Spotkanie autorskie

Klasa 2a była na spotkaniu autorskim z panią Eliza Piotrowską. Pani Eliza jest nie tylko znaną i lubianą autorką książek dla dzieci, ale też bardzo ciekawą osobą z interesującym życiem pełnym przygód i podróży. Nic więc dziwnego, że uczniowie klas drugich z zapartym tchem słuchali historii cioci Jadzi i jej zwariowanych przyjaciół, a także znanych  i lubianych wśród uczniów naszej szkoły  opowieści z serii „Święci uśmiechnięci”.
  

 

Może spotkanie z panią Elizą zainspiruje uczniów do próbowania swoich sił w tworzeniu tekstów, a może to drugoklasiści zainspirują panią Elizę…

Lektury w drugiej klasie

Grzegorz Kasdepke – „Detektyw Pozytywka” – 22 października
Joanna Porazińska – „Szewczyk Dratewka” – 3 grudnia
Danuta Parlak  – „Kapelusz pani Wrony” – 21 stycznia
Barbara Kosmowska „Dziewczynka z parku” – 18 marca
Danuta Wawiłow „Najpiękniejsze wiersze”’ –  6 maja

INFORMACJE I WYMAGANIA

I N F O R M A C J E  I  W Y M A G A N I A 

D O T.  J Ę Z Y K A  A N G I E L S K I E G O  W  K L A S A C H   II – III:

 

Uczeń powinien:

 

 1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
 2. przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
 3. starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
 4. uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów);
 5. uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach i przepisywać z tablicy wszystkie podane przez nauczyciela informacje do zeszytu przedmiotowego;
 6. rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych;
 7. systematycznie uczyć się, aby kartkówki i odpytywanie zaliczać jak najlepiej;
 8. swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

 

Ocenianie:

 

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Ocenie podlegają:

 

 1. prace klasowe,
 2. kartkówki,
 3. praca w zeszycie i ćwiczeniach, na kartach pracy,
 4. aktywność w czasie zajęć,
 5. przygotowanie do lekcji,
 6. inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).

 

Ad 1.

Prace klasowe ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom podczas dni otwartych lub umówionych spotkań indywidualnych.

 

Ad 3.

Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia (przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.

 

Ad 5.

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, podręcznika, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Czterokrotne nieprzygotowanie skutkuje pisemną informacją do Rodziców.

Wymagania edukacyjne

PODSTAWOWE

ROZSZERZONE

Uczeń:

 • czyta poprawnie i płynnie opracowane wcześniej teksty, czyta cicho ze zrozumieniem krótkie teksty (informacyjne, uproszczone plany, pytania, polecenia, nazwy geograficzne, skróty),

 • czyta z podziałem na role,

 • wyodrębnia bohaterów, czas i miejsce akcji, przy wyodrębnianiu wydarzeń nie zachowuje chronologii,

 • recytuje wiersze z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji i siły głosu; wygłaszając wiersze, popełnia nieliczne pomyłki,

 • wypowiada się na podane tematy, używając prostych zdań, układa wielozdaniowe wypowiedzi

 • przy przepisywaniu zdarza mu się popełniać błędy,

 • pisze czytelnie wyrazy i zdania, uwzględniając odpowiedni kształt liter oraz poprawne ich łączenie i właściwe rozmieszczenie podczas przepisywania, pisania z pamięci i pisania ze słuchu,

 • przepisując teksty drukowane, stosuje właściwe litery pisane, dwuznaki i zmiękczenia,

 • przy układaniu kilkuzdaniowej wypowiedzi na dany temat wymaga pomocy ze strony nauczyciela,

 • samodzielnie pisze krótkie wypowiedzi na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji, krótkich tekstów,

 • pisze zdania opisujące przedmioty, osoby, rośliny…

 • pisze krótkie listy, pozdrowienia, życzenia do bliskich, kolegów; poprawnie adresuje list,

 • stosuje właściwy szyk wyrazów w zdaniu,

 • rozpoznaje i układa wszystkie rodzaje zdań,

 • potrafi dokonać klasyfikacji wyrazów na rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, z danego zbioru wyrazów,

 • stosuje wielką literę i kropkę w zdaniach,

 • stosuje wielką literę w pisowni nazw własnych – imiona, nazwiska, nazwy miast i rzek,

 • zna i stosuje zasady ortograficzne z „ó” i „rz” wymiennym,

 • pisze poprawnie z pamięci opracowane wyrazy z „ó”, „rz” niewymiennym, wyrazy z „ż”, „h”, i „ch”,

 • układa proste zdania z rozsypanki,

 • ilustruje mimiką, gestem i ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,

 • zapisuje i porównuje liczby w zakresie 100,

 • wyodrębnia w zapisie jedności i dziesiątki,

 • dodaje i odejmuje dowolne liczby w zakresie 100 (biegle w zakresie 30); korzysta z przemienności dodawania; sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania,

 • mnoży i dzieli w zakresie 30 oraz mnoży w zakresie 50; sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia; korzysta z przemienności mnożenia,

 • podejmuje próby mnożenia i dzielenia w zakresie 50,

 • porównuje liczby dwucyfrowe, stosując znaki: >, <, =,

 • oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem,

 • używa określeń: m, cm, kg, pół kilograma, dag, l, pół litra, ćwierć litra,

 • potrafi rozwiązywać, układać i przekształcać łatwe zadania jednodziałaniowe, w tym na porównywanie różnicowe,

 • nazywa dni tygodnia i miesiące w roku,

 • potrafi odczytać i zapisać wybrane daty,

 • zna zapis cyfrowy w systemie znaków rzymskich w zakresie I-XII,

 • zna pojęcia: godzina, pół godziny,

 • umie wykonywać proste obliczenia zegarowe w obrębie pełnych godzin,

 • zna podstawowe zasady poruszania się po drogach oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć (bhp), nazywa podstawowe znaki drogowe,

 • zna główne miasta Polski, potrafi wymienić najważniejsze zabytki swojego miasta,

 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych jak park, las, pole uprawne, sad, ogród oraz zwierzęta hodowane przez człowieka,

 • wie, jakie są warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt,

 • wymienia zmiany, jakie zachodzą w różnych porach roku,

 • nazywa elementy pogody i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,

 • przeprowadza doświadczenia związane np. z rozwojem roślin, zmianami pogody, badając związki i zależności przyczynowo-skutkowe,

Uczeń:

 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście przygotowane teksty, czyta cicho ze zrozumieniem

 • wyodrębnia bohaterów, czas, miejsce i zdarzenia z zachowaniem kolejności, określa nastrój utworu, swoje wypowiedzi popiera odpowiednimi fragmentami tekstu,

 • recytuje wiersze z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu,

 • często wypowiada się na podane tematy, używając zdań rozwiniętych zazwyczaj poprawnych pod względem gramatycznym i stylistycznym / stosuje zdania złożone i bogate słownictwo,

 • w wypowiedziach używa wyrazów bliskoznacznych, wieloznacznych,

 • popełnia nieliczne błędy /przepisuje bezbłędnie

 • pisze czytelnie, płynnie wyrazy i zdania, uwzględniając odpowiedni kształt liter oraz poprawne ich łączenie, jednolite pochylenie i właściwe rozmieszczenie podczas przepisywania, pisania z pamięci i pisania ze słuchu,

 • samodzielnie pisze kilkuzdaniowe wypowiedzi, na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji, krótkich tekstów; zdania opisujące przedmioty, osoby, rośliny; krótkie listy pozdrowienia, życzenia do bliskich, kolegów; poprawnie adresuje list,

 • rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki,

 • zna i stosuje zasady ortograficzne z „ó” i „rz” wymiennym, „rz” po spółgłoskach,

 • pisze poprawnie z pamięci opracowane wyrazy z „ó”, „rz” niewymiennym, wyrazy z „ż”, „h”, i „ch”, oraz wyrazy z „ą” i „ę”,

 • samodzielnie układa zdania z rozsypanki,

 • zapisuje i porównuje liczby w zakresie 1000,
 • wyodrębnia w zapisie jedności, dziesiątki i setki,

 • dodaje i odejmuje w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; dodaje i odejmuje pełne setki oraz proste przypadki w zakresie 1000,

 • mnoży i dzieli w zakresie 50, a nawet w szerszym zakresie

 • stosuje znaki: >, <, = przy porównywaniu liczb trzycyfrowych,

 • potrafi zastosować w rozwiązywaniu zadań proste równania z niewiadomą w postaci okienka,

 • rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem poznanych nazw jednostek,

 • rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe i dwudziałaniowe, również na porównywanie różnicowe,

 • zna pojęcia: godzina, pół godziny, kwadrans,

 • orientuje się we wskazaniach zegarów wskazówkowych i z wyświetlaczem cyfrowym w systemie 12-godzinnym i 24-godzinnym,

 • zna i stosuje podstawowe zasady poruszania się po drogach oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć (bhp), nazywa znaki drogowe,

 • zna główne miasta Polski, ich położenie, zna najważniejsze wydarzenia historyczne Polski,

 • rozpoznaje i nazywa wybrane ssaki i ptaki hodowane w gospodarstwach wiejskich; zna podstawowe różnice w budowie ciała i sposobie rozmnażania ptaków i ssaków,

 • zna wybrane elementy typowych krajobrazów Polski i ich wpływ na warunki życia roślin i zwierząt,

 • opisuje zmiany zachodzące w różnych porach roku,

 • potrafi samodzielnie określić stan pogody w danym dniu,

 • wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń,

 • posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu; korzysta z myszy i klawiatury,

 • wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,
 • tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką,
 • w pracach wykorzystuje poznane narzędzia programu: Word, Paint,
 • zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu,
 • układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia składające się m.in. na codzienne czynności,
 • programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami,
 • rozumie, jakie zagrożenia wynikają z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu w komunikacji multimedialnej,
 • zachowuje odpowiednią postawę podczas pracy przy komputerze,
 • przestrzega regulaminu pracowni komputerowej.

 • przestrzega ładu i porządku podczas pracy,

 • dba o porządek wokół siebie,

 • umie współpracować w zespole,

 • uczestniczy w grach i zabawach ruchowych,

 • przestrzega ustalonych reguł.

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-III

Zasady ogólne 

  1. Ocenianiu podlegają:

   • osiągnięcia i postępy edukacyjne ucznia,

   • zachowanie ucznia.

  2. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.

  3. Ocenione pisemne prace są udostępniane:

   • uczniowi w czasie lekcji;

   • rodzicom podczas dni otwartych, zebrań i spotkań indywidualnych.

  4. Rodzic ma obowiązek systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceniania, zachowania i sprawami organizacyjnymi.

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje szczegółowe

   1. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:

   2. A – celujący – 100 %

   3. B – bardzo dobry – od 90%

   4. C – dobry – od 75%

   5. D – dostateczny – od 60%

   6. E – dopuszczający – od 45%

   7. F – niedostateczny – poniżej 45%

W powyższej skali stosuje się plusy i minusy. Oceny opatrzone są komentarzem nauczyciela.

   1. W ocenianiu ucznia stosuje się elementy oceniania kształtującego zwane w skrócie OK.

   2. Nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć; informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.

   3. Ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach:

   4. prace klasowe,

   5. kartkówki,

   6. pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu,

   7. praca na lekcji – ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, aktywność,

   8. wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja,

   9. prace domowe,

   10. aktywność;

   11. inne formy – np. praca w grupach, prace dodatkowe

   12. Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu diagnostycznego).

   13. W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.

   14. Kartkówki nie wymagają zapowiadania.

   15. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.

   16. Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (notatki z lekcji, prace domowe itp.) uczeń powinien uzupełniać na bieżąco.

   17. Wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.

   18. Za aktywność uczeń może otrzymać plusa ( 10 plusów = A ).

 Ocenianie zachowania

   1. Ocenie zachowania podlegają następujące elementy:

   2. postawa moralna i społeczna ucznia, takt i kultura w stosunkach z ludźmi ze szczególnym odniesieniem do zasad zawartych w Dekalogu;

   3. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, sumienność w nauce, frekwencja;

   4. postępowanie zgodnie z katolickim charakterem szkoły;

   5. dbałość o honor i tradycje szkoły;

   6. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, regulaminów, dbałość o zdrowie swoje i innych; dbałość o piękno mowy ojczystej i własny wygląd zewnętrzny.

   7. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego; „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. Nauczyciel może dodatkowo wpisać komentarz odnośnie zachowania ucznia.

   8. Dla uczniów klasy I – III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu.

Uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” spełnia następujące kryteria:

   • uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę i zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających;

   • wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej i taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;

   • punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 8 spóźnień w ciągu semestru;

   • aktywnie uczestniczy w zajęciach;

   • przestrzega ustalonych w klasie zasad;

   • jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe;

   • dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce;

   • jest koleżeński i chętnie pomaga innym.

Oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego rażące nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”.

Wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowania danego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.

 (Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)