Spektakl profilaktyczny

W czwartek 17.11.2016r. nasza klasa wzięła udział w przedstawieniu „Florka w sieci” w wykonaniu funkcjonariuszy Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

Spektakl profilaktyczny porusza problematykę związaną z bezpieczeństwem w Internecie, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, z jakimi dzieci mogą spotkać się w wirtualnym świecie. Uczy nabywania umiejętności informowania osób zaufanych dorosłych oraz odpowiednich służb o zagrożeniach w przypadku doświadczania cyberprzemocy. Wskazuje na alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Opowiada o kłopotach jakich nabawiła się główna bohaterka podczas korzystania z Internetu. Dzieci podpowiadają jak powinna zachować się Florka aby uniknąć kłopotów oraz do kogo powinna się zwrócić o pomoc.

Funkcjonariusze zwracali uwagę, by w trakcie korzystania z sieci być ostrożnym i o wszystkich swoich problemach, wątpliwościach rozmawiać z rodzicami, nauczycielami, osobami zaufanymi.

Dzieci chętnie uczestniczyły w interaktywnym przedstawieniu.

Wyjście do Straży Miejskiej

W ramach programu Profilaktyki Straży Miejskiej,

wychodzimy na spektakl Teatru na Straży o zagrożeniach w sieci.

Spektakl odbędzie się 17.11.2016r. (czwartek) o godz. 9:30

w Domu Kultury Dorożkarnia ul. Siekierkowska 38.

Bal Wszystkich Świętych

Na balu przybliżyliśmy wszystkim postać

Królowej Polski – św. Jadwigę.

Był książę litewski Władysław Jagiełło, były dwórki i byli rycerze.

Wszyscy super się bawili.

Poniżej kilka zdjęć.

Lektury szkolne

Spis lektur szkolnych I semestru dla Klasy III:

1. W. Chotomska – „Dzieci pana Astronoma”; – 17 października
2. M. Jaworczakowa – „Oto jest Kasia”; – 14 listopada
3. J. Porazińska – „Szewczyk Dratewka”; – 5 grudnia
4. A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” – 16 stycznia

Wymagania edukacyjne, klasa III

Wymagania edukacyjne

Edukacja polonistyczna:

Uczeń:

– czyta ze zrozumieniem teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, potrafi wyciągać z nich wnioski,

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym,

– zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka,

– określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów, podkreśla odpowiednie fragmenty w czytanym tekście,

– czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,

– czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki,

– wypowiada się na  temat przeczytanych tekstów,

– tworzy w formie ustnej i pisemnej kilkudaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie, opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,

– bierze czynny udział w rozmowach,

– dba o kulturę wypowiadania się: poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniach, stosuje formuły grzecznościowe,

– wie czym różni się litera od głoski dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,

–  przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu,

– pisze czytelnie, dba o estetykę pisma, o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną,

–  samodzielnie wykonuje pisemne zadania domowe.

Edukacja matematyczna:

Uczeń:

– liczy dziesiątkami w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000,

– zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000,

– porównuje  liczby w zakresie 1000,

– dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100,

– zna tabliczkę mnożenia, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia,

– rozwiązuje proste równania,

– rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania,

– wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w codziennych  sytuacjach wymagających takich umiejętności,

– mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości,

– posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr i wykonuje proste obliczenia dotyczące tych miar,

– używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram,

– odczytuje wartość temperatury,

– odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII,

– podaje i zapisuje daty, zna kolejność dni tygodnia i miesięcy,

– porządkuje chronologicznie daty, wykonuje obliczenia kalendarzowe w codziennych sytuacjach,

– odczytuje godziny w systemach: 12- i 24-godzinnym, używa terminów: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta,

– rozpoznaje nazywa figury geometryczne: koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, rysuje odcinki o podanej długości,

– oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.

Edukacja przyrodnicza:

Uczeń:

– nazywa charakterystyczne elementy  krajobrazów,

-opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych.

-wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski.

– rozumie zależność zjawisk przyrody od pór roku.

– działa na rzecz ochrony przyrody w swoim otoczeniu,

– zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin,

– nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi.

– zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się.

– dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

Edukacja społeczna:

Uczeń:

– odnosi się z życzliwością i szacunkiem do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły,

–  odróżnia dobro od zła, pomaga potrzebującym, wspiera słabszych,

– identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami,

– wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników.

– zna prawa i obowiązki ucznia,

– zna najbliższą okolicę,

– zna symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne kraju,

–  potrafi powiadomić dorosłych o  niebezpiecznej sytuacji, zna numery telefonów alarmowych.

Edukacja komputerowa:

–  umie obsługiwać komputer: posługuje się myszą i klawiaturą,

– poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego,

– posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi,

– wyszukuje i korzysta z informacji,

– przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe,

– odtwarza animacje i prezentacje multimedialne,

– tworzy teksty i rysunki,

– wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania.

– zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów,

– stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu.