PROGRAM

PROGRAM FRANCISZKAŃSKI
SZKOŁY ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Celem tego programu, wyrażonego w „Franciszkańskich hasłach miesiąca” jest zapoznanie się
z życiem patrona szkoły oraz formacja uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły
w duchowości franciszkańskiej.

Każda klasa posiada swój własny program, którego schemat przedstawia się następująco:

 1. Temat roku (jeden etap życia św. Franciszka z Asyżu).
 2. Propozycje tematów poszczególnych lekcji wychowawczych na cały rok i sposoby ich realizacji.
 3. Znaki franciszkańskie otrzymywane na zakończenie każdego etapu nauki w szkole.

Klasa I

A: Życiorys Św. Franciszka, jego rodzina. 
B: Treści:

 1. Nasz patron św. Franciszek.
 2. Rodzice i rodzina św. Franciszka.
 3. Asyż miasto Franciszka – ogólne informacje.

C: Formy realizacji:

 • Filmy,
 • Spotkanie z rodzicami, przy stole.
 • Praca plastyczna. 

Klasa II

A: Legendy i opowieści związane z św. Franciszkiem.
B: Treści:
 

 1. Najbliżsi przyjaciele św. Franciszka – moi przyjaciele.
 2. Asyż – miasto Franciszka, mieszkańcy Asyżu, ich zajęcia i prace – moje miasto, moja Ojczyzna.
 3. Franciszku, powiedz nam coś o sobie. Poznaj mój świat.
 4. Św. Franciszku, bądź dla mnie przykładem.

Formy realizacji: 

 • modlitwa w kaplicy
 • czytanie opowiadań o św. Franciszku
 • rozmowy
 • nauka piosenek franciszkańskich
 • prace plastyczne o św. Franciszku
 • scenki, filmy

Klasa III

A: Spoleto – marzenia, niewola, porażka, początek nawrócenia Franciszka

B: Treści:

 1. Bóg w moim życiu. Moje marzenia.
 2. Pokorne przyjmowanie woli Bożej. Służba Bogu i bliźniemu.
 3. Właściwe przyjmowanie porażek.
 4. Nawrócenie? Co to znaczy być świętym?
 5. Dążenie do bycia świętym.

Formy realizacji:

 • codzienna modlitwa
 • przykłady biblijne osób, które się nawróciły (św. Paweł, Zacheusz, dobry łotr)
 • szukamy ludzi, którzy służą – omówienie różnych zawodów
 • książka, filmy, gazetki
 • piosenki o św. Franciszku

C: Znak: np. Krzyż San Damiano

Klasa IV

A: San Damiano, odbudowa zrujnowanego kościołka; budowanie wspólnoty

B: Treści:

 1. Rozmowa z Bogiem, jako moja modlitwa.
 2. Dom, rodzina, przyjaciele – tworzenie wspólnoty domowej i klasowej.
 3. Odnoszenie się do dóbr materialnych (naprawiać, czy kupować nowe?).
 4. Fundamenty mojego życia – wiara, rodzina, przyjaźń.

Formy realizacji:

 • modlitwa
 • nauka i wyjaśnianie przykazań
 • pomoc wybranej osobie, będącej w potrzebie, pomoc koleżeńska
 • scenki, gazetki, książka, film.
 • piosenki franciszkańskie i eucharystyczne
 • prace plastyczne

 Klasa V

A: Sąd przed biskupem, Franciszek i Kościół, biskup, papież

B: Treści:

 1. Kościół, jako wspólnota ludzi wierzących oraz miejsce modlitwy.
 2. Zasady życia w Kościele: miłość, posłuszeństwo, przykazania.
 3. Szacunek do hierarchii kościelnej.
 4. Moja parafia?
 5. Mój udział w życiu Kościoła: sakramenty, rekolekcje.
 6. Słowa modlitwy” Ojcze nasz”?
 7. Moja troska o kościół. Moje zachowanie w kościele. 

Formy realizacji:

 • modlitwa
 • zebranie wiadomości o swojej parafii.
 • scenki, gazetki, książka, film
 • piosenki

 Klasa VI

A: Wspólnota. Pierwsi bracia.  

B: Treści:

 1. Kościół, rodzina, przyjaciele – darami Boga.
 2. Aktualność postaw św. Franciszka.
 3. Bóg mnie posyła. Dzielenie się wiarą.
 4. Budowanie wspólnoty (rodzinnej, klasowej, szkolnej).
 5. Pielgrzymka do Asyżu.

Formy realizacji:

 • modlitwa
 • pielgrzymka do Asyżu albo do klasztorów/sanktuariów franciszkańskich
 • spotkanie z zakonnikiem.
 • książki, scenki, gazetki, filmy.
 • piosenki

Klasa VII

A: Reguła, stygmaty, Transitus (przejście, czyli śmierć Franciszka).

B: Treści:

 1. Przykazania i reguły kierujące moim życiem.
 2. Stygmaty – łaska i dar czy trud i cierpienie?
 3. Stawianie sobie wymagań, trud wspinaczki po świętość (wejście na górę La Verna).
 4. Naśladowanie Franciszka w tym, co przyjemne i w tym, co trudne.
 5. Misterium Śmierci św. Franciszka ( Transitus lub przedstawienie teatralne).

Formy realizacji:

 • modlitwa
 • wspólne ustalenie zasad obowiązujących w życiu klasowym
 • podjęcie pewnych intencji modlitewnych przez każdego z uczniów lub cala klasę
 • przygotowanie lub wysłuchanie Transitus’u
 • czytanie ze zrozumieniem wybranych fragmentów Pism św. Franciszka
 • gazetki przygotowywane przez uczniów, piosenki, filmy

Klasa VIII

A: Św. Franciszek i Ja w mojej codzienności.

B: Treści:

 1. Co mówi do mnie św. Franciszek?
 2. Aniołowie są wśród nas, czyli o pielgrzymowaniu św. Franciszka do groty Gargano, miejsca objawień św. Michała Archanioła.
 3. Wolność dzięki ubóstwu, czyli jak walczyć z żądzą posiadania i egoizmu w świetle osiągnięć nauki i techniki.
 4. Poszukiwanie prawdziwej radości poprzez pojednanie z Bogiem.
 5. Czy jestem odważny jak św. Franciszek?

Formy realizacji:

 • Wyjazd rekolekcyjny – „Ubóstwo, to ufność Bogu, prostota, gotowość dzielenia się”, czyli trasa, którą trzeba przejść w poszukiwaniu św. Franciszka.
 • Praktyka franciszkańskiego ideału w życiu klasowym – wybór jednej z cnót św. Franciszka i wcielanie jej w życiu klasowym.
 • Media o św. Franciszku – w poszukiwaniu informacji (źródeł) o prawdziwej radości i pojednaniu z Bogiem wg św. Franciszka – literatura, film, teatr itp.
 • „Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce…” – dlaczego warto być w przyjaźni z aniołami? – moje przemyślenia o św. Michale Archaniele w kontekście pielgrzymki Franciszka do Gargano.
 • Rozważania o odwadze w kontekście postawy św. Franciszka, który się niczego nie bał.

C: Znak: np. Pisma św. Franciszka.

HASŁO MIESIĄCA:

PAŹDZIERNIK – BEZ ORĘŻA
LISTOPAD – TRANSITUS – BLASK ŚWIĘTOŚCI
GRUDZIEŃ – BOŻE NARODZENIE W GRECCIO
STYCZEŃ/LUTY – KUGLARZ BOŻY
MARZEC – CZTERDZIEŚCI DNI, CZTERDZIEŚCI NOCY
KWIECIEŃ – NA KRZYŻ PATRZĘ
MAJ – BĄDŹ POZDROWIONA, SŁUŻEBNICO JEGO

PROGRAM FRANCISZKAŃSKI – Tabela