Wymagania edukacyjne

PODSTAWOWE

ROZSZERZONE

Uczeń:

 • czyta poprawnie i płynnie opracowane wcześniej teksty, czyta cicho ze zrozumieniem krótkie teksty (informacyjne, uproszczone plany, pytania, polecenia, nazwy geograficzne, skróty),

 • czyta z podziałem na role,

 • wyodrębnia bohaterów, czas i miejsce akcji, przy wyodrębnianiu wydarzeń nie zachowuje chronologii,

 • recytuje wiersze z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji i siły głosu; wygłaszając wiersze, popełnia nieliczne pomyłki,

 • wypowiada się na podane tematy, używając prostych zdań, układa wielozdaniowe wypowiedzi

 • przy przepisywaniu zdarza mu się popełniać błędy,

 • pisze czytelnie wyrazy i zdania, uwzględniając odpowiedni kształt liter oraz poprawne ich łączenie i właściwe rozmieszczenie podczas przepisywania, pisania z pamięci i pisania ze słuchu,

 • przepisując teksty drukowane, stosuje właściwe litery pisane, dwuznaki i zmiękczenia,

 • przy układaniu kilkuzdaniowej wypowiedzi na dany temat wymaga pomocy ze strony nauczyciela,

 • samodzielnie pisze krótkie wypowiedzi na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji, krótkich tekstów,

 • pisze zdania opisujące przedmioty, osoby, rośliny…

 • pisze krótkie listy, pozdrowienia, życzenia do bliskich, kolegów; poprawnie adresuje list,

 • stosuje właściwy szyk wyrazów w zdaniu,

 • rozpoznaje i układa wszystkie rodzaje zdań,

 • potrafi dokonać klasyfikacji wyrazów na rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, z danego zbioru wyrazów,

 • stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach,

 • stosuje wielką literę w pisowni nazw własnych – imiona, nazwiska, nazwy miast i rzek,

 • zna i stosuje zasady ortograficzne z „ó” i „rz” wymiennym,

 • pisze poprawnie z pamięci opracowane wyrazy z „ó”, „rz” niewymiennym, wyrazy z „ż”, „h”, i „ch”,

 • układa proste zdania z rozsypanki,

 • ilustruje mimiką, gestem i ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,

 • zapisuje i porównuje liczby w zakresie 100,

 • wyodrębnia w zapisie jedności i dziesiątki,

 • dodaje i odejmuje dowolne liczby w zakresie 100 (biegle w zakresie 30); korzysta z przemienności dodawania; sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania,

 • mnoży i dzieli w zakresie 30 oraz mnoży w zakresie 50; sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia; korzysta z przemienności mnożenia,

 • podejmuje próby mnożenia i dzielenia w zakresie 50,

 • porównuje liczby dwucyfrowe, stosując znaki: >, <, =,

 • oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem,

 • używa określeń: m, cm, kg, pół kilograma, dag, l, pół litra, ćwierć litra,

 • potrafi rozwiązywać, układać i przekształcać łatwe zadania jednodziałaniowe, w tym na porównywanie różnicowe,

 • nazywa dni tygodnia i miesiące w roku,

 • potrafi odczytać i zapisać wybrane daty,

 • zna zapis cyfrowy w systemie znaków rzymskich w zakresie I-XII,

 • zna pojęcia: godzina, pół godziny,

 • umie wykonywać proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin,

 • zna podstawowe zasady poruszania się po drogach oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć (bhp), nazywa podstawowe znaki drogowe,

 • zna główne miasta Polski, potrafi wymienić najważniejsze zabytki swojego miasta,

 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych jak park, las, pole uprawne, sad, ogród oraz zwierzęta hodowane przez człowieka,

 • wie, jakie są warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt,

 • wymienia zmiany, jakie zachodzą w różnych porach roku,

 • nazywa elementy pogody i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,

 • przeprowadza doświadczenia związane np. z rozwojem roślin, zmianami pogody, badając związki i zależności przyczynowo-skutkowe,

Uczeń:

 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście przygotowane teksty, czyta cicho ze zrozumieniem

 • wyodrębnia bohaterów, czas, miejsce i zdarzenia z zachowaniem kolejności, określa nastrój utworu, swoje wypowiedzi popiera odpowiednimi fragmentami tekstu,

 • recytuje wiersze z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu,

 • często wypowiada się na podane tematy, używając zdań rozwiniętych zazwyczaj poprawnych pod względem gramatycznym i stylistycznym / stosuje zdania złożone i bogate słownictwo,

 • w wypowiedziach używa wyrazów bliskoznacznych, wieloznacznych,

 • popełnia nieliczne błędy /przepisuje bezbłędnie

 • pisze czytelnie, płynnie wyrazy i zdania, uwzględniając odpowiedni kształt liter oraz poprawne ich łączenie, jednolite pochylenie i właściwe rozmieszczenie podczas przepisywania, pisania z pamięci i pisania ze słuchu,

 • samodzielnie pisze kilkuzdaniowe wypowiedzi, na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji, krótkich tekstów; zdania opisujące przedmioty, osoby, rośliny; krótkie listy pozdrowienia, życzenia do bliskich, kolegów; poprawnie adresuje list,

 • rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki,

 • zna i stosuje zasady ortograficzne z „ó” i „rz” wymiennym, „rz” po spółgłoskach,

 • pisze poprawnie z pamięci opracowane wyrazy z „ó”, „rz” niewymiennym, wyrazy z „ż”, „h”, i „ch”, oraz wyrazy z „ą” i „ę”,

 • samodzielnie układa zdania z rozsypanki,

 • zapisuje i porównuje liczby w zakresie 1000,
 • wyodrębnia w zapisie jedności, dziesiątki i setki,

 • dodaje i odejmuje w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; dodaje i odejmuje pełne setki oraz proste przypadki w zakresie 1000,

 • mnoży i dzieli w zakresie 50, a nawet w szerszym zakresie

 • stosuje znaki: >, <, = przy porównywaniu liczb trzycyfrowych,

 • potrafi zastosować w rozwiązywaniu zadań proste równania z niewiadomą w postaci okienka,

 • rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem poznanych nazw jednostek,

 • rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe i dwudziałaniowe, również na porównywanie różnicowe,

 • zna pojęcia: godzina, pół godziny, kwadrans,

 • orientuje się we wskazaniach zegarów wskazówkowych i z wyświetlaczem cyfrowym w systemie 12-godzinnym i 24-godzinnym,

 • zna i stosuje podstawowe zasady poruszania się po drogach oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć (bhp), nazywa znaki drogowe,

 • zna główne miasta Polski, ich położenie, zna najważniejsze wydarzenia historyczne Polski,

 • rozpoznaje i nazywa wybrane ssaki i ptaki hodowane w gospodarstwach wiejskich; zna podstawowe różnice w budowie ciała i sposobie rozmnażania ptaków i ssaków,

 • zna wybrane elementy typowych krajobrazów Polski i ich wpływ na warunki życia roślin i zwierząt,

 • opisuje zmiany zachodzące w różnych porach roku,

 • potrafi samodzielnie określić stan pogody w danym dniu,

 • wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń,

 • posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu; korzysta z myszy i klawiatury,

 • wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,
 • tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką,
 • w pracach wykorzystuje poznane narzędzia programu: Word, Paint,
 • zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu,
 • układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia składające się m.in. na codzienne czynności,
 • programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami,
 • rozumie, jakie zagrożenia wynikają z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu w komunikacji multimedialnej,
 • zachowuje odpowiednią postawę podczas pracy przy komputerze,
 • przestrzega regulaminu pracowni komputerowej.

 • przestrzega ładu i porządku podczas pracy,

 • dba o porządek wokół siebie,

 • umie współpracować w zespole,

 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych,

 • przestrzega ustalonych reguł.