REGULAMIN SZKOŁY

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ŚW. FRANCISZKA W WARSZAWIE

Pokój i Dobro”
Św. Franciszek

I Organizacja życia szkoły

 1. Lekcje w szkole rozpoczynają się zgodnie z przyjętym planem dnia i poprzedzone są modlitwą poranną.Plan dnia:
  7.30 – 8.00 – zajęcia świetlicowe – dla wszystkich
  7:45 – 8:00 – uczniowie kl. IV-VIII przebywają na holu II piętra pod opieką nauczyciela dyżurującego Kl. I-III
  8.00 – 8.45 – I lekcja
  8.45-8.55 – modlitwa w kaplicy Kl. IV-VIII
  8.00 – 8.10 – modlitwa w kaplicy
  8.10 – 8.55 – I lekcja
  9.00 – 9.45 – II lekcja
          9.45 – długa przerwa śniadaniowa
  10.05 – 10.50 – III lekcja
  11.00 – 11.45 – IV lekcja
  11.55 – 12.40 – V lekcja
          I tura obiadu
  12.50 – 13.35 – VI lekcja
          II tura obiadu
  13.55 – 14.40         – VII lekcja
  14.50 – 15.35         – VIII lekcja
 2. W czasie długiej przerwy uczniowie mają możliwość wypicia w stołówce szkolnej ciepłej herbaty bądź kakao.
 3. W czasie długiej przerwy mogą wyjść na boisko szkolne lub salę gimnastyczną.
 4. Obiad spożywają uczniowie w dwóch turach: I tura – kl. I – III, II tura – kl. IV-VIII. W stołówce szkolnej zachowują się zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie stołówki.
 5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w następujących godzinach:7.30 – 8.00 – dla wszystkich
  12.40 – 17.00 – dla uczniów kl. I-III
  13.35 – 17.00 – dla uczniów kl. IV-VIII
  Zasady zachowania w czasie zajęć określa regulamin świetlicy szkolnej.
 6. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na świetlicę, za zgodą rodziców po zajęciach edukacyjnych wychodzą do domu. Uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe mają obowiązek spędzić ten czas w świetlicy lub bibliotece szkolnej.
 7. Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 14.00 oraz w piątek od  8.00-14.00 oraz od 15.00 – 16.00.
 8. W sekretariacie szkoły rodzice załatwiają sprawy dotyczące dokumentacji uczniów, druków, zakupu mundurka, zajęć dodatkowych oraz uzyskują wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem szkoły.
 9. Sprawy finansowe w księgowości można załatwiać w czwartki w godz. 7.30-16.30.
 10. Sprawy (dydaktyczno-wychowawcze) dotyczące uczniów rodzice załatwiają z wychowawcą klasy i nauczycielami poszczególnych przedmiotów na comiesięcznym dniu otwartym po wcześniejszym umówieniu się.
 11. Rodzice na bieżąco kontaktują się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny – Librus.

II Relacje interpersonalne, zachowanie ucznia

Uczniowie szkoły:

 1. Kierują się w swoim zachowaniu zasadami Ewangelii i wskazaniami Kościoła, pogłębiając swoją wiarę w Boga:
  ♦ zastanawiają się nad wszystkim z czego korzystają (książki, filmy, czasopisma, programy komputerowe, zajęcia dodatkowe itp.) i wybierają to, co zbliża ich do Boga,
  ♦  aktywnie uczestniczą we wszelkich przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę, tj. Msze św., rekolekcje, wspólna modlitwa,
  ♦  uczą się oceniać swoje postępowanie i zmieniać je na lepsze,|
  ♦  szanują i zachowują przyjęte w szkole zwyczaje i tradycje,
 2. Dbają o bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów;
 3. Przebywają wyłącznie w miejscach objętych opieką nauczyciela;
 4. Są posłuszni rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, szanują każdego człowieka;
 5. W czasie zajęć lekcyjnych stosują się do następujących zasad:
  ♦  gdy ktoś mówi – słucham (nie przerywam i pozwalam wypowiedzieć się do końca)
  ♦  gdy sam chcę coś powiedzieć – podnoszą rękę
  ♦  dbam o czystość i porządek – śmieci wyrzucam do kosza,
  ♦  używam ładnego i kulturalnego języka,
  ♦  żyję w zgodzie z innymi
 6. w czasie przerw przebywają wyłącznie pod opieką nauczyciela i kieruję się zasadami:
  ♦  odpoczywam i nie przeszkadzam w wypoczynku innym,
  ♦  nie biegam po holu i klatce schodowej,
  ♦  proponuję zabawy, które są miłe dla innych,
  ♦  nie opuszczam korytarza i klasy bez wiedzy nauczyciela,
  ♦  po dzwonku na lekcje zachowuję ciszę i natychmiast ustawiam się przed swoją salą lekcyjną,
 7. przestrzegają zasad kultury osobistej w relacjach z innymi osobami znajdującymi się na terenie szkoły:
  ♦  osoby wzajemnie witają się i żegnają mówiąc sobie Dzień dobry lub Szczęść Boże”. Uczniowie używają pozdrowienia jako pierwsi w stosunku do dorosłych,
  ♦  w czasie rozmowy z drugą osobą (nauczycielem, rodzicem, innym pracownikiem szkoły) uczniowie zwracają uwagę na to, by nie trzymać rąk w kieszeni i by przyjąć postawę stojącą,
  ♦  w przejściach uczniowie udzielają pierwszeństwa koleżankom i dorosłym.
 8. Przestrzegają punktualności i zgłaszają nauczycielowi wyjście do domu po zajęciach.
 9. Każda osoba w szkole bierze odpowiedzialność za kulturę języka – na terenie szkoły i poza jej obrębem nie wolno używać wulgaryzmów oraz obrażać słowem lub gestem innych osób.

III Organizacja życia klasy

 1. Uczniowie uczęszczają na lekcje zgodnie z tygodniowym planem zajęć obowiązkowych.
 2. Na każde zajęcia przychodzą punktualnie.
 3. Opiekę nad uczniami danej klasy sprawuje wychowawca klasy.
 4. Odpowiedzialność za uczniów w danej sali lekcyjnej ponosi nauczyciel przeprowadzający zajęcia zgodnie z tygodniowym planem zajęć (w czasie nieobecności nauczyciela – inny nauczyciel zastępujący go).
 5. Dyżur na korytarzu sprawują nauczyciele według ustalonego grafiku. Jeśli nauczyciel dyżurujący jest nieobecny, dyżur pełni nauczyciel zastępujący go na lekcji poprzedzającej dyżur.
 6. Wychowawca klasy czuwa nad mieniem znajdującym się w przydzielonej sali lekcyjnej, odpowiada za jego ilość i jakość. W sytuacji uszkodzenia lub braku zgłasza to w sekretariacie szkoły.
 7. Uczniowie i nauczyciele przestrzegają zasad i porządku w klasie, szczególnie uczniowie pełniący rolę dyżurnych klasowych.
 8. Dyżurni klasowi: 

  a) ścierają tablicę w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu;
  b) po wyjściu wszystkich uczniów na przerwę – wietrzą salę;
  c) po wszystkich lekcjach dopilnowują, by krzesła zostały wyłożone na stoliki; zbierają papierki w sali, raz w tygodniu podlewają kwiaty;
  d) Starają się dopilnowywać porządek w szafkach znajdujących się w klasie;

 9. Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbywają się według ustalonego harmonogramu.

IV Sposób korzystania z urządzeń elektronicznych.

 1. Na terenie – poza sytuacjami określonymi poniżej – obowiązuje uczniów całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (także w czasie przerw).
 2. Uczniowie po przyjściu do szkoły pozostawiają telefony komórkowe w szafkach w szatni – wyłączone lub wyciszone.
 3. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie mają możliwość skontaktować się z rodzicami korzystając z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły,
 4. Po zajęciach lekcyjnych, w pilnej sprawie mogą zadzwonić z telefonu własnego w holu przed sekretariatem. Po załatwieniu sprawy chowają telefon do plecaka.

V Strój szkolny i wygląd

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły w odpowiednim stroju, który powinien być czysty i schludny.
 2. Uczniowie maja obowiązek zmiany obuwia na terenie szkoły. Obuwie na zmianę musi mieć jasna podeszwę.
 3. Strój szkolny uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie obejmuje:
  ◊  strój codzienny,
  ◊  strój galowy,

Strój szkolny obowiązuje w szkole i na jej terenie:
♦  w czasie trwania lekcji,
♦  podczas wyjść w ramach lekcji,
♦  w czasie lekcji odbywających się poza szkołą,
♦  w czasie spotkań, gdzie uczniowie reprezentują szkołę na zewnątrz.

Strój codzienny ucznia Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka stanowi:
a)  bluzka lub koszulka polo koloru szarego z umieszczonym po lewej stronie logo szkoły,
b)  pulower lub sweter z dzianiny koloru granatowego z umieszczonym po lewej stronie logo szkoły,
c)  spódnica lub spodnie (o klasycznym kroju) w kolorach stonowanych (najkrótsze  spódnice i spodnie letnie powinny sięgać kolan).
Do stroju szkolnego uczniowie nie noszą dresów.

Strój galowy stanowią:
a)  biała koszula lub bluzka,
b)  czarna lub granatowa spódnica dla dziewcząt o długości nie krótszej niż do kolan,
c)  długie – czarne lub granatowe – spodnie dla chłopców,
d)  kamizelka lub szkolny pulower z logo szkoły,
e)  rajstopy w kolorach jednolitych (biały, cielisty, szary, granatowy, czarny).
Do stroju galowego uczniowie nie noszą spódnic/spodni z dżinsu.

Strój galowy obowiązuje:
♦  W pierwszy i ostatni dzień roku szkolnego
♦  W święto Patrona Szkoły – Św. Franciszka z Asyżu (4 października)
♦  W uroczystości kościelne (np. Niepokalanego Poczęcia NMP)
♦  W inne wyznaczone przez dyrektora dni (po wcześniejszym ogłoszeniu)

Uczniowie – zuchy i harcerze mogą w dniu zbiórki nosić zamiast stroju szkolnego mundur.

Dniami kolorowymi, w które nie obowiązuje strój szkolny są:
♦  pierwszy dzień wiosny – 21 marca,
♦  1 kwietnia,
♦  dzień dziecka – 1 czerwca,
♦ dzień urodzin lub imienin ucznia (dzień ten ustala klasa w porozumieniu z wychowawcą).

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka dbając o naturalny wygląd nie powinni w szczególności:
a)  farbować i ondulować włosów,
b)  nosić nietypowych fryzur (chłopcy – włosy krótkie, dziewczęta – związane),
c)  stosować makijażu, nosić gadżetów i biżuterii,
d)  mieć długich paznokci i je malować,
e)  chodzić w budynku szkoły z nakrytą głową,
f) propagować strojem, bądź dodatkami do niego ideologii niezgodnych z Konstytucją RP, godzących w zasady moralności i etyki,
g)  posiadać tatuaży,
h)  w przypadku dziewcząt nosić zbyt krótkich spódnic (spódnice do kolana),
i)  nosić kolczyków w innych częściach ciała (język, brwi itd.), bądź po kilka kolczyków
w uchu.

VI Formacja duchowa w szkole

 1. Formacja duchowa która ma miejsce w szkole (poranna modlitwa, Msza św. formacyjna, adwentowy dzień skupienia, rekolekcje wielkopostne) stanowi stały punkt programu i jest obowiązkowa. Wszelkie spóźnienia i nieobecności w tych dniach muszą być usprawiedliwione przez rodziców.
 2. Modlitwa poranna odbywa się w kaplicy szkolnej i prowadzą ją wyznaczeni nauczyciele. W prowadzenie modlitwy – za zgodą lub na prośbę osób prowadzących – mogą włączać się uczniowie.
 3. Codziennie o godz. 15.00 odmawiana jest w kaplicy koronka do Bożego Miłosierdzia w którą mogą włączać się uczniowie, nauczyciele, rodzice.

VII Zobowiązania rodziców

Rodzice:

 • wychowują dzieci zgodnie z zasadami Ewangelii i nauczania Kościoła Katolickiego, ściśle współpracując ze szkołą;
 • dbają o to, by ich dzieci korzystały tylko z takich książek, filmów, czasopism, programów komputerowych, zajęć dodatkowych, form wypoczynku itp., które zbliżać ich będą do Boga;
 • uczestniczą w Mszach św., spotkaniach formacyjnych i dokształcających, zebraniach, wywiadówkach organizowanych dla nich przez szkołę;
 • systematycznie zasięgają informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka (w czasie dni otwartych);
 • interesują się pracą domową dziecka;
 • zaopatrują dzieci w potrzebne podręczniki i pomoce szkolne wymagane przez nauczyciela;
 • informują szkołę o nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu nieobecności telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny Librus i usprawiedliwiają nieobecność dziecka w szkole do 10 dnia kolejnego miesiąca;
 • dbają o punktualne przyprowadzanie dzieci na zajęcia i odbierają dzieci do godz. 17.00;
 • podporządkowują się wymaganiom szkoły dotyczącym:
  ♦  jednolitego, ustalonego przez szkołę stroju pierwszokomunijnego;
  ♦  sposobu kontaktowania się z dziećmi podczas wyjazdów;
  ♦  nie zapisywania dzieci na wschodnie sztuki walki.

VIII Obowiązki nauczycieli

Nauczyciele:

 • prowadzą lekcje i zajęcia zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez radę pedagogiczną;
 • realizują program wychowawczy szkoły z uwzględnieniem ścieżki franciszkańskiej;
 • zapewniają uczniom opiekę podczas lekcji, przerw i innych zajęć w szkole oraz realizowanych poza szkołą;
 • informują rodziców o wymaganiach, postępach w nauce i zachowaniu uczniów, organizują dla rodziców zebrania i dni otwarte;
 • prowadzą dokumentację nauczania, wychowania oraz spotkań z rodzicami;
 • wspólnie z uczniami odpowiadają za wystrój sal i utrzymanie porządku w pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia.

Prawa i obowiązki ucznia oraz nagrody i kary regulaminowe zawarte są w statucie Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie.

 

Warszawa, dn. 21 maja 2018r.