Przedmiotowy System Oceniania z chemii w roku szkolnym 2017/2018 – nauczyciel: Magdalena Kołodziejska

 1. Uczeń jest obowiązany posiadać na każdej lekcji chemii: zeszyt, podręcznik i zeszyt ćwiczeń.
 2. W danym semestrze uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania, każde kolejne jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi przed zajęciami.
 3. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+”. Pięć plusów zostaje zamienionych na ocenę bardzo dobrą (5).
 4. W przypadku nie wypełniania przez ucznia jego obowiązków w trakcie lekcji, otrzymuje on „”. Pięć minusów odpowiada ocenie niedostatecznej (1).
 5. Na zajęciach chemii ocenie podlegają:
 • sprawdziany (obejmujące materiał nauczania z całego działu)
 • kartkówki (obejmujące materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji)
 • odpowiedzi ustne (z trzech ostatnich lekcji)
 • udział w konkursach
 • aktywność na zajęciach
 • prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń
 • prace domowe
 • praca w grupach
 • samodzielna praca na lekcji
 1. Wagi poszczególnych ocen wynikają z zapisów Statutu Szkoły.
 2. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie. 
 3. Uczeń może jeden raz przystąpić do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty oddania prac. Termin ten obowiązuje również uczniów nieobecnych na sprawdzianie.
 4. Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:

stopień celujący otrzymuje uczeń, który w bardzo dobrym stopniu opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania chemii i biegle się nimi posługuje (ze sprawdzianów otrzymywał oceny celujące i bardzo dobre, z przewagą celujących), rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności, proponuje nietypowe rozwiązania, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, przejawia szczególne zainteresowania przedmiotem,

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował i sprawnie wykorzystuje pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania chemii w klasie 7, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę
do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach, sumiennie przygotowuje się do zajęć,

stopień dobry otrzymuje uczeń, który w znacznym stopniu opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania i stosuje je w praktyce, samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, systematycznie pracuje na lekcji,

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania chemii, samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, współpracuje w grupie, sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji,

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym, które jednak nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia w zakresie chemii, wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, także z pomocą nauczyciela, niechętnie angażuje się w prace na lekcji, często jest nieprzygotowany do zajęć,

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu chemii, co przekreśla możliwości dalszego kształcenia, nawet z pomocą nauczyciela nie wykonuje zadań o niewielkim stopniu trudności, nie pracuje na lekcji i często jest nieprzygotowany do zajęć.