Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024
Przewodniczący: Jagoda Mroczek kl.6b
Zastępca: Kołodziejski Maciej kl. 7b
Skarbnik: Kuba Kornat kl. 7a
Sekretarz: 
Tomasz Jachniewicz, kl. 5

Członkowie:
Tadeusz Bagiński kl. 7b 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Katarzyna Rybarczyk
Marta Zdrajkowska

 Regulamin zawiera

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organy Samorządu Uczniowskiego
 3. Tryb przeprowadzenia wyborów
 4. Zadania Samorządu
 5. Zadania opiekuna
 6. Odwołanie członka Samorządu
 7. Przepisy końcowe

I. Postanowienia ogólne.

 1. W Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie działa Samorząd Uczniowski dalej zwany – Samorządem.
 2. Samorząd reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły.
 3. Zasady działania Samorządu określa regulamin.
 4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrekcji wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących takich praw uczniów jak:
 • prawo zapoznania się z programem nauczania,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do rozwijania zainteresowań zgodnych z misją i charakterem szkoły.

II. Organy Samorządu Uczniowskiego

 1. Zarząd Samorządu uczniów 
 • przewodniczący
 • wiceprzewodniczący
 • sekretarz
 • przewodniczący komisji stałych i doraźnych (4 osoby)

III. Tryb przeprowadzania wyborów

 1. Wybory organizują opiekunowie Samorządu.
 2. Wybory do Samorządu odbywają się w pierwszych dniach października.
 3. W ostatnim tygodniu września organizowana jest kampania wyborcza.
 4. Kandydatami do Samorządu mogą zostać uczniowie klas: IV-VIII, którzy cechują się przynajmniej bardzo dobrym zachowaniem i chęcią działania. Są to osoby z urzędu reprezentujący klasę. Wybrane przez klasę w tajnym głosowaniu.
 5. Przewodniczący klas zgłaszają na piśmie 4 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w czasie wyborów klasowych i chcą kandydować do Samorządu.
 6. Termin zgłaszania kandydatów obowiązuje do dnia wyznaczonego przez opiekuna Samorządu
 7. Każdy z kandydatów zobowiązany jest do stworzenia kilkupunktowego programu zgodnego z misją i regulaminem szkoły zawierającego działania, który chciałby podjąć jako członek samorządu.
 8. Wszyscy ubiegający się o członkowstwo w samorządzie powinni stworzyć swoje plakaty wyborcze (w dwóch egzemplarzach zawierające koniecznie swoje duże i wyraźne zdjęcie i program).
 9. Kandydaci mają obowiązek zaprezentować się p. podczas szkolnego apelu lub innych spotkań z uczniami i nauczycielami.
 10. Plakaty będą rozwieszone po jednym na każdym piętrze w pierwszym dniu kampanii.
 11. Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom klas IV –VIII.
 12. Bierne prawo wyborcze posiadają uczniowie klas I-VIII oraz pracownicy szkoły.
 13. Mężowie zaufania (przewodniczący klas I – VIII, których powołuje opiekun Samorządu do pracy według potrzeb) tworzą komisję wyborczą czuwającą nad przebiegiem głosowania.
 14. Pracom komisji wyborczej przewodniczą opiekunie Samorządu.
 15. W dniu wyborów każdy z uczniów otrzyma kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów, na której będzie mógł oddać głos na dwóch wybranych przez siebie kandydatów, stawiając X przy wybranych nazwiskach. Karta wyborcza będzie nieważna jeżeli będą oddane więcej niż dwa głosy lub żaden.
 16. Do Samorządu Uczniowskiego wybrani zostaną kandydaci z największą liczbę głosów (7 członków).
 17. Na pierwszym zebraniu Samorząd wybierze spośród siebie za pomocą głosowania poszczególnych członków komisji oraz sekretarza. Przewodniczącym oraz wiceprzewodniczącym zostają osoby z największą ilością głosów.
 18. Wyniki wyborów będą ogłoszone po podliczeniu głosów, a skład podany do ogólnej wiadomości na tablicy ogłoszeń SU i na najbliższym apelu.
 19. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa do końca roku szkolnego.

IV. Zadania Samorządu uczniowskiego

 Na pierwszym zebraniu Samorządu jego członkowie dokonują podziału funkcji i obowiązków.

 1. Zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest:
  • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
  • godne reprezentowanie uczniów szkoły wobec innych,
  • współpraca z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki, troska o powierzone środki dydaktyczne, , należyte ich wykorzystanie i zabezpieczenie, estetyczne i funkcjonalne urządzenie sal lekcyjnych, zagospodarowanie korytarzy, tablic, biblioteki szkolnej i świetlicy.
  • organizowanie pracy samorządu i aktywne uczestniczenie w podejmowanych inicjatywach
  • reprezentowanie opinii uczniów wobec rady pedagogicznej i dyrektora na ich prośbę lub z własnej inicjatywy
  • organizowanie współpracy z samorządami klasowymi
  • powoływanie stałych i doraźnych komisji
  • prowadzenie kroniki i gazetki lub strony internetowej samorządu

V. Zadania opiekuna Samorządu

 1. Opiekun pełni funkcje doradczą, służy pomocą
 2. Wyznacza terminy związane z wyborami
 3. Uczestniczy w zebraniach Samorządu

VI. Odwołanie członka Samorządu Uczniowskiego

Członek Samorządu Uczniowskiego może być odwołany, jeśli:

 • narusza regulamin szkoły i samorządu uczniowskiego,
 • nie spełnia właściwie swoich zadań, nie bierze udziału w pracach samorządu uczniowskiego,

W przypadku odwołania członka Samorządu jego miejsce zajmuje kolejny kandydat z listy z największą ilością głosów.

 VII. Przepisy końcowe

 1. Uchwały samorządu są podejmowane zwykłą większością głosów
 2. Sprawy wymagające współdziałania dyrektora i Rady Pedagogicznej z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron
 3. Propozycje poprawek, uzupełnień i zmian w regulaminie członkowie Samorządu zgłaszają opiekunowi, a ten wraz z opinią dyrektorowi
 4. Regulamin ustala Samorząd przy pomocy opiekunów
 5. Regulamin zatwierdza dyrektor szkoły.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 15 września 2018 r.