Projekt biblioteczny

W ramach projektu bibliotecznego w listopadzie i grudniu uczestniczyliśmy w zajęciach. Każdy mógł zaprezentować swoją ulubioną książkę i wykonać zakładkę. Byliśmy też na lekcjach w bibliotece. Odbyło się pasowanie na czytelnika. Czytaliśmy wiele książek o dobrym wychowaniu. Podsumowaniem naszej pracy było zorganizowanie wystawy naszych prac na temat dobrego wychowania.Święty Mikołaj

W grudniu odwiedził nas Święty Mikołaj. W prezencie otrzymaliśmy bilety na trampoliny. To było udane wyjście. Można było skakać do woli. :)

Informacje o Adopcji Serca klasy I

List od siostry Elżbiety Mikler z informacjami o dziewczynce, którą wspieramy.

Cochabamba, 11.08.2016 r.

Kochani Przyjaciele Misji!

Przesyłam serdeczne pozdrowienia z Boliwii i chciałam prosić o pomoc dla konkretnego dziecka z naszej misji w Cochabambie, gdzie pracuję od 9 lat. Dużą pomocą będzie adopcyjna pomoc na odległość.

Gisse Andres ma 7 lat. Urodziła się 31 maja 2009 roku. Ma jeszcze troje rodzeństwa – Jhojan ma 3 latka, Joselin 9 lat i Matias 11 lat. Ich mama nazywa się Natalias i zajmuje się dziećmi sama, bo mąż ją porzucił już kilka lat temu. Był Peruwiańczykiem i z dnia na dzień wyjechał. Do dziś nie daje znaku życia. Pani Natalia pracuje na stacji benzynowej i sama utrzymuje 4 dzieci. Starsze dzieci chodzą do szkoły a mały Jhojan jest w ciągu dnia u babci. Pani Natalia dba o dzieci, zawsze są czysto ubrane i dobrze wychowane.

Gisse, jest otwartą i grzeczną dziewczynką. Pomoc dla Gisse jest konieczna by mogła się rozwijać i mieć zaspokojone podstawowe potrzeba takie jak: pożywienie, edukacja i pokój serca. Pomoc przez Adopcję serca zapewni Gisse możliwość uczęszczania do szkoły i otrzymywania paczek żywności. Dzięki Waszej ofierze będziemy mogły pomagać tej dziewczynce tutaj na miejscu.

Bardzo proszę o życzliwą pomoc i modlitwę w intencji naszej misji i ludzi z którymi pracujemy. Ja również zapewniam o pamięci modlitewnej za naszych dobroczyńców.

Elżbieta Mikler

Misjonarka z Boliwii ze Zgromadzenia Sług Jezusa

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-III – edukacja wczesnoszkolna (2016)

Zasady ogólne

 1. Ocenianiu podlegają:
  • osiągnięcia edukacyjne ucznia,
  • zachowanie ucznia.
 1. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.

 2. Ocenione pisemne prace są udostępniane:

 • uczniowi w czasie lekcji;

 • rodzicom podczas dni otwartych, zebrań i spotkań indywidualnych.

 1. Rodzic ma obowiązek systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceniania, zachowania i sprawami organizacyjnymi.

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje szczegółowe

 1. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:
 • A – celujący – 100 % + zadania dodatkowe
 • B – bardzo dobry – 100% – 90%
 • C – dobry – 89% – 70%
 • D – dostateczny – 69% – 50%
 • E – dopuszczający – 49% – 30%
 • F – niedostateczny – 29% – 0%

W powyższej skali nie stosuje się plusów i minusów.Oceny opatrzone są komentarzem nauczyciela.

 1. Ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach:

 • prace klasowe,

 • kartkówki,

 • pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu,

 • praca na lekcji – ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, aktywność,

 • wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja,

 • prace domowe,

 • aktywność;

 • inne formy – np. praca w grupach, prace dodatkowe

 1. Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu diagnostycznego).
 2. W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.

 3. Kartkówki nie wymagają zapowiadania.

 4. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.

 5. Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (notatki z lekcji, prace domowe itp.) uczeń powinien uzupełniać na bieżąco.

 6. Wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.

 7. Za aktywność uczeń może otrzymać plusa ( 10 plusów = B ).

Ocenianie zachowania

 1. Ocenie zachowania podlegają następujące elementy:

 • postawa moralna i społeczna ucznia, takt i kultura w stosunkach z ludźmi ze szczególnym odniesieniem do zasad zawartych w Dekalogu;

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia, sumienność w nauce, frekwencja;

 • postępowanie zgodnie z katolickim charakterem szkoły;

 • dbałość o honor i tradycje szkoły;

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dbałość o zdrowie swoje i innych; dbałość o piękno mowy ojczystej i własny wygląd zewnętrzny.

Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.

(Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)

WYMAGANIA EDUKACYJNE – klasa I – 2016/2017

PODSTAWOWE

ROZSZERZONE

Uczeń:

 • dzieli wyrazy na głoski, litery, sylaby; rozumie pojęcia: samogłoska, spółgłoska,

 • zna wszystkie litery, dwuznaki, zmiękczenia, odtwarza ich kształt, lecz nie zawsze prawidłowo łączy je w wyrazach,

 • przepisuje litery, wyrazy, zdania zapisane za pomocą liter pisanych i drukowanych

 • dba o estetykę i poprawność graficzną pisma,

 • przepisuje i pisze z pamięci wyrazy i krótkie, proste zdania,

 • stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach,

 • spośród zbioru rzeczowników lub w prostych zdaniach potrafi wyodrębnić nazwy ludzi, zwierząt, roślin, rzeczy oraz wyrazy oznaczające czynności,

 • pod kierunkiem nauczyciela układa i zapisuje proste zdania,

 • czyta poprawnie krótkie teksty, czyta cicho ze zrozumieniem proste teksty,

 • w miarę swych możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela,

 • potrafi wypowiedzieć się na temat wysłuchanych treści (historyjki obrazkowej), stosując proste zdania,

 • dobiera podpisy do obrazków, układa krótkie zdania z rozsypanki wyrazowej z pomocą nauczyciela, uzupełnia luki w tekście,

 • odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy,

 • obdarza uwagą rówieśników i dorosłych; słucha wypowiedzi innych; zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób,

 • rozmawia w kulturalny sposób z rozmówcą; dostosowuje ton głosu do sytuacji,

 • komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia,

 • prawidłowo operuje pojęciami oznaczającymi stosunki przestrzenne na płaszczyźnie,

 • orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. w prawym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku,

 • dostrzega symetrię i rysuje drugą połowę figury,

 • rozróżnia prawą i lewą stronę swojego ciała,

 • układa figury z patyczków oraz na geoplanie,

 • klasyfikuje figury według podanej (jednej) cechy,

 • układa rytmy z przedmiotów, klocków i modeli figury,

 • tworzy zbiory, porównuje liczebność zbiorów bez przeliczania elementów,

 • potrafi napisać i odczytać liczby w zakresie 20, wyodrębnia cyfrę dziesiątek i jedności, porównuje liczby w zakresie 20 (używa znaków <, >, =),

 • rozumie pojęcie liczby w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym,

 • sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10; poprawnie zapisuje te działania,

 • rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka

 • rozwiązuje manipulacyjnie proste zadania matematyczne wyrażone jako konkretne sytuacje, przedstawione na rysunkach lub w słownie podanej treści),

 • układa zadania do sytuacji, ilustracji, działania,

 • zna będące w obiegu monety i banknoty; wykonuje proste obliczenia pieniężne,

 • dokonuje pomiarów dowolnie obraną wspólną miarą; porównuje wyniki,

 • mierzy długości, posługując się linijką,

 • waży przedmioty; różnicuje przedmioty lżejsze i cięższe,

 • odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,

 • nazywa dni tygodnia i miesiące w roku,

 • orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać,

 • rozpoznaje czas na zegarze w zakresie orientacji w ramach czasowych zajęć szkolnych i obowiązków domowych,

 • zna niektóre zasady poruszania się po drogach oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas zajęć,

 • wymienia zmiany, jakie zachodzą w różnych porach roku,

 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych jak park, las, sad, ogród,

 • wie, jakie znaczenie ma woda w życiu ludzi, zwierząt i roślin,

 • zna podstawowe zasady obsługi komputera (korzysta z myszy i klawiatury),

 • wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z komputerem, jaka jest bezpieczna odległość oczu od monitora,

 • utrzymuje porządek wokół siebie (stolik, sala zabaw, szatnia),

 • sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku,

 • umie współpracować w zespole,

 • stara się stosować formy grzecznościowe,

 • wie, że nie wolno kłamać / zatajać prawdy; wie jak ważna jest prawdomówność; stara się przeciwdziałać kłamstwu, obmowie i skarżeniu,

 • wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia; oddaje pożyczone rzeczy,

 • potrafi odróżnić, co jest dobre i wartościowe,

 • zna ustalone reguły i stara się ich przestrzegać .

Uczeń:

 • samodzielnie i poprawnie dzieli wyrazy na głoski, litery, sylaby,

 • prawidłowo odtwarza kształty liter i ich połączenia w wyrazach,

 • przepisuje, pisze poprawnie z pamięci, ze słuchu wyrazy i krótkie, proste zdania,

 • stosuje wielką literę w pisowni nazw własnych – imiona, nazwiska, nazwy miast i rzek,

 • opanował pisownię podstawowych wyrazów z trudnościami ortograficznymi,

 • samodzielnie układa i zapisuje proste zdania, stosuje właściwy szyk wyrazów w zdaniu,

 • czyta poprawnie, płynnie krótkie teksty, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne, czyta cicho ze zrozumieniem,

 • czyta lektury obowiązkowe,

 • potrafi wypowiedzieć się na temat wysłuchanych treści (historyjki obrazkowej), stosując dłuższe zdania; dostrzega związki przyczynowo-skutkowe,

 • komponuje dalszy ciąg historyjki; potrafi wyodrębnić bohaterów, ocenić ich zachowanie,

 • swoje wypowiedzi popiera odpowiednimi fragmentami tekstu,

 • samodzielnie układa wyrazy, zdania z rozsypanki wyrazowej jako podpisy do obrazków, uzupełnia luki w tekście;

 • prawidłowo operuje pojęciami oznaczającymi stosunki przestrzenne na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz kierunki ruchu,

 • określa prawą i lewą stronę drugiej osoby, stojącej tyłem i przodem,

 • tworzy zbiory, wyodrębnia podzbiory, porównuje liczebność zbiorów przeliczając elementy,

 • zapisuje dziesiątkami liczby do 100,

 • sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20,

 • rozpoznaje liczby do 100, liczy dziesiątkami,

 • oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem,

 • potrafi rozwiązywać i układać proste zadania tekstowe,

 • rozwiązuje proste zadania tekstowe związane z płaceniem,

 • nazywa jednostki długości (metr, centymetr), masy (kilogram) i pojemności (litr),

 • zna ogólne zasady poruszania się po drogach oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas zajęć; rozumie znaczenie niebezpieczeństwa zabaw w pobliżu jezdni,

 • opisuje zmiany zachodzące w różnych porach roku,

 • rozpoznaje i nazywa wybrane ssaki i ptaki hodowane w gospodarstwach wiejskich,

 • wymienia przykłady roślin i zwierząt żyjących w środowisku wodnym,

 • potrafi nazwać główne elementy zestawu komputerowego,

 • pomaga innym, dzieli się z innymi,

 • szanuje prawo innych do własnej obrzędowości,

 • identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami; potrafi okazać swoim bliskim miłość i przywiązanie,

 • przestrzega ustalonych reguł.