Konkurs na Hymn Szkoły

 „HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ŚW. FRANCISZKA W WARSZAWIE”

 W październiku 2018 roku  nasza Szkoła będzie świętować swoje 25–lecie.
Z tej okazji, zapraszamy wszystkie Rodziny naszej społeczności szkolnej do wzięcia udziału w konkursie na napisanie nowego tekstu hymnu szkoły.

  • Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie
    i grupowo (rodzinnie). Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy uczniowie i rodzice.
  • Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę propozycji.
  • Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą i jej Patronem.
  • Projekt hymnu winien zawierać co najmniej dwie zwrotki oraz refren.
  • Projekt hymnu może być wzbogacony o linię melodyczną.
  • Prace winny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora(ów).
  • Prace konkursowe należy przekazać w formie papierowej (format A4) do sekretariatu szkoły do 5 kwietnia 2018 r.
  • Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa powyżej, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

 Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność treści z tematem,
2) atrakcyjność, pomysłowość i oryginalność tekstu,
3) zaprezentowanie charakteru szkoły i jej Patrona,
4) walory artystyczne,
5) poprawność merytoryczna i językowa,
6) odzwierciedlenie charakteru szkoły, która  kształci dzieci i młodzież.

Komisja Konkursowa dokona wyboru jednej zwycięskiej pracy. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 11 kwietnia 2018r.

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska zwycięscy oraz projektu konkursowego.

Informacja o zwycięskiej pracy znajdzie się na stronie internetowej szkoły.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka
w Warszawie.

Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Zwycięski tekst hymnu zostanie uroczyście wykonany  podczas obchodów Jubileuszu 25-lecia Szkoły

w dniu 8 października 2018 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 Organizator konkursu

                               Elżbieta Kordas
Dyrektor Szkoły