Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

W Szkole Podstawowej im. św. Franciszka w roku szkolnym 2018/2019 zostanie utworzony jeden oddział kl. I.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie
na rok szkolny 2018/2019

ZASADY REKRUTACJI:

O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskanych na podstawie kryteriów rekrutacji w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Do szkoły przyjmowane są dzieci, które otrzymały najwyższą liczbę punktów aż do wyczerpania miejsc.
W sytuacji, gdy kandydatów, którzy otrzymali taką samą liczbę punktów, jest więcej niż wolnych miejsc, decyzję o przyjęciu podejmuje komisja rekrutacyjna.

 1. Kryteria rekrutacji (jeśli kandydat do kl. I spełnia poniższe warunki, otrzymuje odpowiednią liczbę punktów):
  Lp. Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do kl. I Liczba punktów Wymagane dokumenty
  KRYTERIA PODSTAWOWE
  1. rodzice kandydata żyją wartościami chrześcijańskimi i zobowiązują się w duchu tych wartości spójnie ze szkołą wychowywać dziecko 0-10  
  2. rodzice kandydata, które ma rodzeństwo w szkole współpracują ze szkołą 0-5 Na podstawie opinii dyrektora i wychowawców
  3. kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły 2  
  4. kandydat uczęszcza do zerówki przy Przedszkolu nr 210 1  
 2. Na procedurę kwalifikacyjną składają się:
  a) ogólne spotkanie dyrektora z rodzicami,
  b) indywidualna rozmowa dyrektora z rodzicami i dzieckiem,
  c) udział dziecka w zajęciach zorganizowanych przez wychowawcę klasy,
  d) analiza dokumentacji złożonej w terminie (zgodnie z ustalonym harmonogramem – pkt.4)
 3. Wymagane dokumenty:
  a) wypełniona karta zgłoszenia ucznia oraz ankieta (do pobrania ze strony internetowej w zakładce Rekrutacja – Formularze http://franciszek.edu.pl),
  b) opinia wychowawcy dotycząca funkcjonowania dziecka w zerówce,
  c) deklaracja rodziców (do pobrania ze strony internetowej),
  d) opinia z poradni specjalistycznej, jeśli dziecko jest pod opieką poradni (kopia),
  e) metryka chrztu (kopia).
 4. Harmonogram procedury
  a) do 8 lutego 2018 r. – dostarczenie do sekretariatu wymaganych dokumentów (dokumenty złożone po 9 lutego 2018 r. będą rozpatrywane tylko w razie zwolnienia się miejsca w szkole po przeprowadzeniu rekrutacji),
  b) 15 lutego 2018 r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (poprzez zamieszczenie listy na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły),
  c)  19 lutego 2018 r. godz. 17.00 – spotkanie dyrektora z rodzicami oraz dzieci z nauczycielami,
  d) 20 lutego – 16 marca 2018 r. – rozmowa z rodzicami i dzieckiem (wg ustalonego harmonogramu),
  e) 27 marca 2018 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej.

  Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły przez rodziców przyjętych  dzieci odbywa się poprzez obecność na spotkaniu organizacyjnym (termin spotkania zostanie przekazany przez szkołę zainteresowanym rodzicom drogą mailową). Nieobecność na spotkaniu skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

 5. Procedura odwoławcza
  a) w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły,
  b) uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia przez Rodzica wniosku w sekretariacie szkoły,
  c) rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
  d) dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.