Informacje

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ
Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie
w roku szkolnym 2024/2025

I. INFORMACJE OGÓLNE

 • W roku szkolnym 2024/2025 utworzony zostanie jeden oddział szkolny liczący 24 osoby.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc decyduje liczba punktów uzyskanych na podstawie kryteriów rekrutacji w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • W sytuacji, gdy kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość punków jest więcej niż wolnych miejsc, decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 • Bez względu na wynik punktowy uzyskany w procesie rekrutacji Organ prowadzący zastrzega sobie prawo wpisania na listę przyjętych do 2 kandydatów.

II. KRYTERIA REKRUTACJI

Lp. Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do kl. I Liczba punktów
1. Dziecko z rodziny wielodzietnej* 1
2. Dziecko pozostające w rodzinie zastępczej** 1
3. Dziecko pozostające pod opieką tylko jednego z rodziców (samotne wychowywanie dziecka)** 1
4. Kandydat uczęszcza do zerówki przy Przedszkolu nr 210 1
5. Kandydat ma rodzeństwo w szkole / rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły 1
6. Obserwacje ze spotkania dziecka w grupie rówieśniczej: 17
a) czytanie prostych wyrazów 3
b) sprawność manualna 3
c) proste działania matematyczne 3
d) koncentracja uwagi 2
e) umiejętność współdziałania w grupie 3
f) przestrzeganie ustalonych zasad 3

* Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba ta
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy Prawo Oświatowe).

 III. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW

 • w zakresie pkt 1 – oświadczenie* rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;
 • w zakresie pkt 2 – kopia** dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.);
 • w zakresie pkt 3 – kopia** prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu.

 IV. NA PROCEDURĘ KWALIFIKACYJNĄ SKŁADAJĄ SIĘ:

 1. ogólne spotkanie dyrektora z rodzicami,
 2. udział dziecka w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli,
 3. indywidualna rozmowa dyrektora z rodzicami i dzieckiem,
 4. analiza dokumentacji złożonej w terminie (zgodnie z ustalonym harmonogramem – pkt.VI, 1-6).

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wypełniona karta zgłoszenia dziecka (do pobrania ze strony internetowej franciszek.edu.pl w zakładce „Rekrutacja” – „Formularze”);
 2. deklaracja rodziców (do pobrania ze strony internetowej);
 3. orzeczenie / opinia z poradni specjalistycznej, jeśli dziecko jest pod opieką poradni (kopia);
 4. opinia wychowawcy, jeżeli dziecko jest w trakcie diagnozy:
 5. metryka chrztu (kopia);
 6. informacja o gotowości szkolnej dziecka*.

        *Informację o gotowości szkolnej dziecka należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 6 maja.
          Pozostałe dokumenty do 29 lutego 2024 r.

VI. HARMONOGRAM PROCEDURY REKRUTACYJNEJ

 • od 29 stycznia do 29 lutego 2024 r. – dostarczenie do sekretariatu wymaganych dokumentów (dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia się miejsca w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji);
 • 4 marca 2024 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (poprzez zamieszczenie listy na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły),
 • 9 marca 2024 r. godz. 10.00 – spotkanie dyrektora z rodzicami oraz dzieci z nauczycielami,
 • 11 marca – 30 kwietnia 2024 r. – rozmowa z rodzicami i dzieckiem (wg ustalonego harmonogramu),
 • 8 maja 2024 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej,
 • Od 9 – 24 maja 2024 r. – potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły.

Termin spotkania organizacyjnego dla rodziców dzieci nowoprzyjętych zostanie podany po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

 VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 • w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Wniosek składa
  w sekretariacie szkoły;
 • uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia przez Rodzica wniosku i przekazuje rodzicowi poprzez sekretariat szkoły;
 • rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna. Dokument składa się w sekretariacie szkoły;
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.