Muzeum Narodowe

15 września wyszliśmy na lekcję „Pory roku, pory dnia” do Muzeum Narodowego.  Dowiedzieliśmy się skąd się wzięły pory roku oraz jak to się dzieje, że jest dzień i noc. Na obrazach szukaliśmy pór roku. Na koniec każdy przedstawił swoją osobę jako porę roku. Przed lekcją mogliśmy oglądać wystawę.  Niektórzy zobaczyli nawet postać św. Michała Archanioła. Inni układali interaktywne puzzle.

Bądźmy bezpieczni!

W dniach 13 i 14 września rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na drodze. Przypomnieliśmy sobie również, gdzie można bezpiecznie się bawić oraz o jakich zasadach należy pamiętać w szkole. Na koniec naszych zajęć każdy wykonał makietę miasta, na której umieścił znaki drogowe. Z naszych prac powstała wspólna, klasowa makieta.

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-III – edukacja wczesnoszkolna (2017)

Zasady ogólne

 1.  Ocenianiu podlegają:
  • osiągnięcia i postępy edukacyjne ucznia,
  • zachowanie ucznia.
 1. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.
 2. Ocenione pisemne prace są udostępniane:
 • uczniowi w czasie lekcji;
 • rodzicom podczas dni otwartych, zebrań i spotkań indywidualnych.
 1. Rodzic ma obowiązek systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceniania, zachowania i sprawami organizacyjnymi.

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje szczegółowe

W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:

 • A – celujący – 100 %
 • B – bardzo dobry – 99% – 90%
 • C – dobry – 89% – 75%
 • D – dostateczny – 74% – 50%
 • E – dopuszczający – 49% – 30%
 • F – niedostateczny – 29% – 0%

W powyższej skali nie stosuje się plusów i minusów. Oceny opatrzone są komentarzem nauczyciela.

 1. Ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach:
 • prace klasowe,
 • kartkówki,
 • pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu,
 • praca na lekcji – ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, aktywność,
 • wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja,
 • prace domowe,
 • aktywność;
 • inne formy – np. praca w grupach, prace dodatkowe
 1. Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu diagnostycznego).
 2. W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
 3. Kartkówki nie wymagają zapowiadania.
 4. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
 5. Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (notatki z lekcji, prace domowe itp.) uczeń powinien uzupełniać na bieżąco.
 6. Wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.
 7. Za aktywność uczeń może otrzymać plusa ( 10 plusów = A ).

Ocenianie zachowania

 1. Ocenie zachowania podlegają następujące elementy:
 • postawa moralna i społeczna ucznia, takt i kultura w stosunkach z ludźmi ze szczególnym odniesieniem do zasad zawartych w Dekalogu;
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia, sumienność w nauce, frekwencja;
 • postępowanie zgodnie z katolickim charakterem szkoły;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dbałość o zdrowie swoje i innych; dbałość o piękno mowy ojczystej i własny wygląd zewnętrzny.

Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.

 (Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE – klasa II – 2017/2018

PODSTAWOWE ROZSZERZONE
Uczeń:

 • czyta poprawnie i płynnie opracowane wcześniej teksty, czyta cicho ze zrozumieniem krótkie teksty (informacyjne, uproszczone plany, pytania, polecenia, nazwy geograficzne, skróty),
 • czyta z podziałem na role,
 • wyodrębnia bohaterów, czas i miejsce akcji, przy wyodrębnianiu wydarzeń nie zachowuje chronologii,
 • recytuje wiersze z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji i siły głosu; wygłaszając wiersze, popełnia nieliczne pomyłki,
 • wypowiada się na podane tematy, używając prostych zdań, układa wielozdaniowe wypowiedzi,
 • przy przepisywaniu popełnia błędy,
 • pisze czytelnie wyrazy i zdania, uwzględniając odpowiedni kształt liter oraz poprawne ich łączenie i właściwe rozmieszczenie podczas przepisywania, pisania z pamięci i pisania ze słuchu,
 • przepisując teksty drukowane, stosuje właściwe litery pisane, dwuznaki i zmiękczenia,
 • przy układaniu kilkuzdaniowej wypowiedzi na dany temat  wymaga pomocy ze strony nauczyciela,
 • samodzielnie pisze krótkie wypowiedzi na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji, krótkich tekstów,
 • pisze zdania opisujące przedmioty, osoby, rośliny…
 • pisze krótkie listy, pozdrowienia, życzenia do bliskich, kolegów; poprawnie adresuje list,
 • stosuje właściwy szyk wyrazów w zdaniu,
 • rozpoznaje i układa wszystkie rodzaje zdań,
 • potrafi dokonać klasyfikacji wyrazów na rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, z danego zbioru wyrazów,
 • stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach,
 • stosuje wielką literę w pisowni nazw własnych – imiona, nazwiska, nazwy miast i rzek,
 • zna i stosuje zasady ortograficzne z „ó” i „rz” wymiennym,
 • pisze poprawnie z pamięci opracowane wyrazy z „ó”, „rz” niewymiennym, wyrazy z „ż”, „h”, i „ch”,
 • układa proste zdania z rozsypanki,
 • ilustruje mimiką, gestem i ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,
 • zapisuje  i porównuje liczby w zakresie 100,
 • wyodrębnia w zapisie jedności i dziesiątki,
 • dodaje i odejmuje dowolne liczby w zakresie 100 (biegle w zakresie 30); korzysta z przemienności dodawania; sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania,
 • mnoży i dzieli w zakresie 30 oraz mnoży w zakresie 50; sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia; korzysta z przemienności mnożenia,
 • podejmuje próby mnożenia i dzielenia w zakresie 50,
 • porównuje liczby dwucyfrowe, stosując znaki:  >, <, =,
 • oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem,
 • używa określeń: m, cm, kg, pół kilograma, dag, l, pół litra, ćwierć litra,
 • potrafi rozwiązywać, układać i przekształcać łatwe zadania jednodziałaniowe, w tym na porównywanie różnicowe,
 • nazywa dni tygodnia i miesiące w roku,
 • potrafi odczytać i zapisać wybrane daty,
 • zna zapis cyfrowy w systemie znaków rzymskich w zakresie I-XII,
 • zna pojęcia: godzina, pół godziny,
 • umie wykonywać proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin,
 • zna podstawowe zasady poruszania się po drogach oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć (bhp), nazywa podstawowe znaki drogowe,
 • zna główne miasta Polski, potrafi wymienić najważniejsze zabytki swojego miasta,
 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych jak park, las,  pole uprawne, sad, ogród oraz zwierzęta hodowane przez człowieka,
 • wie, jakie są warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt,
 • wymienia zmiany, jakie zachodzą w różnych porach roku,
 • nazywa elementy pogody i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,
 • przeprowadza doświadczenia związane np. z rozwojem roślin, zmianami pogody, badając związki i zależności przyczynowo-skutkowe,
 • posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu; korzysta z myszy i klawiatury,
 • wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia,
 • projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe,
 • przestrzega ładu i porządku podczas pracy,
 • zgromadzone materiały nie zawsze potrafi ekonomicznie wykorzystać,
 • rozróżnia niektóre materiały,
 • posługuje się narzędziami i przyborami,
 • wymienia  zawody ludności i potrafi opowiedzieć na czym polega ich praca,
 • umie współpracować w zespole,
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych,
 • przestrzega ustalonych reguł.
Uczeń:

 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście przygotowane teksty, czyta cicho ze zrozumieniem
 • wyodrębnia bohaterów, czas, miejsce i zdarzenia z zachowaniem kolejności, określa nastrój utworu, swoje wypowiedzi popiera odpowiednimi fragmentami tekstu,
 • recytuje wiersze z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu,
 • często wypowiada się na podane tematy, używając zdań rozwiniętych zazwyczaj poprawnych pod względem gramatycznym i stylistycznym / stosuje zdania złożone i bogate słownictwo,
 • w wypowiedziach używa wyrazów bliskoznacznych, wieloznacznych,
 • popełnia nieliczne błędy /przepisuje bezbłędnie
 • pisze czytelnie, płynnie wyrazy i zdania, uwzględniając odpowiedni kształt liter oraz poprawne ich łączenie, jednolite pochylenie i właściwe rozmieszczenie podczas przepisywania, pisania z pamięci i pisania ze słuchu,
 • samodzielnie pisze kilkuzdaniowe  wypowiedzi, na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji, krótkich tekstów; zdania opisujące przedmioty, osoby, rośliny; krótkie listy pozdrowienia, życzenia do bliskich, kolegów; poprawnie adresuje list,
 • rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki,
 • zna i stosuje zasady ortograficzne z „ó” i „rz” wymiennym, „rz” po spółgłoskach,
 • pisze poprawnie z pamięci opracowane wyrazy z „ó”, „rz” niewymiennym, wyrazy z „ż”, „h”, i „ch”, oraz wyrazy z „ą” i „ę”,
 • samodzielnie układa zdania z rozsypanki,
 • zapisuje  i porównuje liczby w zakresie 1000,
 • wyodrębnia w zapisie jedności, dziesiątki i setki,
 •  dodaje i odejmuje w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; dodaje i odejmuje pełne setki oraz proste przypadki w zakresie 1000,
 • mnoży i dzieli w zakresie 50, a nawet w szerszym zakresie,
 • stosuje znaki:  >, <, = przy porównywaniu liczb trzycyfrowych,
 • potrafi zastosować w rozwiązywaniu zadań proste równania z niewiadomą w postaci okienka,
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem poznanych nazw jednostek,
 • rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe i dwudziałaniowe, również na porównywanie różnicowe,
 • zna pojęcia: godzina, pół godziny, kwadrans,
 • orientuje się we wskazaniach zegarów wskazówkowych i z wyświetlaczem cyfrowym w systemie 12-godzinnym i 24-godzinnym,
 • zna i stosuje podstawowe zasady poruszania się po drogach oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć (bhp), nazywa znaki drogowe,
 • zna główne miasta Polski, ich położenie, zna najważniejsze wydarzenia historyczne Polski,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane ssaki i ptaki hodowane w gospodarstwach wiejskich; zna podstawowe różnice w budowie ciała i sposobie rozmnażania ptaków i ssaków,
 • zna wybrane elementy typowych krajobrazów Polski i ich wpływ na warunki życia roślin i zwierząt,
 • opisuje zmiany zachodzące w różnych porach roku,
 • potrafi samodzielnie określić stan pogody w danym dniu,
 • wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń,
 • umie posługiwać się wybranymi programami i grami edukacyjnymi,
 • rozumie, jakie zagrożenia wynikają z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu w komunikacji multimedialnej,
 • projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe,
 • rozróżnia materiały: papier, karton, drewno, produkty spożywcze,
 • zgodnie współpracuje w zespole,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych.

 

 

Projekt przyrodniczy

2 marca 2017 roku odbyły się kolejne zajęcia przyrodnicze. Tym razem rozmawialiśmy o kosmosie. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy: ile jest planet, jak daleko planety położone są od Słońca i dlaczego Pluton nie jest już uznawany za planetę.

Wykonaliśmy Układ Słoneczny, a później każda grupa mogła odpalić swoją rakietę.
Kosmos

Na początku marca rozmawialiśmy o kosmosie. Każdy z zainteresowaniem słuchał ciekawostek. Pierwszego marca każdy wykonał swoją rakietę. Poniżej efekty naszej pracy.
Poczęstunek

W lutym, tuż przed feriami, rozmawialiśmy na temat spędzania popołudnia z rodziną. Uczyliśmy się jak nakryć do stołu. Wspólnie przygotowaliśmy poczęstunek. Wszystkim smakowało. :)Projekt przyrodniczy

Nasza klasa uczestniczy w projekcie przyrodniczym. Na zajęciach z p. Magdą eksperymentujemy. Bardzo nam się podoba. W styczniu eksperymentowaliśmy z balonami.Wyjścia do teatru

W grudniu i styczniu uczestniczyliśmy w wyjściach do teatru. Byliśmy na lekcji teatralnej poznając zakamarki teatru oraz na spektaklu „Szopka krakowska”.