Przedmioty

Ocenianie z przyrody i biologii dla klas IV – VIII

 1. Na każdą lekcję przyrody, biologii) uczeń przynosi: zeszyt, książkę, zeszyt ćwiczeń.
 2. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać ” + „. Trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą.
 3. Uczeń otrzymuje „-„, jeśli nie wypełnia swoich obowiązków w czasie lekcji. Trzy minusy składają się na ocenę niedostateczną.
 4. Uczeń może zgłosić w semestrze jedno nieprzygotowanie (klasa V, VI i VIII) lub dwa nieprzygotowania (klasa IV, VII). Należy je zgłaszać na początku lekcji. Kolejne nieprzygotowania są równoznaczne z oceną niedostateczną.
 5. W czasie semestru postępy ucznia są oceniane na podstawie:
  a) prac klasowych,
  b) kartkówek (z trzech ostatnich lekcji ),
  c) odpowiedzi ustnych,
  d) aktywności na lekcji,
  e) prowadzenia zeszytu ćwiczeń,
  f) prac domowych,
  g) prezentacji,
  h) samodzielnych prac na lekcji,
  i) prac wykonywanych w grupie
 6. W razie nieobecności na sprawdzianie uczeń jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w ustalonym z nauczycielem terminie i formie.
 7. Uczeń może dostać na semestr ocenę celującą jeśli spełnia minimum trzy z czterech niżej wymienionych warunków:
  a) opanował materiał w stopniu bardzo dobrym,
  b) jest laureatem konkursów przyrodniczych,
  c) samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza program,
  d) posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe.
 8. Inne wymagania i zasady związane z ocenianiem w klasach IV-VIII są zawarte w § 66 Statutu Szkoły.
 1. Uczeń pracuje na ocenę semestralną (lub roczną) przez cały semestr (rok). Otrzymanie oceny wyższej niż przewidywana jest możliwe jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych losowo sytuacjach, po zaliczeniu materiału z całego semestru (roku) na tą ocenę.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII
1. Oceny z chemii są jawne i wystawiane zgodnie z kryteriami zawartymi w planie wynikowym opracowanym dla programu nauczania „Chemia Nowej Ery” (kl. 7 i kl. 8) oraz Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO), zawartymi w Statucie Szkoły Podstawowej św. Franciszka w Warszawie.
2. Uczeń oceniany jest za: odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, prace domowe (zadania), aktywność (pracę na lekcji), prace dodatkowe zadane przez nauczyciela oraz dodatkową aktywność pozaszkolną (np. udział w kółku chemicznym, wykładach pozaszkolnych itp.).
3. Brak podręcznika, zeszytu, pracy domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji (nie zwalnia to jednak ucznia z pracy na lekcji i oceny za tę pracę).
4. W ciągu semestru uczeń może zgłosić 2 razy nieprzygotowanie oraz 1 raz brak pracy domowej. Każde następne nieprzygotowanie lub brak pracy domowej oznaczają wystawienie oceny cząstkowej niedostatecznej. Uczeń, który był nieobecny co najmniej przez tydzień z powodu choroby, ma prawo do dodatkowego zgłoszenia nieprzygotowania, przy czym ma obowiązek uzupełnić pracę domową i wiadomości na następną lekcję.
5. W przypadku niezgłoszenia braku pracy domowej, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
6. Nieodrobiona praca domowa musi być uzupełniona. Oceny prac domowych dokonuje się wyrywkowo. W przypadku sprawdzania danej pracy w późniejszym terminie, jej brak oznacza ocenę niedostateczną; po sprawdzeniu zeszytu uczeń nie ma już możliwości uzupełnienia tej pracy i poprawienia oceny.
7. Za aktywność na lekcji uczeń otrzymuje plus, minus lub ocenę cząstkową. Otrzymanie 5 plusów jest równoznaczne ocenie cząstkowej bardzo dobrej, a 5 minusów – ocenie niedostatecznej. Jeden minus można skasować pięcioma plusami.
8. Sprawdziany i prace klasowe zapowiadane są co najmniej tydzień wcześniej i wpisane do dziennika. Uczeń ma możliwość poprawy uzyskanej oceny po uzgodnieniu terminu z nauczycielem (najpóźniej do 2 tygodni po otrzymaniu pracy do wglądu).
9. Uczeń, który ściąga na sprawdzianie lub kartkówce otrzymuje ocenę niedostateczną.
10. Kartkówki – to sprawdzenie wiadomości z ostatnich 1-2 lekcji i nie muszą być zapowiadane.
11. Sprawdziany, prace klasowe i kartkówki oceniane będą wg punktacji zgodnej z ZWO: od 98% – cel; od 90% – bdb; od 75% – db; od 60% – dst.; od 45% – dop.; poniżej 45% – ndst.
12. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej kartkówce, pracy klasowej lub sprawdzianie ma obowiązek napisania go, najpóźniej w terminie 1 tygodnia od dnia przyjścia do szkoły (termin może ulec wydłużeniu tylko w przypadku bardzo długich nieobecności, np. pobytu w szpitalu). W przypadku jednodniowej nieobecności na zapowiadanych pracach pisemnych, uczeń ma obowiązek napisania zaległej pracy pisemnej na najbliższej lekcji. W przypadku braku przystąpienia do zapowiedzianej pracy pisemnej, uczeń otrzymuje ocenę cząstkową niedostateczną.
13. Uczniowie otrzymują ocenione prace do wglądu na lekcji.
14. Uczeń, który był nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić treść lekcji i pracę domową. W przypadku trudności z opanowaniem tej partii materiału ma obowiązek zgłoszenia się po lekcjach (lub na długiej przerwie) na konsultacje do nauczyciela.
15. W przypadku dłuższej choroby uczeń ma 1 tydzień na nadrobienie zaległości, krótkie nieobecności nie zwalniają z obowiązku zgłaszania nieprzygotowania przed lekcją. W przypadku bardzo długiej nieobecności ucznia termin nadrobienia zaległości może zostać przez nauczyciela wydłużony.
16. Na ocenę celującą uczeń musi wykazać się aktywnością i dodatkową pracą przez całe półrocze lub rok oraz uzyskiwać oceny bardzo dobre i celujące ze sprawdzianów.
17. Oceny: śródroczna i roczna mogą być wystawiane w oparciu o średnią ważoną stopni cząstkowych (wagi ocen wg dziennika elektronicznego), przy czym bierze się pod uwagę możliwości ucznia, systematyczność jego pracy oraz korzystanie z możliwości poprawy.
18. Uzyskanie pozytywnej oceny śródrocznej i rocznej jest możliwe tylko wtedy, gdy połowa ocen cząstkowych z prac klasowych jest pozytywna.
19. Uzyskanie wyższej niż proponowana oceny rocznej jest możliwe tylko w przypadku systematycznego korzystania z możliwości poprawy niższych ocen cząstkowych z prac klasowych w ciągu roku. Zakres materiału do poprawienia jest uzależniony od ocen uzyskanych uprzednio z danej partii materiału.

Ocenianie z geografii dla klas V – VIII

 1. Na każdą lekcję geografii, biologii uczeń przynosi: zeszyt, książkę, zeszyt ćwiczeń.
 2. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać ” + „. Trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą.
 3. Uczeń otrzymuje „-„, jeśli nie wypełnia swoich obowiązków w czasie lekcji. Trzy minusy składają się na ocenę niedostateczną.
 4. Uczeń może zgłosić w semestrze jedno nieprzygotowanie (klasa V, VI i VIII) lub dwa nieprzygotowania (klasa IV, VII). Należy je zgłaszać na początku lekcji. Kolejne nieprzygotowania są równoznaczne z oceną niedostateczną.
 5. W czasie semestru postępy ucznia są oceniane na podstawie:
  a) prac klasowych,
  b) kartkówek (z trzech ostatnich lekcji ),
  c) odpowiedzi ustnych,
  d) aktywności na lekcji,
  e) prowadzenia zeszytu ćwiczeń,
  f) prac domowych,
  g) prezentacji,
  h) samodzielnych prac na lekcji,
  i) prac wykonywanych w grupie
 6. W razie nieobecności na sprawdzianie uczeń jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w ustalonym z nauczycielem terminie i formie.
 7. Uczeń może dostać na semestr ocenę celującą jeśli spełnia minimum trzy z czterech niżej wymienionych warunków:
  a) opanował materiał w stopniu bardzo dobrym,
  b) jest laureatem konkursów przyrodniczych,
  c) samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza program,
  d) posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe.
 8. Inne wymagania i zasady związane z ocenianiem w klasach IV-VIII są zawarte w § 66 Statutu Szkoły.
 1. Uczeń pracuje na ocenę semestralną (lub roczną) przez cały semestr (rok). Otrzymanie oceny wyższej niż przewidywana jest możliwe jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych losowo sytuacjach, po zaliczeniu materiału z całego semestru (roku) na tą ocenę.

Przedmiotowy System Oceniania z Historii

1. Na każdą lekcje historii uczeń przynosi ze sobą zeszyt przedmiotowy i
podręcznik.

2. W trakcie roku szkolnego uczeń może otrzymać oceny z :
a) wypowiedzi ustnej,
b) pracy domowej,
c) kartkówki (kartkówka jest krotka forma wypowiedzi pisemnej,
która obejmuje 3 tematy i jest zapowiedziana przez nauczyciela.
Oceny z kartkówki nie można poprawić),
d) pisemna praca klasowa ( sprawdzian pisemny, diagnoza, test),e)
aktywność na zajęciach szkolnych,
f) prace projektowe,
g) udział w konkursach historycznych,
h) prezentacje,
i) samodzielna praca na lekcji ( praca z podręcznikiem, praca z
tekstem źródłowym, praca z mapa, praca z różnymi źródłami
historycznymi)
j) praca wykonywana w grupach.

3. Uczeń Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka w Warszawie w ciągu
semestru, na początku zajęć lekcyjnych, może zgłosić dwa razy w
semestrze brak zadania domowego ( nie dotyczy to zadań umieszczanych
w Librusie). Nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych nie zgłaszamy przy
zapowiedzianych formach pisemnych( kartkówka, sprawdzian, test,
diagnoza). Wyjątkiem jest powrót ucznia po chorobie.

4 . W razie nieobecności na sprawdzianie/teście uczeń jest zobowiązany
do zaliczenia pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły.

5. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczna, dopuszczająca i
dostateczna ze sprawdzianu/testu tylko raz w ciągu dwóch tygodni po
zapoznaniu się z oceną.

6. Osiągnięcia ucznia są przeliczane w następujący sposób:
a) od 98%-celujący;
b) od 90%- bdb;
c) od 75%- db;
d) od 60%- dst;
e) od 45%- dop;
f) poniżej 45%- ndst.
Dopuszcza się stawianie ocen cząstkowych.

7. Uczeń może otrzymać na semestr / koniec roku szkolnego ocenę
celującą jeżeli spełni minimum trzy z niżej wymienionych warunków:
a) opanował materiał przewidziany w podstawie programowej w stopniu
bardzo dobrym,
b) jest laureatem konkursów historycznych,
c) posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe,
d) samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza podstawę programową.

8. Za aktywność na zajęciach lekcyjnych uczeń może otrzymać plusy i
minusy.
a) Plusy można otrzymać za: aktywny udział na zajęciach lekcyjnych. Za
pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobra.
b) Minusy można otrzymać za: brak odpowiedzi na zadane pytania
wynikające z lekcji. Za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczna.

9. Inne uwagi:
a) pisemne prace klasowe, testy zapowiadane są co najmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem,
b) kartkówki są zapowiadane i obejmują trzy ostatnie tematy zajęć
lekcyjnych,
c) Prace klasowe, testy, dodatkowe zadania domowe oddawane są w
terminie 2 tygodni,
d) prace pisemne uczniów są udostępniane rodzicom i uczniom na terenie
szkoły podczas zebrań z rodzicami, indywidualnych konsultacji lub w
innym terminie ustalonym przez nauczyciela lub wysyłane skanem na
prośbę rodzica.

Szczegółowe wymagania edukacyjne

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Ocenianie z informatyki dla klas IV – VIII

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Wymagania edukacyjne z języka hiszpańskiego 

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 8

 Wymagania dot. języka niemieckiego w klasach V – VIII

Uczeń powinien:

 1. Przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace  w terminie.
 2. Przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy i pozostałe potrzebne rzeczy na każdą lekcję.
 3. Starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy.
 4. Uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów). Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia ( przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.
 5. Uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach i prowadzić pełne notatki w zeszycie przedmiotowym,
 6. Rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych.
 7. Systematycznie uczyć się, aby kartkówki i odpytywanie zaliczać na jak najlepsze oceny.
 8. Swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Ocenianie:

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości.
 2. Ocenie podlegają:
 • prace klasowe,
 • kartkówki,
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe,
 • praca w zeszycie przedmiotowym,
 • aktywność w czasie zajęć, zaangażowanie (uczniowie na lekcjach mogą dostawać plusy za aktywność; pięć  plusów to ocena bardzo dobra),
 • przygotowanie do zajęć,
 • inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).
 1. Nauczyciel wystawia ocenę semestralną z min. czterech ocen cząstkowych (ocena nie jest średnią arytmetyczną).
 2. O ocenie z języka niemieckiego na koniec semestru lub roku szkolnego decydują głównie oceny z prac klasowych i kartkówek.
 3. O pracy klasowej nauczyciel informuje co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, podaje zakres materiału, typy zadań.
 4. Każdą pracą klasową poprzedza dokładne powtórzenie materiału w klasie.
 5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nieprzekraczającym dwóch tygodni. W razie stwierdzenia, że uczeń specjalnie unika pracy klasowej, pisze ją bez uprzedzenia na najbliższych zajęciach.
 6. Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela najpóźniej w ciągu dwóch tygodni. Chęć poprawy zgłasza uczeń. Ocena uzyskana jest wpisywana do dziennika obok oceny wcześniejszej.
 7. Kartkówkę nauczyciel może przeprowadzić bez uprzedzania.
 8. Sprawdziany, prace pisemne, kartkówki ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom w czasie dni otwartych lub w czasie umówionych spotkań indywidualnych.
 9. Nauczyciel nie obniża ocen z prac pisemnych z powodu błędów ortograficznych tylko uczniom, którzy mają zaświadczenie o dysleksji lub dysortografii bądź o obniżonych wymaganiach.
 10. Na ocenę celującą uczeń powinien bardzo dobrze pracować w czasie całego semestru, być przygotowany do lekcji, aktywny, wykonywać zadania dodatkowe. Prace klasowe powinien pisać na ocenę celującą.
 11. Uczeń ma prawo zgłosić brak pracy domowej. Jej brak skutkuje otrzymaniem minusa. Czwarty minus  powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej. Uczeń ma też raz w semestrze prawo do zgłoszenia nieprzygotowania , dzięki któremu jest zwolniony z pisania kartkówki bądź odpowiedzi ustnej z ostatnich trzech lekcji.
 12. Na ocenę uczeń pracuje całe półrocze/cały rok. 

Klasy 1-3

Uczeń:

Kl. 1

 • powtarza prostą melodię, śpiewa piosenki;
 • odtwarza proste rytmy, wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc;
 • wie, że muzykę można zapisać i odczytać;
 • świadomie i aktywnie słucha muzyki;
 • śpiewa hymn szkoły;
 • kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

Kl. 2

 • potrafi akompaniować do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych i instrumentów perkusyjnych;
 • śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo;
 • improwizuje melodie do krótkich tekstów;
 • swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne.

Kl. 3

 • śpiewa piosenki jednogłosowe;
 • odczytuje proste melodie oraz zapisy rytmiczne;
 • interpretuje ruchem tematy rytmiczne, piosenki i utwory instrumentalne;
 • określa charakter i nastrój słuchanych utworów oraz ich budowę.

Aktywni uczniowie dostają po lekcji „uśmiechnięte nutki” na ostatniej stronie książki. Trzy takie nutki to ocena A, wstawiana do e-dziennika.

Uczniowie, którzy słabo pracowali na lekcji mogą otrzymać „smutną nutkę”. Trzy takie nutki, to ocena F w e-dzienniku.

Uczniowie mogą otrzymać dodatkowe oceny m.in. za pracę domową, śpiew, grę na instrumencie,  ruchową interpretację utworu.

Za brak książki uczeń dostaje „-”. Trzy „-” to ocena F.

Uczeń przygotowany do lekcji ma ze sobą podręcznik, torebkę strunową/ kopertę z naklejkami, klockami rytmicznymi/ powycinanymi elementami z książki oraz piórnik.

Klasy 4-8

♯  Zasady oceniania kl. 4 – 7  ♯

 • Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności twórczej i zaangażowania podczas lekcji.
 • Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie jak: podręcznik, zeszyt w pięciolinię, zeszyt ćwiczeń.
 • Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową.
 • W razie nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia braków wiedzy oraz zaległości w zeszycie przedmiotowym.
 • Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze. Każde następne skutkuje oceną niedostateczną.
 • Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak ono dotyczyć zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu.
 • Po uzgodnieniu z nauczycielem, uczeń może poprawić ocenę niedostateczną.
 • Uczeń jest oceniany za aktywność, śpiew, grę na instrumentach, sprawdziany, odpowiedzi ustne, pisemne oraz prace dodatkowe.
 • Systematyczny udział ucznia w dodatkowych aktywnościach muzycznych takich jak chór, zespół fletowy, śpiew podczas porannej modlitwy, nauka gry na instrumencie, oprawa muzyczna mszy świętej, wpływają na podniesienie przewidywanej oceny o jeden stopień.

♫    Kryteria oceniania:

♪ Ocena celująca:

Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania muzyczne, bierze udział w szkolnych uroczystościach, akademiach, imprezach artystycznych oraz w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych, posiada rozszerzone wiadomości z zakresu wiedzy o muzyce, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami.

♪ Ocena bardzo dobra:

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a także:
Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w zadaniach muzycznych, wykazuje dużą aktywność na lekcji, starannie realizuje powierzone mu zadania, pewnie realizuje pomysły muzyczne rozwijając własne uzdolnienia.

♪ Ocena dobra:

Uczeń opanował zakres wiedzy w stopniu dobrym oraz:
Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach muzycznych, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczno – teoretyczne, zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych.

♪ Ocena dostateczna:

Uczeń częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania danej klasy, jak również:
Nie pracuje systematycznie, niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych, rozwiązuje zadania muzyczne o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.

♪ Ocena dopuszczająca:

Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym oraz:
Samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, nie pracuje systematycznie, niechętnie podejmuje działania, biernie uczestniczy w zajęciach.

♪ Ocena niedostateczna:

Uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania muzyki w danej klasie, a jednocześnie:
Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem oraz nie przejawia żadnej aktywności na lekcjach, nie wykazuje chęci poprawy.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA

Podczas wystawiania oceny nauczyciel bierze pod uwagę- oprócz rozwoju umiejętności plastycznych –  przede wszystkim  zaangażowanie ucznia (wysiłek włożony w przygotowanie i pracę na lekcji).

 Uczeń jest przygotowany do zajęć, gdy posiada: zeszyt i WSZYSTKIE  przybory plastyczne potrzebne na daną lekcję.
W każdym semestrze może zgłosić dwa nieprzygotowania, następne będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w ciągu dwóch tygodni w terminie i formie ustalonej z nauczycielem. Jeżeli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną.

Cząstkową ocenę celującą uczeń otrzymuje za:
–  uzyskanie 100% punktów na sprawdzianie/kartkówce
– osiągnięcia w konkursach (zgodnie z kryteriami zawartymi w WSO)
– realizowanie wybitnych prac w ramach lekcji.

Ocenie podlegają:
-prace plastyczne                    -aktywność
-odpowiedzi ustne                   -prowadzenie zeszytu
-prace domowe                       -przygotowanie do zajęć
-udział w konkursach              -sprawdziany, kartkówki


Kryteria oceny prac plastycznych:
-zgodność z tematem
-estetyka wykonania
-pomysłowość, kreatywność
-odpowiednie użycie środków plastycznych (linia, barwa, kompozycja, perspektywa itp.)


OCENA SEMESTRALNA I KOŃCOWOROCZNA

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który :
– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową
– ze sprawdzianów otrzymywał oceny celujące i bardzo dobre, z przewagą celujących
– osiągał wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych, w których szkoła brała udział
– przejawiał szczególne zainteresowanie przedmiotem
– odznaczał się zaangażowaniem w przygotowanie i pracę na lekcji
– otrzymywał bardzo dobre i celujące oceny cząstkowe, z przewagą celujących

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :
– opanował i wykorzystywał w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności
– sumiennie przygotowywał się do zajęć
– aktywnie uczestniczył w działaniach plastycznych
– starannie i samodzielnie wykonywał wszystkie zadania
 mimo braku uzdolnień kierunkowych wykazywał się zaangażowaniem, pracowitością i pomysłowością

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który :
– opanował w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności i wykorzystywał je w praktyce
– przynosił na lekcje potrzebne materiały
– samodzielnie i starannie wykonywał typowe zadania
– przejawiał aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych
– systematycznie pracował na lekcjach

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
– przyswoił podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem
– czasem był nieprzygotowany do lekcji
– oddawał większość obowiązkowych prac
– samodzielnie wykonywał typowe ćwiczenia
– współpracował w grupie i podejmował  próby twórczości plastycznej

Stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który:
– często był nieprzygotowany do zajęć
– próbował realizować zadania, ale robił to niestarannie lub ich nie kończył
– miał braki w opanowaniu podstawowej wiedzy i umiejętności określonych programem
– słabo angażował się w pracę na lekcji

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
– nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotu
– nie wykonywał prac na lekcji i często był nieprzygotowany do zajęć
– nie wykazywał zainteresowania
Ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z niezaangażowania w przygotowanie i pracę na lekcjach.

Prace plastyczne uczeń ma obowiązek oddać w terminie do dwóch tygodni od daty realizacji ich na lekcji. Uczeń nieobecny na zajęciach nie musi wykonywać pracy plastycznej realizowanej na danej lekcji. Ma obowiązek uzupełnić wiedzę teoretyczną.  

Na koniec okresu klasyfikacyjnego nie przyjmuję zaległych prac plastycznych.

Na lekcjach plastyki stosuję elementy oceniania kształtującego.

1. Informacje ogólne

Przedmiot oceniania: religia w klasach I – IV
Opracowany za podstawie:
• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356)
• Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie
• Zasad oceniania kształtującego

2. Ocenianie kształtujące
Nauczyciele religii stosują w swojej pracy elementy oceniania kształtującego.

3. Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.

a) Zasady obowiązujące przy ocenianiu:
Uczeń powinien:
• przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
• przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
• starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
• uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe);
• uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach
• rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych;
• systematycznie uczyć się,
• swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

b) Narzędzia kontroli
W roku szkolnym 2020/2021 przewiduje się następujące sposoby sprawdzające wiedzę oraz umiejętności ucznia:
• całogodzinne prace klasowe (co najmniej jedna w ciągu semestru – klasa IV),
• testy sprawdzające znajomość małego katechizmu,
• kartkówki,
• wypracowania pisane w domu i w szkole
• odpowiedzi ustne
• ćwiczenia i zadania wykonywane na lekcji
• aktywność na zajęciach
• prace domowe
• udział w konkursach (w zależności od wyniku)

i. Prace klasowe oraz sprawdziany są zapowiadane tydzień wcześniej, omawiany jest ich zakres (termin zapisywany jest w dzienniku elektronicznym).
ii. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową, sprawdzian, test lub wypracowanie klasowe z przyczyn losowych, powinien je napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
iii. Prace klasowe, testy i sprawdziany są oddawane w terminie do 2 tygodni.
iv. Wypracowania klasowe i domowe oddawane są w terminie do 21 dni od daty ich oddania (napisania).
v. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu lub testu w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.
vi. Przy poprawianiu prac i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika.
vii. Krótkie, 20-minutowe sprawdziany mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i małego katechizmu. Nie muszą być zapowiadane.
viii. Wszystkie sprawdziany, testy i kartkówki będą ocenianie z uwzględnieniem kryterium procentowego:
98%-100% celujący (6)
96%-97% bardzo dobry + (5+)
93%-95% bardzo dobry (5)
90%-92% bardzo dobry – (5-)
85%-89% dobry + (4+)
80%-84% dobry (4)
75%-79% dobry – (4-)
70%-74% dostateczny + (3+)
65%-69% dostateczny (3)
60%-64% dostateczny – (3-)
55%-59% dopuszczający + (2+)
49%-54% dopuszczający (2)
45%-48% dopuszczający – (2-)
0%-44% niedostateczny (1)

ix. Przy ocenie wypowiedzi ustnych będą brane pod uwagę przede wszystkim:
 Zgodność wypowiedzi z tematem
 Umiejętność wyciągania wniosków
 Słownictwo
x. Udział w konkursach będzie oceniany zgodnie z zapisem statutowym szkoły:
 ocenę celującą – jeżeli uczestnik uzyska 100% możliwych punktów
 ocenę bardzo dobrą – jeżeli uczestnik uzyska 80%
 i więcej możliwych punktów
 plus – jeżeli uczestnik uzyska 79% – 50% możliwych punktów

xi. Za pracę na lekcji uczniowie będą otrzymywali także plusy („+”) oraz minusy („-”)
• plus (+) będzie można otrzymać za:
 aktywność na lekcji,
 prace domowe o małym stopniu trudności,
 pracę w grupie
 przygotowanie materiałów wzbogacających proces lekcyjny
 inne formy aktywności
• minus (-) będzie można otrzymać za:
 brak pracy domowej
 brak zeszytu przedmiotowego
 brak podręcznika lub innych środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji,
 niewłaściwą pracę w grupie
 brak zaangażowania na lekcji
Za trzy plusy uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą, za pięć plusów –ocenę celującą
Za trzy minusy – ocenę niedostateczną.
Rozliczanie plusów i minusów odbywa się na bieżąco.

xii. W ciągu jednego semestru uczeń może raz zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, podręcznika, przyborów, materiałów itp.). Zgłoszenie nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych prac klasowych, testów z małego katechizmu, kartkówek oraz prac domowych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem.

c) Sposoby informowania ucznia i rodzica ucznia o postępach w nauce:

• Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniom i rodzicom na ich prośbę i tylko na terenie szkoły – podczas konsultacji indywidualnych z rodzicami oraz w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem
• Rodzice mają prawo sfotografować pisemną pracę swojego dziecka, tylko na własny użytek
• Informacje o postępach ucznia są przekazywane rodzicom:
• podczas indywidualnych konsultacji
• poprzez adnotację w zeszycie przedmiotowym
• poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym

d) Zasady wystawiania oceny śródrocznej oraz końcowej:
Uczniowie są informowani szczegółowo o systemie oceniania ich pracy na pierwszej lekcji religii.
Nauczyciel wystawia ocenę semestralną oraz roczną w oparciu o ocenę całorocznej i systematycznej pracy ucznia. Bierze pod uwagę możliwości ucznia oraz jego wkład pracy w przygotowanie do lekcji. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną z ocen ucznia. Noty z poszczególnych form sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia mają różną rangę. Zgodnie z zasadami oceniania kształtującego ocena śródroczna i roczna jest wynikiem dokonanej przez nauczyciela analizy ocen sumujących i wyrażana jest stopniem. Jeśli oceny ucznia wahają się między dwoma stopniami lub uczeń z powodu usprawiedliwionych nieobecności nie miał możliwości porównywalnej z innymi uczniami zaprezentowania swojej wiedzy, nauczyciel stawia przed nim dodatkowe zadania, dzięki którym można otrzymać ocenę lepszą.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający jedno z kryteriów:
• Uczeń, który z większości prac klasowych, sprawdzianów i testów otrzymał oceny celujące
• Uczeń z tytułem laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź ponad wojewódzkim
Dodatkowym kryterium jest stosunek ucznia do przedmiotu, przejawiający się w sumienności, samodzielności w poszerzaniu swej wiedzy, dociekliwości.

e) Uczniowie z opiniami oraz orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Wszystkie kryteria oceny ucznia są dostosowywane do możliwości uczniów posiadających opinie lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Prace pisemne uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią (wypracowania, sprawdziany ) oceniane będą przede wszystkim ze względu na ich zawartość merytoryczną (treść, zakres wiedzy), a nie ze względu na ich poprawność ortograficzną, czy poziom graficzny pisma. Każda opinia i orzeczenie są analizowane szczegółowo, ponieważ zalecenia dla poszczególnych osób różnią się.

Nauczyciel:

Justyna Syta-Kierasińska

 1. Na każdą lekcje WOS-u uczeń przynosi ze sobą zeszyt przedmiotowy i podręcznik.
 2. W czasie roku szkolnego uczeń może otrzymać oceny z :
  1. wypowiedzi ustnej,
  2. pracy domowej,
  3. kartkówki (kartkówka jest krótka forma wypowiedzi pisemnej, która obejmuje 3 tematy i jest zapowiedziana przez nauczyciela. Oceny z kartkówki nie można poprawić),
  4. pisemnej pracy klasowej (sprawdzian pisemny, test),
  5. aktywności na zajęciach szkolnych,
  6. prac projektowych,
  7. prezentacji,
  8. samodzielnej pracy na lekcjach,
  9. pracy wykonywanej w grupach.
 3. Uczeń klasy VIII w ciągu semestru, na początku zajęć lekcyjnych, może zgłosić nieprzygotowanie (odpowiedz ustna) dwa razy w semestrze i dwa razy w semestrze może zgłosić brak zadania domowego. Nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych nie zgłaszamy przy zapowiedzianych formach pisemnych (kartkówka, sprawdzian, test, diagnoza). Wyjątkiem jest powrót ucznia po chorobie.
 4. W razie nieobecności na sprawdzianie/teście uczeń jest zobowiązany do zaliczenia pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem.
 5. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczna ze sprawdzianu/testu tylko raz w ciągu dwóch tygodni po zapoznaniu się z ocena.
 6. Osiągnięcia ucznia są przeliczane w następujący sposób:
  1. od 98%-celujący;
  2. od 90%- bdb;
  3. od 75%- db;
  4. od 60%- dst;
  5. od 45%- dop;
  6. poniżej 45%- ndst.

Dopuszcza się stawianie ocen cząstkowych.

 1. Uczeń może otrzymać na semestr/koniec roku szkolnego ocenę celującą jeżeli spełni minimum trzy z niżej wymienionych warunków:
  1. opanował materiał przewidziany w podstawie programowej w stopniu bardzo dobrym,
  2. posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe,
  3. samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza podstawę programowa.
 2. Za aktywność na zajęciach lekcyjnych uczeń może otrzymać plusy i minusy.
  1. Plusy można otrzymać za: aktywny udział na zajęciach lekcyjnych, prace samodzielna, prace w grupie, dodatkowe prace. Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobra.
  2. Minusy można otrzymać za: brak odpowiedzi na zadane pytania wynikające z lekcji, brak samodzielnej pracy, brak pracy w grupie. Za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczna.
 3. Inne uwagi:
  1. pisemne prace klasowe, testy zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
  2. kartkówki są zapowiadane i obejmują trzy ostatnie tematy zajęć lekcyjnych,
  3. prace klasowe, testy, dodatkowe zadania domowe oddawane są w terminie 2 tygodni,
  4. prace pisemne uczniów są udostępniane rodzicom i uczniom tylko na terenie szkoły podczas zebrań z rodzicami, indywidualnych konsultacji lub w innym terminie ustalonym przez nauczyciela.