Kryteria oceniania kl. 4-6

♯  Zasady oceniania kl. 4 – 6  

  • Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności twórczej i zaangażowania podczas lekcji.
  • Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie jak: podręcznik, zeszyt w pięciolinię, zeszyt ćwiczeń (kl. VI).
  • Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową.
  • W razie nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia braków wiedzy oraz zaległości w zeszycie przedmiotowym.
  • Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze. Każde następne skutkuje oceną niedostateczną.
  • Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak ono dotyczyć zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu.
  • Po uzgodnieniu z nauczycielem, uczeń może poprawić ocenę niedostateczną.
  • Uczeń jest oceniany za śpiew, grę na instrumentach, sprawdziany, odpowiedzi ustne, pisemne oraz prace dodatkowe.
  • Systematyczny udział ucznia w dodatkowych aktywnościach muzycznych takich jak chór, zespół fletowy, śpiew podczas porannej modlitwy, nauka gry na instrumencie, oprawa muzyczna mszy świętej, wpływają na podniesienie przewidywanej oceny o jeden stopień.

♫    Kryteria oceniania:

♪ Ocena celująca:

Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania muzyczne, bierze udział w szkolnych uroczystościach, akademiach, imprezach artystycznych oraz w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych, posiada rozszerzone wiadomości z zakresu wiedzy o muzyce, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami.

♪ Ocena bardzo dobra:

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a także:
Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w zadaniach muzycznych, wykazuje dużą aktywność na lekcji, starannie realizuje powierzone mu zadania, pewnie realizuje pomysły muzyczne rozwijając własne uzdolnienia.

Ocena dobra:

Uczeń opanował zakres wiedzy w stopniu dobrym oraz:
Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach muzycznych, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczno – teoretyczne, zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych.

♪ Ocena dostateczna:

Uczeń częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania danej klasy, jak również:
Nie pracuje systematycznie, niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych, rozwiązuje zadania muzyczne o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.

♪ Ocena dopuszczająca:

Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym oraz:
Samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, nie pracuje systematycznie, niechętnie podejmuje działania, biernie uczestniczy w zajęciach.

♪ Ocena niedostateczna:

Uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania muzyki w danej klasie, a jednocześnie:
Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem oraz nie przejawia żadnej aktywności na lekcjach, nie wykazuje chęci poprawy.