Ścieżka franciszkańska

PROGRAM FRANCISZKAŃSKI
SZKOŁY ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Celem tego programu, wyrażonego we „Franciszkańskich hasłach miesiąca” jest zapoznanie się z życiem patrona szkoły oraz formacja uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w duchowości franciszkańskiej.

Każda klasa posiada swój własny program, którego schemat przedstawia się następująco:

A. Temat roku (jeden etap życia św. Franciszka z Asyżu).
B. Propozycje tematów poszczególnych lekcji wychowawczych na cały rok i sposoby ich realizacji.
C. Znaki franciszkańskie otrzymywane na zakończenie każdego etapu nauki w szkole.

A. Życiorys Św. Franciszka, jego rodzina.

B. Treści:
Nasz patron św. Franciszek.
Rodzice i rodzina św. Franciszka.
Asyż miasto Franciszka – ogólne informacje.

B: Formy realizacji:
Filmy,
Spotkanie z rodzicami, przy stole.
Praca plastyczna.

A: Legendy i opowieści związane z św. Franciszkiem.

B: Treści:
Najbliżsi przyjaciele św. Franciszka – moi przyjaciele.
Asyż – miasto Franciszka, mieszkańcy Asyżu, ich zajęcia i prace – moje miasto, moja Ojczyzna.
Franciszku, powiedz nam coś o sobie. Poznaj mój świat.
Św. Franciszku, bądź dla mnie przykładem.

B.Formy realizacji:
modlitwa w kaplicy
czytanie opowiadań o św. Franciszku
rozmowy
nauka piosenek franciszkańskich
prace plastyczne o św. Franciszku
scenki, filmy

A. Spoleto – marzenia, niewola, porażka, początek nawrócenia Franciszka

B. Treści:
Bóg w moim życiu. Moje marzenia.
Pokorne przyjmowanie woli Bożej. Służba Bogu i bliźniemu.
Właściwe przyjmowanie porażek.
Nawrócenie? Co to znaczy być świętym?
Dążenie do bycia świętym.

B. Formy realizacji:
codzienna modlitwa
przykłady biblijne osób, które się nawróciły (św. Paweł, Zacheusz, dobry łotr)
szukamy ludzi, którzy służą – omówienie różnych zawodów
książka, filmy, gazetki
piosenki o św. Franciszku

C. Znak: np. Krzyż San Damiano

A. San Damiano, odbudowa zrujnowanego kościołka; budowanie wspólnoty

B. Treści:
Rozmowa z Bogiem, jako moja modlitwa.
Dom, rodzina, przyjaciele – tworzenie wspólnoty domowej i klasowej.
Odnoszenie się do dóbr materialnych (naprawiać, czy kupować nowe?).
Fundamenty mojego życia – wiara, rodzina, przyjaźń.

B. Formy realizacji:
modlitwa
nauka i wyjaśnianie przykazań
pomoc wybranej osobie, będącej w potrzebie, pomoc koleżeńska
scenki, gazetki, książka, film.
piosenki franciszkańskie i eucharystyczne
prace plastyczne

A. Sąd przed biskupem, Franciszek i Kościół, biskup, papież

B. Treści:
Kościół, jako wspólnota ludzi wierzących oraz miejsce modlitwy.
Zasady życia w Kościele: miłość, posłuszeństwo, przykazania.
Szacunek do hierarchii kościelnej.
Moja parafia?
Mój udział w życiu Kościoła: sakramenty, rekolekcje.
Słowa modlitwy” Ojcze nasz”?
Moja troska o kościół. Moje zachowanie w kościele.

B.Formy realizacji:
modlitwa
zebranie wiadomości o swojej parafii.
scenki, gazetki, książka, film
piosenki

A. Wspólnota. Pierwsi bracia.

B. Treści:
Kościół, rodzina, przyjaciele – darami Boga.
Aktualność postaw św. Franciszka.
Bóg mnie posyła. Dzielenie się wiarą.
Budowanie wspólnoty (rodzinnej, klasowej, szkolnej).
Pielgrzymka do Asyżu.

B. Formy realizacji:
modlitwa
pielgrzymka do Asyżu albo do klasztorów/sanktuariów franciszkańskich
spotkanie z zakonnikiem.
książki, scenki, gazetki, filmy.
piosenki

A. Reguła, stygmaty, Transitus (przejście, czyli śmierć Franciszka).

B. Treści:
Przykazania i reguły kierujące moim życiem.
Stygmaty – łaska i dar czy trud i cierpienie?
Stawianie sobie wymagań, trud wspinaczki po świętość (wejście na górę La Verna).
Naśladowanie Franciszka w tym, co przyjemne i w tym, co trudne.
Misterium Śmierci św. Franciszka ( Transitus lub przedstawienie teatralne).

B. Formy realizacji:
modlitwa
wspólne ustalenie zasad obowiązujących w życiu klasowym
podjęcie pewnych intencji modlitewnych przez każdego z uczniów lub cala klasę
przygotowanie lub wysłuchanie Transitus’u
czytanie ze zrozumieniem wybranych fragmentów Pism św. Franciszka
gazetki przygotowywane przez uczniów, piosenki, filmy

A. Św. Franciszek i Ja w mojej codzienności.

B. Treści:
Co mówi do mnie św. Franciszek?
Aniołowie są wśród nas, czyli o pielgrzymowaniu św. Franciszka do groty Gargano, miejsca objawień św. Michała Archanioła.
Wolność dzięki ubóstwu, czyli jak walczyć z żądzą posiadania i egoizmu w świetle osiągnięć nauki i techniki.
Poszukiwanie prawdziwej radości poprzez pojednanie z Bogiem.
Czy jestem odważny jak św. Franciszek?

B. Formy realizacji:
Wyjazd rekolekcyjny – „Ubóstwo, to ufność Bogu, prostota, gotowość dzielenia się”, czyli trasa, którą trzeba przejść w poszukiwaniu św. Franciszka.
Praktyka franciszkańskiego ideału w życiu klasowym – wybór jednej z cnót św. Franciszka i wcielanie jej w życiu klasowym.
Media o św. Franciszku – w poszukiwaniu informacji (źródeł) o prawdziwej radości i pojednaniu z Bogiem wg św. Franciszka – literatura, film, teatr itp.
„Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce…” – dlaczego warto być w przyjaźni z aniołami? – moje przemyślenia o św. Michale Archaniele w kontekście pielgrzymki Franciszka do Gargano.
Rozważania o odwadze w kontekście postawy św. Franciszka, który się niczego nie bał.

C: Znak: np. Pisma św. Franciszka.