PROGRAM

PROGRAM FRANCISZKAŃSKI
SZKOŁY ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Celem tego programu, wyrażonego we „Franciszkańskich hasłach miesiąca”* jest zapoznanie się z życiem patrona szkoły oraz formacja uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w duchowości franciszkańskiej.

Każda klasa posiada swój własny program, którego schemat przedstawia się następująco:

 1. Temat roku (jeden etap życia św. Franciszka z Asyżu).
 2. Propozycje tematów poszczególnych lekcji wychowawczych na cały rok i sposoby ich realizacji.
 3. Znaki franciszkańskie otrzymywane na zakończenie każdego etapu nauki w szkole.

Klasa 0

A: Życiorys Św. Franciszka, jego rodzina.

B. Treści:

 1. Nasz patron – św. Franciszek.
 2. Rodzicie i rodzina św. Franciszka- moja rodzina.
 3. Asyż miasto Franciszka – ogólne informacje.

Formy realizacji:

 • Filmy.
 • Spotkanie z rodzicami, dziadkami przy stole (scenki)
 • Praca plastyczna 

Klasa I

A: Legendy i opowieści związane ze św. Franciszkiem.

B: Treści:

 1. Najbliżsi przyjaciele św. Franciszka – moi przyjaciele.
 2. Asyż – miasto Franciszka, mieszkańcy Asyżu, ich zajęcia i prace – moje miasto, moja Ojczyzna.
 3. Franciszku, powiedz nam coś o sobie. Poznaj mój świat.
 4. Św. Franciszku, bądź dla mnie przykładem.

Formy realizacji:

 • modlitwa w kaplicy,
 • czytanie opowiadań o św. Franciszku,
 • rozmowy,
 • nauka piosenek franciszkańskich,
 • prace plastyczne o św. Franciszku,
 • scenki, filmy.

Klasa II

A: Spoleto – marzenia, niewola, porażka, początek nawrócenia Franciszka. 

B: Treści:

 1. Bóg w moim życiu. Moje marzenia.
 2. Pokorne przyjmowanie woli Bożej. Służba Bogu i bliźniemu.
 3. Właściwe przyjmowanie porażek.
 4. Nawrócenie? Co to znaczy być świętym?
 5. Chce być świętym.

Formy realizacji:

 • modlitwa w kaplicy,
 • przykłady biblijne osób, które się nawróciły (św. Paweł, Zacheusz, dobry łotr),
 • konkretna służba: cichy przyjaciel, Adopcja serca,
 • szukamy ludzi, którzy służą – omówienie różnych zawodów,
 • książka, filmy, gazetki,
 • piosenki o św. Franciszku.

Klasa III

A: San Damiano, odbudowa zrujnowanego kościołka; budowanie wspólnoty.

B: Treści:

 1. Moja modlitwa. Rozmowa z Bogiem.
 2. Dom, rodzina, przyjaciele. Tworzenie wspólnoty.
 3. Relacje w klasie. Budujemy wspólnotę.
 4. Odnoszenie się do dóbr materialnych (naprawiać, czy kupować nowe?).
 5. Fundamenty mojego życia. Wiara, rodzina, przyjaźń.

Formy realizacji:

 • modlitwa,
 • nauka i wyjaśnianie przykazań,
 • pomoc wybranej osobie, będącej w potrzebie, pomoc koleżeńska,
 • scenki, gazetki, książka, film,
 • piosenki franciszkańskie i eucharystyczne,
 • prace plastyczne.

C: Znak: np. Krzyż San Damiano

Klasa IV

A: Sąd przed biskupem, Franciszek i Kościół, biskup, papież.

B: Treści:

 1. Kościół i kościół (wspólnota ludzi wierzących i miejsce modlitwy).
 2. Zasady życia w Kościele: miłość, posłuszeństwo, przykazania.
 3. Szacunek do hierarchii kościelnej.
 4. Moja parafia.
 5. Mój udział w życiu Kościoła: sakramenty, rekolekcje.
 6. Słowa modlitwy „Ojcze nasz”.
 7. Moja troska o kościół. Moje zachowanie w kościele. 

Formy realizacji:

 • modlitwa,
 • zebranie wiadomości o swojej parafii,
 • scenki, gazetki, książka, film,
 • piosenki.

Klasa V

 

A: Wspólnota. Pierwsi bracia.

B: Treści:

 1. Kościół, rodzina, przyjaciele – darami Boga.
 2. Aktualność postaw św. Franciszka.
 3. Bóg mnie posyła. Dzielenie się wiarą.
 4. Budowanie wspólnoty (rodzinnej, klasowej, szkolnej).
 5. Pielgrzymka do Asyżu.

Formy realizacji:

 • modlitwa,
 • pielgrzymka do Asyżu albo do klasztorów/sanktuariów franciszkańskich,
 • spotkanie z zakonnikiem,
 • książki, scenki, gazetki, filmy,
 • piosenki.

Klasa VI 

A: Reguła, stygmaty, Transitus (przejście, czyli śmierć Franciszka).

B: Treści:

 1. Przykazania i reguły kierujące moim życiem.
 2. Stygmaty – łaska i dar czy trud i cierpienie?
 3. Stawianie sobie wymagań, trud wspinaczki po świętość (wejście na górę La Verna).
 4. Naśladowanie Franciszka w tym, co przyjemne i w tym, co trudne.
 5. Śmierć Franciszka (transitus).

Formy realizacji:

 • modlitwa,
 • wspólne ustalenie zasad obowiązujących w życiu klasowym,
 • podjęcie pewnych intencji modlitewnych przez każdego z uczniów lub cala klasę,
 • przygotowanie lub wysłuchanie Transitus’u,
 • czytanie ze zrozumieniem wybranych fragmentów Pism św. Franciszka,
 • gazetki przygotowywane przez uczniów, piosenki, filmy. 

C: Znak: np. Książka.

*FRANCISZKAŃSKIE  HASŁA  MIESIĄCA:

PAŹDZIERNIK – PORZĄDEK POMAGA MI OPANOWAĆ SIEBIE
LISTOPAD – UCZĘ SIĘ BY LEPIEJ SŁUŻYĆ
GRUDZIEŃ – PRZEZ MODLITWĘ ODKRYWAMY BOGA
STYCZEŃ/LUTY – DOBRZY LUDZIE CZYNIĄ DOBRO
MARZEC- MY JESTEŚMY KOŚCIOŁEM
KWIECIEŃ – BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ KLASOWĄ I SZKOLNĄ
MAJ- PRAWO POZWALA MI DOBRZE ŻYĆ

sciezka-franciszkanska-napis