Wymagania i ocenianie z przyrody i biologii w roku szkolnym 2017/2018 – nauczyciel Beata Potasińska

 1. Na każdą lekcję przyrody (biologii) uczeń przynosi: zeszyt, książkę, zeszyt ćwiczeń.
 2. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+”. Cztery plusy oznaczają ocenę bardzo dobrą.
 3. Uczeń otrzymuje „-” jeśli nie wypełnia swoich obowiązków na lekcji. Cztery „-” dają ocenę niedostateczną.
 4. Uczeń może zgłosić w semestrze trzy nieprzygotowania. Należy je zgłaszać na początku lekcji. Czwarte i kolejne nieprzygotowanie, a także każde niezgłoszone na czas, są równoznaczne z oceną niedostateczną.
 5. W czasie semestru postępy ucznia są oceniane na podstawie:
  • prac klasowych,
  • kartkówek (z trzech ostatnich lekcji),
  • odpowiedzi ustnych,
  • aktywności na lekcji,
  • prowadzenia zeszytu ćwiczeń,
  • prac domowych,
  • samodzielnej pracy na lekcji,
  • pracy w grupach
 6. Uczeń może otrzymać na semestr ocenę celującą jeśli spełnia trzy z czterech niżej wymienionych warunków:
  • jest laureatem konkursów przyrodniczych,
  • samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza program nauczania,
  • posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe,
  • opanował materiał w stopniu bardzo dobrym