Informacja publiczna

Informacja publiczna Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka  jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 i 1669).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, szkoła powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje szkoła, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji szkoła powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jak  złożyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy przesłać pocztą tradycyjną, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru na adres: Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka, ul. Teresińska 9, 00-727 Warszawa

Powyższy wniosek powinien być przygotowany według załączonego formularza.

Informacja publiczna udostępniana jest wnioskodawcy pocztą tradycyjną. Wnioskodawca musi bezwzględnie podać odpowiednie dane pozwalające na wysłanie informacji  (wpisać pełny adres w polu „Opis informacji do udostępnienia”).

Formularz do złożenia wniosku