Program i wymagania Język angielski

CELE,  TREŚCI  I  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO:

 

Klasy 1 – 3 wg Podstawy Programowej z dn. 14 lutego 2017 r.:

 

CELE:

Celem nauki języka angielskiego na pierwszym etapie szkoły podstawowej jest przede wszystkim rozwój sprawności słuchania i znajomości słownictwa, jak również budowanie elementarnych umiejętności komunikacyjnych.

Umiejętności docelowe na koniec klasy III:

Słuchanie

 • rozumienie prostych poleceń nauczyciela;
 • rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów i sytuacji komunikacyjnych;
 • umiejętność wyszukiwania pojedynczych szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach.
 • po wysłuchaniu nagrania wykonanie zadania z nim związanego

Mówienie

 • zadawanie prostych pytań (np. na podstawie modelu, podanych słówek, fraz, materiału wizualnego);
 • udzielanie odpowiedzi;
 • formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu;
 • opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego.

Czytanie

 • rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów i dialogów;
 • umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w prostych tekstach i dialogach;
 • głośne czytanie krótkich tekstów z poprawną wymową.

Pisanie

 • umiejętność poprawnego zapisu większości poznanych słów;
 • podpisywanie obrazków;
 • pisanie krótkich, prostych wypowiedzi pisemnych o sobie i najbliższym otoczeniu (np. według podanego modelu, z użyciem podanych słów, na podstawie materiału wizualnego).

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele);
2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość);
3) moja szkoła;
4) popularne zawody;
5) mój dzień, moje zabawy;
7) sklep;
8) mój czas wolny i wakacje;
9) święta i tradycje, mój kraj;
10) sport;
11) moje samopoczucie;
12) przyroda wokół mnie;
13) świat baśni i wyobraźni

2 Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka:

1) reaguje na polecenia;
2) rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
3) znajduje w wypowiedzi określone informacje

3 Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

1) rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;
2) znajduje w wypowiedzi określone informacje

4 W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

1) powtarza wyrazy i proste zdania;
2) tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności; 3) recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie
4) lub w grupie np w realizacji małych form teatralnych;
5) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy

5 W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:

1) przepisuje wyrazy i proste zdania;
2) pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;
3) pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie

6 W zakresie reagowania uczeń:

1) reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;
2) przedstawia siebie i inne osoby – mówi np jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić;
3) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;
4) stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza);

5) wyraża swoje upodobania

7 W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym np osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych

8 Uczeń:

1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;
2) posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym

9 Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych)

10 Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

11 Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnyc

 

 

 

 

Klasy 2 – 3:

 

CELE:

Celem nauki języka angielskiego na pierwszym etapie szkoły podstawowej jest przede wszystkim rozwój sprawności słuchania i znajomości słownictwa, jak również budowanie elementarnych umiejętności komunikacyjnych.

Umiejętności docelowe na koniec klasy III:

Słuchanie

 • rozumienie prostych poleceń nauczyciela;
 • rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów i sytuacji komunikacyjnych;
 • umiejętność wyszukiwania pojedynczych szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach.
 • po wysłuchaniu nagrania wykonanie zadania z nim związanego

Mówienie

 • zadawanie prostych pytań (np. na podstawie modelu, podanych słówek, fraz, materiału wizualnego);
 • udzielanie odpowiedzi;
 • formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu;
 • opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego.

Czytanie

 • rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów i dialogów;
 • umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w prostych tekstach i dialogach;
 • głośne czytanie krótkich tekstów z poprawną wymową.

Pisanie

 • umiejętność poprawnego zapisu większości poznanych słów;
 • podpisywanie obrazków;
 • pisanie krótkich, prostych wypowiedzi pisemnych o sobie i najbliższym otoczeniu (np. według podanego modelu, z użyciem podanych słów, na podstawie materiału wizualnego).

 

TREŚCI NAUCZANIA:

Poniższe treści nauczania dotyczą całego okresu pierwszego etapu edukacyjnego i zostały przedstawione bez podziału na poszczególne lata nauki. Program zakłada spiralny układ treści i umiejętności, co oznacza, że znane na przykład z pierwszej klasy tematy czy leksyka będą powtarzane, utrwalane i poszerzane w klasie drugiej i trzeciej wraz ze wzrostem dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i społecznej dziecka.

Tematy, sytuacje, leksyka:

 • ŚWIAT WOKÓŁ NAS
 • szkoła: przybory szkolne;
 • dom: opis domu, pokoi, meble i sprzęty domowe, zabawki;
 • człowiek: wygląd, części ciała;
 • rodzina: członkowie rodziny;
 • ubranie: części garderoby, kolory;
 • jedzenie: artykuły spożywcze, nazwy posiłków;
 • czynności dnia codziennego;
 • praca: zawody

 

 • CZAS WOLNY
 • zainteresowania i hobby, sport;
 • przyjęcia i zabawy;
 • zabawki, prezenty.
 • GEOGRAFIA I ŚRODOWISKO
 • Nazwy budynków w mieście
 • określanie czasu: pory roku, nazwy miesięcy, dni tygodnia;
 • BIOLOGIA
 • nazwy zwierząt;
 • części ciała zwierząt;
 • nazwy roślin (np. kwiatów, części drzewa,).
 • KULTURA KRAJÓW ANGLOSASKICH I ŚWIĘTA
 • życie codzienne w różnych kulturach (szkoła, rodzina, kuchnia itp.);
 • tradycja i święta (Easter, Christmas, Saint Valentine’s Day itp.).
 • Słownictwo związane z charakterem szkoły

Wprowadzanie słownictwa z zakresu religii katolickiej przy okazji omawiania tradycji i świąt

Wprowadzanie angielskich nazw świąt katolickich np. Dzień Patrona, Uroczystość Wszystkich świętych

Wprowadzanie krótkich modlitw w języku angielskim

 

Funkcje komunikacyjne

 • ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE:

powitanie, pozdrawianie, żegnanie (Hello; How are you?; Goodbye; See you.);

przedstawianie siebie i innych (I’m Toby. This is Lucky. Nice to meet you.);

podziękowanie (It’s great. Thanks  Thank you.).

 • WYRAŻANIE POSTAW WOBEC ROZMÓWCY I ZDARZEŃ :

wyrażanie upodobań (I like swimming, but I don’t like gardening.);

wyrażanie życzeń (I want a banana.);  wydawanie prostych poleceń (Clap your hands!;                Sit down!).

 • INFORMOWANIE:

identyfikacja osób, przedmiotów i miejsc (This is my bedroom. There is a big bed in my bedroom.);  opisywanie osób (She’s got short curly hair.); mówienie o czynnościach dnia codziennego (On Mondays we play games.); mówienie o czynnościach mających miejsce w chwili mówienia (I’m making a  sandcastle.); mówienie o umiejętnościach (I can jump.); wyrażanie posiadania (I have a brother and a sister.; They are Karen’s parents.); określanie czasu (It’s a quarter to 5.); określanie pogody (It’s hot.).

 • KATEGORIE GRAMATYCZNE
 • Rzeczowniki:
  • liczba pojedyncza i mnoga regularna i nieregularna;
  • forma dzierżawcza ‘s.
 • Czasowniki:
  • modalne: can/ can’t;
  • czasowniki to be, have (got);
  • konstrukcja there is;
  • tryb rozkazujący;
  • czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous.
 • Zaimki:
  • osobowe;
  • dzierżawcze.
 • Liczebniki:
  • główne. porządkowe
 • Określniki:
  • a, an, the;
  • some, any, no;
  • this, these, that, those.
 • Przyimki:
  • miejsca;

 

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

Zgodnie z podstawą programową, Program zakłada osiągnięcia dla ucznia na koniec klasy trzeciej.

Osiągnięcia ucznia na koniec klasy III:

 

Słuchanie

Uczeń potrafi:

 • zrozumieć polecenia nauczyciela;
 • rozróżnić wyrazy o podobnym brzemieniu;
 • rozumieć ogólny sens krótkich, prostych tekstów, dialogów, sytuacji komunikacyjnych;
 • wyszukać pojedyncze informacje w nieskomplikowanych tekstach i dialogach;
 • porównać usłyszane informacje z podanymi (np. w zdaniu, na ilustracji itp.).

Mówienie

Uczeń potrafi:

 • w miarę poprawnie wymawiać dźwięki i poznane wyrazy w języku angielskim;
 • nazywać przedmioty, ludzi, zwierzęta, czynności;
 • recytować wiersze i rymowanki;
 • zadawać proste pytania i udzielać prostych, krótkich odpowiedzi, używając wyuczonych zwrotów;
 • komunikować się w prostych scenkach;
 • w prosty sposób opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie i najbliższym otoczeniu.

Czytanie

Uczeń potrafi:

 • przeczytać głośno prosty tekst;
 • zrozumieć ogólny sens krótkiego prostego tekstu;
 • wyszukać szczegółowe informacje w prostych tekstach i dialogach.

Pisanie

Uczeń potrafi:

 • poprawnie zapisać większość poznanych słów;
 • napisać krótkie, proste wypowiedzi o sobie i najbliższym otoczeniu na podstawie tekstu modelowego.

Rozwój samodzielności

Uczeń:

 • systematycznie odrabia zadania domowe;
 • robi proste notatki z lekcji;
 • potrafi ocenić własny postęp (co już umie, a czego jeszcze nie);
 • umie korzystać ze słownika obrazkowego i materiałów multimedialnych.

Osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • potrafi pracować w parach i grupach;
 • przestrzega zasad w zabawach i grach;
 • potrafi wyrazić swoją własną opinię i wysłuchać opinii innych;
 • przejawia otwartość wobec innych ludzi, narodów i ras;
 • pozytywnie wyraża się o członkach swojej rodziny;
 • z przyjaźnią odnosi się do swoich kolegów;
 • potrafi ocenić postępowanie swoje i innych;
 • odróżnia dobro od zła,
 • docenia wartość prawdomówności, sprawiedliwości, uczciwości, obowiązkowości;
 • przejawia pozytywną postawę wobec nauki języka angielskiego.