Przedmioty

Przedmiotowy System Oceniania z Historii

1. Na każdą lekcje historii uczeń przynosi ze sobą zeszyt przedmiotowy i
podręcznik.

2. W trakcie roku szkolnego uczeń może otrzymać oceny z :
a) wypowiedzi ustnej,
b) pracy domowej,
c) kartkówki (kartkówka jest krotka forma wypowiedzi pisemnej,
która obejmuje 3 tematy i jest zapowiedziana przez nauczyciela.
Oceny z kartkówki nie można poprawić),
d) pisemna praca klasowa ( sprawdzian pisemny, diagnoza, test),e)
aktywność na zajęciach szkolnych,
f) prace projektowe,
g) udział w konkursach historycznych,
h) prezentacje,
i) samodzielna praca na lekcji ( praca z podręcznikiem, praca z
tekstem źródłowym, praca z mapa, praca z różnymi źródłami
historycznymi)
j) praca wykonywana w grupach.

3. Uczeń Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka w Warszawie w ciągu
semestru, na początku zajęć lekcyjnych, może zgłosić dwa razy w
semestrze brak zadania domowego ( nie dotyczy to zadań umieszczanych
w Librusie). Nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych nie zgłaszamy przy
zapowiedzianych formach pisemnych( kartkówka, sprawdzian, test,
diagnoza). Wyjątkiem jest powrót ucznia po chorobie.

4 . W razie nieobecności na sprawdzianie/teście uczeń jest zobowiązany
do zaliczenia pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły.

5. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczna, dopuszczająca i
dostateczna ze sprawdzianu/testu tylko raz w ciągu dwóch tygodni po
zapoznaniu się z oceną.

6. Osiągnięcia ucznia są przeliczane w następujący sposób:
a) od 98%-celujący;
b) od 90%- bdb;
c) od 75%- db;
d) od 60%- dst;
e) od 45%- dop;
f) poniżej 45%- ndst.
Dopuszcza się stawianie ocen cząstkowych.

7. Uczeń może otrzymać na semestr / koniec roku szkolnego ocenę
celującą jeżeli spełni minimum trzy z niżej wymienionych warunków:
a) opanował materiał przewidziany w podstawie programowej w stopniu
bardzo dobrym,
b) jest laureatem konkursów historycznych,
c) posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe,
d) samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza podstawę programową.

8. Za aktywność na zajęciach lekcyjnych uczeń może otrzymać plusy i
minusy.
a) Plusy można otrzymać za: aktywny udział na zajęciach lekcyjnych. Za
pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobra.
b) Minusy można otrzymać za: brak odpowiedzi na zadane pytania
wynikające z lekcji. Za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczna.

9. Inne uwagi:
a) pisemne prace klasowe, testy zapowiadane są co najmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem,
b) kartkówki są zapowiadane i obejmują trzy ostatnie tematy zajęć
lekcyjnych,
c) Prace klasowe, testy, dodatkowe zadania domowe oddawane są w
terminie 2 tygodni,
d) prace pisemne uczniów są udostępniane rodzicom i uczniom na terenie
szkoły podczas zebrań z rodzicami, indywidualnych konsultacji lub w
innym terminie ustalonym przez nauczyciela lub wysyłane skanem na
prośbę rodzica.

Szczegółowe wymagania edukacyjne

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Ocenianie z informatyki dla klas IV – VIII

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA

Podczas wystawiania oceny nauczyciel bierze pod uwagę- oprócz rozwoju umiejętności plastycznych –  przede wszystkim  zaangażowanie ucznia (wysiłek włożony w przygotowanie i pracę na lekcji).

 Uczeń jest przygotowany do zajęć, gdy posiada: zeszyt i WSZYSTKIE  przybory plastyczne potrzebne na daną lekcję.
W każdym semestrze może zgłosić dwa nieprzygotowania, następne będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w ciągu dwóch tygodni w terminie i formie ustalonej z nauczycielem. Jeżeli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną.

Cząstkową ocenę celującą uczeń otrzymuje za:
–  uzyskanie 100% punktów na sprawdzianie/kartkówce
– osiągnięcia w konkursach (zgodnie z kryteriami zawartymi w WSO)
– realizowanie wybitnych prac w ramach lekcji.

Ocenie podlegają:
-prace plastyczne                    -aktywność
-odpowiedzi ustne                   -prowadzenie zeszytu
-prace domowe                       -przygotowanie do zajęć
-udział w konkursach              -sprawdziany, kartkówki


Kryteria oceny prac plastycznych:
-zgodność z tematem
-estetyka wykonania
-pomysłowość, kreatywność
-odpowiednie użycie środków plastycznych (linia, barwa, kompozycja, perspektywa itp.)


OCENA SEMESTRALNA I KOŃCOWOROCZNA

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który :
– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową
– ze sprawdzianów otrzymywał oceny celujące i bardzo dobre, z przewagą celujących
– osiągał wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych, w których szkoła brała udział
– przejawiał szczególne zainteresowanie przedmiotem
– odznaczał się zaangażowaniem w przygotowanie i pracę na lekcji
– otrzymywał bardzo dobre i celujące oceny cząstkowe, z przewagą celujących

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :
– opanował i wykorzystywał w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności
– sumiennie przygotowywał się do zajęć
– aktywnie uczestniczył w działaniach plastycznych
– starannie i samodzielnie wykonywał wszystkie zadania
 mimo braku uzdolnień kierunkowych wykazywał się zaangażowaniem, pracowitością i pomysłowością

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który :
– opanował w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności i wykorzystywał je w praktyce
– przynosił na lekcje potrzebne materiały
– samodzielnie i starannie wykonywał typowe zadania
– przejawiał aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych
– systematycznie pracował na lekcjach

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
– przyswoił podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem
– czasem był nieprzygotowany do lekcji
– oddawał większość obowiązkowych prac
– samodzielnie wykonywał typowe ćwiczenia
– współpracował w grupie i podejmował  próby twórczości plastycznej

Stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który:
– często był nieprzygotowany do zajęć
– próbował realizować zadania, ale robił to niestarannie lub ich nie kończył
– miał braki w opanowaniu podstawowej wiedzy i umiejętności określonych programem
– słabo angażował się w pracę na lekcji

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
– nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotu
– nie wykonywał prac na lekcji i często był nieprzygotowany do zajęć
– nie wykazywał zainteresowania
Ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z niezaangażowania w przygotowanie i pracę na lekcjach.

Prace plastyczne uczeń ma obowiązek oddać w terminie do dwóch tygodni od daty realizacji ich na lekcji. Uczeń nieobecny na zajęciach nie musi wykonywać pracy plastycznej realizowanej na danej lekcji. Ma obowiązek uzupełnić wiedzę teoretyczną.  

Na koniec okresu klasyfikacyjnego nie przyjmuję zaległych prac plastycznych.

Na lekcjach plastyki stosuję elementy oceniania kształtującego.

Nauczyciel:

Justyna Syta-Kierasińska

 1. Na każdą lekcje WOS-u uczeń przynosi ze sobą zeszyt przedmiotowy i podręcznik.
 2. W czasie roku szkolnego uczeń może otrzymać oceny z :
  1. wypowiedzi ustnej,
  2. pracy domowej,
  3. kartkówki (kartkówka jest krótka forma wypowiedzi pisemnej, która obejmuje 3 tematy i jest zapowiedziana przez nauczyciela. Oceny z kartkówki nie można poprawić),
  4. pisemnej pracy klasowej (sprawdzian pisemny, test),
  5. aktywności na zajęciach szkolnych,
  6. prac projektowych,
  7. prezentacji,
  8. samodzielnej pracy na lekcjach,
  9. pracy wykonywanej w grupach.
 3. Uczeń klasy VIII w ciągu semestru, na początku zajęć lekcyjnych, może zgłosić nieprzygotowanie (odpowiedz ustna) dwa razy w semestrze i dwa razy w semestrze może zgłosić brak zadania domowego. Nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych nie zgłaszamy przy zapowiedzianych formach pisemnych (kartkówka, sprawdzian, test, diagnoza). Wyjątkiem jest powrót ucznia po chorobie.
 4. W razie nieobecności na sprawdzianie/teście uczeń jest zobowiązany do zaliczenia pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem.
 5. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczna ze sprawdzianu/testu tylko raz w ciągu dwóch tygodni po zapoznaniu się z ocena.
 6. Osiągnięcia ucznia są przeliczane w następujący sposób:
  1. od 98%-celujący;
  2. od 90%- bdb;
  3. od 75%- db;
  4. od 60%- dst;
  5. od 45%- dop;
  6. poniżej 45%- ndst.

Dopuszcza się stawianie ocen cząstkowych.

 1. Uczeń może otrzymać na semestr/koniec roku szkolnego ocenę celującą jeżeli spełni minimum trzy z niżej wymienionych warunków:
  1. opanował materiał przewidziany w podstawie programowej w stopniu bardzo dobrym,
  2. posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe,
  3. samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza podstawę programowa.
 2. Za aktywność na zajęciach lekcyjnych uczeń może otrzymać plusy i minusy.
  1. Plusy można otrzymać za: aktywny udział na zajęciach lekcyjnych, prace samodzielna, prace w grupie, dodatkowe prace. Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobra.
  2. Minusy można otrzymać za: brak odpowiedzi na zadane pytania wynikające z lekcji, brak samodzielnej pracy, brak pracy w grupie. Za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczna.
 3. Inne uwagi:
  1. pisemne prace klasowe, testy zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
  2. kartkówki są zapowiadane i obejmują trzy ostatnie tematy zajęć lekcyjnych,
  3. prace klasowe, testy, dodatkowe zadania domowe oddawane są w terminie 2 tygodni,
  4. prace pisemne uczniów są udostępniane rodzicom i uczniom tylko na terenie szkoły podczas zebrań z rodzicami, indywidualnych konsultacji lub w innym terminie ustalonym przez nauczyciela.