Zmiany w zasadach oceniania

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-III – edukacja wczesnoszkolna

Zmiany od II półrocza

1. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:

A – celujący – 100 %

B – bardzo dobry – od 90%

C – dobry – od 75%

D – dostateczny – od 60%

E – dopuszczający – od 45%

F – niedostateczny – poniżej 45%

W powyższej skali stosuje się plusy i minusy.

2. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego; „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. Nauczyciel może dodatkowo wpisać komentarz odnośnie zachowania ucznia.

3. Dla uczniów klasy I – III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu.

Uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” spełnia następujące kryteria:

uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę i zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających;

wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej i taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;

punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 8 spóźnień w ciągu semestru;

aktywnie uczestniczy w zajęciach;

przestrzega ustalonych w klasie zasad;

jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe;

dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce;

jest koleżeński i chętnie pomaga innym.

Oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego rażące nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”. Wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowania danego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

 (Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)