, sprawdzian, test, diagnoza). Wyjątkiem jest powrót ucznia po chorobie.
 4. W razie nieobecności na sprawdzianie/teście uczeń jest zobowiązany do zaliczenia pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem.
 5. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczna ze sprawdzianu/testu tylko raz w ciągu dwóch tygodni po zapoznaniu się z ocena.
 6. Osiągnięcia ucznia są przeliczane w następujący sposób:
  1. od 98%-celujący;
  2. od 90%- bdb;
  3. od 75%- db;
  4. od 60%- dst;
  5. od 45%- dop;
  6. poniżej 45%- ndst.

Dopuszcza się stawianie ocen cząstkowych.

 1. Uczeń może otrzymać na semestr/koniec roku szkolnego ocenę celującą jeżeli spełni minimum trzy z niżej wymienionych warunków:
  1. opanował materiał przewidziany w podstawie programowej w stopniu bardzo dobrym,
  2. posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe,
  3. samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza podstawę programowa.
 2. Za aktywność na zajęciach lekcyjnych uczeń może otrzymać plusy i minusy.
  1. Plusy można otrzymać za: aktywny udział na zajęciach lekcyjnych, prace samodzielna, prace w grupie, dodatkowe prace. Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobra.
  2. Minusy można otrzymać za: brak odpowiedzi na zadane pytania wynikające z lekcji, brak samodzielnej pracy, brak pracy w grupie. Za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczna.
 3. Inne uwagi:
  1. pisemne prace klasowe, testy zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
  2. kartkówki są zapowiadane i obejmują trzy ostatnie tematy zajęć lekcyjnych,
  3. prace klasowe, testy, dodatkowe zadania domowe oddawane są w terminie 2 tygodni,
  4. prace pisemne uczniów są udostępniane rodzicom i uczniom tylko na terenie szkoły podczas zebrań z rodzicami, indywidualnych konsultacji lub w innym terminie ustalonym przez nauczyciela.

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego pod uwagę brany jest  przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Przy ocenie uwzględniane są zdobyte przez ucznia umiejętności i wiadomości wskazane w podstawie programowej wychowania fizycznego. Eksponowany jest również jego wysiłek i zaangażowanie. Dodatkowymi kryteriami oceny mogą wynikają z opanowywania kompetencji społecznych.

Organizacja zajęć wychowania fizycznego wymaga, aby oceny śródroczna i roczna były wystawiane na podstawie ocen z zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym, jak i z zajęć do wyboru.

Ze względu na specyfikę treści z zakresu edukacji zdrowotnej, w ocenianiu osiągnięć uczniów brane są pod uwagę:

–        gotowość do podejmowania zadań indywidualnych lub zespołowych;

–        samoocenę uczniów dotyczącą rozwoju ich umiejętności osobistych i społecznych oraz zmian postaw i zachowań;

–        wzajemną ocenę rówieśników w przypadku wykonywania projektów i prac zespołowych;

–        cenę pracy ucznia przez nauczyciela dotyczącą specyficznych zadań, prac domowych, projektów edukacyjnych i innych wytworów pracy ucznia.

Pomiar sprawności fizycznej służy do wskazania mocnych i słabych przejawów sprawności ucznia w celu planowania dalszego jej rozwoju. Nie jest on uwzględniany jako kryterium oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Zasady oceniania określone są w Wewnątrzszkolnych Systemie Oceniania zawartych w Statucie Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka.

 

 

OCENA CELUJĄCA

– uczeń wykonuje ćwiczenia w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości,

– uczeń jest systematyczny, sumienny i zawsze przygotowany do zajęć,

– uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, szkolnych i pozaszkolnych,

– uczeń reprezentuje szkołę – jest finalistą zawodów miejskich, rejonowych, wojewódzkich,

– uczeń posiada duże wiadomości w zakresie w-f i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu,

 

OCENA BARDZO DOBRA

– uczestnictwo i postawa ucznia na lekcji w-f nie budzi zastrzeżeń,

– uczeń systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcji w-f (najwyżej 2 – krotny brak stroju w semestrze),

– uczeń uczestniczy w szkolnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych, – uczeń opanował umiejętności i przyswoił wiadomości określone programem opracowanym na bazie podstaw programowych w stopniu dobrym,

– uczeń przejawia duże zaangażowanie w osobistym usprawnianiu się ( zajęcia pozaszkolne),

 

OCENA DOBRA

– uczestnictwo i postawa ucznia na lekcji w-f nie budzi większych zastrzeżeń,

– uczeń w miarę systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcjach w-f ( najwyżej 5 razy w semestrze miał braki stroju ),

– uczeń nie bierze udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych ,

– uczeń opanował umiejętności i przyswoił wiadomości określone programem w stopniu dostatecznym przy ogromnym zaangażowaniu adekwatnym do swoich możliwości,

– uczeń posiada wiadomości, potrafi je wykorzystać w praktyce z pomocą nauczyciela,

– uczeń wykazuje postępy w osobistym usprawnianiu,

 

OCENA DOSTATECZNA

– uczeń przejawia braki w zakresie uczestnictwa i postawy wobec lekcji w-f ( najwyżej 8 braków stroju w semestrze ),

– uczeń opanował umiejętności i przyswoił wiadomości określone programem w stopniu dopuszczającym,

– uczeń wykazuje małe postępy w usprawnianiu się oraz minimalne zaangażowanie w lekcji w-f,

– uczeń nie bierze udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, wykazuje brak zainteresowania nimi, – w jego wiadomościach w zakresie w-f są znaczne braki, a te które posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce,

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

– uczeń wykazuje poważne braki w zakresie zachowań i postaw wobec lekcji w-f ( celowo opuszcza lekcje i ma ponad 8 braków stroju w semestrze ),

– uczeń ćwiczenia wykonuje niechętnie, poniżej swoich możliwości,

– uczeń posiada małe wiadomości, nie potrafi lub nie chce wykonać prostych zadań,

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

– uczeń ma lekceważący stosunek do lekcji w-f,

– uczeń nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu się,

– uczeń wykonuje najprostsze ćwiczenia z rażącymi brakami,

– uczeń wykazuje poważne braki w zachowaniu i postawach wobec lekcji w-f,

– brak czynnego udziału w lekcji – więcej niż 15 razy brak stroju gimnastycznego.

 

UCZEŃ NIEKLASYFIKOWANY

– Uczeń może być nieklasyfikowany z w-f, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie ucznia.

– Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

UWAGA – W przypadku ciągłej usprawiedliwionej nieobecności w szkole lub ze względu na stan zdrowia (zwolnienie od lekarza ) – braku czynnego uczestnictwa w lekcji w-f możliwe jest odstępstwo od w/w regulaminu.