Strona główna Przedmioty Religia Przedmiotowy system oceniania - religia
Przedmiotowy system oceniania - religia Drukuj
Poniedziałek, 10 Październik 2011 11:27
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII
Przedmiotowy System Oceniania z religii jest zgodny z Rozporządzeniem MEN i S z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami oraz z Podstawą Programową Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce.
PSO z religii jest zgodny z WSO w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie.
 
Na lekcjach religii ocenia się następujące obszary aktywności:
• wiedza,
• umiejętności,
• gromadzenie informacji,
• praca w grupach,
• aktywność,
• samokształcenie,
• wykorzystanie technologii informacyjnej.

ZASADY OCENIANIA
Ocenie podlegają następujące formy aktywności:
• wypowiedzi ustne,
• samodzielna praca ucznia,
• praca w grupie,
• sprawdzian w kl. IV-VI(praca klasowa kończąca cykl lekcji),
• kartkówka z trzech ostatnich lekcji (15-20 min)
Oceny za poszczególne formy aktywności są odnotowane przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym. Są jawne dla ucznia i jego opiekunów, wpisywane przez nauczyciela do dzienniczka ucznia lub zeszytu ćwiczeń oraz podpisywane przez rodzica (opiekuna).

UMOWA Z UCZNIAMI
1. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.
Kolejny brak przygotowania powoduje wpisanie do dziennika oceny niedostatecznej.
2. Sprawdziany są obowiązkowe.
3. Poprawa sprawdzianu jest dobrowolna i musi się odbyć w formie ustnej lub pisemnej w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac.
4. Sprawdzone i ocenione prace klasowe nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.
Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel umożliwia wgląd w pracę i uzasadnia ocenę.
5. Niektóre wypowiedzi pisemne lub ustne mogą zostać poprawione przez  ucznia po uzgodnieniu
z nauczycielem formy i terminu poprawy.

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1. spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry,
2. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
3. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, walifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, diecezjalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
5. wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej (np. inscenizacje religijne).
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1. opanował pełny zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
2. zachowuje szacunek dla „świętych" przedmiotów, miejsc i znaków religijnych,
3. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania w minimum programowym,
2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym,
2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
3. wykonywanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia np. niedbałe prowadzenie zeszytu lub ćwiczeń.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1. ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
2. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności,
3. ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

Kryteria oceniania w klasie I
Oceny w klasach I – III służą jako narzędzia wspierania ucznia w pracy, wzmacniania w nim pozytywnych postaw, a nie tylko do sprawdzania obiektywnych osiągnięć. Przede wszystkim, zgodnie z zaleceniami Podstawy programowej, ocenia się wysiłek ucznia, biorąc pod uwagę indywidualne
cechy i zdolności każdego dziecka. Niemniej dąży się, w miarę tych indywidualnych możliwości, by dziecko w pierwszej klasie zdobyło konkretne wiadomości i umiejętności. Ocenę możemy wystawiać m.in. za poniżej wymienione osiągnięcia ucznia:
Umiejętności. Uczeń:
- ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża,
- umie modlitwę Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, Któryś za nas cierpiał rany…, Wieczny odpoczynek …,Akty  wiary, nadziei, miłości i żalu, II Przykazania Miłości (w zależności od możliwości dziecka z pomocą lub bez pomocy katechety),
- umie pozdrowienie chrześcijańskie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus..., Szczęść Boże,
- poprawnie posługuje się dialogami i gestami stosowanymi w liturgii słowa,
- umie teksty pieśni i piosenek zaplanowanych przez katechetę,
- potrafi sformułować prostą modlitwę prośby do Boga i świętych
- zna postawy i gesty w czasie modlitwy,
- zna z Pisma Świętego scenę Zwiastowania, Bożego Narodzenia, Ofiarowania Pańskiego, Cudu w Kanie Galilejskiej, wskrzeszenia córki Jaira, uzdrowienia paralityka,zna  przypowieść o siewcy i inne sceny omawiane na lekcjach,
- umie wymienić kilku świętych (Maryję, św. Józefa, św. Franciszka, św. Stanisława Kostkę, św. Mikołaja i innych),
- prowadzi zeszyt ćwiczeń na miarę swoich możliwości
- umie wskazać tabernakulum, lampkę wieczną, ołtarz, ambonę, konfesjonał.

Wiedza. Uczeń:
- wie do czego służy chrzcielnica i tabernakulum,
- potrafi uczynić znak krzyża
- wie, że od chrztu został dzieckiem Bożym,
- wie, że Jezus narodził się, żył w rodzinie, nauczał, czynił cuda, umarł na krzyżu i zmartwychwstał,
- wie, że Bóg stworzył świat, jest dawcą życia, że piękno przyrody mówi nam o Bogu Stwórcy,
- wie, że świat jest darem Boga dla człowieka,
- wie, że Maryja jest Matką Jezusa i wszystkich ludzi, że trzeba Ją czcić i kochać,
- wie, że Pismo Święte jest listem Boga do człowieka,
- wie, że Jezus zmartwychwstały jest obecny:  w czasie wspólnej modlitwy,  w czasie czytania Pisma Świętego,  w drugim człowieku,  w znakach sakramentalnych
- wie, że w niedzielę i święta powinniśmy uczestniczyć we Mszy świętej,
- wie, że Jezus nas kocha i uczy nas kochać ludzi.

Kryteria oceniania w klasie II
W zależności od indywidualnych możliwości ucznia ocenę ustala się m.in. za następujące osiągnięcia ucznia:
Umiejętności. Uczeń:
– umie szanować Pismo Święte,
– potrafi powiedzieć, co Bóg uczynił dla nas przez Jezusa Chrystusa,
– potrafi opowiedzieć o niektórych postaciach z Pisma Świętego, np. Mojżeszu, Najświętszej Maryi Pannie, Janie Chrzcicielu (zgodnie z  podręcznikiem ucznia),
– zna przypowieść o synu marnotrawnym,
– potrafi opowiedzieć o Bożym Narodzeniu i tradycjach bożonarodzeniowych,
– potrafi wskazać obecność Boga Stwórcy w pięknie przyrody,
– potrafi pozdrowić Najświętszy Sakrament,
– umie powtórzyć formuły liturgii słowa przed i po czytaniu Pisma Świętego, - potrafi powiedzieć modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu, Święty, Święty, Baranku Boży, Skład Apostolski, Apel Maryjny.
– potrafi powtórzyć akt wiary, nadziei, miłości, żalu,
– potrafi powtórzyć i wyjaśnić dziesięć przykazań Bożych,
– potrafi powtórzyć i wyjaśnić przykazania miłości,
– potrafi ułożyć prostą modlitwę,
– potrafi śpiewać (np. w grupie) wybrane pieśni,
– potrafi wymienić siedem sakramentów świętych, siedem grzechów głównych
– potrafi wskazać w kościele tabernakulum, monstrancję, ambonę, paschał, ołtarz,
– potrafi prowadzić starannie zeszyt ćwiczeń
- odrabia zadania domowe,
– jest aktywny na katechezie.
Wiedza – uczeń:
– wie, że Pismo Święte jest słowem Boga do ludzi,
– wie, że Pismo Święte składa się ze Starego i Nowego Testamentu,
– zna wydarzenia i historie z Pisma Świętego: o zwiastowaniu, Bożym Narodzeniu, dwunastoletnim Jezusie w świątyni, Chrzcie Pańskim, Zacheuszu, zdradzie Piotra i wybaczeniu Chrystusa, o śmierci na krzyżu izmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, o Ostatniej Wieczerzy, o Zesłaniu Ducha Św.               
  – wie, że Bóg jest Stworzycielem nieba i ziemi,
- wie, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo,
– wie, że kto wypełnia przykazania miłości, ten wypełnia wszystkie przykazania,
– wie, co znaczy nawrócenie,
– zna rodzaje modlitwy: przeproszenia, uwielbienia, dziękczynienia i prośby,
– wie, że w drugim człowieku obecny jest Chrystus: dobro i krzywda czynione bliźnim, są czynami względem Chrystusa,
–  zna skutki grzechu,
– wie, że trzeba prosić o przebaczenie Boga i człowieka oraz przebaczać,
- wie, co oznacza każdy z warunków sakramentu Pokuty,
– wie, że chociaż w sakramencie pokuty i pojednania widzimy kapłana, to sam Jezus odpuszcza nam grzechy,
– wie, że Msza święta jest ucztą dziękczynną, na którą zaprasza nas Jezus Chrystus,
– wie, że podczas Mszy świętej chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa,
– wie, że w Adwencie przygotowujemy się do Bożego Narodzenia, w Wielkim Poście do Wielkanocy,                                                  
  - wie, że w Wielki Czwartek Pan Jezus odprawił pierwszą Mszę św.,
– wie, że w Wielki Piątek obchodzimy pamiątkę śmierci Jezusa na krzyżu,
– wie, że w Wielkanoc obchodzimy pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa,
– wie, czego (i Kogo) symbolem jest paschał,
– wie, że niedziela jest świętowaniem zmartwychwstania,
  – wie, że pokarmem Bożym jest słowo Boże i Ciało Chrystusa,
– wie, że przystępując w każdy pierwszy piątek miesiąca do Komunii świętej, okazuje szczególnie miłość Jezusowi,
– wie, jak modlić się na różańcu (nie wymaga się jeszcze znajomości tajemnic).

Kryteria oceniania w klasie III
W zależności od indywidualnych możliwości ucznia,  ocenia się jego umiejętności i wiedzę:
Umiejętności. Uczeń:
– umie modlić się w grupie modlitwami, wezwaniami i gestami liturgicznymi Mszy świętej,
– umie skojarzyć konkretne postawy, zachowania i obowiązki z przykazaniami miłości, Dekalogiem, pięcioma przykazaniami kościelnymi,
– potrafi wymienić części Mszy świętej,
– potrafi wymienić najważniejsze uroczystości roku liturgicznego (co najmniej Boże Narodzenie i Wielkanoc) i powiedzieć, jaką tajemnicę wiary świętujemy przez nie,
– potrafi opowiedzieć przykłady cudów Jezusa,
– umie zaśpiewać pieśni lub piosenki (niekoniecznie indywidualnie), których uczył się na katechezie,
– prowadzi starannie ćwiczenia, wykonuje zlecone prace i odrabia zadania domowe,
– jest aktywny na katechezie.
Wiedza. Uczeń:
– wie, że Bóg stworzył świat,
– wie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, aby ludzi uratować od zła, obdarzyć szczęściem i zaprowadzić do Boga,
– wie, że Jezus nauczał, czynił cuda, umarł na krzyżu i zmartwychwstał,
– wie, że oddajemy cześć Maryi, gdyż była Matką Boga i wiernie kochała Jezusa Chrystusa,
– wie, że przez czytania liturgiczne przemawia do ludzi sam Jezus Chrystus i głosi Dobrą Nowinę o tym, że zwyciężył zło i śmierć
– wie, że w obrzędach wstępnych najpierw przepraszamy Boga i ludzi za przewinienia, potem wielbimy Boga w hymnie, w liturgii Słowa słuchamy czytań (Dobrej Nowiny) i homilii oraz odpowiadamy wyznaniem wiary i modlitwą powszechną,
– wie, jakie wydarzenia związane były z męką, śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem Pana Jezusa,
– wie, że Msza święta jest ofiarą, dziękczynieniem i ucztą,
– wie, że podczas Mszy świętej Jezus Chrystus składa siebie w ofierze pod postacią chleba i wina,
– wie, że podczas Mszy świętej kapłan działa w imieniu Jezusa Chrystusa,
– wie, że człowiek potrzebuje sakramentu pokuty i pojednania oraz  Eucharystii, a praktykowanie przyjmowania Komunii św. w pierwsze piątki miesiąca pomaga zachować wierność Chrystusowi,
– zna treść modlitw trzecioklasisty, wypisanych w zeszycie ćwiczeń,                      
– wie, kto jest papieżem, proboszczem w jego parafii i rodzicami chrzestnymi,
– wie, kim byli święci: Stanisław Kostka , św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Franciszek z Asyżu i inni święci poznani na lekcjach.

Kryteria oceniania w klasie IV                                                                     
I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty
stopień bardzo dobry
Katechizowany:
-  opowiada treść tekstu J 3,18; 1J 3,1a; 4,8, 1J 4,7, 1J 3, 23-24
– wie, jak troszczyć się o własną przyjaźń z Bogiem i ludźmi;
– wie, jakie zadania stawia przed nami kochający Bóg i podaje przykłady ich realizacji,
– wie, dlaczego mamy odnosić się z szacunkiem do wyznawców  innych religii                                  
– spełnia wymagania na stopień bardzo dobry.        
                                                                       
  stopień dobry 
Katechizowany:
– wie, że może zwracać się do Boga z prośbą o pomoc w zachowywaniu Przykazań Miłości,                 
– wie, kim jest dla Boga,
– umie wymienić nazwy wielkich religii świata;
– wie, co może zrobić dla wyznawców innych religii i dla niewierzących,                                              
– spełnia wymagania na stopień dobry,

stopień dostateczny
Katechizowany:
– wie, co ma czynić, by dobrze przygotować się do sakramentu Pokuty i Pojednania,
– wie, jak w swoim życiu realizować miłość do Boga, bliźniego i siebie samego,           
– wie, że należy szanować wyznawców innych religii i niewierzących,
– spełnia wymagania na stopień dostateczny,

stopień dopuszczający
Katechizowany:
– wie, że także w szkole czeka na nas Jezus;
– zna przykazania miłości;
– umie wymienić osoby, które troszczą się o niego;
– wie, że okazujemy miłość Bogu, gdy kochamy bliźnich i siebie;

II. Kim Ty jesteś Panie Boże?
III. Bóg objawia nam, kim jest

stopień bardzo dobry
Katechizowany:                                        
 – umie wyjaśnić, co oznaczają słowa: „Hebrajczyk”, „Izraelita” i wie, na czym polegała wyjątkowość Hebrajczyków,
– wie, jakie były wierzenia narodów Starożytnego Wschodu i umie o nich opowiedzieć,
– wie, jak może pomóc innym znaleźć Boga;
– wie, jak odpowiedzieć na nakaz Pana Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”,  podając praktyczne przykłady,
  – wie, co jest potrzebne, by zrozumieć tekst biblijny,
– wie, jak powinniśmy uczestniczyć w liturgii Słowa (uważne słuchanie, zapamiętanie, wyciąganie wniosków dla swojego życia),                  
   – spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą                                           
                                                     
stopień dobry
Katechizowany:
– umie wymienić narody Starożytnego Wschodu i  wie, jak żył Naród Wybrany,
– zna etapy powstawania ksiąg Starego Testamentu i wie, w jakich językach je spisano,
– zna nakaz misyjny, który pozostawił Pan Jezus swoim uczniom,        
– spełnia wymagania na ocenę dobrą

stopień dostateczny,
Katechizowany:
– wie, czym jest Pismo św. i jak powinniśmy odpowiedzieć na Słowo Boże,
– wie, kto jest autorem Starego Testamentu,
– spełnia wymagania na stopień dostateczny,

stopień dopuszczający
Katechizowany:
– wie, Kto jest najbliżej człowieka i za Kim najbardziej tęsknią ludzie,
– wie, dlaczego Pana Jezusa nazywamy Zbawicielem;
– wie, jakim darem obdarza nas Bóg na chrzcie św.,

IV. Bóg naszym Stworzycielem.
stopień bardzo dobry
Katechizowany:                                    
 -  umie wyjaśnić, na czym polega podobieństwo człowieka do Boga,
– umie napisać własną modlitwę dziękczynną na cześć Boga Stwórcy,       
– spełnia wymagania na stopień bardzo dobry.                                                  
                                                                   
stopień dobry
Katechizowany:                                                   
– podaje przykłady, jak w dzisiejszych czasach Bóg okazuje swoją wszechmoc,  
– wie, jak dziękować Bogu za dzieło stworzenia, podając konkretne przykłady,                        
  – wie, dlaczego Bóg stworzył Aniołów i jakie są ich zadania, 
– spełnia wymagania na stopień dobry,

stopień dostateczny
Katechizowany:
– umie wyjaśnić, dlaczego Boga nazywamy Stworzycielem,                 
– wie, kim są Aniołowie,                                               
– spełnia wymagania na stopień dostateczny,                           
                      
stopień dopuszczający
Katechizowany:
– wie, Kim jest Bóg i dlaczego nazywamy Go Wszechmogącym,          
– wie, że świat stworzony przez Boga jest piękny i dobry,

V. Dlaczego zło, smutek i cierpienie?
stopień bardzo dobry
Katechizowany:                                            
–  umie wymienić skutki grzechu pierworodnego,                        
 – wie, że na nieposłuszeństwo człowieka Bóg odpowiada miłością i potrafi to uzasadnić,              
– umie wyjaśnić sens opowiadania o Kainie i Ablu, o potopie, o wieży Babel,      
– spełnia wymagania na stopień dobry.     
                                                                       
  stopień dobry
Katechizowany:                                                   
 – wie, co to jest grzech i skąd się wziął na świecie,                 
 – umie wymienić siedem grzechów głównych,                             
  – zna opowiadanie o Kainie i Ablu, o potopie, o wieży Babel,                                     
  – spełnia wymagania na stopień dobry,

stopień dostateczny
Katechizowany:
– wyjaśnia pojęcie: pycha, skrucha, zadośćuczynienie, miłosierdzie.    
– spełnia wymagania na stopień dostateczny,                              
                   
stopień dopuszczający
Katechizowany:
– wie, co należy czynić, aby panowała zgoda między ludźmi,

VI. Bóg pragnie naszego szczęścia.


stopień bardzo dobry
Katechizowany:                                            
–  zna historię Abrahama, Józefa egipskiego i umie wyjaśnić ich sens,  
 – wie, na czym polega przymierze Boga z człowiekiem: zna zobowiązania Boga i człowieka,                     
– spełnia wymagania na stopień bardzo dobry.                          
                                                                       
  stopień dobry
Katechizowany:                                                   
– wie, kim jest patriarcha, jakie miał zadania, umie wymienić  patriarchów Starego Testamentu,        
– wyjaśnia pojęcie: przymierze,                                       
– spełnia wymagania na stopień dobry.

stopień dostateczny
Katechizowany:
–  umie wymienić ważne wydarzenia z życia Abrahama,                    
– umie wymienić ważne wydarzenia z życia Józefa,                      
– spełnia wymagania na stopień dostateczny,                           
                      
stopień dopuszczający
Katechizowany:
– umie wymienić ważne postacie ze Starego Testamentu, których historie omawiane są na lekcji,                                 
– wie, że od chrztu św. uczestniczy w przymierzu z Bogiem,

VII. Bóg zawsze wierny swojemu przymierzu.

stopień bardzo dobry
Katechizowany:                                            
 –  umie wyjaśnić sens doświadczeń, prób, którym poddany był naród wybrany w niewoli egipskiej,                                           
– zna historię Mojżesza i wyjaśnia jej sens,                          
– umie wyjaśnić znaczenie każdego z przykazań Dekalogu,           
– spełnia wymagania na stopień bardzo dobry.   
                                                                       
  stopień dobry
Katechizowany:                                                   
  – zna losy narodu wybranego w niewoli egipskiej,                      
  – zna historię powołania Mojżesza i zadania, które Bóg mu powierzył, 
  – umie opowiedzieć o wydarzeniach związanych z wyjściem Izraelitów z Egiptu,       
  – wie, na czym polega podobieństwo Chrystusa do  Mojżesza,                    
  – spełnia wymagania na stopień dobry.

stopień dostateczny
Katechizowany: 
– umie wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Mojżesza,            
– umie opowiedzieć o zawarciu przymierza na Synaju,                   
– spełnia wymagania na stopień dostateczny,        
                                         
stopień dopuszczający
Katechizowany:
– wyjaśnia pojęcie: Dekalog                                            
– wie kto i w jakich okolicznościach otrzymał Dekalog,                
– zna podział Dekalogu i umie wymienić kolejno przykazania.                                                           
                                          
VIII. W dłoniach Boga jesteśmy bezpieczni i szczęśliwi.

stopień bardzo dobry
Katechizowany:                                            
 – umie wyjaśnić znaczenie historii Dawida                             
  – wie, co czynili bohaterowie Starego Testamentu, gdy zgrzeszyli,              
–  wie, jak modlitwa może wpłynąć na życie człowieka, zwłaszcza modlitwa prośby,            
– spełnia wymagania na stopień bardzo dobry.                          
                                                                                      
stopień dobry
Katechizowany:                                                   
– zna zadania proroka,                                                 
– zna historię króla Dawida,                                           
– wie, jakie treści zawierają słowa psalmów,                          
  – spełnia wymagania na stopień dobry.

stopień dostateczny

Katechizowany:
– wyjaśnia pojęcia:  prorok, Opatrzność Boża, psalm, zaufanie, modlitwa,
– spełnia wymagania na stopień dostateczny,                                                  

stopień dopuszczający
Katechizowany:
– umie wymienić imiona największych proroków oraz innych postaci Starego Testamentu poznawane na lekcjach religii.

Kryteria oceniania w klasie V

I. Pragnienie miłości i dobra w sercu człowieka.


stopień bardzo dobry
Katechizowany:                                            
– wie, w jaki sposób należy kształtować własne sumienie,              
– potrafi uzasadnić, że poprzez rządy króla Dawida i Salomona Bóg troszczył się o swój lud,        
– potrafi wyjaśnić sens proroctwa Jeremiasza Jr 31,31-33,                        
– zna historię życia proroków Izajasza, Jana Chrzciciela,  
– umie wyjaśnić praktycznie, do czego wzywał Jan Chrzciciel,             
– spełnia wymagania na stopień bardzo dobry.                         
                                                                       
  stopień dobry
Katechizowany:                                             
–  podaje przykłady historii biblijnych, które opowiadają o niewdzięczności człowieka wobec Boga (o grzechu) i jej skutkami
– wie, kim byli królowie Dawid i Salomon dla Izraela,                 
 – zna treść proroctwa Jeremiasza Jr 31,31-33,                                              
  – wie, jakimi cechami odznaczali się prorocy i jakie były ich zadania,
– podaje konkretne przykłady możliwości udzielania pomocy misjonarzom,
– wie, co znaczą słowa „pełna łaski” wypowiedziane w czasie Zwiastowania,  co to znaczy, że Maryja jest naszą Pośredniczką,                          
  – potrafi wymienić przejawy kultu maryjnego w Polsce,              
– wie, co powinien praktycznie czynić, by w okresie Adwentu dobrze przygotować się na powtórne przyjście Chrystusa,                       
  – spełnia wymagania na stopień dobry.

stopień dostateczny
Katechizowany:
– wie, co to jest powołanie i do czego powołany jest każdy człowiek,   
– podaje przykłady opieki Boga nad narodem wybranym opisane w Starym Testamencie,         
– potrafi wymienić imiona proroków większych, wie ilu było proroków mniejszych,                        
– umie opowiedzieć o Zwiastowaniu Maryi,                                                    
 – wie, jak nazywa się miejsce w Polsce, w którym w szczególny sposób czczona jest Maryja,                
– spełnia wymagania na stopień dostateczny,                            
                                                              
stopień dopuszczający
Katechizowany:
–.wyjaśnia pojęcia: Opatrzność Boża, Dekalog, prorok, Emmanuel, Adwent,
– wie kto i w jakich okolicznościach otrzymał Dekalog,                                      
– zna podział Dekalogu i umie wymienić kolejno przykazania,           
– umie podać praktyczne przykłady naśladowania Maryi.                 
                                                                       
  II. Jezus przyszedł.

stopień bardzo dobry
Katechizowany:                                            
– potrafi uzasadnić, że narodzenie Jezusa jest faktem historycznym oraz wyjaśnić zbawczy sens tego wydarzenia i jego okoliczności,            
– wyjaśnia, na czym polega bycie „solą ziemi” i „światłem świata”,    
– umie podać praktyczne przykłady spełniania uczynków miłosiernych,  
– wyjaśnia sens Ofiarowania i Znalezienia Jezusa w świątyni,           
– spełnia wymagania na stopień bardzo dobry.                           
                                                                                
stopień dobry
Katechizowany:                                                   
– wyjaśnia pojęcia: Betlejem, Jezus, era, Mędrcy,                      
– wyjaśnia znaczenie darów złożonych przez Mędrców: złota, kadzidła, mirry,                      
– wyjaśnia sens zwyczajów związanych z uroczystością Bożego Narodzenia,                
– umie wymienić uczynki miłosierne względem duszy i ciała,
– spełnia wymagania na stopień dobry.

stopień dostateczny
Katechizowany:
– wyjaśnia pojęcia: wigilia, kolęda, pastorałka,                       
– umie opowiedzieć o wydarzeniach Ofiarowania i Znalezienia Jezusa w świątyni,
– spełnia wymagania na stopień dostateczny,                           
                                                               
stopień dopuszczający
Katechizowany:
–wie, z jakim wydarzeniem związana jest uroczystość Bożego Narodzenia,
– zna zwyczaje związane z uroczystością Bożego Narodzenia,                            

III. W Jezusie Chrystusie spotykamy wielką miłość.
IV. Posłannictwo Jezusa.


stopień bardzo dobry
Katechizowany:                                            
– wie, jak powstał Nowy Testament i umie uzasadnić, że są to księgi historyczne,               
– wie, kim byli autorzy Nowego Testamentu i jak potwierdzili prawdę zawartą w spisanych przez siebie księgach,                             
–  umie wyjaśnić sens opowiadania o chrzcie Jezusa,                   
– wyjaśnia pojęcia: synagoga, „rok łaski”                             
– umie wyjaśnić przypowieści: o skarbie i perle, o ziarnku gorczycy, o drzewie figowym, o zaczynie, o drachmie, o dobrym Pasterzu,            
–  spełnia wymagania na stopień bardzo dobry.                         
                                                                       
 stopień dobry
Katechizowany:                                                   
– wyjaśnia pojęcia: Objawienie Boże,  Ewangelia, Królestwo Boże, przypowieść, nawrócenie      
– zna treść przypowieści: o skarbie i perle, o ziarnku gorczycy, o drzewie figowym, o zaczynie, o drachmie, o dobrym Pasterzu,                              
– wie, jakie są zadania Mesjasza,                     
– zna warunki przynależności do Królestwa Bożego,                    
– spełnia wymagania na stopień dobry.

stopień dostateczny
Katechizowany:
– umie opowiedzieć o chrzcie Jezusa w Jordanie,                        
– umie wymienić przypowieści Jezusa omawiane na lekcji,               
- spełnia wymagania na stopień dostateczny,                            
                                                              
stopień dopuszczający
Katechizowany:
– wie, kto jest Mesjaszem zapowiadanym przez proroków,                 
– wie, kto głosił Królestwo Boże,                                     
                                     
    V. Z Jezusem Chrystusem przeżywamy chorobę i śmierć.

stopień bardzo dobry
Katechizowany:                                            
 – wie, jak wygląda krzyż łaciński, grecki oraz krzyż św. Andrzeja,     
 – umie uzasadnić, że krzyż jest największym wyrazem miłości Boga do człowieka,                               
– wie, co oznacza wyrażenie: „zstąpił do piekieł” ,                                      
– wie, jak obchodzimy wigilię paschalną,                              
– wie jak wygląda obrzęd udzielania sakramentu namaszczenia chorych,
– spełnia wymagania na stopień bardzo dobry.                           
                                                                       
  stopień dobry
Katechizowany:                                                   
– wie, na czym polega Ofiara przebłagalna Jezusa, co oznacza słowo: Odkupienie,                                 
– podaje praktyczne przykłady, jak służyć drugiemu człowiekowi,       
– spełnia wymagania na stopień dostateczny.

stopień dostateczny
Katechizowany:
– wie, dlaczego Jezus umył uczniom nogi,                               
– zna skutki Ofiary krzyżowej Jezusa,                                  
– wie, co czynił Jezus, by pomóc cierpiącym,                          
– spełnia wymagania na stopień dostateczny,                           
                                                                               
stopień dopuszczający
Katechizowany:
– wie, jakie sakramenty ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy,                          
– umie wymienić dwa przykazania miłości,                                                   
– wie, że do osoby ciężko chorej należy wezwać kapłana.

VI. „Aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele”.
VII. W modlitwie jesteśmy blisko Boga.


stopień bardzo dobry
Katechizowany:                                            
– umie wymienić, jakich ludzi Jezus nazywa błogosławionymi,        
– umie praktycznie wyjaśnić, co należy czynić, aby zasiewane w nas Słowo Boże wydało plon,                                                
– na podstawie fragmentów z Pisma św. umie określić zasady dobrej
modlitwy,                                                              
–  spełnia wymagania na

stopień dobry                     
Katechizowany:                                                   
– wie, kto w przypowieści o siewcy jest Siewcą, co oznacza ziarno, kogo oznaczają różne gleby,         
– wie, czym Bóg pragnie obdarzyć ludzi, którzy się modlą              
– spełnia wymagania na stopień dobry.

stopień dostateczny
Katechizowany:
– umie opowiedzieć przypowieść o siewcy,                               
– wie, kiedy i w jakich sytuacjach życiowych Jezus się modlił,        
– spełnia wymagania na stopień dopuszczający,                         
                                                                                 
stopień dopuszczający
Katechizowany:
– wie, co powinien czynić, by Jezus nazwał go błogosławionym,          
– wie, że należy słuchać Słowa Bożego i starać się zachowywać je w życiu.                      

VIII. Miłość Jezusa przezwycięża wszelkie trudności.

stopień bardzo dobry
Katechizowany:                                            
– zna fragment Ef 6,13-17 o zbroi Bożej i umie samodzielnie wyjaśnić, 
– podaje praktyczne przykłady, co powinien czynić, by być świadkiem Jezusa,                            
–  spełnia wymagania na                                                   
                                                                   
stopień dobry
Katechizowany:                                                   
– umie opowiedzieć o wydarzeniu Wniebowstąpienia Jezusa na podstawie opisu zawartego w Piśmie św.,                                          
– wie, co oznacza słowo: Eucharystia,                                  
– wie, do czego Jezus wezwał Apostołów przed Wniebowstąpieniem,       
– spełnia wymagania na stopień dobry.

stopień dostateczny
Katechizowany:
– wie, co Jezus obiecuje tym, którzy posilają się Jego Ciałem i Krwią, 
– spełnia wymagania na     stopień dostateczny                                              
                                                       
stopień dopuszczający
Katechizowany:                                   
 – wie, co oznacza słowo: „Wniebowstąpienie”,                           
 – wie, kiedy chrześcijanin w pełni uczestniczy w Eucharystii,                                                           
                                                                                
Kryteria oceniania w klasie VI

I.W poszukiwaniu własnego miejsca w życiu.
II. Duch Święty daje nam nowe życie.


stopień bardzo dobry
Katechizowany:                                            
– umie praktycznie wyjaśnić, co to znaczy być świadkiem Jezusa,      
– wie, w czym przejawia się chrześcijańska nadzieja,                   
– wie, w czym przejawia się moc Słowa Bożego,                         
– umie wyjaśnić, co oznacza określenie: „trwać w Chrystusie”,         
– na podstawie opowiadania o Winnym Krzewie umie wyjaśnić, dlaczego ważne jest życie w przyjaźni z Jezusem i jak tę przyjaźń podtrzymać,   
– wie, do czego uzdalnia każdy z siedmiu darów Ducha Świętego,                
–  umie wyjaśnić, dlaczego św. Piotr może być wzorem do naśladowania, 
–  wie, do czego św. Paweł zachęca w swoich Listach współczesnego człowieka,      
–  spełnia wymagania na stopień bardzo dobry.                                                                 
                                                    
stopień dobry
Katechizowany:                                                   
– umie opowiedzieć o powołaniu pierwszych Apostołów,                   
– umie wyjaśnić pojęcia: nadzieja, moc, Słowo Boże, diakon,          
– zna inne określenia biblijne Ducha Świętego,                         
– wie, w jaki sposób Duch Święty działa w Kościele,                   
– umie wymienić dary Ducha Świętego, o których pisał św. Paweł w 1Kor 12, 8-10, 
– zna wydarzenia z życia św. Szczepana, opisane w Dziejach Apostolskich,                    
– zna wydarzenia z życia św. Piotra, opisane w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich,                 
– zna wydarzenia z życia św. Pawła opisane w Dziejach Apostolskich i Listach,                  
– potrafi wymienić przejawy kultu maryjnego w Polsce,                            
– spełnia wymagania na stopień dostateczny.

stopień dostateczny
Katechizowany:
– wie, co uczynili Apostołowie słysząc wezwanie Jezusa,                
– umie wymienić kilka cudów Jezusa,                                   
– umie opowiedzieć, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy,         
– umie wymienić siedem darów Ducha Świętego,                          
–  umie opowiedzieć o nawróceniu Szawła,                               
– spełnia wymagania na stopień dostateczny,                   
                                                                                      
stopień dopuszczający
Katechizowany:                                   
– wie, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy,                       
– wie, Kim jest Duch Święty,                                         
–  wie, że św. Piotr napisał dwa listy, które są zamieszczone w Nowym Testamencie,          
–  wie, że Maryja jest Matką Kościoła,                                
                                       
III.W chrzcie rodzimy się na nowo.
IV. Jesteśmy włączeni w dziedzictwo.

stopień bardzo dobry
Katechizowany:                                            
– wie, jaka jest rola rodziców chrzestnych,                           
– wie, co czynili Apostołowie i uczniowie Jezusa, by Ewangelia rozprzestrzeniała się po świecie,                                      
– umie wyjaśnić pojęcia: kościół, schizma, ekumenizm, hierarchia, diecezja, dekanat, parafia,                                            
– potrafi wyjaśnić, co to znaczy, że Kościół jest jeden, święty, powszechny, apostolski, 
– dostrzega podobieństwa między życiem św. Pawła a życiem św. Wojciecha,
– wie, jak może przyczynić się do ochrony odziedziczonych dóbr i wartości kultury chrześcijańskiej,      
– spełnia wymagania na stopień dobry.                                 
                                                                       
  stopień dobry
Katechizowany:                                                   
– wie, dlaczego Bóg wzywa człowieka do wspólnoty i jakie szanse daje wspólnota,                
– wie, jakie konsekwencje miało przyjęcie przez Mieszka I chrztu św.,               
– wie, czym zaznaczył się w dziejach Polski św. Wojciech i jakie znaczenie miała jego męczeńska śmierć,                                 
– wie, co to jest kultura chrześcijańska,                             
– wie, do jakiej należy diecezji, jakiego dekanatu, jakiej parafii,   
– wie, w czym może wyrazić się jego zaangażowanie w życie parafii,    
– rozumie, co to znaczy, że Maryja jest Orędowniczką, Wspomożycielką i Pośredniczką,                  
– spełnia wymagania na stopień dobry.

stopień dostateczny
Katechizowany:
– umie wyjaśnić, kim jest człowiek dla Boga,                           
– wie, jakie jest znaczenie chrztu świętego,                          
– potrafi wymienić cechy Kościoła,                                     
– zna datę chrztu Polski i wie, kto jako pierwszy w imieniu naszego narodu przyjął chrzest,        
– umie wyjaśnić pojęcia: relikwie, męczeństwo                         
– wie, jak nazywa się biskup diecezji, na terenie której mieszka,     
– spełnia wymagania na stopień dostateczny,                            
                                                                                                            
stopień dopuszczający
Katechizowany:                                   
– wie, kto ustanowił chrzest i w jaki sposób ten sakrament jest udzielany,                          
–  wie, że od chrztu świętego jest włączony we wspólnotę Kościoła,           
– wie, do jakiej parafii należy i kto jest jej patronem,              
– zna imię i nazwisko proboszcza swojej parafii                       
                       
V. Być mocnym w wierze – moje zadania w życiu Kościoła.
VI. Chrześcijanin wobec konfliktów.

stopień bardzo dobry
Katechizowany:                                               
– umie wyjaśnić sens przypowieści o talentach, znaczenie każdego z
przykazań kościelnych,                                                 
– zna treść Hymnu do Miłości,                                          
– spełnia wymagania na stopień bardzo dobry.                          
                                                                                         
stopień dobry
Katechizowany:                                                   
– wie, co to znaczy przeobrażać świat z Chrystusem, jakie wartości powinny panować na świecie,                                            
– zna treść przypowieści o talentach,                                   
– wie, jak pierwsi chrześcijanie umacniali wspólnotę Kościoła,                                               
– wie, na czym polega miłość chrześcijańska na podstawie tekstów Pisma św.,                         
– wie, co czynić, aby rozmowa była spotkaniem pojednania,                                
– spełnia wymagania na stopień dobry.

stopień dostateczny
Katechizowany:                                                               
– umie wymienić pięć przykazań kościelnych,                                                           
– wie, jakich ludzi Jezus nazywał przyjaciółmi i kto może być przyjacielem Jezusa,                                        – spełnia wymagania na stopień dostateczny.                                                                              
                                      
stopień dopuszczający
Katechizowany:                                   
– wie, że modlitwa powinna zajmować najważniejsze miejsce w życiu chrześcijanina,                      
– umie wymienić czyny pokutne,                                                          
– wie, na czym polega przyjaźń,
 
VII. Modlitwa jednoczy nas we wspólnocie Kościoła.
VIII. Czynić świat szczęśliwym.


stopień bardzo dobry
Katechizowany:                                            
– wie, jakie treści można wyczytać z modlitwy: „Ojcze nasz”,          
– wie, z jakich części składają się: obrzędy wstępne, liturgia Słowa, liturgia Eucharystyczna, obrzędy zakończenia,                          
– umie wyjaśnić pojęcia: Caritas, lewita,                              
– spełnia wymagania na stopień bardzo dobry.                          
                                                                                      
stopień dobry
Katechizowany:                                                   
– wie, że na modlitwie obecność ważniejsza jest od słów,               
– wie, jakie metody modlitwy stosowali różni święci,                   
– wie, jaki jest chrześcijański system wartości,  jak wpływa obecność Ducha Świętego na życie chrześcijanina,                                
– spełnia wymagania na stopień dobry.

stopień dostateczny
Katechizowany:
– wie, co mówią Psalmy o Bogu i człowieku,                             
– zna cztery główne części Mszy św.,                                  
– wie, dzięki czemu życie człowieka na ziemi staje się radosne,        
– spełnia wymagania na stopień dostateczny.                                                                                        
                                       
stopień dopuszczający
Katechizowany:                                                                                                
– wie, na czym polega przyjaźń,                                       
– wie, na czym polega chrześcijańska postawa wobec człowieka cierpiącego.