Cooking

Na Englishu był raz cooking

Można sobie tutaj looking

Wszystkie sandwiche i cakesy yummy

Szybko wypełnił się każdy tummy

Fun była znakomita

Wiadomo gotowała kucharska elita

Anna Bogumił

             

WYMAGANIA W KLASACH 4-6

CELE, TREŚCI I WYMAGANIA  W KLASACH 4-6:

Zakres tematyczny (12 tematów)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania);
2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);
3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne);
4) praca (popularne zawody);
5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego);
6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);
7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie);
8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata);
9) kultura (święta, obrzędy);
10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy);
11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);
12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

Cele:

I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Pozostałe umiejętności:

Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów).

Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych.

Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty).

Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

Słuchanie

Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:
1) reaguje na polecenia;
2) rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do  ucznia;
3) rozumie ogólny sens prostego tekstu;
4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym;
5) rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody, żartowanie);
6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole).

Uczeń przetwarza tekst:
1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub  czytanego;
2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

Czytanie

Uczeń rozumie krótkie, proste, kilku zdaniowe wypowiedzi pisemne:
1) rozumie ogólny sens tekstu;
2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;
3) rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa.

Uczeń przetwarza tekst:
1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;
2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

Mówienie

Uczeń tworzy kilku zdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru:
1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;
2) opowiada o czynnościach życia codziennego;
3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:
1) przedstawia siebie i członków swojej rodziny;
2) podaje swój wiek i miejsce zamieszkania;
3) podaje swoje upodobania;
4) mówi, co posiada i co potrafi robić;
5) prosi o informacje;
6) wyraża swoje emocje;
7) wyraża prośby i podziękowania.

Uczeń przetwarza tekst:
1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;
2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

Pisanie

Uczeń tworzy kilku zdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru:
1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;
2) opisuje czynności dnia codziennego;
3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach życia codziennego:
1) udziela podstawowych informacji na swój temat;
2) wyraża podziękowania.

Uczeń przetwarza tekst:
1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;
2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

INFORMACJE I WYMAGANIA
DOT.  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI:

Uczeń powinien:

 1. Przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie.
 2. Przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy i pozostałe potrzebne rzeczy na każdą lekcję.
 3. Starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy.
 4. Uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów). Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia (przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.
 5. Uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach i prowadzić pełne notatki w zeszycie przedmiotowym.
 6. Rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych.
 7. Systematycznie uczyć się, aby kartkówki i odpytywanie zaliczać na jak najlepsze oceny.
 8. Swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Ocenianie

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości.
 2. Ocenie podlegają:
 • prace klasowe,
 • kartkówki,
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe,
 • praca w zeszycie przedmiotowym,
 • aktywność w czasie zajęć, zaangażowanie (uczniowie na niektórych lekcjach mogą dostawać plusy za aktywność; cztery plusy to ocena bardzo dobra),
 • przygotowanie do zajęć,
 • inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).
 1. Nauczyciel wystawia ocenę semestralną z min. czterech ocen cząstkowych (ocena nie jest średnią arytmetyczną).
 2. O ocenie z jęz. ang. na koniec semestru lub roku szkolnego decydują głównie stopnie z prac klasowych.
 3. O pracy klasowej nauczyciel informuje co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, podaje zakres materiału, typy zadań.
 4. Każdą pracą klasową poprzedza dokładne powtórzenie materiału w klasie.
 5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nieprzekraczającym dwóch tygodni. W razie stwierdzenia, że uczeń specjalnie unika pracy klasowej, pisze ją bez uprzedzenia na najbliższych zajęciach.
 6. Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Chęć poprawy zgłasza uczeń. Ocena uzyskana jest wpisywana do dziennika obok oceny niedostatecznej.
 7. Kartkówkę nauczyciel może przeprowadzić bez uprzedzania. Oceny z kartkówek nie są poprawiane (chyba, że nauczyciel postanowi inaczej).
 8. Sprawdziany, prace pisemne, kartkówki ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom w czasie dni otwartych lub w czasie umówionych spotkań indywidualnych.
 9. Nauczyciel nie obniża ocen z prac pisemnych z powodu błędów ortograficznych tylko uczniom, którzy mają zaświadczenie o dysleksji lub dysortografii bądź o obniżonych wymaganiach.
 10. Na ocenę celującą uczeń powinien bardzo dobrze pracować w czasie całego semestru, być przygotowany do lekcji, aktywny, wykonywać zadania dodatkowe. Prace klasowe powinien pisać na ocenę celującą.
 11. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi). Nieprzygotowanie nauczyciel odnotowuje w dzienniku poprzez postawienie minusa. Czterokrotne nieprzygotowanie (czwarty minus) powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.
 12. Na ocenę uczeń pracuje cały semestr/rok. Poprawa przewidywanej oceny na semestr/koniec roku może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy uczeń zaliczy pisemnie i ustnie cały materiał z jednego lub dwóch semestrów, co najmniej na ocenę poprawianą. Ocena ostateczna może być wyższa tylko o jeden stopień.