Ścieżka franciszkańska

PROGRAM FRANCISZKAŃSKI
SZKOŁY ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Celem tego programu, wyrażonego we „Franciszkańskich hasłach miesiąca” jest zapoznanie się z życiem patrona szkoły oraz formacja uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w duchowości franciszkańskiej.

Każda klasa posiada swój własny program, którego schemat przedstawia się następująco:

A. Temat roku (jeden etap życia św. Franciszka z Asyżu).
B. Propozycje tematów poszczególnych lekcji wychowawczych na cały rok i sposoby ich realizacji.
C. Znaki franciszkańskie otrzymywane na zakończenie każdego etapu nauki w szkole.

A. Życiorys Św. Franciszka, jego rodzina.

B. Treści:

 • Nasz patron św. Franciszek
 • Rodzice i rodzina św. Franciszka
 • Asyż miasto Franciszka – ogólne informacje

B: Formy realizacji:

 • Filmy
 • Spotkanie z rodzicami, przy stole
 • Praca plastyczna

A: Legendy i opowieści związane z św. Franciszkiem.

B: Treści:

 • Najbliżsi przyjaciele św. Franciszka – moi przyjaciele
 • Asyż – miasto Franciszka, mieszkańcy Asyżu, ich zajęcia i prace – moje miasto, moja Ojczyzna
 • Franciszku, powiedz nam coś o sobie. Poznaj mój świat
 • Św. Franciszku, bądź dla mnie przykładem

B. Formy realizacji:

 • Modlitwa w kaplicy
 • Czytanie opowiadań o św. Franciszku
 • Rozmowy
 • Nauka piosenek franciszkańskich
 • Prace plastyczne o św. Franciszku
 • Scenki, filmy 

A. Spoleto – marzenia, niewola, porażka, początek nawrócenia Franciszka

B. Treści:

 • Bóg w moim życiu. Moje marzenia.
 • Pokorne przyjmowanie woli Bożej. Służba Bogu i bliźniemu.
 • Właściwe przyjmowanie porażek
 • Nawrócenie? Co to znaczy być świętym?
 • Dążenie do bycia świętym

B. Formy realizacji:

 • Codzienna modlitwa
 • Przykłady biblijne osób, które się nawróciły (św. Paweł, Zacheusz, dobry łotr)
 • Szukamy ludzi, którzy służą – omówienie różnych zawodów
 • Książka, filmy, gazetki
 • Piosenki o św. Franciszku

C. Znak: np. Krzyż San Damiano

A. San Damiano, odbudowa zrujnowanego kościołka; budowanie wspólnoty

B. Treści:

 • Rozmowa z Bogiem, jako moja modlitwa.
 • Dom, rodzina, przyjaciele – tworzenie wspólnoty domowej i klasowej.
 • Odnoszenie się do dóbr materialnych (naprawiać, czy kupować nowe?).
 • Fundamenty mojego życia – wiara, rodzina, przyjaźń.

B. Formy realizacji:

 • Modlitwa
 • Nauka i wyjaśnianie przykazań
 • Pomoc wybranej osobie, będącej w potrzebie, pomoc koleżeńska
 • Scenki, gazetki, książka, film.
 • Piosenki franciszkańskie i eucharystyczne
 • Prace plastyczne

A. Sąd przed biskupem, Franciszek i Kościół, biskup, papież

B. Treści:

 • Kościół, jako wspólnota ludzi wierzących oraz miejsce modlitwy.
 • Zasady życia w Kościele: miłość, posłuszeństwo, przykazania.
 • Szacunek do hierarchii kościelnej.
 • Moja parafia?
 • Mój udział w życiu Kościoła: sakramenty, rekolekcje.
 • Słowa modlitwy” Ojcze nasz”?
 • Moja troska o kościół. Moje zachowanie w kościele.

B. Formy realizacji:

 • Modlitwa
 • Zebranie wiadomości o swojej parafii.
 • Scenki, gazetki, książka, film
 • Piosenki

A. Wspólnota. Pierwsi bracia.

B. Treści:

 • Kościół, rodzina, przyjaciele – darami Boga.
 • Aktualność postaw św. Franciszka.
 • Bóg mnie posyła. Dzielenie się wiarą.
 • Budowanie wspólnoty (rodzinnej, klasowej, szkolnej).
 • Pielgrzymka do Asyżu.

B. Formy realizacji:

 • Modlitwa
 • Spotkanie z zakonnikiem.
 • Książki, scenki, gazetki, filmy.
 • Piosenki

A. Reguła, stygmaty, Transitus (przejście, czyli śmierć Franciszka).

B. Treści:

 • Przykazania i reguły kierujące moim życiem.
 • Stygmaty – łaska i dar czy trud i cierpienie?
 • Stawianie sobie wymagań, trud wspinaczki po świętość (wejście na górę La Verna).
 • Naśladowanie Franciszka w tym, co przyjemne i w tym, co trudne.
 • Misterium Śmierci św. Franciszka ( Transitus lub przedstawienie teatralne).

B. Formy realizacji:

 • Modlitwa
 • Wspólne ustalenie zasad obowiązujących w życiu klasowym
 • Pielgrzymka do Asyżu albo do klasztorów/sanktuariów franciszkańskich
 • Podjęcie pewnych intencji modlitewnych przez każdego z uczniów lub cala klasę
 • Przygotowanie lub wysłuchanie Transitus’u
 • Czytanie ze zrozumieniem wybranych fragmentów Pism św. Franciszka
 • Gazetki przygotowywane przez uczniów, piosenki, filmy

A. Św. Franciszek i Ja w mojej codzienności.

B. Treści:

 • Co mówi do mnie św. Franciszek?
 • Aniołowie są wśród nas, czyli o pielgrzymowaniu św. Franciszka do groty Gargano, miejsca objawień św. Michała Archanioła.
 • Wolność dzięki ubóstwu, czyli jak walczyć z żądzą posiadania i egoizmu w świetle osiągnięć nauki i techniki.
 • Poszukiwanie prawdziwej radości poprzez pojednanie z Bogiem.
 • Czy jestem odważny jak św. Franciszek?

B. Formy realizacji:

 • Praktyka franciszkańskiego ideału w życiu klasowym – wybór jednej z cnót św. Franciszka i wcielanie jej w życiu klasowym.
 • Media o św. Franciszku – w poszukiwaniu informacji (źródeł) o prawdziwej radości i pojednaniu z Bogiem wg św. Franciszka – literatura, film, teatr itp.
 • „Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce…” – dlaczego warto być w przyjaźni z aniołami? – moje przemyślenia o św. Michale Archaniele w kontekście pielgrzymki Franciszka do Gargano.
 • Rozważania o odwadze w kontekście postawy św. Franciszka, który się niczego nie bał.

C: Znak: np. Pisma św. Franciszka.