Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas 4-8 w roku szkolnym 2018/2019

METODY I NARZĘDZIA OCENIANIA

 • W ocenianiu ucznia stosuje się elementy oceniania kształtującego
 1. uczeń otrzymuje od nauczyciela informację ustną lub pisemną, w której zawierają się następujące treści: co robisz dobrze; co wymaga poprawy i jak możesz to poprawić; jak powinieneś się dalej uczyć
 • Formy oceniania bieżącego:
  – wypowiedź ustna
  – praca domowa
  – kartkówka (sprawdzian pisemny do 20 minut – sprawdzenie wiadomości
  i umiejętności z maksimum 3 lekcji)
  -test znajomości lektury
  – pisemna praca klasowa (sprawdzian pisemny, sprawdzian diagnostyczny, sprawdzian próbny i inne, obejmujący materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych trwający do dwóch godzin lekcyjnych)
  – dyktando
  – aktywność
  – ćwiczenia i zadania wykonywane na lekcji
  – prace projektowe i prace długoterminowe/ praca zespołowa
  – wypracowania pisane w domu i w szkole
  wypracowania oceniane będą zgodne z kryteriami opracowanymi przez   CKE, umieszczonymi w Informatorze przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty
  – recytacje wierszy (minimum 1 w semestrze)
  – referaty
  – udział w konkursach (w zależności od wyniku)
  – głośne czytanie w klasie IV
 • Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, braku pracy domowej, zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, podręcznika, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.) trzy razy w ciągu okresu
 1. zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia ucznia
  z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.
 • Osiągnięcia ucznia klas są przeliczane w następującej skali procentowej:

100% – celujący;
97%-99% – bardzo dobry +
93%-96% – bardzo dobry
90%-92% – bardzo dobry –
85%-89% – dobry +
80%-84% – dobry
75%-79% – dobry –
70%-74% – dostateczny +
65%-69% – dostateczny
60%-64% – dostateczny –
55%-59% – dopuszczający +
49%-54% – dopuszczający
45%-48% – dopuszczający –
0%-44%   – niedostateczny

 • Plusy są stawiane za:
  – aktywny udział w lekcji
  – pracę w grupie
  – prace domowe
  – prace dodatkowe
  – samodzielne prace na lekcji
  – przygotowanie materiałów wzbogacających proces lekcyjny

Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za siedem plusów ocenę celującą. Plusy rozliczane są pod koniec każdego semestru.

 • Minusy są stawiane za:
  – brak odpowiedzi na zadane pytanie wynikające z lekcji
  – brak samodzielnej pracy na lekcji
  – nieodpowiednią pracę w grupie
  – nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu przedmiotowego, podręcznika lub innych środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji)

Za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Rozliczanie minusów odbywa się pod koniec każdego semestru.

 • Udział ucznia w różnego rodzaju konkursach z języka polskiego punktowany jest
  w skali od 50% do 100%
 1. 100% – ocena celująca
 2. od 80% – ocena bardzo dobra
 3. 79% – 50% – plus
 • Za udział w konkursach wieloetapowych uczeń otrzymuje ocenę cząstkową z języka polskiego:
 1. plus za udział w etapie szkolnym
 2. bardzo dobry za reprezentowanie szkoły w kolejnym etapie
 3. bardzo dobry plus za wyróżnienie w konkursie
 4. celujący za zdobycie tytułu finalisty lub laureata

Uwagi:

 • prace klasowe, testy, sprawdziany i wypracowania klasowe zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisywane w dzienniku elektronicznym
 • kartkówki i odpowiedzi ustne są niezapowiedzianymi formami kontroli.
 • testy znajomości lektury są zapowiadane i odbywają się podczas pierwszych zajęć dotyczących omawianej lektury
 • prace klasowe, testy, sprawdziany i wypracowania klasowe są obowiązkowe
 • prace klasowe, testy, sprawdziany i wypracowania klasowe oddawane są w terminie do 2 tygodni.

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH W UCZENIU SIĘ:

 • Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniom i rodzicom na ich prośbę i tylko na terenie szkoły – podczas zebrań z rodzicami, konsultacji indywidualnych oraz w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem
 • Rodzice mają prawo sfotografować pisemną pracę swojego dziecka, tylko na własny użytek
 • Informacje o postępach ucznia są przekazywane rodzicom:
 1. podczas zebrań z rodzicami
 2. podczas indywidualnych konsultacji
 3. poprzez adnotację w zeszycie przedmiotowym
 4. poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym

WARUNKI POPRAWY OCEN

 1. W przypadku otrzymania z pracy klasowej, sprawdzianu, testu lub wypracowania klasowego oceny niedostatecznej uczeń może poprawić ją tylko raz, w ciągu dwóch tygodni od dnia zapoznania się z oceną.
 2. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu ,w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły musi zaliczyć materiał podlegający kontroli w czasie i formie ustalonej
  z nauczycielem przedmiotu.

ZASADY WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWEJ

 • Nauczyciel przy wystawianiu oceny bierze pod uwagę możliwości ucznia oraz jego wkład pracy w przygotowanie do lekcji.
 • Zgodnie z zasadami oceniania kształtującego ocena śródroczna i roczna jest wynikiem dokonanej przez nauczyciela analizy ocen sumujących i wyrażana jest stopniem.