Zasady oceniania w klasach I-III

Zasady ogólne 

  1. Ocenianiu podlegają:

   • osiągnięcia i postępy edukacyjne ucznia,

   • zachowanie ucznia.

  2. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.

  3. Ocenione pisemne prace są udostępniane:

   • uczniowi w czasie lekcji;

   • rodzicom podczas dni otwartych, zebrań i spotkań indywidualnych.

  4. Rodzic ma obowiązek systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceniania, zachowania i sprawami organizacyjnymi.

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje szczegółowe

   1. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:

    A – celujący – 100 %

    B – bardzo dobry – od 90%

    C – dobry – od 75%

    D – dostateczny – od 60%

    E – dopuszczający – od 45%

    F – niedostateczny – poniżej 45%

W powyższej skali stosuje się plusy i minusy. Oceny opatrzone są komentarzem nauczyciela.

   1. W ocenianiu ucznia stosuje się elementy oceniania kształtującego zwane w skrócie OK.

   2. Nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć; informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.

   3. Ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach:

    prace klasowe,

 

kartkówki,

 

pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu,

 

praca na lekcji – ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, aktywność,

 

wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja,

 

prace domowe,

 

aktywność;

 

inne formy – np. praca w grupach, prace dodatkowe

   1. Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu diagnostycznego).

   2. W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.

   3. Kartkówki nie wymagają zapowiadania.

   4. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.

   5. Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (notatki z lekcji, prace domowe itp.) uczeń powinien uzupełniać na bieżąco.

   6. Wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.

   7. Za aktywność uczeń może otrzymać plusa ( 10 plusów = A ).

 Ocenianie zachowania

   1. Ocenie zachowania podlegają następujące elementy:

    postawa moralna i społeczna ucznia, takt i kultura w stosunkach z ludźmi ze szczególnym odniesieniem do zasad zawartych w Dekalogu;

 

wywiązywanie się z obowiązków ucznia, sumienność w nauce, frekwencja;

 

postępowanie zgodnie z katolickim charakterem szkoły;

 

dbałość o honor i tradycje szkoły;

 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, regulaminów, dbałość o zdrowie swoje i innych; dbałość o piękno mowy ojczystej i własny wygląd zewnętrzny.

   1. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego; „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. Nauczyciel może dodatkowo wpisać komentarz odnośnie zachowania ucznia.

   2. Dla uczniów klasy I – III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu.

Uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” spełnia następujące kryteria:

   • uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę i zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających;

   • wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej i taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;

   • punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 8 spóźnień w ciągu semestru;

   • aktywnie uczestniczy w zajęciach;

   • przestrzega ustalonych w klasie zasad;

   • jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe;

   • dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce;

   • jest koleżeński i chętnie pomaga innym.

Oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego rażące nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”.

Wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowania danego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.

 (Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)