Przedmioty

Ocenianie z przyrody i biologii dla klas IV – VIII
nauczyciel – Beata Potasińska

 1. Na każdą lekcję przyrody, biologii) uczeń przynosi: zeszyt, książkę, zeszyt ćwiczeń.
 2. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać ” + „. Trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą.
 3. Uczeń otrzymuje „-„, jeśli nie wypełnia swoich obowiązków w czasie lekcji. Trzy minusy składają się na ocenę niedostateczną.
 4. Uczeń może zgłosić w semestrze jedno nieprzygotowanie (klasa V, VI i VIII) lub dwa nieprzygotowania (klasa IV, VII). Należy je zgłaszać na początku lekcji. Kolejne nieprzygotowania są równoznaczne z oceną niedostateczną.
 5. W czasie semestru postępy ucznia są oceniane na podstawie:
  a) prac klasowych,
  b) kartkówek (z trzech ostatnich lekcji ),
  c) odpowiedzi ustnych,
  d) aktywności na lekcji,
  e) prowadzenia zeszytu ćwiczeń,
  f) prac domowych,
  g) prezentacji,
  h) samodzielnych prac na lekcji,
  i) prac wykonywanych w grupie
 6. W razie nieobecności na sprawdzianie uczeń jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w ustalonym z nauczycielem terminie i formie.
 7. Uczeń może dostać na semestr ocenę celującą jeśli spełnia minimum trzy z czterech niżej wymienionych warunków:
  a) opanował materiał w stopniu bardzo dobrym,
  b) jest laureatem konkursów przyrodniczych,
  c) samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza program,
  d) posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe.
 8. Inne wymagania i zasady związane z ocenianiem w klasach IV-VIII są zawarte w § 66 Statutu Szkoły.
 1. Uczeń pracuje na ocenę semestralną (lub roczną) przez cały semestr (rok). Otrzymanie oceny wyższej niż przewidywana jest możliwe jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych losowo sytuacjach, po zaliczeniu materiału z całego semestru (roku) na tą ocenę.

 

Zasady przedmiotowego oceniania (ZPO) z fizyki

Nauczyciel: Urszula Misztal

 1. Wymagania na poszczególne oceny.

Wymagania ustalone dla każdego pozytywnego stopnia (na stopień niedostateczny wymagań nie ustala się)

 • stopień dopuszczający (wymagania konieczne realizowanego programu nauczania)
 • stopień dostateczny (wymagania konieczne i podstawowe)
 • stopień dobry (wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzające)
 • stopień bardzo dobry i celujący (wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające)

Wymagania konieczne (K) – dotyczą zapamiętania wiadomości: treści podstawowych praw fizyki, podstawowych wielkości fizycznych, najważniejszych zjawisk fizycznych. Uczeń potrafi rozwiązywać przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Zdobyte wiadomości i umiejętności są niezbędne do kontynuowania nauki fizyki i przydatne w życiu codziennym.

Wymagania podstawowe (P) – dotyczą zrozumienia wiadomości. Oznacza to, że uczeń potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela: wyjaśnić, od czego zależą podstawowe wielkości fizyczne (np.: gęstość, praca, ciśnienie itp.), zna jednostki tych wielkości, zna i potrafi wyjaśnić poznane prawa fizyki, umie je potwierdzić odpowiednimi, prostymi eksperymentami (np. prawa dynamiki Newtona, prawo Archimedesa, prawo Ohma).

Wymagania rozszerzające (R) – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych. Oznacza to opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami, które są pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych (np.: obliczanie wartości wielkości fizycznej według wzoru: gęstości, siły, mocy, natężenia prądu itp.), uczeń potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne, korzystając przy tym ze słowników, tablic i innych pomocy naukowych.

Wymagania dopełniające (D) – dotyczą stosowania wiadomości i umiejętności w sytuacjach problemowych, np. w szczegółowej analizie procesów fizycznych, w projektowaniu i wykonywaniu doświadczeń potwierdzających prawa fizyczne, rozwiązywaniu złożonych zadań rachunkowych (wyprowadzanie wzorów, analiza wykresów) oraz przedstawionych wiadomości ponadprogramowych związanych tematycznie z treściami nauczania.

 1. Kryteria ocen

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który sprostał wymaganiom KPRD:

 • posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
 • umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,
 • umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,
 • osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych,

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który sprostał wymaganiom KPRD:

 • w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe,
 • zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,
 • jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenia fizyczne,
 • rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który sprostał wymaganiom KPR:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania,
 • poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,
 • potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie z fizyki, rozwiązać proste zadanie lub problem,

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który sprostał wymaganiom KP:

 • opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem,
 • potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela,
 • potrafi wykonać proste doświadczenie fizyczne z pomocą nauczyciela,
 • zna podstawowe wzory i jednostki wielkości fizycznych,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który sprostał wymaganiom K realizowanego programu:

 • ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki te nie przekreślają możliwości
 • dalszego kształcenia,
 • zna podstawowe prawa i wielkości fizyczne,
 • potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne,

Uczeń, który nie sprostał wymaganiom K realizowanego programu otrzymuje ocenę niedostateczną.

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny do wszystkich działów (plany wynikowe) dostępne są u nauczyciela fizyki.

 1. Ocena i metody sprawdzania osiągnięć uczniów.

3.1 Metody sprawdzania osiągnięć uczniów:

 • sprawdziany ustne i pisemne z szerszych partii materiału (sprawdziany działowe),
 • sprawdziany ustne i pisemne z materiału bieżącego (obejmujące materiał 3 ostatnich lekcji),
 • sprawdzian laboratoryjny (w tym doświadczenie, modele urządzeń, przyrządy wykonane samodzielnie przez uczniów jako praca domowa),
 • obserwacja pracy uczniów (w tym aktywność na lekcji i wszelkie formy przygotowania do lekcji, referaty, prace domowe, rozwiązywanie dodatkowych zadań, udział w konkursach itp.).

3.2 Za wyżej wymienione formy kontroli wiedzy i umiejętności uczniowie oceniani są w skali od 1 do 6 (dopuszczalne są oceny z plusami i minusami).

Aktywność ucznia w czasie lekcji oceniana jest przez cały rok szkolny znakami „+” lub „-”. Za 5 znaków „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za 5 znaków „-” – ocenę niedostateczną.

3.3 Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji dwa razy w półroczu.

Za nieprzygotowanie do lekcji uważa się: brak pracy domowej, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub nieprzygotowanie się do odpowiedzi ustnej lub pisemnej z bieżącego materiału.

Zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z konieczności pisania kartkówki lub odpowiedzi ustnej niezależnie od podanej przyczyny.

W uzasadnionym przypadku (dłuższa choroba lub inne losowe zdarzenie) kolejne nieprzygotowanie ucznia do lekcji może być usprawiedliwione na podstawie pisemnej prośby rodziców.

3.4 Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie, zobowiązany jest do uzupełnienia braków w terminie do najbliższej lekcji z przedmiotu.

3.5 Sprawdziany wiedzy i umiejętności z szerszych partii materiału są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie, jest zobowiązany do napisania go w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

3.6 Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu z szerszych partii materiału (sprawdziany działowe).

Sprawdzian działowy można poprawić tylko raz w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.

Do dziennika wpisane będą wówczas dwie oceny i obie będą uwzględniane przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej.

3.7 Uczniowie i rodzice mają prawo do wglądu w pisemne prace kontrolne. Uczeń otrzymuje swoją sprawdzoną pracę do wglądu w terminie do dwóch tygodni od czasu jej napisania. Rodzice otrzymują w szkole do wglądu pracę swojego dziecka na życzenie. Uczeń i jego rodzice mają prawo do uzasadnienia wystawionej oceny.

3.9 Ocena klasyfikacyjna (śródroczna, roczna, końcowa) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Przy jej ustalaniu oceny ze sprawdzianów działowych mają większą wagę od pozostałych ocen. Liczy się również zaangażowanie ucznia w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Przy ustalaniu oceny rocznej i końcowej brane są pod uwagę wszystkie oceny uzyskane w czasie roku szkolnego.

3.10 Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki.

1) Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.

2) Uczeń może się ubiegać o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień.

3) Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

 1. a) co najmniej połowa uzyskanych przez ucznia w roku szkolnym ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa;
 2. b) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie jest niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby), przy czym wszystkie nieobecności na zajęciach są usprawiedliwione;
 3. c) uczeń przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela sprawdzianów wiedzy i umiejętności (z uwzględnieniem dodatkowych terminów określonych w ZPO);
 4. d) uczeń przychodził na dane zajęcia edukacyjne przygotowany (możliwe co najwyżej dwa nieprzygotowania);
 5. e) uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów ocen pozytywnych (również w trybie poprawy ocen niedostatecznych);

4) Tryb ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

 1. a) uczeń lub jego rodzice składają do wychowawcy klasy pisemny wniosek o podwyższenie oceny w terminie do 2 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie;
 2. b) wychowawca informuje nauczyciela przedmiotu o wniosku ucznia;
 3. c) nauczyciel przedmiotu w ciągu 1 dnia sprawdza czy uczeń spełnia warunki umożliwiające mu przystąpienie do sprawdzianu;
 4. d) jeśli uczeń nie spełnia warunków, wniosek rozpatrzony jest negatywnie, o czym wychowawca informuje ucznia i jego rodziców;
 5. e) uczeń spełniający wymagane warunki może przystąpić do sprawdzianu poprawkowego w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu i wychowawcą klasy;
 6. f) sprawdzian powinien odbyć się najpóźniej 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej i mieć formę pisemną;
 7. h) sprawdzian przeprowadza nauczyciel przedmiotu;
 8. i) nauczyciel przygotowuje zestaw zadań z materiału uzgodnionego z uczniem. Zadania powinny odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń;
 9. j) uczeń poprawia przewidywaną ocenę roczną, jeśli wykona poprawnie co najmniej 80% zadań sprawdzianu;
 10. k) ustalona w wyniku sprawdzianu ocena nie może być niższa od przewidywanej.

5) Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:

 1. a) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego sprawdzian,
 2. b) termin sprawdzianu,
 3. c) treści zadań oraz praca ucznia,
 4. d) zwięzłą informację o wyniku sprawdzianu ustnego lub praktycznego,
 5. e) wynik sprawdzianu,
 6. f) podpisy nauczyciela i ucznia.

Ocenianie z geografii dla klas IV – VIII
nauczyciel – Beata Potasińska

 1. Na każdą lekcję geografii, biologii uczeń przynosi: zeszyt, książkę, zeszyt ćwiczeń.
 2. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać ” + „. Trzy plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą.
 3. Uczeń otrzymuje „-„, jeśli nie wypełnia swoich obowiązków w czasie lekcji. Trzy minusy składają się na ocenę niedostateczną.
 4. Uczeń może zgłosić w semestrze jedno nieprzygotowanie (klasa V, VI i VIII) lub dwa nieprzygotowania (klasa IV, VII). Należy je zgłaszać na początku lekcji. Kolejne nieprzygotowania są równoznaczne z oceną niedostateczną.
 5. W czasie semestru postępy ucznia są oceniane na podstawie:
  a) prac klasowych,
  b) kartkówek (z trzech ostatnich lekcji ),
  c) odpowiedzi ustnych,
  d) aktywności na lekcji,
  e) prowadzenia zeszytu ćwiczeń,
  f) prac domowych,
  g) prezentacji,
  h) samodzielnych prac na lekcji,
  i) prac wykonywanych w grupie
 6. W razie nieobecności na sprawdzianie uczeń jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w ustalonym z nauczycielem terminie i formie.
 7. Uczeń może dostać na semestr ocenę celującą jeśli spełnia minimum trzy z czterech niżej wymienionych warunków:
  a) opanował materiał w stopniu bardzo dobrym,
  b) jest laureatem konkursów przyrodniczych,
  c) samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza program,
  d) posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe.
 8. Inne wymagania i zasady związane z ocenianiem w klasach IV-VIII są zawarte w § 66 Statutu Szkoły.
 1. Uczeń pracuje na ocenę semestralną (lub roczną) przez cały semestr (rok). Otrzymanie oceny wyższej niż przewidywana jest możliwe jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych losowo sytuacjach, po zaliczeniu materiału z całego semestru (roku) na tą ocenę.

Wymagania edukacyjne z historii dla klas 4- 8
Nauczyciel: Katarzyna Rybarczyk

 1. Na każdą lekcje historii uczeń przynosi ze sobą zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, podrę
 2. W czasie roku szkolnego 2019/2020 uczeń może otrzymać oceny z : 
  a) wypowiedzi ustnej,
  b) pracy domowej,
  c) kartkówki ( kartkówka jest krotka forma wypowiedzi pisemnej,
  która obejmuje 3 tematy i jest zapowiedziana przez nauczyciela.
  Oceny z kartkówki nie można poprawić),
  d)  pisemnej pracy klasowej ( sprawdzian pisemny, diagnoza, test),
  e) aktywności na zajęciach szkolnych,
  f) prac projektowych,
  g) udziału w konkursach historycznych,
  h) prezentacji,
  i) samodzielnej pracy na lekcjach,
  j) pracy wykonywanej w grupach.
 1. Uczeń klasy IV w ciągu semestru, na początku zajęć lekcyjnych, może zgłosić nieprzygotowanie( odpowiedz ustna ) raz w  semestrze i raz w semestrze może zgłosić brak zadania  domowego. Nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych nie zgłaszamy przy zapowiedzianych formach pisemnych (Kartkówka, sprawdzian, test).   Wyjątkiem jest powrót ucznia po chorobie.
 1. Uczeń klasy V-VIII w ciągu semestru, na początku zajęć lekcyjnych,   może zgłosić nieprzygotowanie( odpowiedz ustna ) dwa razy w semestrze dwa razy w semestrze może zgłosić brak zadania domowego. Nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych nie zgłaszamy przy zapowiedzianych formach pisemnych( kartkówka, sprawdzian, test, diagnoza). Wyjątkiem jest powrót ucznia po chorobie.
 1. W razie nieobecności na sprawdzianie/teście uczeń jest zobowiązany do zaliczenia pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem.
 1. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczna ze sprawdzianu/testu tylko raz w ciągu dwóch tygodni po zapoznaniu się z ocena.
 1. Osiągnięcia ucznia są przeliczane w następujący sposób
 1. a) od 98%-celujący;
 2. b) od 90%- bdb;
 3. c) od 75%- db;
 4. d) od 60%- dst;
 5. e) od 45%- dop;
 6. f) poniżej 45%- ndst.

     Dopuszcza się stawianie ocen cząstkowych.

 1. Uczeń może otrzymać na semestr/ koniec roku szkolnego ocenę celującą jeżeli spełni minimum trzy z niżej wymienionych warunków:
  a) opanował materiał przewidziany w podstawie programowej w stopniu bardzo dobrym,
  b) jest laureatem konkursów historycznych,
  c) posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe,
  d) samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza podstawę
 1. Za aktywność na zajęciach lekcyjnych uczeń może otrzymać plusy i minusy.
  a) Plusy można otrzymać za: aktywny udział na zajęciach lekcyjnych, prace samodzielna, prace w grupie, dodatkowe prace.
  Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobra. 
  b) Minusy można otrzymać za: brak odpowiedzi na zadane pytania wynikające z lekcji, brak samodzielnej pracy, brak pracy w grupie.
  Za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczna.
 1. Inne uwagi:
  a) pisemne prace klasowe, testy zapowiadane są co najmniej z           tygodniowym wyprzedzeniem,
  b) kartkówki są zapowiadane i obejmują trzy ostatnie tematy zajęć lekcyjnych,
  c) prace klasowe, testy, dodatkowe zadania domowe oddawane są w terminie 2 tygodniu,
  d) prace pisemne uczniów są udostępniane rodzicom i uczniom tylko na  terenie szkoły podczas zebrań z rodzicami, indywidualnych konsultacji lub w innym terminie ustalonym przez nauczyciela.

Ocenianie z informatyki dla klas IV – VIII
nauczyciel – Michał Szlachcic

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

Wymagania edukacyjne z języka hiszpańskiego dla klas 4 i 7
Nauczyciel: Campos Manuel Nogueiras

Klasa 4

Klasa 7

Ocenianie z geografii dla klas V – VIII
nauczyciel – Katarzyna Gawlicka-Lucima

Uczeń powinien:

 1. Przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace  w terminie.
 2. Przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy i pozostałe potrzebne rzeczy na każdą lekcję.
 3. Starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy.
 4. Uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów). Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia ( przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.
 5. Uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach i prowadzić pełne notatki w zeszycie przedmiotowym,
 6. Rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych.
 7. Systematycznie uczyć się, aby kartkówki i odpytywanie zaliczać na jak najlepsze oceny.
 8. Swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Ocenianie:

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości.
 2. Ocenie podlegają:
 • prace klasowe,
 • kartkówki,
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe,
 • praca w zeszycie przedmiotowym,
 • aktywność w czasie zajęć, zaangażowanie (uczniowie na lekcjach mogą dostawać plusy za aktywność; pięć  plusów to ocena bardzo dobra),
 • przygotowanie do zajęć,
 • inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).
 1. Nauczyciel wystawia ocenę semestralną z min. czterech ocen cząstkowych (ocena nie jest średnią arytmetyczną).
 2. O ocenie z języka niemieckiego na koniec semestru lub roku szkolnego decydują głównie oceny z prac klasowych i kartkówek.
 3. O pracy klasowej nauczyciel informuje co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, podaje zakres materiału, typy zadań.
 4. Każdą pracą klasową poprzedza dokładne powtórzenie materiału w klasie.
 5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nieprzekraczającym dwóch tygodni. W razie stwierdzenia, że uczeń specjalnie unika pracy klasowej, pisze ją bez uprzedzenia na najbliższych zajęciach.
 6. Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela najpóźniej w ciągu dwóch tygodni. Chęć poprawy zgłasza uczeń. Ocena uzyskana jest wpisywana do dziennika obok oceny wcześniejszej.
 7. Kartkówkę nauczyciel może przeprowadzić bez uprzedzania.
 8. Sprawdziany, prace pisemne, kartkówki ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom w czasie dni otwartych lub w czasie umówionych spotkań indywidualnych.
 9. Nauczyciel nie obniża ocen z prac pisemnych z powodu błędów ortograficznych tylko uczniom, którzy mają zaświadczenie o dysleksji lub dysortografii bądź o obniżonych wymaganiach.
 10. Na ocenę celującą uczeń powinien bardzo dobrze pracować w czasie całego semestru, być przygotowany do lekcji, aktywny, wykonywać zadania dodatkowe. Prace klasowe powinien pisać na ocenę celującą.
 11. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi). Nieprzygotowanie skutkuje otrzymaniem minusa. Czterokrotne nieprzygotowanie (czwarty minus) powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.
 12. Na ocenę uczeń pracuje całe półrocze/cały rok. Poprawa przewidywanej oceny na półrocze/koniec roku może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy uczeń zaliczy pisemnie i ustnie cały materiał z jednego lub dwóch semestrów, co najmniej na ocenę poprawianą. Ocena ostateczna może być wyższa tylko o jeden stopień.

 

Informacje ogólne
Przedmiot oceniania: język polski w klasach IV-VIII
Okres obowiązywania: rok szkolny 2019/2020

Ocenianie kształtujące
Nauczyciele języka polskiego stosują w swojej pracy elementy oceniania kształtującego.

Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.

Zasady obowiązujące przy ocenianiu:

Uczeń powinien:
1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
2.przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
3.starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
4.uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe);
5.uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach;
6.rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych;
7.systematycznie uczyć się,
8.swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Narzędzia kontroli
W roku szkolnym 2019/2020 przewiduje się następujące sposoby sprawdzające wiedzę oraz umiejętności ucznia:

– całogodzinne prace klasowe (co najmniej dwie w ciągu semestru),
– sprawdziany gramatyczne
– testy sprawdzające wiedzę dotyczącą lektur szkolnych oraz testy gramatyczne,
– kartkówki,
– wypracowania pisane w domu i w szkole
– dyktanda,
– recytacje,
– odpowiedzi ustne
– ćwiczenia i zadania wykonywane na lekcji
– prace projektowe i prace długoterminowe/ praca zespołowa
– głośne czytanie w klasie czwartej
– w klasie ósmej próbne egzaminy ósmoklasisty oraz wszelkie formy przygotowania do egzaminu
– referaty
– aktywność na zajęciach
– prace domowe
– udział w konkursach (w zależności od wyniku)

 1. Prace klasowe oraz sprawdziany są zapowiadane tydzień wcześniej, omawiany jest ich zakres (termin zapisywany jest w dzienniku elektronicznym).
 2. Testy sprawdzające wiedzę dotyczącą znajomości treści lektury są przeprowadzane na pierwszej jednostce lekcyjnej z cyklu lekcji dotyczących omawiania danej lektury
 3. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową, sprawdzian, test lub wypracowanie klasowe z przyczyn losowych, powinien je napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 4. Prace klasowe, testy i sprawdziany są oddawane w terminie do 2 tygodni.
 5. Wypracowania klasowe i domowe oddawane są w terminie do 21 dni od daty ich oddania (napisania).
 6. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu lub testu w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.
 7. Przy poprawianiu prac i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika.
 8. Krótkie, 20-minutowe sprawdziany mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. Nie muszą być zapowiadane.
 9. Wszystkie sprawdziany, testy i kartkówki będą ocenianie z uwzględnieniem kryterium procentowego:

98%-100%                    celujący (6)
96%-97%                       bardzo dobry + (5+)
93%-95%                       bardzo dobry (5)
90%-92%                       bardzo dobry – (5-)
85%-89%                       dobry + (4+)
80%-84%                       dobry (4)
75%-79%                       dobry – (4-)
70%-74%                       dostateczny + (3+)
65%-69%                       dostateczny (3)
60%-64%                       dostateczny – (3-)
55%-59%                       dopuszczający + (2+)
49%-54%                       dopuszczający (2)
45%-48%                       dopuszczający – (2-)
0%-44%                         niedostateczny (1)

 

 1. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciele będą brali pod uwagę kryteria opracowane przez CKE, umieszczonymi w Informatorze przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty
 1. Przy ocenie wypowiedzi ustnych będą brane pod uwagę przede wszystkim:
  • Zgodność wypowiedzi z tematem
  • Umiejętność wyciągania wniosków
  • Słownictwo
  • Poprawność gramatyczna i stylistyczna
 1. Udział w konkursach będzie oceniany zgodnie z zapisem statutowym szkoły:

ocenę celującą – jeżeli uczestnik uzyska 100% możliwych punktów
ocenę bardzo dobrą – jeżeli uczestnik uzyska 80%
i więcej możliwych punktów
plus – jeżeli uczestnik uzyska 79% – 50% możliwych punktów

 1. Za pracę na lekcji uczniowie będą otrzymywali także plusy („+”) oraz minusy („-”)
 1. plus (+) będzie można otrzymać za:
 • aktywność na lekcji,
 • prace domowe o małym stopniu trudności,
 • pracę w grupie
 • przygotowanie materiałów wzbogacających proces lekcyjny
 • inne formy aktywności
 1. minus (-) będzie można otrzymać za:
 • brak pracy domowej
 • brak zeszytu przedmiotowego
 • podręcznika lub innych środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji,
 • niewłaściwą pracę w grupie
 • brak zaangażowania na lekcji

Za trzy plusy uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą, za pięć plusów –ocenę celującą

Za trzy minusy – ocenę niedostateczną.

Rozliczanie plusów i minusów odbywa się na bieżąco.

 1. W ciągu jednego semestru uczeń może trzy razy zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, podręcznika, przyborów, materiałów itp.). Zgłoszenie nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych prac klasowych, dyktand, testów z lektury, kartkówek oraz prac domowych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem.

Sposoby informowania ucznia i rodzica ucznia o postępach w nauce:

 • Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniom i rodzicom na ich prośbę i tylko na terenie szkoły – podczas zebrań z rodzicami, konsultacji indywidualnych oraz w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem
 • Rodzice mają prawo sfotografować pisemną pracę swojego dziecka, tylko na własny użytek
 • Informacje o postępach ucznia są przekazywane rodzicom:
 1. podczas zebrań z rodzicami
 2. podczas indywidualnych konsultacji
 3. poprzez adnotację w zeszycie przedmiotowym
 4. poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym

Zasady wystawiania oceny śródrocznej oraz końcowej:
Uczniowie są informowani szczegółowo o systemie oceniania ich pracy na pierwszej lekcji języka polskiego.

Nauczyciel wystawia ocenę semestralną oraz roczną w oparciu o ocenę całorocznej
i systematycznej pracy ucznia. Bierze pod uwagę możliwości ucznia oraz jego wkład pracy w przygotowanie do lekcji. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną z ocen ucznia. Noty z poszczególnych form sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia mają różną rangę. Zgodnie z zasadami oceniania kształtującego ocena śródroczna i roczna jest wynikiem dokonanej przez nauczyciela analizy ocen sumujących i wyrażana jest stopniem. Jeśli oceny ucznia wahają się między dwoma stopniami lub uczeń z powodu usprawiedliwionych nieobecności nie miał możliwości porównywalnej z innymi uczniami zaprezentowania swojej wiedzy, nauczyciel stawia przed nim dodatkowe zadania, dzięki którym można otrzymać ocenę lepszą.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający jedno z kryteriów:

 • Uczeń, który z większości prac klasowych, sprawdzianów i testów otrzymał oceny celujące
 • Uczeń z tytułem laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź ponad wojewódzkim
 • Uczeń będący finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej

Dodatkowym kryterium jest stosunek ucznia do przedmiotu, przejawiający się w sumienności, samodzielności w poszerzaniu swej wiedzy, dociekliwości.

Uczniowie z opiniami oraz orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Wszystkie kryteria oceny ucznia są dostosowywane do możliwości uczniów posiadających opinie lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Prace pisemne uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią  (wypracowania, sprawdziany z nauki o języku i z literatury) oceniane będą przede wszystkim ze względu na ich zawartość merytoryczną (treść, zakres wiedzy), a nie ze względu na ich poprawność ortograficzną, czy poziom graficzny pisma. Każda opinia i orzeczenie są analizowane szczegółowo, ponieważ zalecenia dla poszczególnych osób różnią się.

Klasy 1-3

Uczeń:

Kl. 1

 • powtarza prostą melodię, śpiewa piosenki;
 • odtwarza proste rytmy, wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc;
 • wie, że muzykę można zapisać i odczytać;
 • świadomie i aktywnie słucha muzyki;
 • śpiewa hymn szkoły;
 • kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

Kl. 2

 • potrafi akompaniować do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych i instrumentów perkusyjnych;
 • śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo;
 • improwizuje melodie do krótkich tekstów;
 • swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne.

Kl. 3

 • śpiewa piosenki jednogłosowe;
 • odczytuje proste melodie oraz zapisy rytmiczne;
 • interpretuje ruchem tematy rytmiczne, piosenki i utwory instrumentalne;
 • określa charakter i nastrój słuchanych utworów oraz ich budowę.

Aktywni uczniowie dostają po lekcji „uśmiechnięte nutki” na ostatniej stronie książki. Trzy takie nutki to ocena A, wstawiana do e-dziennika.

Uczniowie, którzy słabo pracowali na lekcji mogą otrzymać „smutną nutkę”. Trzy takie nutki, to ocena F w e-dzienniku.

Uczniowie mogą otrzymać dodatkowe oceny m.in. za pracę domową, śpiew, grę na instrumencie,  ruchową interpretację utworu.

Za brak książki uczeń dostaje „-”. Trzy „-” to ocena F.

Uczeń przygotowany do lekcji ma ze sobą podręcznik, torebkę strunową/ kopertę z naklejkami, klockami rytmicznymi/ powycinanymi elementami z książki oraz piórnik.

Klasy 4-8

♯  Zasady oceniania kl. 4 – 7  ♯

 • Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności twórczej i zaangażowania podczas lekcji.
 • Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie jak: podręcznik, zeszyt w pięciolinię, zeszyt ćwiczeń.
 • Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową.
 • W razie nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia braków wiedzy oraz zaległości w zeszycie przedmiotowym.
 • Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze. Każde następne skutkuje oceną niedostateczną.
 • Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak ono dotyczyć zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu.
 • Po uzgodnieniu z nauczycielem, uczeń może poprawić ocenę niedostateczną.
 • Uczeń jest oceniany za aktywność, śpiew, grę na instrumentach, sprawdziany, odpowiedzi ustne, pisemne oraz prace dodatkowe.
 • Systematyczny udział ucznia w dodatkowych aktywnościach muzycznych takich jak chór, zespół fletowy, śpiew podczas porannej modlitwy, nauka gry na instrumencie, oprawa muzyczna mszy świętej, wpływają na podniesienie przewidywanej oceny o jeden stopień.

♫    Kryteria oceniania:

♪ Ocena celująca:

Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania muzyczne, bierze udział w szkolnych uroczystościach, akademiach, imprezach artystycznych oraz w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych, posiada rozszerzone wiadomości z zakresu wiedzy o muzyce, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami.

♪ Ocena bardzo dobra:

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a także:
Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w zadaniach muzycznych, wykazuje dużą aktywność na lekcji, starannie realizuje powierzone mu zadania, pewnie realizuje pomysły muzyczne rozwijając własne uzdolnienia.

♪ Ocena dobra:

Uczeń opanował zakres wiedzy w stopniu dobrym oraz:
Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach muzycznych, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczno – teoretyczne, zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych.

♪ Ocena dostateczna:

Uczeń częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania danej klasy, jak również:
Nie pracuje systematycznie, niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych, rozwiązuje zadania muzyczne o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.

♪ Ocena dopuszczająca:

Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym oraz:
Samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, nie pracuje systematycznie, niechętnie podejmuje działania, biernie uczestniczy w zajęciach.

♪ Ocena niedostateczna:

Uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania muzyki w danej klasie, a jednocześnie:
Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem oraz nie przejawia żadnej aktywności na lekcjach, nie wykazuje chęci poprawy.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA

Nauczyciel: Anna Pęszyńska

Podczas wystawiania oceny nauczyciel bierze pod uwagę- oprócz rozwoju umiejętności plastycznych –  przede wszystkim  zaangażowanie ucznia (wysiłek włożony w przygotowanie i pracę na lekcji).

 Uczeń jest przygotowany do zajęć, gdy posiada: zeszyt i WSZYSTKIE  przybory plastyczne potrzebne na daną lekcję.
W każdym semestrze może zgłosić dwa nieprzygotowania, następne będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w ciągu dwóch tygodni w terminie i formie ustalonej z nauczycielem. Jeżeli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną.

Cząstkową ocenę celującą uczeń otrzymuje za:
–  uzyskanie 100% punktów na sprawdzianie/kartkówce
– osiągnięcia w konkursach (zgodnie z kryteriami zawartymi w WSO)
– realizowanie wybitnych prac w ramach lekcji.

Ocenie podlegają:
-prace plastyczne                    -aktywność
-odpowiedzi ustne                   -prowadzenie zeszytu
-prace domowe                       -przygotowanie do zajęć
-udział w konkursach              -sprawdziany, kartkówki


Kryteria oceny prac plastycznych:
-zgodność z tematem
-estetyka wykonania
-pomysłowość, kreatywność
-odpowiednie użycie środków plastycznych (linia, barwa, kompozycja, perspektywa itp.)


OCENA SEMESTRALNA I KOŃCOWOROCZNA

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który :
– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową
– ze sprawdzianów otrzymywał oceny celujące i bardzo dobre, z przewagą celujących
– osiągał wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych, w których szkoła brała udział
– przejawiał szczególne zainteresowanie przedmiotem
– odznaczał się zaangażowaniem w przygotowanie i pracę na lekcji
– otrzymywał bardzo dobre i celujące oceny cząstkowe, z przewagą celujących

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :
– opanował i wykorzystywał w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności
– sumiennie przygotowywał się do zajęć
– aktywnie uczestniczył w działaniach plastycznych
– starannie i samodzielnie wykonywał wszystkie zadania
 mimo braku uzdolnień kierunkowych wykazywał się zaangażowaniem, pracowitością i pomysłowością

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który :
– opanował w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności i wykorzystywał je w praktyce
– przynosił na lekcje potrzebne materiały
– samodzielnie i starannie wykonywał typowe zadania
– przejawiał aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych
– systematycznie pracował na lekcjach

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
– przyswoił podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem
– czasem był nieprzygotowany do lekcji
– oddawał większość obowiązkowych prac
– samodzielnie wykonywał typowe ćwiczenia
– współpracował w grupie i podejmował  próby twórczości plastycznej

Stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który:
– często był nieprzygotowany do zajęć
– próbował realizować zadania, ale robił to niestarannie lub ich nie kończył
– miał braki w opanowaniu podstawowej wiedzy i umiejętności określonych programem
– słabo angażował się w pracę na lekcji

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
– nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotu
– nie wykonywał prac na lekcji i często był nieprzygotowany do zajęć
– nie wykazywał zainteresowania
Ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z niezaangażowania w przygotowanie i pracę na lekcjach.

 

Prace plastyczne uczeń ma obowiązek oddać w terminie do dwóch tygodni od daty realizacji ich na lekcji. Uczeń nieobecny na zajęciach nie musi wykonywać pracy plastycznej realizowanej na danej lekcji. Ma obowiązek uzupełnić wiedzę teoretyczną.  

Na koniec okresu klasyfikacyjnego nie przyjmuję zaległych prac plastycznych.

Na lekcjach plastyki stosuję elementy oceniania kształtującego.

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego pod uwagę brany jest  przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Przy ocenie uwzględniane są zdobyte przez ucznia umiejętności i wiadomości wskazane w podstawie programowej wychowania fizycznego. Eksponowany jest również jego wysiłek i zaangażowanie. Dodatkowymi kryteriami oceny mogą wynikają z opanowywania kompetencji społecznych.

Organizacja zajęć wychowania fizycznego wymaga, aby oceny śródroczna i roczna były wystawiane na podstawie ocen z zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym, jak i z zajęć do wyboru.

Ze względu na specyfikę treści z zakresu edukacji zdrowotnej, w ocenianiu osiągnięć uczniów brane są pod uwagę:

–        gotowość do podejmowania zadań indywidualnych lub zespołowych;

–        samoocenę uczniów dotyczącą rozwoju ich umiejętności osobistych i społecznych oraz zmian postaw i zachowań;

–        wzajemną ocenę rówieśników w przypadku wykonywania projektów i prac zespołowych;

–        cenę pracy ucznia przez nauczyciela dotyczącą specyficznych zadań, prac domowych, projektów edukacyjnych i innych wytworów pracy ucznia.

Pomiar sprawności fizycznej służy do wskazania mocnych i słabych przejawów sprawności ucznia w celu planowania dalszego jej rozwoju. Nie jest on uwzględniany jako kryterium oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Zasady oceniania określone są w Wewnątrzszkolnych Systemie Oceniania zawartych w Statucie Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka.

 

 

OCENA CELUJĄCA

– uczeń wykonuje ćwiczenia w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości,

– uczeń jest systematyczny, sumienny i zawsze przygotowany do zajęć,

– uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, szkolnych i pozaszkolnych,

– uczeń reprezentuje szkołę – jest finalistą zawodów miejskich, rejonowych, wojewódzkich,

– uczeń posiada duże wiadomości w zakresie w-f i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu,

 

OCENA BARDZO DOBRA

– uczestnictwo i postawa ucznia na lekcji w-f nie budzi zastrzeżeń,

– uczeń systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcji w-f (najwyżej 2 – krotny brak stroju w semestrze),

– uczeń uczestniczy w szkolnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych, – uczeń opanował umiejętności i przyswoił wiadomości określone programem opracowanym na bazie podstaw programowych w stopniu dobrym,

– uczeń przejawia duże zaangażowanie w osobistym usprawnianiu się ( zajęcia pozaszkolne),

 

OCENA DOBRA

– uczestnictwo i postawa ucznia na lekcji w-f nie budzi większych zastrzeżeń,

– uczeń w miarę systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcjach w-f ( najwyżej 5 razy w semestrze miał braki stroju ),

– uczeń nie bierze udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych ,

– uczeń opanował umiejętności i przyswoił wiadomości określone programem w stopniu dostatecznym przy ogromnym zaangażowaniu adekwatnym do swoich możliwości,

– uczeń posiada wiadomości, potrafi je wykorzystać w praktyce z pomocą nauczyciela,

– uczeń wykazuje postępy w osobistym usprawnianiu,

 

OCENA DOSTATECZNA

– uczeń przejawia braki w zakresie uczestnictwa i postawy wobec lekcji w-f ( najwyżej 8 braków stroju w semestrze ),

– uczeń opanował umiejętności i przyswoił wiadomości określone programem w stopniu dopuszczającym,

– uczeń wykazuje małe postępy w usprawnianiu się oraz minimalne zaangażowanie w lekcji w-f,

– uczeń nie bierze udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, wykazuje brak zainteresowania nimi, – w jego wiadomościach w zakresie w-f są znaczne braki, a te które posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce,

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

– uczeń wykazuje poważne braki w zakresie zachowań i postaw wobec lekcji w-f ( celowo opuszcza lekcje i ma ponad 8 braków stroju w semestrze ),

– uczeń ćwiczenia wykonuje niechętnie, poniżej swoich możliwości,

– uczeń posiada małe wiadomości, nie potrafi lub nie chce wykonać prostych zadań,

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

– uczeń ma lekceważący stosunek do lekcji w-f,

– uczeń nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu się,

– uczeń wykonuje najprostsze ćwiczenia z rażącymi brakami,

– uczeń wykazuje poważne braki w zachowaniu i postawach wobec lekcji w-f,

– brak czynnego udziału w lekcji – więcej niż 15 razy brak stroju gimnastycznego.

 

UCZEŃ NIEKLASYFIKOWANY

– Uczeń może być nieklasyfikowany z w-f, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie ucznia.

– Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

UWAGA – W przypadku ciągłej usprawiedliwionej nieobecności w szkole lub ze względu na stan zdrowia (zwolnienie od lekarza ) – braku czynnego uczestnictwa w lekcji w-f możliwe jest odstępstwo od w/w regulaminu.

Close Menu