Informacje i Wymagania Język angielski

Klasy 4 – 8 wg Podstawy Programowej z dn. 14 lutego 2017 r. :

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I Znajomość środków językowych – Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

II Rozumienie wypowiedzi – Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

III Tworzenie wypowiedzi – Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych

IV Reagowanie na wypowiedzi – Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

V Przetwarzanie wypowiedzi – Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe


I
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
1) człowiek (np dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
2) miejsce zamieszkania (np dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);
3) edukacja (np szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);
4) praca (np popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu);
5) życie prywatne (np rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
6) żywienie (np artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne);
7) zakupy i usługi (np rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);
8) podróżowanie i turystyka (np środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);
9) kultura (np dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);
10) sport (np dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);
11) zdrowie (np tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
12) nauka i technika (np odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);
13) świat przyrody (np pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego); 14) życie społeczne (np wydarzenia i zjawiska społeczne)

II Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;
3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;
4) określa kontekst wypowiedzi (np formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);
5) znajduje w wypowiedzi określone informacje;
6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi

III Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):

1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;
2) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
3) określa kontekst wypowiedzi (np nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację);
4) znajduje w tekście określone informacje;
5) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu;
6) układa informacje w określonym porządku;
7) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu

IV Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
5) opisuje upodobania;
6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;
7) wyraża uczucia i emocje;
8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

V Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, list prywatny, wpis na blogu):

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
5) opisuje upodobania;
6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;
7) wyraża uczucia i emocje;
8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

VI Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:

1) przedstawia siebie i inne osoby;
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);
3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;
5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;
6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;
8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach życia codziennego;
9) prosi o radę i udziela rady;
10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;
12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;
13) wyraża uczucia i emocje (np radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę)
14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe

VII Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach:

1) przedstawia siebie i inne osoby;
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np podczas rozmowy na czacie);
3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np wypełnia formularz/ ankietę);
4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;
5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;
6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;
8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach życia codziennego;
9) prosi o radę i udziela rady;
10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;
12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;
13) wyraża uczucia i emocje (np radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);
14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe

VIII Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np filmach, reklamach);
2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym; 3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim

IX Uczeń posiada:
1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;
2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową

X Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym)

XI Uczeń współdziała w grupie (np w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych)

XII Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

XIII Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych)

XIV Uczeń posiada świadomość językową (np podobieństw i różnic między językami)

 

 

Klasy 5 – 6:

 

Zakres tematyczny (12 tematów)

 

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych,

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację

pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

 

1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

zainteresowania);

 

2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);

 

3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne);

 

4) praca (popularne zawody);

 

5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności

życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego);

 

6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);

 

7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie);

 

8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata);

 

9) kultura (święta, obrzędy);

 

10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy);

 

11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);

 

12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

 

Cele:

  1. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych

wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

 

  1. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli,

w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie

opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

III. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i

pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

  1. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób

zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie

opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

  1. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach

szczegółowych.

 

Pozostałe umiejętności:

 

Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje

techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie

błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów).

 

Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach

projektowych.

 

Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów)

również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów

z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty).

 

Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

 

Słuchanie

Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:

1) reaguje na polecenia;

 

2) rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia;

 

3) rozumie ogólny sens prostego tekstu;

 

4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym;

 

5) rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody

lub braku zgody, żartowanie);

 

6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na

dworcu, w szkole).

 

Uczeń przetwarza tekst:

1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;

2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

 

Czytanie

Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne:

 

1) rozumie ogólny sens tekstu;

 

2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;

 

3) rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie,

zaproszenie, kartka pocztowa.

Uczeń przetwarza tekst:

1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;

2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

 

 

Mówienie

Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru:

 

1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;

 

2) opowiada o czynnościach życia codziennego;

 

3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

 

Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:

 

1) przedstawia siebie i członków swojej rodziny;

 

2) podaje swój wiek i miejsce zamieszkania;

 

3) podaje swoje upodobania;

 

4) mówi, co posiada i co potrafi robić;

 

5) prosi o informacje;

 

6) wyraża swoje emocje;

 

7) wyraża prośby i podziękowania.

 

Uczeń przetwarza tekst:

1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;

2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

 

Pisanie

 

Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru:

1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;

2) opisuje czynności dnia codziennego;

3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach życia

codziennego:

1) udziela podstawowych informacji na swój temat;

2) wyraża podziękowania.

Uczeń przetwarza tekst:

1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;

2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.