Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne wobec uczniów klasy I z uwzględnieniem treści nowej podstawy programowej:

EDUKACJA POLONISTYCZNA

MÓWIENIE

Uczeń po klasie 1:

■ wypowiada się poprawnie pod względem artykulacji;

■ stara się swobodnie wypowiadać na różne tematy poprawnie skonstruowanymi zadaniami pojedynczymi;

■ uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym;

■ potrafi wypowiadać się na temat omawianego tekstu literackiego;

■ stara się w zrozumiały sposób wyrażać swoje potrzeby, odczucia lub spostrzeżenia;

■ potrafi omówić ilustrację do omawianego tekstu;

■ poprawnie zadaje pytania;

■ potrafi odpowiadać na zadane pytania;

■ opowiada historyjki obrazkowe, ustala kolejność wydarzeń;

■ dzieli się wrażeniami z przeczytanych lektur;

■ formułuje proste życzenia i zaproszenia;

■ bierze udział w scenkach dramowych i autoprezentacjach;

■ poszerza zasób słownictwa oraz struktur językowych, wykorzystując omawiane treści;

■ stara się dbać o kulturę wypowiedzi: bezpośrednio zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania;

■ stosuje grzecznościowe formy wypowiedzi;

■ mówi teksty z pamięci.

SŁUCHANIE

Uczeń po klasie 1:

■ słucha ze zrozumieniem prostych poleceń;

■ wykonuje proste polecenia wypowiedziane przez nauczyciela lub kolegów;

■ słucha ze zrozumieniem prostych zagadek, krótkich tekstów piosenek;

■ uczestniczy w rozmowach, nie przerywa wypowiedzi innych, stara się wysłuchać kolegów.

PISANIE

Uczeń po klasie 1:

■ kreśli i odwzorowuje wzory literopodobne;

■ zna i odróżnia wszystkie wprowadzone litery alfabetu, potrafi kształtnie zapisać je w izolacji;

■ w poprawny sposób łączy poznane litery;

■ przepisuje bezbłędnie litery;

■ pisze w czytelny sposób proste wyrazy;

■ stara się zapisywać w czytelny sposób kilkusylabowe wyrazy;

■ przepisuje bezbłędnie proste zdania;

■ uzupełnia zdania z lukami;

■ zapisuje proste wyrazy ze słuchu;

■ stara się zapisywać proste zdania ze słuchu;

■ stara się pisać estetycznie.

CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKSTÓW

Uczeń po klasie 1:

■ omawiany tekst odczytuje poprawnie i wyrazami;

■ nowy tekst odczytuje poprawnie, sylabami i w miarę możliwości wyrazami;

■ czyta i rozumie teksty odpowiednie dla jego wieku;

■ odpowiada na proste pytania dotyczące przeczytanego tekstu;

■ analizuje pod kierunkiem nauczyciela utwory dla dzieci: wyróżnia bohaterów i ocenia ich postępowanie;

■ w sposób ekspresywny wyraża treści przeczytanego lub wysłuchanego utworu (mimiką, gestem, plastycznym działaniem lub ruchem);

■ przejawia wrażliwość estetyczną i rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi;

■ zna różne teksty literackie: wiersze, opowiadania, legendy;

■ przejawia potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

■ pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników;

GRAMATYKA

Uczeń po klasie 1:

■ poprawnie dzieli wyrazy na głoski, stara się poprawnie wyróżnić i nazywać głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;

■ rozróżnia samogłoski i spółgłoski;

■ określa liczbę sylab w wyrazie: wyróżnia sylaby w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, układa wyrazy z rozsypanki sylabowej;

■ wskazuje różnicę między głoską a literą;

■ zna pojęcie „dwuznak”;

■ liczy głoski i litery w prostych wyrazach;

■ podaje liczbę wyrazów w zdaniu;

■ układa zdania: o wskazanej liczbie wyrazów, z rozsypanki wyrazowej, do ilustracji;

■ rozróżnia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące.

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

Uczeń po klasie 1:

■ rozumie, odróżnia i wskazuje podobieństwa w zapisywaniu: „rz”–„ż”, „ó”–„u”, „ch”–„h”;

■ rozpoznaje rodzaje zdań;

■ rozróżnia znaki interpunkcyjne: kropkę, znak zapytania, wykrzyknik;

■ potrafi zakończyć zdania odpowiednio do celu wypowiedzi: stawia kropkę na końcu zdania oznajmującego, stawia znak zapytania na końcu zdania pytającego, stawia wykrzyknik na końcu zdania rozkazującego;

■ zapisuje wielką literą: początek zdania, imiona i nazwiska, nazwy miast;

■ wie, co to jest alfabet;

■ dba o poprawność ortograficzną w zapisie podstawowych wyrazów.

EDUKACJA SPOŁECZNO – PRZYRODNICZA

Uczeń po klasie 1:

■ rozpoznaje rośliny charakterystyczne dla parku, lasu, pola, sadu i ogrodu;

■ prowadzi proste uprawy;

■ zna warunki konieczne do rozwoju roślin;

■ dokonuje obserwacji i przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze;

■ jest świadomy, że nie każde rośliny są przyjazne dla człowieka;

■ rozpoznaje zwierzęta charakterystyczne dla parku, lasu, pola, sadu i ogrodu;

■ prowadzi proste hodowle;

■ zna warunki konieczne do rozwoju zwierząt w szkolnych hodowlach;

■ wie, jakie korzyści przynoszą zwierzęta w przyrodzie (owady jako sprzymierzeńcy, owady jako szkodniki, rola dżdżownicy);

■ wie, w jaki sposób zwierzęta przystosowują się do zimy (odlatują do ciepłych krajów, przylatują do Polski, zapadają w sen zimowy);

■ stara się pomagać zwierzętom przetrwać zimę, wie jak należy pomagać zwierzętom przetrwać upalne lato;

■ jest świadomy, że chore, dzikie zwierzęta są zagrożeniem dla człowieka;

■ wie, że trzeba segregować śmieci;

■ potrafi właściwie zachować się w lesie, parku (zachowuje ciszę, szanuje rośliny, nie śmieci);

■ podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody;

■ wymienia zjawiska atmosferyczne w danych porach roku;

■ ubiera się zgodnie z panującą pogodą;

■ dokonuje prostych obserwacji pogodowych;

■ umie prowadzić obrazkowy kalendarz pogody;

■ rozróżnia i nazywa podstawowe znaki drogowe;

■ zachowuje bezpieczeństwo, przechodząc przez ulicę;

■ zna zasady zdrowego żywienia i stara się je stosować;

■ wie, że należy kontrolować u lekarza stan swojego zdrowia;

■ stara się dbać o zęby, wie, że należy systematycznie kontrolować jamę ustną u stomatologa.

■ uczestniczy w życiu klasy (współpracuje z innymi w czasie nauki szkolnej, współpracuje z innymi w czasie zabawy), wie, że nie wolno krzywdzić słabszych, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym, szanuje cudzą własność, przestrzega reguł w społeczności rówieśniczej, wie, co to znaczy być dobrym kolegą;

■ potrafi zachować się w miejscu publicznym: w pomieszczeniach szkolnych (biblioteka, sekretariat), w kinie, teatrze;

■ wie, jaki zawód wykonują jego rodzice;

■ zna sytuację materialną swojej rodziny;

■ nazywa relacje między najbliższymi;

■ zna zawody i wie, na czym polega praca: policjanta, lekarza, aptekarza, weterynarza, strażaka;

■ pamięta numery telefonów alarmowych;

■ zna i szanuje symbole narodowe: flagę, godło, hymn Polski;

■ wie, że Warszawa jest stolicą Polski;

■ wie, co to jest Unia Europejska, poznaje jej flagę.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Uczeń po klasie 1:

■ orientuje się w przestrzeni, poprawnie używając określeń: „bliżej”, „dalej”, „wewnątrz”, „na zewnątrz”, „strona prawa”, „strona lewa”, „na prawo”, „na lewo”, „na skos”, „na”, „nad”, „pod”, „obok”;

■ rysuje regularne wzory i szlaczki po śladzie;

■ zauważa i rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu, dostrzega symetrię (zna pojęcie symetrii);

■ klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną i dwie cechy;

■ ustala równoliczność porównywanych zbiorów bez przeliczania elementów;

■ określa warunki dla grup przedmiotów, wyodrębnia podgrupy;

■ odczytuje i zapisuje liczby od 0 do 20;

■ liczy w przód i w tył po jeden w zakresie 20;

■ porównuje liczby w zakresie 20, używając określeń: „większa”, „mniejsza”, „równa”, stosuje znaki: =, ;

■ numeruje piętra, ludzi w kolejce, rzędy, wagony w pociągu, przedmioty ustawione w szeregu (rozumie porządkowy aspekt liczby);

■ dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10;

■ wie, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne (sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i odwrotnie);

■ stosuje przemienność dodawania (wie, że kolejność dodawania składników nie ma wpływu na wynik);

■ rozwiązuje jednodziałaniowe zadania z treścią, wspomagane konkretami lub rysunkami;

■ rysuje ilustracje do zadań z treścią;

■ układa pytania do treści zadań;

■ rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt;

■ mierzy długość przedmiotów za pomocą linijki, określa miarę w centymetrach;

■ porównuje długości, używając określeń: „dłuższy”, „krótszy”, „wyższy”, „niższy”;

■ waży przedmioty, ciężar wyraża w kilogramach;

■ porównuje wagę przedmiotu, używając określeń: „cięższy”, „lżejszy”, „waży tyle samo”;

■ odmierza płyny szklankami, objętość wyraża w litrach;

■ rozpoznaje monety o wartości: 1 złoty, 2 złote, 5 złotych oraz banknoty: 10 złotych, 20 złotych;

■ zna wartość pieniędzy, potrafi dobierać monety o niższym nominale, aby stanowiły wartość monety lub banknotu, potrafi wybrać monety, którymi może zapłacić za dany produkt, porównuje wartości monet i banknotów;

■ zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia i potrafi je zapisywać;

■ odczytuje i zaznacza pełne godziny na zegarze w systemie dwunastogodzinnym;

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Uczeń po klasie 1:

wie, jak wygląda komputer, monitor, klawiatura, mysz;

z pomocą nauczyciela potrafi uruchomić odpowiedni program;

wie, jak należy siedzieć przy komputerze (odpowiednia postawa, zachowanie odpowiedniej odległości od monitora);

  • zna zasady korzystania z komputera;

Na każde zajęcia edukacyjne uczeń ma obowiązek przynosić odpowiednie podręczniki oraz przybory. Zaległości, które wynikają 
z nieobecności na lekcji uczeń nadrabia na najbliższą lekcję.