Zasady oceniania

Zmiany w zasadach oceniania w II semestrze

Osiągnięcia ucznia są przeliczane w następującej skali procentowej:
1) 100% - celujący;
2) od 90% - bdb;
3) od 75% - db;
4) od 60% - dst;
5) od 45% - dop;
6) poniżej 45% - ndst

Ocenianie zachowania w klasach IV - VII (od II semestry został przyjęty system punktowy). Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje pulę 210 punktów, co odpowiada dobrej ocenie zachowania.

Każdy nauczyciel i pracownik szkoły ma prawo do oceniania zachowania ucznia. Każdy nauczyciel na bieżąco w dzienniku przydziela dodatnie lub ujemne punkty zgodnie z przyjętymi kryteriami, informując o tym wychowawcę. Wzorowej oceny zachowania nie może otrzymać uczeń, który uzyskał łącznie 10 pkt. ujemnych w semestrze. Bardzo dobrej oceny zachowania nie może otrzymać uczeń, który uzyskał łącznie 20 pkt.ujemnych w semestrze. Proponowana ocena zachowania ucznia może ulec zmianie, ponieważ do czasu wystawienia oceny klasyfikacyjnej cały czas oceniane są pozytywne i negatywne przejawy zachowania ucznia.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami w Statucie.

(Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)