REGULAMIN

Regulamin Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka

Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1
 1. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady funkcjonowania i kompetencje Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie (zwanej dalej Szkołą).
 2. Rada Rodziców (zwana dalej Radą) jest organem Szkoły.
 3. Terenem działania Rady jest budynek Szkoły przy ul. Teresińskiej 9 w Warszawie oraz wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi Szkoły.
 4. Rada działa na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących, w szczególności Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami), a także Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
 5. Rada przyjmuje, jako podstawę swojego działania katolicki charakter Szkoły.
Rozdział II – Cele, zadania i kompetencje
§2
 1. Rada aktywizuje i angażuje rodziców do działań na rzecz Szkoły oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności Szkoły.
 2. Rada organizuje i koordynuje pracę własną oraz pozostałych rodziców na rzecz Szkoły.
 3. Rada wspomaga Szkołę na rzecz poprawy warunków materialnych i organizacyjnych jej funkcjonowania.
 4. O działaniach Rady, powinien być informowany ogół rodziców. Zadania w tym zakresie wykonuje Rada i poszczególni jej członkowie.
§3
 1. Dla realizacji celów określonych w §2 Rada, podejmuje działania oraz wspiera Dyrektora, nauczycieli i inne organy Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów, w szczególności we wszelkich sprawach związanych z życiem duchowym, wychowawczym, dydaktycznym i gospodarczym Szkoły.
 2. Rada realizuje swoje cele podejmując w szczególności następujące działania:
  1) pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
  2) aktywne uczestnictwo we wszelkich formach pracy formacyjnej i życia duchowego społeczności Szkoły,
  3) występowanie z wnioskami i opiniami w sprawach Szkoły do Dyrektora Szkoły,
  4) sprawowanie opieki nad funduszem obiadowym, w szczególności dbanie o jego płynność finansową,
  5) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego.
§4
 1. Rada Rodziców, po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły trybu, przedstawia opinię w sprawie:
  1) Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki,
  2) propozycji Dyrektora Szkoły zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, obwiązujących w danym roku szkolnym,
  3) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
 2. Rada Rodziców wyraża opinię dotyczącą:
  1) wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie Szkoły (tzw. mundurków),
  2) dopuszczenia do działalności w Szkole stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza,
  3) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
 3. Rada może wystąpić do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o:
  1) o powołanie Rady Szkoły,
  2) o sfinansowanie z budżetu Szkoły inicjatyw Rady.
 4. Rada, w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły, określa wysokość składek rodziców uczniów Szkoły.
Rozdział III – Skład, struktura i zasady pracy
§5
 1. Członkiem Rady może zostać tylko rodzic ucznia Szkoły.
 2. Do rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (klas), wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy.
 3. Skład Rady podlega zaopiniowaniu przez Dyrektora Szkoły.
 4. Radę wybiera się na każdy rok szkolny na pierwszych zebraniach w klasach. Zatem kadencja Rady trwa jeden rok szkolny (do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego).
§6
 1. Rada wybiera spośród siebie Prezydium Rady.
 2. W skład Prezydium Rady wchodzą:
  1) Przewodniczący,
  2) Wiceprzewodniczący,
  3) Sekretarz,
 3. Rada może wybrać ze swojego grona Skarbnika. Skarbnik także wchodzi w skład Prezydium Rady.
 4. Członkowie Prezydium powinni być wybrani na pierwszym zebraniu Rady w roku szkolnym. Na tym samym zebraniu powinna być określona ilość członków Prezydium.
 5. Prezydium Rady wykonuje zadania Rady pomiędzy jej zebraniami. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców Szkoły wobec organów Szkoły, w szczególności Dyrektora Szkoły oraz wobec podmiotów zewnętrznych.
§7
 1. Odwołanie członka Rady może nastąpić:
  1) na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów klasy, której reprezentantem jest dana osoba,
  2)na wniosek Rady lub Prezydium,
  zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w danej klasie, przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku odwołania lub rezygnacji członka Rady, rodzice danej klasy w najbliższym możliwym terminie dokonują wyborów uzupełniających.
§8
 1. Rada może wybrać spośród siebie Komisję Rewizyjną.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
  1) Przewodniczący,
  2) Sekretarz,
  3) Członek Komisji.
 3. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
 4. Komisja Rewizyjna sprawuje też kontrolę nad gospodarką finansową Rady.
 5. Zakres działalności i formę pracy mogą być ustalane przez Komisję Rewizyjną w drodze uchwały.
§9
 1. Uczestnictwo w zebraniach Rady jest obowiązkiem wszystkich jej członków.
 2. Na zebraniach Rady może być obecny Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.
 3. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący Rady.
 4. Przewodniczący wspólnie z Prezydium ustala porządek obrad i przewodniczy obradom Rady.
 5. Pod nieobecność Przewodniczącego obradami kieruje Wiceprzewodniczący.
 6. Zebranie Rady może zwołać także Dyrektor Szkoły. W takich zebraniach udział Dyrektora Szkoły lub wyznaczonej przez Dyrektora osoby jest obowiązkowy.
 7. Zebrania Rady odbywają się nie mniej niż cztery razy w roku szkolnym.
 8. Po zebraniu Rady sporządzany jest protokół z przebiegu i ustaleń zebrania, który podpisuje Przewodniczący Rady.
 9. Uchwały Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a dla Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Komisji.
 10. Na początku roku szkolnego, po ustaleniu składu Rady na obowiązujący rok szkolny, Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji przedkłada Przewodniczącemu Rady bieżącej kadencji sprawozdanie z działalności Rady poprzedniej
 11. Dokumentacja Rady przechowywana jest na terenie Szkoły w uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły miejscu.
Rozdział IV – Fundusz Rady
§10
 1. Rada posiada własny Fundusz.
 2. Źródłem środków do Funduszu mogą być:
  1) dobrowolne składki lub dary pochodzące od rodziców,
  2) darowizny (środki finansowe lub dary rzeczowe) pochodzące od osób fizycznych, prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
  3) dotacje,
  4) dochody z innych źródeł.
 3. Rada może w drodze uchwały odmówić przyjęcia darowizny od osoby fizycznej, prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej albo dochodu z innego źródła, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.
 4. Fundusz Rady może być przeznaczony wyłącznie na realizację zadań Rady Rodziców określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Funduszem dysponuje Rada a w czasie między zebraniami Prezydium.
 6. Wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
  1) Dyrektor,
  2) Rada Pedagogiczna,
  3) wychowawcy klas,
  4) Samorząd Uczniowski,
  5) członkowie Rady Rodziców.
 7. Wraz z upływem kadencji Prezydium ma obowiązek rozliczenia się z funduszu przed Radą.
Rozdział V – Uchwalanie i zmiany Regulaminu
§11
 1. Na pierwszym zebraniu Rady w roku szkolnym, Rada powinna podjąć uchwałę w sprawie Regulaminu Rady na dany rok szkolny.
 2. Rada może uchwalić bez zmian Regulamin z ubiegłego roku szkolnego.
 3. W razie przyjęcia na pierwszym zebraniu w roku szkolnym rozstrzygnięcia o konieczności zmian w Regulaminie, Rada wyłania spośród członków Rady osobę lub osoby, które przygotują projekt zmian.
 4. Projekt zmian powinien być przygotowany przed drugim zebraniem Rady w danym roku szkolnym i przesłany wszystkim członkom Rady oraz Dyrektorowi Szkoły.
 5. Rada podejmuje stosowną uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Rodziców po pozytywnym zaopiniowaniu projektu zmian przez Dyrektora Szkoły na drugim zebraniu.
 6. Zmiany Regulaminu Rady mogą nastąpić na mocy uchwały Rady w każdym momencie w roku szkolnym.
 7. Wniosek o zmianę Regulaminu może złożyć każdy członek Rady oraz Dyrektor Szkoły.
 8. Wniosek wraz z propozycją zmian kierowany jest do Prezydium Rady, które przesyła wniosek wraz z propozycjami zmian wszystkim członkom Rady oraz Dyrektorowi Szkoły.
 9. Wniosek procedowany jest na najbliższym zebraniu Rady.
Rozdział VI – Postanowienia końcowe
§12
 1. Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 87 im. Świętego Franciszka z dnia 9 grudnia 2003 r.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie.