Bal karnawałowy

13 lutego uczniowie klasy Ia za sprawą barwnych strojów przeistoczyli się w mieszkańców gorącej Afryki. Na szkolnych korytarzach można było spotkać dzikie zwierzęta, tubylców, strażnika parku krajobrazowego i samego afrykańskiego wodza.

Mimo ewidentnych różnic stworzenia z całego świata zgodnie bawiły się na karnawałowej zabawie.

Wizyta w Łazienkach Królewskich

Klasa Ia odwiedziła Łazienki Królewskie. Uczniowie wzięli udział w zajęciach poświęconych królewskim ptakom i tropom zwierząt.W zimowej scenerii podziwiali pawie, przywoływali sikorki i tropili zwierzęta żyjące w parku. Następnie podczas gier i zabaw mogli wykorzystać swoją bogatą przyrodniczą wiedzę.

 

 

 

Zmiany w zasadach oceniania

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-III – edukacja wczesnoszkolna

Zmiany od II półrocza

1. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:

A – celujący – 100 %

B – bardzo dobry – od 90%

C – dobry – od 75%

D – dostateczny – od 60%

E – dopuszczający – od 45%

F – niedostateczny – poniżej 45%

W powyższej skali stosuje się plusy i minusy.

2. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego; „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. Nauczyciel może dodatkowo wpisać komentarz odnośnie zachowania ucznia.

3. Dla uczniów klasy I – III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu.

Uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” spełnia następujące kryteria:

uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę i zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających;

wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej i taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;

punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 8 spóźnień w ciągu semestru;

aktywnie uczestniczy w zajęciach;

przestrzega ustalonych w klasie zasad;

jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe;

dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce;

jest koleżeński i chętnie pomaga innym.

Oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego rażące nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”. Wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowania danego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

 (Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)

Wizyta w muzeum

23 listopada odwiedziliśmy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w  Łazienkach Królewskich. Mieliśmy okazję zobaczyć eksponaty zwierząt z całego świata. Na lekcji przyrodniczej rozmawialiśmy o tym jak miejsce, w którym zwierzę żyje wpływa na jego wygląd.

       

W czasie zajęć uczniowie z zainteresowaniem słuchali i oglądali. Wielu z nich wykazało się ogromną znajomością świata zwierząt.

Dary jesieni

19 października klasa Ia wyruszyła na spacer po okolicy.  Celem wyjścia była obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, a także wykorzystanie w praktyce wiedzy dotyczącej bezpiecznego poruszania się po mieście.
Z krótkiej wycieczki wróciliśmy z koszami pełnymi darów jesieni, które następnie posłużyły do przeprowadzenia lekcji przyrodniczej i przygotowania liściastych prac plastycznych.

Lektury w klasie Ia

Czesław Janczarski  „Jak Wojtek został strażakiem” – 6 listopada

Grzegorz Kasdepke „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci” -11 grudnia

Joanna Chmielewska „Niebieska niedźwiedzica” – 8 stycznia

Jan Grabowski –  ,,Czarna owieczka” -€“ 5 lutego

Czesław Centkiewicz „Zaczarowana zagroda” – 5 marca

Hanna Januszewska „Kopciuszek” – 16 kwietnia

Liliana Bardijewska „Bajka o kapciuszku czyli jak to z wdzięcznością było” –  21 maja

 

Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Religia Edukacja J.ang./Z.komp. Edukacja Edukacja
Edukacja Edukacja Muzyka Edukacja Edukacja
Edukacja/Z.Zip. J. ang. Edukacja Edukacja Edukacja
Edukacja/Z.Zip. Edukacja Edukacja J.ang/Z.komp. W.f.
Z. komp./J.ang. w.f. Plastyka Z.dod. Religia
W.f.

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 Wymagania edukacyjne dla klasy I

 
EDUKACJA POLONISTYCZNA

W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń:*Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują. Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia.*W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno.*Uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą.

W zakresie umiejętności czytania i pisania uczeń:*Rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji.*Odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.*Zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty.*Pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci. Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii).*Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie.*Interesuje się książką i czytaniem. Słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy). W miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela.*Korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela.

W zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych uczeń:*Uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego.*Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence.*Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Uczeń :*Potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.*Wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym.*Wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy.*Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych.*Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy*Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich.*Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny.*Zna zagrożenia ze strony ludzi. Wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc*Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego.*Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto).*Wie, czym zajmuje się, np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz, wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc*Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej

EDUKACJA PRZYRODNICZA

W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt uczeń:*Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka).*Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy.*Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach, itp.. Prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody).*Wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice.*Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci, itp. Chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato.*Zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście i grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.*Wie, że należy oszczędzać wodę. Wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt.*Wie, że należy segregować śmieci. Rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.

W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych uczeń:*Obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody.*Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody.*Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody.*Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

W zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki uczeń:*Ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach.*Układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je, wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie obiekty Klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje, np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania.*W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania.*Wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, orientuje się na kartce papieru, aby odnajdywać informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku.*Dostrzega symetrię w rysunkach. Zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej. Kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek)

W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych uczeń:*Sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20). Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10).*Wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach, sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania.*Radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania.*Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań.

W zakresie pomiaru: uczeń mierzy długość, posługując się, np. linijką. *Porównuje długości obiektów*Potrafi ważyć przedmioty. Różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze.*Wie, że towar w sklepie pakowany jest według wagi.*Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową.*Nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku. Orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać. Rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków.

W zakresie obliczeń pieniężnych uczeń:*Zna będące w obiegu monety. Radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Uczeń:*Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury.*Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia.*Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

ZAJĘCIA TECHNICZNE

W zakresie wychowania technicznego uczeń:*Wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę).*Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich.*Buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, tor przeszkód. W miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, samochody, samoloty, domy.

W zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych uczeń:*Utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, w szatni, w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku.*Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych.*Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji. Wie jak trzeba się zachować w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna numery alarmowe.

Dzień Dziecka w naszej klasie

Dzień dziecka w naszej klasie obfitował w wiele niespodzianek. Jedną z nich było wyjście do Teatru Syrena na spektakl pt. „Dzieci z Bullerbyn”. Lasse, Bosse i Lisa mają wielu fanów wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły :)

A na podwieczorek nasi rodzice przygotowali nam bardzo zdrowy poczęstunek złożony z kolorowych owoców. Dla wszystkich był to bardzo miły i przyjemny dzień. 

Malujemy wiosnę

W ramach projektu przyrodniczego, w którym bierze udział również nasza klasa mieliśmy okazję wziąć udział w ciekawych zajęciach. Zadaniem naszych uczniów było narysowanie wiosny na folii rozwieszonej między drzewami w naszym szkolnym sadzie. 

Poniżej na zdjęciach nasi mali artyści przy pracy, który czerpali inspiracje wprost z przyrody:)