Zasady oceniania z matematyki w klasie 6 w roku szkolnym 2019/2020 i wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie 6

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FRANCISZKA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Na lekcjach matematyki stosowane są elementy oceniania kształtującego (OK).

Uczeń prowadzi OK – zeszyt. OK – zeszyt to zeszyt (najlepiej formatu A4), w którym uczeń zapisuje cel lekcji, datę, kryteria sukcesu, wszystkie rozwiązywane w czasie lekcji i poza nią zadania, zadania domowe oraz refleksję po lekcji. W OK – zeszycie uczeń może również umieszczać mapy myśli i rozwiązywać zadania dodatkowe, gdy przygotowuje się do lekcji. OK – zeszyt jest sprawdzany przez nauczyciela, który wpisuje w nim informację zwrotną

 • Cele oceniania:
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
  2. pomoc uczniowi w planowaniu dalszego rozwoju
  3. motywowanie ucznia do dalszej pracy
  4. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia
  5. porównywanie wiedzy i umiejętności ucznia ze standardami edukacyjnymi
  6. dokonanie klasyfikacji ucznia i sprawdzenie jego stopnia przygotowania do dalszego etapu kształcenia
 • Formy sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów:
  1. praca klasowa
  2. kartkówka
  3. praca domowa
  4. aktywność
  5. ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji
  6. prace projektowe i prace długoterminowe
  7. OK – zeszyt i zeszyt ćwiczeń
  8. konkursy matematyczne
  9. rachunek pamięciowy
 • Uczeń ma prawo zgłosić trzy nieprzygotowania w ciągu semestru.

Za nieprzygotowanie uznaje się: brak zadania domowego, brak przygotowania do pisania kartkówki, brak przyborów umożliwiających pracę na lekcji. W przypadku braku podręcznika lub zeszytu ćwiczeń uczeń zobowiązany jest do zorganizowania sobie materiałów np. korzystając z materiałów kolegi / koleżanki z ławki. Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone na początku lekcji, przed rozpoczęciem sprawdzania zadań domowych, kartkówki i pięciominutówki.

 • Sposoby informowania ucznia i jego rodziców o ocenie postępów z matematyki:

– oceny umieszczane w dzienniku elektronicznym

– zebrania z rodzicami

– informacje udzielane w czasie spotkań indywidualnych

– informacja ustna w czasie lekcji i wpisy w OK – zeszycie

Prace klasowe – odbywają się po każdym zakończonym dziale. Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika elektronicznego. Forma ta trwa 45 minut i dotyczy określonego zakresu materiału, omówionego wcześniej. Poprzedza je lekcja podsumowująca, na której materiał jest powtarzany i omówiony jest zakres jakiego będzie dotyczyła się praca klasowa. Nauczyciel sprawdza pracę w ciągu 14 dni, następnie omawia ją na lekcji i wyznacza termin poprawy pracy klasowej, odbywającej się poza obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi. Oceniana jest metoda, wykonanie i rezultat. Poprawie podlega ocena niedostateczna. Ocena niedostateczna i ocena z poprawy są wpisywane do dziennika i brane pod uwagę przy klasyfikacji. Praca klasowa jest obowiązkowa. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania pracy klasowej. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń zobowiązany jest napisać pracę klasową w czasie wyznaczonej poprawy lub terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. W przypadku powrotu do szkoły po dłuższej nieobecności (powyżej dwóch tygodni) uczeń umawia się na napisanie pracy klasowej indywidualnie z nauczycielem. Prace klasowe są przekazywane uczniom i rodzicom do zapoznania się z nimi.

Przy sprawdzaniu prac pisemnych stosowane są następujące zasady:

 1. Punkty są przyznawane tylko za czynności objęte schematem oceny. Jeżeli uczeń wykonuje obliczenia poprawnie, ale „nie na temat” nie są one punktowane.
 2. Punkty nie są przyznawane za obliczenia wynikające z wykorzystania błędnej metody.
 3. Jeżeli uczeń popełni błąd i będzie używał tego wyniku do dalszych obliczeń, a wykonywane przez niego czynności będą zgodne z tymi, jakie należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, nie otrzymuje punktów za błędne czynność, ale za po pozostałe otrzymuje punkty.
 4. Jeżeli uczeń stosował metodą różną od podanej w schemacie oceny pracy pisemnej, a rozwiązanie jest w pełni poprawne, otrzymuje komplet punktów za zadanie.
 5. Ocena jest wystawiana na podstawie liczby zdobytych punktów, według kryteriów procentowych ujętych w Statucie szkoły:

– od 98% – celujący

– od 90% – bardzo dobry

– 0d 75% – dobry

– od 60% – dostateczny

– od 45% – dopuszczający

– poniżej 45% – niedostateczny

 

Kartkówka – Sprawdzian pisemny trwający do 20 minut. Obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji. Kartkówka może być niezapowiedziana. Gdy uczeń zgłosi nieprzygotowanie nie przystępuje do pisania kartkówki. Kartkówki są oceniane według tych samych zasad co prace klasowe. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie. Kartkówki są przekazywane uczniom i rodzicom do zapoznania się z nimi.

Praca domowa –  zadania domowe podlegają kontroli nauczyciela lub samokontroli, albo kontroli koleżeńskiej w czasie lekcji. W przypadku braku zadania domowego uczeń otrzymuje minus. Trzy minusy skutkują oceną niedostateczną. Uczeń ma obowiązek uzupełnić brakujące zadanie na następną lekcję. W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania uczeń zwolniony jest ze sprawdzania pracy domowej.

Aktywność –  ocenie podlega zaangażowanie oraz praca indywidualna i grupowa w czasie lekcji.

Ćwiczenia i zadania wykonane w czasie lekcji – oceniania jest poprawność zadań wykonywanych w czasie lekcji i wywiązywanie się z powierzonych zadań w czasie pracy grupowej.

Prace projektowe i prace długoterminowe ­– to prace zadane do wykonania w dłuższym okresie czasu. Oceniana jest terminowość wykonania poszczególnych etapów pracy, pomysłowość zaprezentowania wyników pracy, korzystanie z różnych źródeł w celu pozyskania informacji i współpraca z innymi członkami grupy.

OK – zeszyt – nauczyciel sprawdza staranność i czy są zapisane oraz wklejone wszystkie informacje a także czy są wykonane zadania i uzupełnione braki z czasu nieobecności ucznia.

Zeszyt ćwiczeń –  nauczyciel sprawdza czy wykonane są wszystkie zadane zadania oraz poprawność ich wykonania

Konkursy matematyczne – nauczyciel ocenia ucznia za celujące i bardzo dobre wyniki w konkursach matematycznych na terenie szkoły, rejonu, województwa.

Rachunek pamięciowy – będzie sprawdzany w czasie pięciominutówek – kartkówek trwających 5 minut obejmujących znajomość tabliczki mnożenie i czterech podstawowych działań – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Ta forma nie jest zapowiedziana, a zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z jej pisania.

 

 

Elżbieta Barcińska

Nauczyciel matematyki

wymagania programowe klasa 5

wymagania programowe klasa 6