Wizyta w muzeum

23 listopada odwiedziliśmy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w  Łazienkach Królewskich. Mieliśmy okazję zobaczyć eksponaty zwierząt z całego świata. Na lekcji przyrodniczej rozmawialiśmy o tym jak miejsce, w którym zwierzę żyje wpływa na jego wygląd.

       

W czasie zajęć uczniowie z zainteresowaniem słuchali i oglądali. Wielu z nich wykazało się ogromną znajomością świata zwierząt.

Dary jesieni

19 października klasa Ia wyruszyła na spacer po okolicy.  Celem wyjścia była obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, a także wykorzystanie w praktyce wiedzy dotyczącej bezpiecznego poruszania się po mieście.
Z krótkiej wycieczki wróciliśmy z koszami pełnymi darów jesieni, które następnie posłużyły do przeprowadzenia lekcji przyrodniczej i przygotowania liściastych prac plastycznych.

Lektury w klasie Ia

Czesław Janczarski  „Jak Wojtek został strażakiem” – 6 listopada

Grzegorz Kasdepke „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci” -11 grudnia

Joanna Chmielewska „Niebieska niedźwiedzica” – 8 stycznia

Jan Grabowski –  ,,Czarna owieczka” -€“ 5 lutego

Czesław Centkiewicz „Zaczarowana zagroda” – 5 marca

Hanna Januszewska „Kopciuszek” – 16 kwietnia

Liliana Bardijewska „Bajka o kapciuszku czyli jak to z wdzięcznością było” –  21 maja

 

Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Religia Edukacja J.ang./Z.komp. Edukacja Edukacja
Edukacja Edukacja Muzyka Edukacja Edukacja
Edukacja/Z.Zip. J. ang. Edukacja Edukacja Edukacja
Edukacja/Z.Zip. Edukacja Edukacja J.ang/Z.komp. W.f.
Z. komp./J.ang. w.f. Plastyka Z.dod. Religia
W.f.

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 Wymagania edukacyjne dla klasy I

 
EDUKACJA POLONISTYCZNA

W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń:*Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują. Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia.*W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno.*Uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą.

W zakresie umiejętności czytania i pisania uczeń:*Rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji.*Odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.*Zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty.*Pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci. Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii).*Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie.*Interesuje się książką i czytaniem. Słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy). W miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela.*Korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela.

W zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych uczeń:*Uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego.*Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence.*Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Uczeń :*Potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.*Wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym.*Wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy.*Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych.*Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy*Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich.*Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny.*Zna zagrożenia ze strony ludzi. Wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc*Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego.*Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto).*Wie, czym zajmuje się, np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz, wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc*Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej

EDUKACJA PRZYRODNICZA

W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt uczeń:*Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka).*Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy.*Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach, itp.. Prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody).*Wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice.*Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci, itp. Chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato.*Zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście i grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.*Wie, że należy oszczędzać wodę. Wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt.*Wie, że należy segregować śmieci. Rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.

W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych uczeń:*Obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody.*Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody.*Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody.*Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

W zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki uczeń:*Ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach.*Układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je, wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie obiekty Klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje, np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania.*W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania.*Wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, orientuje się na kartce papieru, aby odnajdywać informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku.*Dostrzega symetrię w rysunkach. Zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej. Kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek)

W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych uczeń:*Sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20). Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10).*Wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach, sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania.*Radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania.*Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań.

W zakresie pomiaru: uczeń mierzy długość, posługując się, np. linijką. *Porównuje długości obiektów*Potrafi ważyć przedmioty. Różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze.*Wie, że towar w sklepie pakowany jest według wagi.*Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową.*Nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku. Orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać. Rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków.

W zakresie obliczeń pieniężnych uczeń:*Zna będące w obiegu monety. Radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Uczeń:*Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury.*Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia.*Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

ZAJĘCIA TECHNICZNE

W zakresie wychowania technicznego uczeń:*Wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę).*Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich.*Buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, tor przeszkód. W miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, samochody, samoloty, domy.

W zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych uczeń:*Utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, w szatni, w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku.*Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych.*Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji. Wie jak trzeba się zachować w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna numery alarmowe.

Dzień Dziecka w naszej klasie

Dzień dziecka w naszej klasie obfitował w wiele niespodzianek. Jedną z nich było wyjście do Teatru Syrena na spektakl pt. „Dzieci z Bullerbyn”. Lasse, Bosse i Lisa mają wielu fanów wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły :)

A na podwieczorek nasi rodzice przygotowali nam bardzo zdrowy poczęstunek złożony z kolorowych owoców. Dla wszystkich był to bardzo miły i przyjemny dzień. 

Malujemy wiosnę

W ramach projektu przyrodniczego, w którym bierze udział również nasza klasa mieliśmy okazję wziąć udział w ciekawych zajęciach. Zadaniem naszych uczniów było narysowanie wiosny na folii rozwieszonej między drzewami w naszym szkolnym sadzie. 

Poniżej na zdjęciach nasi mali artyści przy pracy, który czerpali inspiracje wprost z przyrody:)

   

                                                            

 

Zielona Szkoła

Nadszedł czas zielonej szkoły. W dniach 15 – 16 maja klasa OA wybrała się w magiczne miejsce położone niedaleko Warszawy. W Łucznicy spędziliśmy czas na zabawie i odpoczynku. Dodatkowego klimatu opisanemu miejscu nadawał piękny dworek rodu Potockich pochodzący z XIX wieku, który służył nam za miejsce posiłków. Nie zabrakło również twórczych warsztatów, podczas których poznaliśmy wiele nowych technik plastycznych. W specjalistycznych pracowniach nasi uczniowie malowali na szkle, przyozdabiali torby, wykonywali z filcu podkładki pod kubki jak również przy pomocy wosku malowali na płótnie. Dla wszystkich nas był to bardzo cenny i dobry czas.

Poniżej kilka zdjęć z naszego wyjazdu :)

    

    

     

       

       

Odwiedzamy Muzeum Narodowe

 Tuż przed Świętami Wielkiej Nocy nasi uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej zorganizowanej w Muzeum Narodowym pt. „Wielkanocne pisanki, kraszanki i kogutki”. Zajęcia obyły się w Galerii Sztuki Średniowiecznej. Każdy z uczestników mógł dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat zwyczajów Wielkanocnych takich jak: malowanie pisanek, święcenie pokarmów i innych. Nasi uczniowie poznali również różnicę pomiędzy Śmigusem a Dyngusem oraz dowiedzieli się o wydarzeniach, które miały miejsce w poszczególnych dniach Wielkiego Tygodnia. W trakcie wizyty w galerii każdy miał okazję obcować z dziełami średniowiecznych artystów, którzy wiele uwagi poświęcili wydarzeniom Misterium Męki Pańskiej. 

 

                   

Mam Talent!

Julka i Ala – reprezentantki naszej klasy w szkolnym konkursie Mam Talent. Dziewczynki wystąpiły w kategorii śpiew z piosenką „Owocowy karnawał”.