WYMAGANIA EDUKACYJNE – klasa II – 2017/2018

PODSTAWOWE ROZSZERZONE
Uczeń:

 • czyta poprawnie i płynnie opracowane wcześniej teksty, czyta cicho ze zrozumieniem krótkie teksty (informacyjne, uproszczone plany, pytania, polecenia, nazwy geograficzne, skróty),
 • czyta z podziałem na role,
 • wyodrębnia bohaterów, czas i miejsce akcji, przy wyodrębnianiu wydarzeń nie zachowuje chronologii,
 • recytuje wiersze z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji i siły głosu; wygłaszając wiersze, popełnia nieliczne pomyłki,
 • wypowiada się na podane tematy, używając prostych zdań, układa wielozdaniowe wypowiedzi,
 • przy przepisywaniu popełnia błędy,
 • pisze czytelnie wyrazy i zdania, uwzględniając odpowiedni kształt liter oraz poprawne ich łączenie i właściwe rozmieszczenie podczas przepisywania, pisania z pamięci i pisania ze słuchu,
 • przepisując teksty drukowane, stosuje właściwe litery pisane, dwuznaki i zmiękczenia,
 • przy układaniu kilkuzdaniowej wypowiedzi na dany temat  wymaga pomocy ze strony nauczyciela,
 • samodzielnie pisze krótkie wypowiedzi na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji, krótkich tekstów,
 • pisze zdania opisujące przedmioty, osoby, rośliny…
 • pisze krótkie listy, pozdrowienia, życzenia do bliskich, kolegów; poprawnie adresuje list,
 • stosuje właściwy szyk wyrazów w zdaniu,
 • rozpoznaje i układa wszystkie rodzaje zdań,
 • potrafi dokonać klasyfikacji wyrazów na rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, z danego zbioru wyrazów,
 • stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach,
 • stosuje wielką literę w pisowni nazw własnych – imiona, nazwiska, nazwy miast i rzek,
 • zna i stosuje zasady ortograficzne z „ó” i „rz” wymiennym,
 • pisze poprawnie z pamięci opracowane wyrazy z „ó”, „rz” niewymiennym, wyrazy z „ż”, „h”, i „ch”,
 • układa proste zdania z rozsypanki,
 • ilustruje mimiką, gestem i ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,
 • zapisuje  i porównuje liczby w zakresie 100,
 • wyodrębnia w zapisie jedności i dziesiątki,
 • dodaje i odejmuje dowolne liczby w zakresie 100 (biegle w zakresie 30); korzysta z przemienności dodawania; sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania,
 • mnoży i dzieli w zakresie 30 oraz mnoży w zakresie 50; sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia; korzysta z przemienności mnożenia,
 • podejmuje próby mnożenia i dzielenia w zakresie 50,
 • porównuje liczby dwucyfrowe, stosując znaki:  >, <, =,
 • oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem,
 • używa określeń: m, cm, kg, pół kilograma, dag, l, pół litra, ćwierć litra,
 • potrafi rozwiązywać, układać i przekształcać łatwe zadania jednodziałaniowe, w tym na porównywanie różnicowe,
 • nazywa dni tygodnia i miesiące w roku,
 • potrafi odczytać i zapisać wybrane daty,
 • zna zapis cyfrowy w systemie znaków rzymskich w zakresie I-XII,
 • zna pojęcia: godzina, pół godziny,
 • umie wykonywać proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin,
 • zna podstawowe zasady poruszania się po drogach oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć (bhp), nazywa podstawowe znaki drogowe,
 • zna główne miasta Polski, potrafi wymienić najważniejsze zabytki swojego miasta,
 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych jak park, las,  pole uprawne, sad, ogród oraz zwierzęta hodowane przez człowieka,
 • wie, jakie są warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt,
 • wymienia zmiany, jakie zachodzą w różnych porach roku,
 • nazywa elementy pogody i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,
 • przeprowadza doświadczenia związane np. z rozwojem roślin, zmianami pogody, badając związki i zależności przyczynowo-skutkowe,
 • posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu; korzysta z myszy i klawiatury,
 • wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia,
 • projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe,
 • przestrzega ładu i porządku podczas pracy,
 • zgromadzone materiały nie zawsze potrafi ekonomicznie wykorzystać,
 • rozróżnia niektóre materiały,
 • posługuje się narzędziami i przyborami,
 • wymienia  zawody ludności i potrafi opowiedzieć na czym polega ich praca,
 • umie współpracować w zespole,
 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych,
 • przestrzega ustalonych reguł.
Uczeń:

 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście przygotowane teksty, czyta cicho ze zrozumieniem
 • wyodrębnia bohaterów, czas, miejsce i zdarzenia z zachowaniem kolejności, określa nastrój utworu, swoje wypowiedzi popiera odpowiednimi fragmentami tekstu,
 • recytuje wiersze z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu,
 • często wypowiada się na podane tematy, używając zdań rozwiniętych zazwyczaj poprawnych pod względem gramatycznym i stylistycznym / stosuje zdania złożone i bogate słownictwo,
 • w wypowiedziach używa wyrazów bliskoznacznych, wieloznacznych,
 • popełnia nieliczne błędy /przepisuje bezbłędnie
 • pisze czytelnie, płynnie wyrazy i zdania, uwzględniając odpowiedni kształt liter oraz poprawne ich łączenie, jednolite pochylenie i właściwe rozmieszczenie podczas przepisywania, pisania z pamięci i pisania ze słuchu,
 • samodzielnie pisze kilkuzdaniowe  wypowiedzi, na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji, krótkich tekstów; zdania opisujące przedmioty, osoby, rośliny; krótkie listy pozdrowienia, życzenia do bliskich, kolegów; poprawnie adresuje list,
 • rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki,
 • zna i stosuje zasady ortograficzne z „ó” i „rz” wymiennym, „rz” po spółgłoskach,
 • pisze poprawnie z pamięci opracowane wyrazy z „ó”, „rz” niewymiennym, wyrazy z „ż”, „h”, i „ch”, oraz wyrazy z „ą” i „ę”,
 • samodzielnie układa zdania z rozsypanki,
 • zapisuje  i porównuje liczby w zakresie 1000,
 • wyodrębnia w zapisie jedności, dziesiątki i setki,
 •  dodaje i odejmuje w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; dodaje i odejmuje pełne setki oraz proste przypadki w zakresie 1000,
 • mnoży i dzieli w zakresie 50, a nawet w szerszym zakresie,
 • stosuje znaki:  >, <, = przy porównywaniu liczb trzycyfrowych,
 • potrafi zastosować w rozwiązywaniu zadań proste równania z niewiadomą w postaci okienka,
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem poznanych nazw jednostek,
 • rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe i dwudziałaniowe, również na porównywanie różnicowe,
 • zna pojęcia: godzina, pół godziny, kwadrans,
 • orientuje się we wskazaniach zegarów wskazówkowych i z wyświetlaczem cyfrowym w systemie 12-godzinnym i 24-godzinnym,
 • zna i stosuje podstawowe zasady poruszania się po drogach oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć (bhp), nazywa znaki drogowe,
 • zna główne miasta Polski, ich położenie, zna najważniejsze wydarzenia historyczne Polski,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane ssaki i ptaki hodowane w gospodarstwach wiejskich; zna podstawowe różnice w budowie ciała i sposobie rozmnażania ptaków i ssaków,
 • zna wybrane elementy typowych krajobrazów Polski i ich wpływ na warunki życia roślin i zwierząt,
 • opisuje zmiany zachodzące w różnych porach roku,
 • potrafi samodzielnie określić stan pogody w danym dniu,
 • wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń,
 • umie posługiwać się wybranymi programami i grami edukacyjnymi,
 • rozumie, jakie zagrożenia wynikają z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu w komunikacji multimedialnej,
 • projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe,
 • rozróżnia materiały: papier, karton, drewno, produkty spożywcze,
 • zgodnie współpracuje w zespole,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych.