Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ
Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie
w roku szkolnym 2019/2020 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. W roku szkolnym 2019/2020 będzie utworzony jeden oddział szkolny liczący 18 osób.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc decyduje liczba punktów uzyskanych na podstawie kryteriów rekrutacji w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 3. W sytuacji gdy kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość punków jest więcej niż wolnych miejsc, decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Bez względu na wynik punktowy uzyskany w procesie rekrutacji Organ prowadzący zastrzega sobie prawo wpisania na listę przyjętych do 2 kandydatów.

II. KRYTERIA REKRUTACJI – (w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc):

Lp. Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do kl. I Liczba punktów Wymagane dokumenty
KRYTERIA PODSTAWOWE
1. Dziecko z rodziny wielodzietnej 1  
2. Dziecko pozostające w rodzinie zastępczej 1  
3. Dziecko pozostające pod opieką tylko jednego z rodziców 1  
4. Kandydat uczęszcza do zerówki przy Przedszkolu nr 210 1  
5. Kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły 2  
6. Kandydat ma rodzeństwo w szkole 2  
7. Rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły 2  
8. Obserwacje ze spotkania dziecka w grupie rówieśniczej: 17  
a) czytanie prostych wyrazów 2  
b) sprawność manualna 2  
c) proste działania matematyczne 2  
d) koncentracja uwagi 2  
e) umiejętność współdziałania w grupie 3  
f) przestrzeganie ustalonych zasad 3  
g) kultura osobista 3  

III. NA PROCEDURĘ KWALIFIKACYJNĄ SKŁADAJĄ SIĘ:

 • ogólne spotkanie dyrektora z rodzicami,
 • indywidualna rozmowa dyrektora z rodzicami i dzieckiem,
 • udział dziecka w zajęciach zorganizowanych przez wychowawcę klasy,
 • analiza dokumentacji złożonej w terminie (zgodnie z ustalonym harmonogramem – pkt.4, 1-4)

  IV. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. wypełniona karta zgłoszenia ucznia oraz ankieta (do pobrania ze strony internetowej: www.franciszek.edu.pl w zakładce „Rekrutacja” – „Formularze”),
 2. wypełniona deklaracja rodziców (do pobrania ze strony internetowej – jw.),
 3. opinia z poradni specjalistycznej, jeśli dziecko jest pod opieką poradni (kopia),
 4. metryka chrztu (kopia),
 5. informacja o gotowości szkolnej dziecka*

 Dokumenty należy złożyć do 26 lutego 2019 r.
informację o gotowości szkolnej dziecka należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 7 maja

V. HARMONOGRAM PROCEDURY REKRUTACYJNEJ

 • do 26 lutego 2019 r. – dostarczenie do sekretariatu wymaganych dokumentów (dokumenty złożone po 26 lutego 2019 r. będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia się miejsca w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji),
 • 1 marca 2019 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (poprzez zamieszczenie listy na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły),
 • 7 marca 2019 r. godz. 17.00 – spotkanie rodziców z dyrektorem oraz zajęcia w grupie rówieśniczej z wychowawcą i pedagogami,
 • 11 marca – 29 marca 2019 r. – rozmowa z rodzicami i dzieckiem (wg ustalonego harmonogramu),
 • 9 kwietnia 2019 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej (jednocześnie podany zostanie termin spotkania z dyrektorem rodziców dzieci przyjętych).

Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły przez rodziców przyjętych  dzieci odbywa się poprzez  obecność na spotkaniu organizacyjnym Nieobecność na spotkaniu skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

VI PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 • w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły,
 • uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia przez Rodzica wniosku w sekretariacie szkoły,
 • rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 • dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.