REGULAMIN

Regulamin Biblioteki
Szkoły Podstawowej
im. Św.  Franciszka w Warszawie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Funkcje biblioteki:

a) służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, a dodatkowo – również poszerzanie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej przez rodziców,

b) pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

3. Zbiory:

a) biblioteka gromadzi następujące materiały:

– wydawnictwa informacyjne,

– podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,

– lektury obowiązkowe i uzupełniające,

– literaturę naukową i popularnonaukową,

– wybrane pozycje z literatury pięknej,

– wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,

– wybrane pozycje literatury religijnej,

– wybrane czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli,

– podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,

– materiały audiowizualne.

b) strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania czytelników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, inne czynniki: środowiskowe, regionalne, lokalne.

4. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
5. Czas pracy biblioteki:

a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,

b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,

c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z Dyrektorem szkoły.

6. Czytelnik odpowiada materialnie za książki, które wypożycza lub z których korzysta w czytelni.

7. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

8. Do biblioteki wchodzi się bez okryć wierzchnich i artykułów spożywczych, ze zmienionym obuwiem.

 

Rozdział II

Organizacja wypożyczalni

 1. Wszelkie publikacje udostępnia wypożyczającym bibliotekarz.
 2. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. Za książkę odpowiada osoba, na której konto pozycja zostanie wypożyczona.
 3. Można wypożyczyć do trzech jednocześnie. W uzasadnionych przypadkach (wykonywanie dużej pracy na polecenie nauczyciela, przygotowywanie się do konkursu) bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek – do pięciu jednocześnie.
 4. Książki wypożyczane są na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. U bibliotekarza można rezerwować książki wypożyczone aktualnie przez innych czytelników.
 6. Przed wypożyczeniem książki należy zwrócić uwagę na jej stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi. Jeśli wypożyczona książka ulegnie uszkodzeniu u czytelnika, ma on obowiązek naprawić szkodę.
 7. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. Jeśli książka jest przetrzymywana dłużej niż pół roku, wówczas bibliotekarz informuje o tym Dyrektora Szkoły i dalsze postępowanie zależy od decyzji Dyrektora.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany do odkupienia tego samego tytułu, a jeśli nie ma go w sprzedaży, musi odkupić inną książkę z tego samego działu (po uzgodnieniu z bibliotekarzem).
 9. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed
  końcem roku szkolnego.
 10. Czytelnik łamiący przepisy niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach – na stałe, pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.

Rozdział III

Organizacja czytelni

 

 1. Czytelnia służy do:

a) czytania książek i czasopism,

b) poszukiwania informacji i materiałów na określony temat,

c) uczenia się i rozwijania zainteresowań

2. W czytelni może przebywać jednocześnie tyle osób, ile jest miejsc siedzących. Nie dotyczy to spotkań z bibliotekarzem, w których uczestniczy dana klasa pod opieką nauczyciela przedmiotu (lekcje biblioteczne lub inne zajęcia lekcyjne wynikające z realizacji programu nauczania).

3. Po przyjściu do czytelni należy wpisać swoje dane (imię, nazwisko, klasa) do zeszytu odwiedzin, leżącego na biurku nauczyciela bibliotekarza.

4. Zbiory, z których uczniowie korzystają w czytelni, służą do czytania na miejscu
i nie można ich wypożyczać. Nie dotyczy to księgozbioru podręcznego, znajdującego
się na wyznaczonych półkach. Po zapoznaniu się z daną publikacją należy ją odłożyć na miejsce lub odnieść bibliotekarzowi.

5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, a także w rozwiązywaniu wszelkich innych problemów w czytelni.

6. Czytelnik odpowiada za książki i materiały, z których korzysta.

 

Rozdział IV

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 1. Praca pedagogiczna.

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,

b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,

c) udzielania informacji,

d) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego (w tym w zakresie efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną) przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

e) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

f) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u nich nawyku czytania i uczenia się,

g) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2. Praca organizacyjno-techniczna.

W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

a) gromadzenia zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,

b) ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),

d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),

e) organizacji udostępniania zbiorów,

f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego,

g) prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych itp.).

3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,

b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów, a także z rodzicami,

c) współpracuje z innymi bibliotekami w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych, porad w zakresie zakupów nowości oraz wymiany książek, materiałów i zbiorów multimedialnych,

d) sporządza plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,

e) prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń,

f) doskonali warsztat pracy.

 

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 6 marca 2017 r.