Wolontariat

 

Koordynator: Agata Próchnicka

Opiekunowie: Beata Siekierska, Eliza Lubańska, Lucyna Kryszyńska

 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie

Podstawa prawna:

Postanowienia ogólne:

1. Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych lub na rzecz społeczności lokalnej.

2. Wolontariusz – to osoba która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. Wolontariuszem może być każdy,          w każdej dziedzinie życia społecznego

3. Szkolne Koło Wolontariatu powstało z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.

4. Szkolne Koło Wolontariatu działa na terenie i poza terenem szkoły.

5. Opiekę nad Szkolnym Kołem Wolontariatu sprawuje koordynator Agata Próchnicka i opiekunowie: Beata Siekierska, Eliza Lubańska, Lucyna Kryszyńska.

 

ROZDZIAŁ I

Cele i działania

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

7. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i / lub akcyjnym.

8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

ROZDZIAŁ II

Prawa wolontariusza

1. Do Szkolnego Koła Wolontariatu może należeć każdy uczeń SP im. Św. Franciszka w Warszawie.

2. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu pracują na rzecz innych, ale nie zapominają o sobie.

3. Wolontariusz ma prawo mieć jasno określony zakres pracy, decydować o rodzaju i częstotliwości działań, jakie wykonywać będzie w ramach porozumienia.

4. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki       w szkole i pomocy w domu.

5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.

6. Wolontariusz ma prawo zrezygnować z udziału w wolontariacie po ustaleniu tego z opiekunem.                    W przypadku rezygnacji, nie ma możliwości ponownego zapisu do wolontariatu w danym roku szkolnym.

 

ROZDZIAŁ III

Obowiązki wolontariusza

1. Wolontariusze muszą przedstawić porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariatu (zał. nr 1) oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów (zał. nr 2).

2. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

3. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

4. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

5. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.

6. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy:

– za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu

– po miesiącu nieusprawiedliwionej nieobecności na wolontariacie

– za nieobecności na zebraniach (dopuszczalna 1 nieobecność w semestrze).                    

7. Wszystkie działania podejmowane przez Wolontariusza zostają potwierdzone przez nauczyciela lub pracownika placówki (czytelny podpis).

ROZDZIAŁ IV

Nagradzanie wolontariuszy

1. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu mogą być nagrodzeni za frekwencję, zaangażowanie i postawę poprzez:

a) wyrażenie uznania słownego

b) pochwałę na forum szkoły

c) pochwałę wpisaną do dziennika

d) dyplom uznania

2. Decyzję o wpisie na świadectwie za działalność w Szkolnym Kole Wolontariatu podejmuje koordynator po uzgodnieniu tego z pozostałymi opiekunami.

 

ROZDZIAŁ V

Dokumentowanie pracy wolontariusza

1. Podjęte przez wolontariusza działania realizowane w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu powinny być dokumentowane w specjalnym zeszycie założonym przez wolontariusza (nazwa działania, czas trwania, podpis opiekuna / nauczyciela). Na podstawie zapisów w zeszycie „Dzienniczek Wolontariusza” opiekunowie zliczają na koniec roku szkolnego czas zrealizowanych działań w ramach wolontariatu.

2. Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie za udział w wolontariacie, pod warunkiem aktywnego uczestnictwa w proponowanych działaniach wg następujących kryteriów:

  • Uczeń klasy szóstej powinien zrealizować min. 15 godzin wolontariatu (w tym dopuszcza się 5 godzin wolontariatu pozaszkolnego).
  • Uczeń klasy siódmej powinien zrealizować min. 20 godzin wolontariatu (w tym dopuszcza się 5 godzin wolontariatu pozaszkolnego).
  • Uczeń klasy ósmej powinien zrealizować min. 25 godzin wolontariatu (w tym dopuszcza się 5 godzin wolontariatu pozaszkolnego).
  • Zrealizowane godziny przechodzą na kolejny rok szkolny, jednak warunkiem uzyskania wpisu na świadectwie jest zrealizowanie min. 5 godzin wolontariatu szkolnego w każdym kolejnym roku.

3. Wolontariusz może wypracować godziny wolontariatu szkolnego poprzez podejmowanie działań: w świetlicy szkolnej, bibliotece szkolnej, przedszkolu, udzielając korepetycji oraz działań realizowanych w ramach jednorazowych akcji wolontariackich, takich jak konkursy, zbiórki, imprezy okolicznościowe, wyjścia do ośrodków  i  instytucji poza szkołą.

ROZDZIAŁ VI

Działalność informacyjna

  • Zakładka Szkolnego Koła Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.
  •  Sprawozdanie z działalności wolontariatu sporządzane pod koniec każdego roku szkolnego.
  • Informacja na tablicy Szkolnego Koła Wolontariatu.

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla wielu z NAS (wolontariusze, opiekunowie wolontariatu), poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontarystycznej. 

ROZDZIAŁ VII

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii

Wolontariusz podczas wykonywania działań  w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu powinien stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.

 

…………………………………                                                                    ……………………………

(podpis wolontariusza)                                                                              (podpis rodzica/ opiekuna)