KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VIII

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego pod uwagę brany jest  przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Przy ocenie uwzględniane są zdobyte przez ucznia umiejętności i wiadomości wskazane w podstawie programowej wychowania fizycznego. Eksponowany jest również jego wysiłek i zaangażowanie. Dodatkowymi kryteriami oceny mogą wynikają z opanowywania kompetencji społecznych.

Organizacja zajęć wychowania fizycznego wymaga, aby oceny śródroczna i roczna były wystawiane na podstawie ocen z zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym, jak i z zajęć do wyboru.

Ze względu na specyfikę treści z zakresu edukacji zdrowotnej, w ocenianiu osiągnięć uczniów brane są pod uwagę:

–        gotowość do podejmowania zadań indywidualnych lub zespołowych;

–        samoocenę uczniów dotyczącą rozwoju ich umiejętności osobistych i społecznych oraz zmian postaw i zachowań;

–        wzajemną ocenę rówieśników w przypadku wykonywania projektów i prac zespołowych;

–        cenę pracy ucznia przez nauczyciela dotyczącą specyficznych zadań, prac domowych, projektów edukacyjnych i innych wytworów pracy ucznia.

Pomiar sprawności fizycznej służy do wskazania mocnych i słabych przejawów sprawności ucznia w celu planowania dalszego jej rozwoju. Nie jest on uwzględniany jako kryterium oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Zasady oceniania określone są w Wewnątrzszkolnych Systemie Oceniania zawartych w Statucie Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka.

 

 

OCENA CELUJĄCA

– uczeń wykonuje ćwiczenia w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości,

– uczeń jest systematyczny, sumienny i zawsze przygotowany do zajęć,

– uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, szkolnych i pozaszkolnych,

– uczeń reprezentuje szkołę – jest finalistą zawodów miejskich, rejonowych, wojewódzkich,

– uczeń posiada duże wiadomości w zakresie w-f i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu,

 

OCENA BARDZO DOBRA

– uczestnictwo i postawa ucznia na lekcji w-f nie budzi zastrzeżeń,

– uczeń systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcji w-f (najwyżej 2 – krotny brak stroju w semestrze),

– uczeń uczestniczy w szkolnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych, – uczeń opanował umiejętności i przyswoił wiadomości określone programem opracowanym na bazie podstaw programowych w stopniu dobrym,

– uczeń przejawia duże zaangażowanie w osobistym usprawnianiu się ( zajęcia pozaszkolne),

 

OCENA DOBRA

– uczestnictwo i postawa ucznia na lekcji w-f nie budzi większych zastrzeżeń,

– uczeń w miarę systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcjach w-f ( najwyżej 5 razy w semestrze miał braki stroju ),

– uczeń nie bierze udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych ,

– uczeń opanował umiejętności i przyswoił wiadomości określone programem w stopniu dostatecznym przy ogromnym zaangażowaniu adekwatnym do swoich możliwości,

– uczeń posiada wiadomości, potrafi je wykorzystać w praktyce z pomocą nauczyciela,

– uczeń wykazuje postępy w osobistym usprawnianiu,

 

OCENA DOSTATECZNA

– uczeń przejawia braki w zakresie uczestnictwa i postawy wobec lekcji w-f ( najwyżej 8 braków stroju w semestrze ),

– uczeń opanował umiejętności i przyswoił wiadomości określone programem w stopniu dopuszczającym,

– uczeń wykazuje małe postępy w usprawnianiu się oraz minimalne zaangażowanie w lekcji w-f,

– uczeń nie bierze udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, wykazuje brak zainteresowania nimi, – w jego wiadomościach w zakresie w-f są znaczne braki, a te które posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce,

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

– uczeń wykazuje poważne braki w zakresie zachowań i postaw wobec lekcji w-f ( celowo opuszcza lekcje i ma ponad 8 braków stroju w semestrze ),

– uczeń ćwiczenia wykonuje niechętnie, poniżej swoich możliwości,

– uczeń posiada małe wiadomości, nie potrafi lub nie chce wykonać prostych zadań,

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

– uczeń ma lekceważący stosunek do lekcji w-f,

– uczeń nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu się,

– uczeń wykonuje najprostsze ćwiczenia z rażącymi brakami,

– uczeń wykazuje poważne braki w zachowaniu i postawach wobec lekcji w-f,

– brak czynnego udziału w lekcji – więcej niż 15 razy brak stroju gimnastycznego.

 

UCZEŃ NIEKLASYFIKOWANY

– Uczeń może być nieklasyfikowany z w-f, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie ucznia.

– Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

UWAGA – W przypadku ciągłej usprawiedliwionej nieobecności w szkole lub ze względu na stan zdrowia (zwolnienie od lekarza ) – braku czynnego uczestnictwa w lekcji w-f możliwe jest odstępstwo od w/w regulaminu.