Muzeum Narodowe – wycieczka

W Muzeum ukryło się wiele zwierząt, zarówno tych dobrze nam znanych, jak i fantastycznych stworów. Tropiliśmy je wytrwale, a na koniec wykonaliśmy własne zwierzaki z papieru.

 

Lekturki spod chmurki – Królowa śniegu

Projekt – Czytam z klasą – to interesująca przygoda… I moduł za nami – Czytusie, zakładki do książek i makiety przedstawiające wybraną scenę gotowe :)

Przetwory

Prawie jak w domu…, bo nasza klasa, to wielka rodzina… :)

Międzynarodowy Dzień Kropki

Międzynarodowy Dzień Kropki, to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Poznaliśmy historię małej Vashti, a teraz piszemy swoje… każdego dnia odkrywamy talenty i swoje mocne strony, bo każdy z nas je posiada!!!

 

Narodowe Czytanie

13 września Uczniowie klasy V przeczytali nam, w ramach akcji Narodowe Czytanie, „Katarynkę” Boleslawa Prusa. Wiemy, że katarynka, to także instrument muzyczny, dzięki Pani Eli Barcińskiej mogliśmy posłuchać jak brzmi.

 

 

        

Spis lektur

 1. „Asiunia” – Joanna Papuzińska
 2. „Królowa śniegu” – Hans Christian Andersen 8.10.2019
 3. „Afryka Kazika” – Łukasz Wierzbicki 22.10.2019
 4. „Sposób na Elfa” – Marcin Pałasz 12.11.2019
 5. „Karolcia” – Maria Krüger 3.12.2019
 6. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” – Hugh Lofting 7.01.2020
 7. „Oto jest Kasia” – Mira Jaworczakowa 4.02.2020
 8. „Brzechwa dzieciom” – Jan Brzechwa 3.03.2020
 9. „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą” – Agnieszka Frączek 7.04.2020
 10. „O psie, który jeździł koleją” – Roman Pisarski 5.05.2020

Klasa IIIB

WYMAGANIA EDUKACYJNE

KLASA IIIB – 2019/2020

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Uczeń:

 • słucha uważnie wypowiedzi osób podczas zdarzeń kulturalnych, np. koncertów, przedstawień, świąt szkolnych i narodowych;
 • słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się;
 • wypowiada się w uporządkowanej, kilkuzdaniowej formie na określony temat;
 • rozmawia w kulturalny sposób i stosuje zwroty grzecznościowe;
 • recytuje wiersze oraz wygłasza z pamięci krótkie teksty prozatorskie;
 • czyta płynnie, poprawnie, wyraziście z odpowiednią intonacją znane i nowe teksty, czyta z podziałem na role;
 • czyta w skupieniu, po cichu teksty zapisane samodzielnie w zeszycie oraz teksy drukowane;
 • samodzielnie wyodrębnia osoby i zdarzenia w utworach literackich na określony temat;
 • wyszukuje w tekstach fragmenty na określony temat;
 • przekształca tekst; tworzy dalsze losy bohatera, układa początek i zakończenie tekstu, układa opowiadania twórcze;
 • wyróżnia w czytanych utworach literackich dialog, opowiadanie, opis;
 • samodzielnie i chętnie czyta literaturę dziecięcą i popularnonaukową;
 • dba o pismo, pisze czytelnie i estetycznie, w dobrym tempie, sprawdza i poprawia napisany tekst;
 • pisze z pamięci i ze słuchu;
 • zna i stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne;
 • samodzielnie tworzy kilkuzdaniową wypowiedź pisemną, np. krótkie opowiadanie, opis, życzenia, list, zaproszenie;
 • porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • zapisuje poprawnie liczebniki oraz wybrane, poznane w trakcie zajęć pojęcia dotyczące różnych dyscyplin naukowych;
 • układa i zapisuje zdarzenia we właściwej kolejności, układa i zapisuje plan wypowiedzi;
 • poprawnie formułuje i zapisuje zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące i wykrzyknikowe;
 • dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście;
 • rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyrazy pokrewne i o znaczeniu bliskoznacznym;
 • posługuje się zdobytymi wiadomościami w zakresie gramatyki (rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki),
 • rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące;
 • przekształca zdania oznajmujące w pytania i odwrotnie oraz zdania pojedyncze w złożone;
 • odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą;

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 Uczeń:

 • wyodrębnia zbiory przedmiotów spełniających dany warunek; dokonuje klasyfikacji przedmiotów;
 • precyzyjnie wyprowadza kierunki od siebie i innych osób oraz bezbłędnie określa  wzajemne położenie przedmiotów i osób na płaszczyźnie i w przestrzeni; określa położenie przedmiotu na prawo/ na lewo od osoby widzianej z przodu; (także przedstawionej na fotografii czy obrazku);
 • liczy od podanej liczby po 1, po 2, po 10, także wspak w zakresie 1000;
 • wyjaśnia znaczenie cyfr w zapisie liczb, wskazuje jedności, dziesiątki i setki; określa kolejność posługując się liczbą porządkową;
 • odczytuje i zapisuje liczby cyframi w zakresie 1000 oraz wybrane liczby do miliona;
 • rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza;
 • porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; stosuje znaki <, >, =;
 • dodaje i odejmuje pamięciowo liczbę jednocyfrową, 10, 100 oraz wielokrotności liczb 10 i 100;
 • dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby cząstkowe wyniki działań lub, wykonując działania w pamięci,
 • oblicza sumy i różnice większych liczb w prostych przykładach typu: 250 + 50, 180 – 30
 • mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia;
 • mnoży liczby dwucyfrowe przez 2, zapisując, jeśli ma taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań;
 • wyjaśnia istotę działań matematycznych- dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia oraz związki między nimi; korzysta intuicyjnie z własności działań;
 • rozwiązuje równania z niewiadomą zapisaną w postaci okienka – uzupełnia okienko;
 • analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone, wykorzystując zapis cyfrowy i znaki działań;
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (kwadrat, prostokąt, trójkąt i koło) w otoczeniu i na rysunkach, wyodrębnia te figury spośród innych figur;
 • kreśli przy linijce odcinki i łamane, rysuje odręcznie prostokąty wykorzystując sieć kwadratową ;
 • mierzy długości odcinków, podaje wynik pomiaru, posługuje się jednostkami długości (cm, m, mm)
 • zna i potrafi wyjaśnić pojęcie kilometr;
 • potrafi obliczyć obwód trójkąta i prostokąta (w tym także kwadratu) o danych bokach;
 • waży przedmioty i szacuje ich ciężar( cięższy, lżejszy); używa określeń kg, dag, g;
 • odmierza płyny, sprawnie posługując się miarką litrową lub umowną; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;
 • zna nazwy dni tygodnia i miesięcy, posługuje się kalendarzem; zapisuje daty
 • mierzy temperaturę za pomocą termometru oraz odczytuje ją;
 • trafnie odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami i elektronicznym; wykonuje proste obliczenia dotyczące czasu, posługuje się jednostkami czasu: doba, godzina, minuta, sekunda; odczytuje oraz zapisuje znaki rzymskie co najmniej do XII;
 • zna wartość monet i banknotów i doskonale wykorzystuje tę wiedzę w praktyce;
 • dzieli na dwie i cztery równe części; używa pojęć: połowa, dwa i pół, ćwierć;

EDUKACJA SPOŁECZNA

Uczeń:

 • wyjaśnia, że wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;
 • przedstawia siebie i grupę, do której należy, zapisuje swój adres, adres szkoły, zawód i miejsce pracy rodziców; posługuje się danymi osobistymi wyłącznie w sytuacjach bezpiecznych dla siebie i reprezentowanych osób;
 • szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach;
 • rozpoznaje: godło, barwy, hymn narodowy, mundur wojskowy, wybrane stroje ludowe, np. związane z regionem Polski, w którym mieszka;
 • rozpoznaje i nazywa patrona szkoły, miejscowości, w której mieszka, wyjaśnia pojęcie „patron”, wymienia imiona i nazwiska, np. pierwszego władcy i króla Polski, obecnego prezydenta Polski, wymienia nazwę pierwszej stolicy Polski;
 • wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich;
 • opowiada historię własnej rodziny, przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje o wielkich Polakach: królowa Jadwiga, król Stefan Batory, astronom Mikołaj Kopernik, noblistka Maria Skłodowska-Curie, alpinistka Wanda Rutkiewicz, papież Jan Paweł II;

EDUKACJA PRZYRODNICZA

 Uczeń:

 • rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt;
 • rozpoznaje i wyróżnia cechy ekosystemów, takich jak: łąka, jezioro, rzeka, morze, pole, staw, las, las gospodarczy;
 • chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie;
 • segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania;
 • dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;
 • rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych;
 • wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta, rzeki, nazwy krain geograficznych;
 • wymienia nazwę stolicy Polski i charakterystyczne obiekty;
 • przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym;

EDUKACJA TECHNICZNA

 Uczeń:

 • w podejmowaniu działań konstrukcyjnych prezentuje samodzielność organizacyjną i pomysłowość oraz stosuje własny plan i sposób działania;
 • zawsze utrzymuje wzorowy porządek i wie dlaczego jest to konieczne;
 • estetycznie wykonuje przedmioty użytkowe, stosując różne połączenia;
 • wykonuje pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania;
 • zawsze pamięta o bezpieczeństwie w trakcie posługiwania się narzędziami i urządzeniami w gospodarstwie domowym i w szkole;

EDUKACJA INFORMATYCZNA

 Uczeń:

 • dobiera narzędzia programu graficznego, edytora tekstu adekwatne do osiągnięcia zamierzonego celu;
 • programuje wizualnie proste sytuacje/historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami;
 • rozwija podstawowe umiejętności: pisania, czytania i prezentowania swoich pomysłów korzystając z przystosowanych do swoich możliwości i potrzeb aplikacji komputerowych, wykazując przy tym umiejętności tworzenia: prostych rysunków, posługując się dostępnymi narzędziami, w tym również kształtami i paletą kolorów; prostych dokumentów tekstowych i dokumentów łączących tekst z grafiką, takich jak zaproszenia, dyplomy, ogłoszenia, kopiując, wklejając i usuwając elementy graficzne i tekstowe;
 • zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu;
 • posługuje się komputerem, innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi w zakresie ich podstawowych funkcji związanych z wykonywanymi zadaniami;
 • w sposób odpowiedzialny posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;
 • rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, w tym zwłaszcza w sieci Internet;

 

ZASADY OCENIANIA W KLASIE III 

(2019/2020)

Zasady ogólne

 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia i postępy edukacyjne ucznia,
 • zachowanie ucznia.
 1. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.
 2. Ocenione pisemne prace są udostępniane:
  * uczniowi w czasie lekcji;
  * rodzicom podczas zebrań i spotkań indywidualnych.
 3. Rodzic ma obowiązek systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceniania, zachowania i sprawami organizacyjnymi.

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje szczegółowe

W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:

 • A – celujący – od 98%
 • B – bardzo dobry – od 90%
 • C – dobry – od 75%
 • D – dostateczny – od 60%
 • E – dopuszczający – od 45%
 • F – niedostateczny – poniżej 45%

W powyższej skali stosuje się plusy i minusy. Oceny opatrzone są komentarzem nauczyciela.

 • W ocenianiu ucznia stosuje się elementy oceniania kształtującego (OK) poprzez ustną informację zwrotną oraz pisemną informację zwrotną do wybranych prac.
 • Nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć; informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.
 • Ocenianie bieżące (za pomocą oznaczeń literowych, czyli ocena sumująca oraz ocenianie kształtujące w postaci informacji zwrotnej dla ucznia) jest prowadzone podczas zajęć, a w dzienniku elektronicznym umieszcza się zapisy literowe (oceny sumujące).
 • Ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach:
 • prace klasowe,
 • kartkówki,
 • pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu,
 • praca na lekcji – ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, aktywność,
 • wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja,
 • prace domowe,
 • aktywność,
 • prace długoterminowe i projektowe,
 • inne formy – np. praca w grupach, prace dodatkowe
 • Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonej   przez nauczyciela.
 • Kartkówki nie wymagają zapowiadania.
 • W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
 • Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu diagnostycznego).
 • Uczeń, który był nieobecny tylko w dniu pracy klasowej, może pisać ten sprawdzian, bez zapowiedzi następnego dnia.
 • Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (notatki z lekcji, prace domowe itp.) uczeń powinien uzupełniać na bieżąco.
 • Wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.
 • Za aktywność uczeń może otrzymać plusa ( 10 plusów = A ).

Ocenianie zachowania

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • przestrzeganie regulaminów i zasad bezpieczeństwa,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole,
 • okazywanie szacunku innym osobom.

 

 • Wychowawca na bieżąco wpisuje uwagi i spostrzeżenia o zachowaniu uczniów danego oddziału w dzienniku elektronicznym.
 • W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego; „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. Nauczyciel może dodatkowo wpisać komentarz odnośnie zachowania ucznia.

Dla uczniów klasy I – III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu.

Uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” spełnia następujące kryteria:

 • uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę i zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających;
 • wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej i taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;
 • punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 8 spóźnień w ciągu semestru;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 • przestrzega ustalonych w klasie zasad;
 • jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe;
 • dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce;
 • jest koleżeński i chętnie pomaga innym,
 • osiąga przynajmniej dobre wyniki w nauce.

Oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego rażące nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”.

Wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowania danego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.

(Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)