Informacje

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ
Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie
w roku szkolnym 2020/2021 

1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. W roku szkolnym 2020/2021 będzie utworzony jeden oddział szkolny liczący 20 osób.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc decyduje liczba punktów uzyskanych na podstawie kryteriów rekrutacji w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  3. W sytuacji, gdy kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość punków jest więcej niż wolnych miejsc, decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w celu przeprowadzenia rekrutacji.
  4. Bez względu na wynik punktowy uzyskany w procesie rekrutacji Organ Prowadzący zastrzega sobie prawo wpisania na listę przyjętych do 3 kandydatów.

2. KRYTERIA REKRUTACJI – (w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc):

Lp. Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do kl. I Liczba punktów Wymagane dokumenty
KRYTERIA PODSTAWOWE
1. Dziecko z rodziny wielodzietnej* 1
2. Dziecko pozostające w rodzinie zastępczej 1
3. Dziecko pozostające pod opieką tylko jednego z rodziców 1
4. Kandydat uczęszcza do zerówki przy Przedszkolu nr 210 1
5. Kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły 2
6. Kandydat ma rodzeństwo w szkole 2
7. Rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły 1
8. Obserwacje ze spotkania dziecka w grupie rówieśniczej: 17
a) czytanie prostych wyrazów 2
b) sprawność manualna 2
c) proste działania matematyczne 2
d) koncentracja uwagi 2
e) umiejętność współdziałania w grupie 3
f) przestrzeganie ustalonych zasad 3
g) kultura osobista 3

* Wymagane oświadczenie rodziców

3. NA PROCEDURĘ KWALIFIKACYJNĄ SKŁADAJĄ SIĘ:
1) ogólne spotkanie dyrektora z rodzicami,
2) indywidualna rozmowa dyrektora z rodzicami i dzieckiem,
3) udział dziecka w zajęciach zorganizowanych przez wychowawcę klasy,
4) analiza dokumentacji złożonej w terminie (zgodnie z ustalonym harmonogramem – pkt.4, 1-4).

4. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) wypełniona karta zgłoszenia ucznia oraz ankieta (do pobrania ze strony internetowej franciszek.edu.pl w zakładce „Rekrutacja” – „Formularze”),
2) deklaracja rodziców (do pobrania ze strony internetowej),
3) opinia z poradni specjalistycznej, jeśli dziecko jest pod opieką poradni (kopia),
4) metryka chrztu (kopia),
5) informacja o gotowości szkolnej dziecka*
informację o gotowości szkolnej dziecka należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 24 marca.

Pozostałe dokumenty do 20 lutego 2020 r.

5. HARMONOGRAM PROCEDURY REKRUTACYJNEJ
a) od 20 stycznia do 20 lutego 2020 r. – dostarczenie do sekretariatu wymaganych dokumentów (dokumenty złożone po 20 lutego 2020 r. będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia się miejsca w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji),
b) 27 lutego 2020 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (poprzez zamieszczenie listy na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły),
c) 5 marca 2020 r. godz. 17.00 – spotkanie rodziców z dyrektorem oraz zajęcia w grupie rówieśniczej z wychowawcą i pedagogami,
d) 9 marca – 24 marca 2020 r. – rozmowa z rodzicami i dzieckiem (wg ustalonego harmonogramu),
e) 6 kwietnia 2020 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej
f) od 6 kwietnia do 17 kwietnia 2020 r. – potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły

Termin spotkania organizacyjnego dla rodziców dzieci nowoprzyjętych zostanie podany po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

6. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
a) w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły,
b) uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia złożenia przez Rodzica wniosku w sekretariacie szkoły,
c) rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
d) dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Close Menu