INFORMACJE I WYMAGANIA DOT. JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV-VIII:

Uczeń powinien:

 1. Przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace  w terminie.
 2. Przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy i pozostałe potrzebne rzeczy na każdą lekcję.

Ocenianie:

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości.
 2. Ocenie podlegają:
 • prace klasowe,
 • kartkówki,
 • odpowiedzi ustne,
 • praca w zeszycie przedmiotowym,
 • aktywność w czasie zajęć, zaangażowanie (uczniowie na niektórych lekcjach mogą dostawać plusy za aktywność; cztery plusy to ocena bardzo dobra),
 • inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).
 1. Nauczyciel wystawia ocenę półroczną z min. czterech ocen cząstkowych (ocena nie jest średnią arytmetyczną).
 2. O pracy klasowej nauczyciel informuje co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, podaje zakres materiału, typy zadań.
 3. Każdą pracą klasową poprzedza dokładne powtórzenie materiału w klasie.
 4. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nieprzekraczającym dwóch tygodni.
 5. Ocenę uczeń może poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela najpóźniej w ciągu dwóch tygodni. Chęć poprawy zgłasza uczeń. Ocena uzyskana jest wpisywana do dziennika obok oceny wcześniejszej.
 6. Kartkówkę nauczyciel może przeprowadzić bez uprzedzania.
 7. Sprawdziany, prace pisemne, kartkówki ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom w czasie dni otwartych lub w czasie umówionych spotkań indywidualnych.
 8. Nauczyciel nie obniża ocen z prac pisemnych z powodu błędów ortograficznych tylko uczniom, którzy mają zaświadczenie o dysleksji lub dysortografii bądź o obniżonych wymaganiach.
 9. Na ocenę celującą uczeń powinien bardzo dobrze pracować w czasie całego semestru, być przygotowany do lekcji, aktywny, wykonywać zadania dodatkowe.
 10. Na ocenę uczeń pracuje całe półrocze/cały rok. Poprawa przewidywanej oceny na półrocze/koniec roku może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy uczeń zaliczy pisemnie i ustnie cały materiał z jednego lub dwóch semestrów, co najmniej na ocenę poprawianą. Ocena ostateczna może być wyższa tylko o jeden stopień.

Anna Krawczyńska