Wymagania edukacyjne.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO
2017/18
Szkoła podstawowa

  1. Formy sprawdzania wiadomości uczniów:
Forma Waga
wypowiedź ustna     2
praca domowa     1
kartkówka (sprawdzian pisemny do 20 min. obejmujący wiadomości
i umiejętności z maksymalnie trzech ostatnich lekcji, nie musi być zapowiedziana)
    2
pisemna praca klasowa (wypracowanie na lekcji, sprawdzian pisemny, testy
z czytania ze zrozumieniem, sprawdzian diagnostyczny,  sprawdzian próbny i inne, obejmujący materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych trwający do dwóch godzin lekcyjnych)
 

     3

Test z lektury      3
dyktando do 2
aktywność      1
 ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji do 2
 prace projektowe i prace długoterminowe do 2
 inne formy wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych:
– wypracowania pisane w domu
– recytacje wierszy
– czytanie w klasie IV
– referaty
– udział w konkursach
– dodatkowe aktywności- zeszyt lektur
– scenki
do 2

1
do 2
2
1
1
1
1
1

Sposób obliczania oceny ocenę śródrocznej i rocznej na postawie średniej ważonej, wg wzoru:

 

średnia ważona = 

suma ocen pomnożonych przez ich wagi


suma wag

Przy ocenie ważonej uwzględnia się również plusy i minusy przy ocenach – przelicznik znajduje się
w statucie szkoły.

2. Uzasadnienie oceny w formie komentarza następuje:

  • uczniowi w czasie lekcji
  • rodzicom podczas dni otwartych, zebrań i spotkań indywidualnych.

3. Prace pisemne (sprawdziany, prace klasowe) oraz wypracowania opatrzone są pisemnym komentarzem nauczyciela.

4. Pozostałe formy sprawdzania wiadomości opatrzone są ustnym komentarzem. 

5. Data pisemnej pracy klasowej oraz sprawdzianu podana jest uczniom na tydzień przed jej terminem.

6. W przypadku otrzymania z pracy klasowej, sprawdzianu i sprawdzianu gramatycznego oceny niedostatecznej uczeń może poprawić ją tylko raz, w ciągu dwóch tygodni od dnia zapoznania się z oceną.

7. Ocena niedostateczna i ocena z poprawy są wpisywane do dziennika i brane pod uwagę przy klasyfikacji.

8. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.

9. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, braku pracy domowej, zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, podręcznika, przyborów, materiałów) trzy razy w ciągu półrocza.

10. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.

11. Osiągnięcia ucznia są przeliczane w następującej skali procentowej:

100%                                      celujący (6)
90%-99%                               bardzo dobry (5)      
75%-89%                               dobry (4)
50%-74%                               dostateczny (3)
30% – 49%                             dopuszczający  (2)
0% – 29%                             niedostateczny (1)

12. Kryteria przyznawania ocen osiągnięć edukacyjnych:

stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł w pełni wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania języka w danej klasie i biegle się nimi posługuje, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, proponuje nietypowe rozwiązania; osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

 stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania języka polskiego w danej klasie; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne; potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach; 

stopień dobry otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości określonych programem nauczania języka polskiego w danej klasie i poprawnie je stosuje; rozwiązuje i wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym; wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności;

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym, które nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia z danego przedmiotu; wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, także z pomocą nauczyciela;

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym, które przekreślają możliwości dalszego kształcenia z języka polskiego; nie wykonuje zadań o niewielkim stopniu trudności, także z pomocą nauczyciela.