Informacje

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ
Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie
w roku szkolnym 2022/2023

I. INFORMACJE OGÓLNE

 • W roku szkolnym 2022/2023 będzie utworzony jeden oddział szkolny liczący 20 uczniów.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc decyduje liczba punktów uzyskanych na podstawie kryteriów rekrutacji w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • W sytuacji, gdy kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość punków jest więcej niż wolnych miejsc, decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 • Bez względu na wynik punktowy uzyskany w procesie rekrutacji Organ Prowadzący zastrzega sobie prawo wpisania na listę przyjętych dwóch kandydatów.

II. KRYTERIA REKRUTACJI

1.  KRYTERIA W SYTUACJI WIĘKSZEJ LICZBY KANDYDATÓW NIŻ MIEJSC

Lp. Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do kl. I Liczba punktów Wymagane dokumenty
1. Dziecko z rodziny wielodzietnej* 1
2. Dziecko pozostające w rodzinie zastępczej 1
3. Dziecko pozostające pod opieką tylko jednego
z rodziców (samotne wychowywanie dziecka)**
1
4. Kandydat uczęszcza do zerówki przy Przedszkolu nr 210 2
5. Kandydat ma rodzeństwo w szkole 2
6. Indywidualne spotkanie dziecka z nauczycielem: 12
a) czytanie prostych wyrazów 3
b) sprawność manualna 3
c) proste działania matematyczne 3
d) kultura osobista (przestrzeganie zasad) 3

 * Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.

** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba ta wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy Prawo Oświatowe).

 2.  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW

 • w zakresie pkt 1 – oświadczenie* rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;
 • w zakresie pkt 2 – kopia** dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.);
 • w zakresie pkt 3 – kopia** prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu.
  W innych sytuacjach – oświadczenie* o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

* Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 ** Kopie innych dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma obowiązek przedstawić oryginał tych dokumentów do wglądu.

3.  PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

 • indywidualna rozmowa dyrektora z rodzicami (w ustalonym terminie, stacjonarnie,
  z zachowaniem wymogów sanitarnych)*;
 • udział dziecka w zajęciach indywidualnych prowadzonych przez nauczyciela szkoły (w ustalonym terminie, z zachowaniem wymogów sanitarnych);
 • analiza dokumentacji złożonej w terminie (zgodnie z ustalonym harmonogramem – pkt.4, 1-4)**

* W czasie rozmowy dyrektora z rodzicami, kandydat będzie uczestniczył w zajęciach indywidualnych z nauczycielem. Czas spotkania – do pół godziny.
Na spotkanie można umówić się w sekretariacie szkoły telefonicznie, bądź osobiście w terminie od 14 lutego 2022r.

**  Dokumenty rekrutacyjne winny być złożone w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

4.  WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniona karta zgłoszenia ucznia oraz ankieta (do pobrania ze strony internetowej franciszek.edu.pl w zakładce „Rekrutacja” – „Formularze”);
 • deklaracja rodziców (do pobrania ze strony internetowej);
 • opinia z poradni specjalistycznej, jeśli dziecko jest pod opieką poradni (kopia);
 • metryka chrztu (kopia);
 • informacja o gotowości szkolnej dziecka*.

* Informację o gotowości szkolnej dziecka należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 11 maja.
   Pozostałe dokumenty do 25 lutego 2022r.

5.  HARMONOGRAM PROCEDURY REKRUTACYJNEJ

 • od 18 stycznia do 25 lutego 2022 r. (do godz. 15.00) – dostarczenie do sekretariatu wymaganych dokumentów (dokumenty złożone po 25 lutym 2022 r. będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia się miejsca w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji);
 • 28 lutego 2022 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (poprzez zamieszczenie listy na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły);
 • 7 marca – 24 marca 2022 r. – rozmowa dyrektora z rodzicami. W tym samym czasie udział dziecka w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela (wg ustalonego harmonogramu);
 • 5 kwietnia 2022 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej;
 • od 5 kwietnia do 12 kwietnia 2022r. – potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły.

Termin spotkania organizacyjnego dla rodziców dzieci nowoprzyjętych zostanie podany po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

 6.  PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 • w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Wniosek składa w sekretariacie szkoły;
 • uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia przez Rodzica wniosku i przekazuje rodzicowi poprzez sekretariat szkoły;
 • rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna. Dokument składa się w sekretariacie szkoły;
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Uwaga: W szczególnej sytuacji epidemicznej, zaistniałej w kraju, bądź w placówce (szkole) opracowane zostaną nowe warunki organizacyjne rekrutacji i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.