Lekcja o mostach

Hela, Gabrysia i Łucja przygotowały lekcję o najsłynniejszych mostach świata.  Po prezentacji i quizie sprawdzającym wiedzę na temat przedstawionych mostów był czas na zajęcia praktyczne.

Zadaniem uczniów podzielonych na grupy było zbudowanie mostu… na razie tylko z klocków, jednak patrząc na te konstrukcje można podejrzewać, że w naszej klasie rosną przyszli architekci.

 

 

Zajęcia prowadzone przez uczniów

Uczniowie klasy III a mają możliwość przeprowadzenia przygotowanej przez siebie lekcji. Dzieci bardzo chętnie korzystają z tej możliwości. Lekcje przygotowane przez dzieci są kreatywne i bardzo ciekawe.  Wszyscy uczniowie chętnie biorą w nich udział.
Julka i Ala przygotowały lekcję o dinozaurach. Po wstępie teoretycznym i quizie dla uczniów przyszedł czas na zajęcia praktyczne – budowa dinozaurów z gąbek, wykałaczek i plastikowych kubeczków.

 

 

Dzień Patrona i ślubowanie klas pierwszych

Zgodnie z tradycją 4 października w naszej  szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych i uroczystość związana z Dniem Patrona – Świętego Franciszka. 


Uczniowie klasy IIIa przygotowali krótką inscenizację w formie gry, podczas której zostały przypomniane ważne informacje z życia Świętego Franciszka.
Dzięki rodzicom gra została zarejestrowana, poniżej adres strony, na której można obejrzeć film. 
https://drive.google.com/file/d/1Z5alBrvuX1r7DhOy5jpJjzjb9vZl2P1r/view

Dotknij sztuki

Klasa III a była na wystawie Dotknij sztuki w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
Dzieci miały możliwość nie tylko zobaczenia  dzieł sztuki nowoczesnej stworzonych przez młodych twórców, ale mogły też je dotknąć, usłyszeć, poczuć.

Wszyscy byli zachwyceni możliwością tak bliskiego kontaktu ze sztuką.

 

 

 

 

 

 

Ocenianie w klasach I-III

Oceny śródroczne i roczne

 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w klasach I-III z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych konstruuje wychowawca klasy.
 • Każdy nauczyciel prowadzący w danym oddziale zajęcia wyodrębnione z edukacji wczesnoszkolnej ma obowiązek dostarczyć wychowawcy klasy zwięzłą, pisemną ocenę opisową podsumowującą osiągnięcia uczniów z prowadzonych przez niego zajęć na koniec każdego okresu klasyfikacyjnego.
 • Śródroczna ocena opisowa stanowi informacyjny rejestr opanowanych umiejętności konkretnego ucznia i ma charakter ogólny; konstruowana jest w formie arkusza przygotowanego przez wychowawcę.
 • Wychowawca ma obowiązek zapoznania rodziców z ww. arkuszem podczas zebrania lub dnia otwartego.
 • Roczna ocena opisowa jest konstruowana w formie świadectwa i jest podsumowaniem poziomu osiągniętych wiadomości, umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz w rozwijaniu uzdolnień.

Ocenianie bieżące:

 • W ocenianiu bieżącym stosuje się oceny sumujące oraz elementy oceniania kształtującego (OK) poprzez ustną informację zwrotną oraz pisemną informację zwrotną do wybranych prac.
 • Ocenianie bieżące (za pomocą oznaczeń literowych, czyli ocena sumująca oraz ocenianie kształtujące w postaci informacji zwrotnej dla ucznia) jest prowadzone podczas zajęć, a w dzienniku elektronicznym umieszcza się zapisy literowe (oceny sumujące).

W ocenianiu bieżącym z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych stosuje się skalę:

1) A – (celujący) – otrzymuje uczeń, który wykonuje zadania określone programem nauczania w danej klasie zupełnie samodzielnie wykazując przy tym maksymalny wysiłek i zaangażowanie w pracę, jego prace są twórcze i bezbłędne; uzyskane wiadomości i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce;

2) B – (bardzo dobry) – otrzymuje uczeń, który wykonuje samodzielnie typowe zadania określone programem nauczania w danej klasie przy umiarkowanym wysiłku ze swojej strony i bez dodatkowych wskazówek nauczyciela; prace mogą zawierać drobne błędy; sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami;

3) C – (dobry) – otrzymuje uczeń, który wykonuje typowe zadania określone programem nauczania w danej klasie po dodatkowych wskazówkach nauczyciela; widać że po dodatkowym wytłumaczeniu robi postępy; jego prace zawierają błędy; zdobytą wiedzę i umiejętności częściowo wykorzystuje w praktyce;

4) D – (dostateczny) – otrzymuje uczeń, który posiada podstawowe wiadomości i umiejętności pozwalające na samodzielne lub z pomocą nauczyciela rozwiązywanie typowych zadań zawartych w programie nauczania, często popełnia błędy, zdobytą wiedzę i umiejętność sporadycznie wykorzystuje w praktyce;

5) E – (dopuszczający) – otrzymuje uczeń, który nie umie wykonać typowego zadania określonego programem nauczania w danej klasie nawet po dodatkowych wskazówkach nauczyciela; ma duże trudności z przyswojeniem podstawowych treści programowych i wykorzystaniem ich w praktyce, często potrzebuje pomocy nauczyciela; często wkład pracy ucznia w wykonanie zadania jest minimalny i nieadekwatny do jego możliwości intelektualnych;

6) F – (niedostateczny) – otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowej wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania, nie potrafi samodzielnie ani z pomocą nauczyciela wykonać prostych zadań; wkład pracy ucznia w wykonanie zadania jest minimalny i nieadekwatny do jego możliwości intelektualnych.
W powyższej skali stosuje się plusy i minusy.

 • Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, odbywa się w następujących formach:
  – pisemne prace
  –  kartkówki
  –  pisanie z pamięci i pisanie ze słuchu;
  –  wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja;
  –  praca na lekcji – aktywny udział, praca w grupach, praca samodzielna;
  –  prace domowe;
  –  prace dodatkowe;
  –  prace długoterminowe i prace projektowe.
 • Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
 • Uczeń, który był nieobecny tylko w dniu pracy klasowej, może pisać ten sprawdzian, bez zapowiedzi następnego dnia.
 • Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (notatki z lekcji, prace domowe itp.) uczeń powinien uzupełniać na bieżąco.
 • Wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.
 • Za aktywność na edukacji wczesnoszkolnej uczeń może otrzymać plusa ( 10 plusów = A).

 (Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)

Spotkanie autorskie

Klasa 2a była na spotkaniu autorskim z panią Eliza Piotrowską. Pani Eliza jest nie tylko znaną i lubianą autorką książek dla dzieci, ale też bardzo ciekawą osobą z interesującym życiem pełnym przygód i podróży. Nic więc dziwnego, że uczniowie klas drugich z zapartym tchem słuchali historii cioci Jadzi i jej zwariowanych przyjaciół, a także znanych  i lubianych wśród uczniów naszej szkoły  opowieści z serii „Święci uśmiechnięci”.
  

 

Może spotkanie z panią Elizą zainspiruje uczniów do próbowania swoich sił w tworzeniu tekstów, a może to drugoklasiści zainspirują panią Elizę…

Lektury w drugiej klasie

Grzegorz Kasdepke – „Detektyw Pozytywka” – 22 października
Joanna Porazińska – „Szewczyk Dratewka” – 3 grudnia
Danuta Parlak  – „Kapelusz pani Wrony” – 21 stycznia
Barbara Kosmowska „Dziewczynka z parku” – 18 marca
Danuta Wawiłow „Najpiękniejsze wiersze”’ –  6 maja

INFORMACJE I WYMAGANIA

I N F O R M A C J E  I  W Y M A G A N I A 

D O T.  J Ę Z Y K A  A N G I E L S K I E G O  W  K L A S A C H   II – III:

 

Uczeń powinien:

 

 1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
 2. przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
 3. starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
 4. uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów);
 5. uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach i przepisywać z tablicy wszystkie podane przez nauczyciela informacje do zeszytu przedmiotowego;
 6. rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych;
 7. systematycznie uczyć się, aby kartkówki i odpytywanie zaliczać jak najlepiej;
 8. swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

 

Ocenianie:

 

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Ocenie podlegają:

 

 1. prace klasowe,
 2. kartkówki,
 3. praca w zeszycie i ćwiczeniach, na kartach pracy,
 4. aktywność w czasie zajęć,
 5. przygotowanie do lekcji,
 6. inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).

 

Ad 1.

Prace klasowe ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom podczas dni otwartych lub umówionych spotkań indywidualnych.

 

Ad 3.

Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia (przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.

 

Ad 5.

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, podręcznika, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Czterokrotne nieprzygotowanie skutkuje pisemną informacją do Rodziców.

Wymagania edukacyjne

PODSTAWOWE

ROZSZERZONE

Uczeń:

 • czyta poprawnie i płynnie opracowane wcześniej teksty, czyta cicho ze zrozumieniem krótkie teksty (informacyjne, uproszczone plany, pytania, polecenia, nazwy geograficzne, skróty),

 • czyta z podziałem na role,

 • wyodrębnia bohaterów, czas i miejsce akcji, przy wyodrębnianiu wydarzeń nie zachowuje chronologii,

 • recytuje wiersze z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji i siły głosu; wygłaszając wiersze, popełnia nieliczne pomyłki,

 • wypowiada się na podane tematy, używając prostych zdań, układa wielozdaniowe wypowiedzi

 • przy przepisywaniu zdarza mu się popełniać błędy,

 • pisze czytelnie wyrazy i zdania, uwzględniając odpowiedni kształt liter oraz poprawne ich łączenie i właściwe rozmieszczenie podczas przepisywania, pisania z pamięci i pisania ze słuchu,

 • przepisując teksty drukowane, stosuje właściwe litery pisane, dwuznaki i zmiękczenia,

 • przy układaniu kilkuzdaniowej wypowiedzi na dany temat wymaga pomocy ze strony nauczyciela,

 • samodzielnie pisze krótkie wypowiedzi na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji, krótkich tekstów,

 • pisze zdania opisujące przedmioty, osoby, rośliny…

 • pisze krótkie listy, pozdrowienia, życzenia do bliskich, kolegów; poprawnie adresuje list,

 • stosuje właściwy szyk wyrazów w zdaniu,

 • rozpoznaje i układa wszystkie rodzaje zdań,

 • potrafi dokonać klasyfikacji wyrazów na rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, z danego zbioru wyrazów,

 • stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach,

 • stosuje wielką literę w pisowni nazw własnych – imiona, nazwiska, nazwy miast i rzek,

 • zna i stosuje zasady ortograficzne z „ó” i „rz” wymiennym,

 • pisze poprawnie z pamięci opracowane wyrazy z „ó”, „rz” niewymiennym, wyrazy z „ż”, „h”, i „ch”,

 • układa proste zdania z rozsypanki,

 • ilustruje mimiką, gestem i ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,

 • zapisuje i porównuje liczby w zakresie 100,

 • wyodrębnia w zapisie jedności i dziesiątki,

 • dodaje i odejmuje dowolne liczby w zakresie 100 (biegle w zakresie 30); korzysta z przemienności dodawania; sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania,

 • mnoży i dzieli w zakresie 30 oraz mnoży w zakresie 50; sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia; korzysta z przemienności mnożenia,

 • podejmuje próby mnożenia i dzielenia w zakresie 50,

 • porównuje liczby dwucyfrowe, stosując znaki: >, <, =,

 • oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem,

 • używa określeń: m, cm, kg, pół kilograma, dag, l, pół litra, ćwierć litra,

 • potrafi rozwiązywać, układać i przekształcać łatwe zadania jednodziałaniowe, w tym na porównywanie różnicowe,

 • nazywa dni tygodnia i miesiące w roku,

 • potrafi odczytać i zapisać wybrane daty,

 • zna zapis cyfrowy w systemie znaków rzymskich w zakresie I-XII,

 • zna pojęcia: godzina, pół godziny,

 • umie wykonywać proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin,

 • zna podstawowe zasady poruszania się po drogach oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć (bhp), nazywa podstawowe znaki drogowe,

 • zna główne miasta Polski, potrafi wymienić najważniejsze zabytki swojego miasta,

 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych jak park, las, pole uprawne, sad, ogród oraz zwierzęta hodowane przez człowieka,

 • wie, jakie są warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt,

 • wymienia zmiany, jakie zachodzą w różnych porach roku,

 • nazywa elementy pogody i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,

 • przeprowadza doświadczenia związane np. z rozwojem roślin, zmianami pogody, badając związki i zależności przyczynowo-skutkowe,

Uczeń:

 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście przygotowane teksty, czyta cicho ze zrozumieniem

 • wyodrębnia bohaterów, czas, miejsce i zdarzenia z zachowaniem kolejności, określa nastrój utworu, swoje wypowiedzi popiera odpowiednimi fragmentami tekstu,

 • recytuje wiersze z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu,

 • często wypowiada się na podane tematy, używając zdań rozwiniętych zazwyczaj poprawnych pod względem gramatycznym i stylistycznym / stosuje zdania złożone i bogate słownictwo,

 • w wypowiedziach używa wyrazów bliskoznacznych, wieloznacznych,

 • popełnia nieliczne błędy /przepisuje bezbłędnie

 • pisze czytelnie, płynnie wyrazy i zdania, uwzględniając odpowiedni kształt liter oraz poprawne ich łączenie, jednolite pochylenie i właściwe rozmieszczenie podczas przepisywania, pisania z pamięci i pisania ze słuchu,

 • samodzielnie pisze kilkuzdaniowe wypowiedzi, na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji, krótkich tekstów; zdania opisujące przedmioty, osoby, rośliny; krótkie listy pozdrowienia, życzenia do bliskich, kolegów; poprawnie adresuje list,

 • rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki,

 • zna i stosuje zasady ortograficzne z „ó” i „rz” wymiennym, „rz” po spółgłoskach,

 • pisze poprawnie z pamięci opracowane wyrazy z „ó”, „rz” niewymiennym, wyrazy z „ż”, „h”, i „ch”, oraz wyrazy z „ą” i „ę”,

 • samodzielnie układa zdania z rozsypanki,

 • zapisuje i porównuje liczby w zakresie 1000,
 • wyodrębnia w zapisie jedności, dziesiątki i setki,

 • dodaje i odejmuje w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; dodaje i odejmuje pełne setki oraz proste przypadki w zakresie 1000,

 • mnoży i dzieli w zakresie 50, a nawet w szerszym zakresie

 • stosuje znaki: >, <, = przy porównywaniu liczb trzycyfrowych,

 • potrafi zastosować w rozwiązywaniu zadań proste równania z niewiadomą w postaci okienka,

 • rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem poznanych nazw jednostek,

 • rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe i dwudziałaniowe, również na porównywanie różnicowe,

 • zna pojęcia: godzina, pół godziny, kwadrans,

 • orientuje się we wskazaniach zegarów wskazówkowych i z wyświetlaczem cyfrowym w systemie 12-godzinnym i 24-godzinnym,

 • zna i stosuje podstawowe zasady poruszania się po drogach oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć (bhp), nazywa znaki drogowe,

 • zna główne miasta Polski, ich położenie, zna najważniejsze wydarzenia historyczne Polski,

 • rozpoznaje i nazywa wybrane ssaki i ptaki hodowane w gospodarstwach wiejskich; zna podstawowe różnice w budowie ciała i sposobie rozmnażania ptaków i ssaków,

 • zna wybrane elementy typowych krajobrazów Polski i ich wpływ na warunki życia roślin i zwierząt,

 • opisuje zmiany zachodzące w różnych porach roku,

 • potrafi samodzielnie określić stan pogody w danym dniu,

 • wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń,

 • posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu; korzysta z myszy i klawiatury,

 • wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,
 • tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką,
 • w pracach wykorzystuje poznane narzędzia programu: Word, Paint,
 • zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu,
 • układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia składające się m.in. na codzienne czynności,
 • programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami,
 • rozumie, jakie zagrożenia wynikają z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu w komunikacji multimedialnej,
 • zachowuje odpowiednią postawę podczas pracy przy komputerze,
 • przestrzega regulaminu pracowni komputerowej.

 • przestrzega ładu i porządku podczas pracy,

 • dba o porządek wokół siebie,

 • umie współpracować w zespole,

 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych,

 • przestrzega ustalonych reguł.