KLASA I

WYMAGANIA  EDUKACYJNE – klasa I – 2019/2020

Edukacja polonistyczna:
w zakresie słuchania i mówienia
Uczeń:

* słucha uważnie wypowiedzi nauczycieli  i innych osób, okazuje szacunek wypowiadającej się osobie,
* słucha w skupieniu czytanego tekstu,
* wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń w krótkiej kilkuzdaniowej formie,
* opowiada treść pojedynczego obrazka oraz historyjki obrazkowej,
* w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji,
* zwraca uwagę na właściwe akcentowanie wymawianych wyrazów.

w zakresie czytania i pisania * poprawnie rozpoznaje i odczytuje wszystkie litery alfabetu,
* czyta i rozumie proste, krótkie zdania i teksty,
* podejmuje próby samodzielnego czytania książek oraz czasopism dla dzieci,
* pisze kształtnie, prawidłowo poznane litery, stosuje poprawne łączenia liter w pisanych wyrazach,
*  układa wyrazy z rozsypanki literowej, a następnie proste zdania z rozsypanki wyrazowej i je zapisuje,
* pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci,
* dba o estetykę i poprawność graficzną pisma,
w zakresie ortografii i kształcenia językowego poprawnie pisze wyrazy z:
* literami oznaczającymi spółgłoski miękkie,
* dwuznaki (ch, rz, sz, cz, dz, dź, dż),
* poznanymi wyrazami z ą i ę,
* poznanymi wyrazami z ó, h, ch, ż, rz,
* stosuje wielką literę na początku zdań, imion, nazwisk, nazw państw, miast i rzek,
* posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,
*  zna pojęcia samogłoska, spółgłoska,
Edukacja matematyczna:
w zakresie rozumienia stosunków przestrzennych,
cech wielkościowych,
pojęć geometrycznych
* prawidłowo operuje pojęciami oznaczającymi stosunki przestrzenne na płaszczyźnie,
* wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, określa położenie obiektów względem obranego obiektu,
* rozróżnia prawą i lewą stronę swojego ciała,
* orientuje się na kartce papieru (np. w prawym górnym rogu),
* dostrzega symetrię i rysuje drugą połowę figury, zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej,
* kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek),
* dostrzega kształty różnych figur geometrycznych w otoczeniu,
* układa figury z patyczków oraz na geoplanie,
* rysuje i mierzy odcinki (w zakresie 20cm),
* klasyfikuje przedmioty według wyróżnionej cechy,
* tworzy zbiory, porównuje liczebność zbiorów,
* przelicza elementy zbiorów,
w zakresie rozumienia liczb
i posługiwania się nimi
* potrafi napisać i odczytać liczby w zakresie 20,
* porządkuje liczby rosnąco i malejąco,
* wyodrębnia cyfrę dziesiątek i jedności, porównuje liczby w zakresie 20 (używa znaków <, >, =),
* wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach,
* sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10; poprawnie zapisuje te działania,
* dodaje i odejmuje wewnątrz drugiej dziesiątki np. 10+2, 12+4, 16-6, 16-4,
* dodaje i odejmuje wewnątrz drugiej dziesiątki z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
* sprawdza poprawność odejmowania za pomocą dodawania,
* rozwiązuje łatwe działania z niewiadomą w postaci okienka,
* zna będące w obiegu monety, wykonuje proste obliczenia pieniężne (1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł),
w zakresie czytania tekstów matematycznych i stosowania matematyki w sytuacjach życiowych * rozwiązuje proste zadania tekstowe wyrażone jako konkretne sytuacje, przedstawione  na rysunkach lub w słownie podanej treści,
* układa proste zadania do sytuacji, ilustracji, działania,
* nazywa dni tygodnia i miesiące w roku,
odczytuje pełne godziny na zegarze, dokonuje prostych obliczeń zegarowych,
dokonuje pomiarów dowolnie obraną miarą np. ołówkiem, klockiem, patyczkiem, krokami, stopą,
porównuje wyniki,
mierzy posługując się linijką w zakresie 20 cm,
waży przedmioty; różnicuje przedmioty lżejsze i cięższe,
odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,
zna pojęcia: centymetr, kilogram, litr,
Edukacja społeczna *  poznaje prawa i obowiązki ucznia, sumiennie pełni dyżury w klasie,
* szanuje cudzą własność,
* przestrzega zasad kulturalnego odnoszenia się do siebie, stosuje zwroty grzecznościowe,
* współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych,
* uczy się właściwego reagowania emocjonalnego na sukces i porażkę,
* wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym,
* wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy, stara się przeciwdziałać kłamstwu, obmowie i skarżeniu,
* ocenia swoje postępowanie i innych odnosząc się do poznanych wartości,
* wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich,
* rozpoznaje godło i barwy ojczyste,
* potrafi wskazać na mapie Polski stolicę oraz największe rzeki (Wisłę i Odrę),
* godnie zachowuje się podczas słuchania i śpiewania hymnu,
* zna legendy związane z powstaniem Polski,
* posiada wiedzę o patronie szkoły,
* zna ustalone reguły i stara się ich przestrzegać,
Edukacja przyrodnicza * rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka),
* rozpoznaje po liściach i owocach wybrane drzewa liściaste oraz iglaste,
* wymienia zmiany, jakie zachodzą w różnych porach roku,
* zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy,
* wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady,  spulchnianie gleby przez dżdżownice,
* zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci, itp.
* zna zagrożenia ze strony zwierząt i roślin (niebezpieczne i chore zwierzęta, trujące owoce, liście i grzyby),
*  wie, jakie znaczenie ma woda w życiu ludzi, zwierząt i roślin,
* wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt,
* prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody),
* rozumie znaczenie pojęcia: opakowanie ekologiczne,
* wie, że należy segregować odpady,
*  obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,
* nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,
* zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia,
* rozumie, dlaczego należy jeść urozmaicone posiłki i dbać o higienę,
* rozumie znaczenie ruchu dla rozwoju organizmu,
* potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto),
*  wie, czym zajmuje się, np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz i jak można się do nich zwrócić o pomoc,
*  wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego,
Edukacja informatyczna * zna podstawowe zasady obsługi komputera (korzysta z myszy i klawiatury),
* wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z komputerem, jaka jest bezpieczna odległość oczu od monitora,
* posługuje się poznanymi narzędziami programu Paint i Word (tworzy proste rysunki i dokumenty tekstowe),
* poznaje proste zasady programowania, zna polecenia i symbole: w prawo, w lewo, w górę, w dół, weź, powtórz,
* przestrzega zasad obowiązujących w pracowni komputerowej,
Edukacja techniczna * potrafi przygotować miejsce pracy,
* ustala kolejność wykonywanych czynności (mierzenie, wycinanie, klejenie, ozdabianie itp.),
* oszczędnie używa materiałów,
* dba o ład i porządek w miejscu pracy,
* sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku,
* rozpoznaje różne materiały przydatne do majsterkowania: przyrodnicze, papiernicze, włókiennicze, tworzywa sztuczne,
* określa fakturę i wygląd materiałów np. miękki – twardy, gładki – chropowaty, lśniący – matowy,
* zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara),
* wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji,
* wie jak trzeba się zachować w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna numery alarmowe,
bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami,
zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych.

ZASADY OCENIANIA W KLASIE I  (2019/2020)

Zasady ogólne

 1.  Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia i postępy edukacyjne ucznia,
 • zachowanie ucznia.
 1. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.
 2. Ocenione pisemne prace są udostępniane:
  * uczniowi w czasie lekcji;
  * rodzicom podczas zebrań i spotkań indywidualnych.
 1. Rodzic ma obowiązek systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceniania, zachowania i sprawami organizacyjnymi.

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje szczegółowe

W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:

 • A – celujący – od 98%
 • B – bardzo dobry – od 90%
 • C – dobry – od 75%
 • D – dostateczny – od 60%
 • E – dopuszczający – od 45%
 • F – niedostateczny – poniżej 45%

W powyższej skali stosuje się plusy i minusy. Oceny opatrzone są komentarzem nauczyciela.

 • W ocenianiu ucznia stosuje się elementy oceniania kształtującego (OK) poprzez ustną informację zwrotną oraz pisemną informację zwrotną do wybranych prac.
 • Nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć; informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.
 • Ocenianie bieżące (za pomocą oznaczeń literowych, czyli ocena sumująca oraz ocenianie kształtujące w postaci informacji zwrotnej dla ucznia) jest prowadzone podczas zajęć, a w dzienniku elektronicznym umieszcza się zapisy literowe (oceny sumujące).
 • Ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach:
 • prace klasowe,
 • kartkówki,
 • pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu,
 • praca na lekcji – ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, aktywność,
 • wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja,
 • prace domowe,
 • aktywność,
 • prace długoterminowe i projektowe,
 • inne formy – np. praca w grupach, prace dodatkowe
 • Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonej   przez nauczyciela.
 • Kartkówki nie wymagają zapowiadania.
 • W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
 • Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu diagnostycznego).
 • Uczeń, który był nieobecny tylko w dniu pracy klasowej, może pisać ten sprawdzian, bez zapowiedzi następnego dnia.
 • Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (notatki z lekcji, prace domowe itp.) uczeń powinien uzupełniać na bieżąco.
 • Wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.
 • Za aktywność uczeń może otrzymać plusa ( 10 plusów = A ).

Ocenianie zachowania

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • przestrzeganie regulaminów i zasad bezpieczeństwa,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole,
 • okazywanie szacunku innym osobom.

 

 • Wychowawca na bieżąco wpisuje uwagi i spostrzeżenia o zachowaniu uczniów danego oddziału w dzienniku elektronicznym.
 • W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego; „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. Nauczyciel może dodatkowo wpisać komentarz odnośnie zachowania ucznia.

Dla uczniów klasy I – III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu.

Uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” spełnia następujące kryteria:

 • uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę i zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających;
 • wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej i taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;
 • punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 8 spóźnień w ciągu semestru;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 • przestrzega ustalonych w klasie zasad;
 • jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe;
 • dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce;
 • jest koleżeński i chętnie pomaga innym,
 • osiąga przynajmniej dobre wyniki w nauce.

Oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego rażące nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”.

Wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowania danego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.

(Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)