ZASADY OCENIANIA W KLASIE II (2019/2020)

Zasady ogólne

 1.  Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia i postępy edukacyjne ucznia,
 • zachowanie ucznia.
 1. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.
 2. Ocenione pisemne prace są udostępniane:
  * uczniowi w czasie lekcji;
  * rodzicom podczas zebrań i spotkań indywidualnych.
 1. Rodzic ma obowiązek systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceniania, zachowania i sprawami organizacyjnymi.

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje szczegółowe

W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:

 • A – celujący – od 98%
 • B – bardzo dobry – od 90%
 • C – dobry – od 75%
 • D – dostateczny – od 60%
 • E – dopuszczający – od 45%
 • F – niedostateczny – poniżej 45%

W powyższej skali stosuje się plusy i minusy. Oceny opatrzone są komentarzem nauczyciela.

 • W ocenianiu ucznia stosuje się elementy oceniania kształtującego (OK) poprzez ustną informację zwrotną oraz pisemną informację zwrotną do wybranych prac.
 • Nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć; informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.
 • Ocenianie bieżące (za pomocą oznaczeń literowych, czyli ocena sumująca oraz ocenianie kształtujące w postaci informacji zwrotnej dla ucznia) jest prowadzone podczas zajęć, a w dzienniku elektronicznym umieszcza się zapisy literowe (oceny sumujące).
 • Ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach:
 • prace klasowe,
 • kartkówki,
 • pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu,
 • praca na lekcji – ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, aktywność,
 • wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja,
 • prace domowe,
 • aktywność,
 • prace długoterminowe i projektowe,
 • inne formy – np. praca w grupach, prace dodatkowe
 • Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonej   przez nauczyciela.
 • Kartkówki nie wymagają zapowiadania.
 • W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
 • Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu diagnostycznego).
 • Uczeń, który był nieobecny tylko w dniu pracy klasowej, może pisać ten sprawdzian, bez zapowiedzi następnego dnia.
 • Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (notatki z lekcji, prace domowe itp.) uczeń powinien uzupełniać na bieżąco.
 • Wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.
 • Za aktywność uczeń może otrzymać plusa ( 10 plusów = A ).

Ocenianie zachowania

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • przestrzeganie regulaminów i zasad bezpieczeństwa,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole,
 • okazywanie szacunku innym osobom.

 

 • Wychowawca na bieżąco wpisuje uwagi i spostrzeżenia o zachowaniu uczniów danego oddziału w dzienniku elektronicznym.
 • W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego; „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. Nauczyciel może dodatkowo wpisać komentarz odnośnie zachowania ucznia.

Dla uczniów klasy I – III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu.

Uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” spełnia następujące kryteria:

 • uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę i zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających;
 • wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej i taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;
 • punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 8 spóźnień w ciągu semestru;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 • przestrzega ustalonych w klasie zasad;
 • jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe;
 • dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce;
 • jest koleżeński i chętnie pomaga innym,
 • osiąga przynajmniej dobre wyniki w nauce.

Oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego rażące nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”.

Wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowania danego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.

(Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II

EDUKACJA POLONISTYCZNA

1. Słuchanie *słuchanie z intencją komunikacji i wzajemnego zrozumienia wypowiedzi nauczycieli, rówieśników i innych osób z otoczenia; *słuchanie, rozumienie i wykonywanie poleceń, instrukcji, informacji, objaśnień; *słuchanie i czytanie tekstów literackich, w tym wierszy, baśni, legend, opowiadań, opisów; *słuchanie czytanych informacji zawartych w słownikach i encyklopedii, słuchanie objaśnień niezrozumiałych słów w nich zawartych lub używanych przez nadawcę; *kształcenie kultury słuchania poprzez ćwiczenia związane z opanowywaniem chęci nagłego wypowiadania się, podporządkowaniem się ustalonym w klasie (teatrze, muzeum) zasadom; *słuchanie wypowiedzi innych osób podczas uroczystości szkolnych, koncertów, przedstawień teatralnych, apeli z okazji świąt narodowych; *zachowanie kultury słuchania, nieprzerywanie osobie mówiącej.

2. Mówienie *budowanie samodzielnych wypowiedzi na podany temat; *recytowanie wierszy oraz krótkich tekstów prozatorskich *kształcenie umiejętności wypowiadania się w uporządkowanej formie na tematy związane z własnymi przeżyciami i doświadczeniami oraz na temat wysłuchanego tekstu i wydarzeń kulturalnych; *tworzenie krótkich wypowiedzi ustnych, oceniających postępowanie bohaterów na podstawie ilustracji lub historyjki obrazkowej; *ustne opowiadanie własnymi słowami krótkich tekstów literackich, w tym baśni i legend; *układanie krótkich opowiadań według własnej inwencji i ich wygłaszanie; *wyrażanie w formie wypowiedzi ustnej tolerancji w stosunku do innych ludzi, ich wyglądu, pochodzenia, przekonań.

3. Czytanie *płynne czytanie prostych tekstów opracowanych w toku zajęć; *czytanie głośne i ciche oraz z podziałem na role prostych tekstów literackich, w tym wierszy, objaśnień i instrukcji; *doskonalenie umiejętności poprawnego czytania głośnego, cichego, indywidualnego i zbiorowego; *czytanie i rozumienie znaków informacyjnych, piktogramów, napisów, skrótów typu: ul., s., dn., r., nr, godz.; *wdrażanie do rozumienia i stosowania znaków przestankowych: kropki, przecinka, dwukropka, znaku zapytania, wykrzyknika; *oddawanie głosem nastroju wiersza i jego tempa; *określanie nastroju wiersza, wskazywanie fragmentów humorystycznych, wzruszających, budzących strach, smutnych; *wspólne czytanie wybranych fragmentów lektur; *wdrażanie do samodzielnego czytania lektur, czasopism dziecięcych, literatury dziecięcej; *wyrażanie emocji i opinii przez ekspresję ustną, ruchową (krótkie inscenizacje, drama) *wyodrębnianie w utworze literackim głównego bohatera, postaci drugorzędnych, miejsca i czasu akcji, narratora, kolejnych zdarzeń; *wyszukiwanie najważniejszych fragmentów tekstu i wspólne tworzenie planu wydarzeń; *rozumienie pojęć: zwrotka, refren, rym, tworzenie rymów.

4. Pisanie *doskonalenie nawyku prawidłowego uchwytu przyborów piśmiennych; *doskonalenie kształtu, proporcji i płynności pisma *przepisywanie wyrazów i krótkich zdań; wdrażanie do samokontroli w zakresie zgodności przepisanego tekstu z oryginałem; *układanie wyrazów z rozsypanek literowych i sylabowych oraz zdań z rozsypanek wyrazowych; *wspólne układanie i zapisywanie kilkuzdaniowych wypowiedzi na podany temat; *pisanie z pamięci i ze słuchu opracowanych na zajęciach wyrazów, zdań i krótkich tekstów z określoną trudnością ortograficzną; *wspólne i samodzielne pisanie listów, zaproszeń, życzeń; *zbiorowe układanie krótkich opisów; *utrwalenie zasad pisowni wyrazów wielką literą: początek zdania, imiona i nazwiska, nazwy własne kontynentów, państw, miejscowości, rzek, gór; *pisanie „ą”, „ę” w różnych pozycjach w wyrazie na podstawie wyrazów występujących w omawianych tekstach; *pisanie skrótów typu: ul., s., dn., r., nr, godz., cm, m, kg; *utrwalanie pisowni wyrazów z „ó”, „rz”, „ż”, „ch”, „h” wymiennym; odmiana wyrazów jako uzasadnienie pisowni; *ćwiczenia w pisowni wyrazów z „ó”, „rz”, „h”, „ż”, „ch”, „h” do zapamiętania; *porządkowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej według pierwszej litery; *stosowanie znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, pytajnika, wykrzyknika, dwukropka.

5. Kształcenie językowe *rozpoznawanie i zapisywanie liter, głosek i sylab w wyrazie, określanie ich liczby; *rozpoznawanie wyrazów w zdaniu, określanie ich liczby; *wyróżnianie samogłosek i spółgłosek; *rozpoznawanie zdań: oznajmujących, pytających, rozkazujących w wypowiedziach ustnych i pisemnych; *rozpoznawanie rzeczowników jako nazw osób, rzeczy, roślin i zwierząt; *określanie liczby rzeczownika; *rozpoznawanie czasowników jako wyrazów oznaczających czynności; *określanie liczby pojedynczej i mnogiej czasownika (intuicyjnie); *rozpoznawanie przymiotników jako określenia rzeczowników; *tworzenie prostych wyrazów pochodnych, poznanie pojęcia: rodzina wyrazów; *rozpoznawanie wyrazów o znaczeniu przeciwnym; *odróżnianie i nazywanie utworów wierszowanych od pisanych prozą; *odróżnianie i nazywanie notatki, zagadki, listu, życzeń, opowiadania, opisu i listu.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

1. Rozumienie stosunków przestrzennych i cech wielkościowych *określanie kierunków względem siebie i innych osób; *wskazywanie kierunków w przestrzeni; *stosowanie ze zrozumieniem określeń: prawa, lewa, w górę, w dół, z przodu, z tyłu, nad, pod, obok także w stosunku do przedmiotów widzianych na obrazku lub fotografii; *porządkowanie przedmiotów w sposób rosnący i malejący; *klasyfikowanie przedmiotów pod względem wyróżnionej cechy wielkościowej, np. długości, masy, koloru itp.

2. Rozumienie liczb i ich własności *tworzenie zbiorów według podanej cechy; *określanie liczebności zbiorów; *określanie części wspólnej zbiorów, tworzenie sum zbiorów, wyróżnianie podzbiorów; *określanie kolejności, posługując się liczbą porządkową; *porównywanie liczb z zastosowaniem znaków: <, >, =; *porządkowanie liczb według ustalonej zasady: od największej, od najmniejszej itp.

3. Posługiwanie się liczbami *dodawanie i odejmowanie jako działania wzajemnie odwrotne; *poznanie i stosowanie własności dodawania – przemienność; *porównywanie różnicowe; rozwiązywanie równań z niewiadomą zapisaną w postaci okienka; *rozszerzenie zakresu liczbowego do 30, później do 100; *dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego; *dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; *wyjaśnianie istoty działań matematycznych – mnożenia i dzielenia – oraz związków między nimi; *mnożenie liczb w zakresie 30, poznanie związku mnożenia z dzieleniem; *mnożenie przez 2 liczb dwucyfrowych (w zakresie 30), zapisując wyniki cząstkowe, jeśli uczeń ma taką potrzebę; *przedstawianie działań na osi liczbowej; *graficzne przedstawianie działań (grafy i tabele).

4. Czytanie tekstów matematycznych *czytanie i analizowanie typowych prostych zadań z treścią; *rozwiązywanie typowych zadań z treścią; *analizowanie i rozwiązywanie zadań logicznych oraz zadań celowo źle sformułowanych; *tworzenie własnej strategii rozwiązania zadania za pomocą równań z okienkiem, rysunków lub innych wybranych przez siebie metod; *układanie treści zadania do podanego schematu lub rysunku.

5. Rozumienie pojęć geometrycznych *rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych (kwadrat, prostokąt, koło, trójkąt); *odtwarzanie kształtów figur za pomocą patyczków, klocków; *rysowanie figur przy użyciu linijki; *wielokąty i ich cechy (pojęcia: bok, kąt, wierzchołek); *rysowanie odcinków za pomocą linijki, mierzenie odcinków w jednostkach długości (centymetr, metr); *mierzenie długości boków figur geometrycznych oraz długości boków przedmiotów z najbliższego otoczenia.

6. Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji *klasyfikowanie przedmiotów z otoczenia przyrodniczego według wyodrębnionej cechy; *posługiwanie się jednostkami: centymetr, metr; *ważenie przedmiotów, pojęcie ciężaru: 1 kg, 2 kg, 5 kg, 1 dag; *odmierzanie płynów różnymi miarkami; *mierzenie za pomocą termometru i odczytywanie temperatury (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera); *łatwe obliczenia pieniężne: cena, ilość, wartość; *stosowanie obliczeń pieniężnych w sytuacjach codziennych, wymagających takich obliczeń; *zamiana złotych na grosze i odwrotnie; *zapisywanie daty, przeliczanie dni tygodnia; *odczytywanie pełnych godzin na zegarze w systemie 12- i 24-godzinnym z uwzględnieniem pojęć: po południu, rano, wieczorem; *zapoznanie z pojęciem minuty; odczytywanie minut na zegarze, na przykład: „za piętnaście piąta”, „dziesięć minut po szóstej”; *odczytywanie i zapisywanie liczb rzymskich do XII; *stosowanie liczb rzymskich w sytuacjach codziennych (zegar, piętra budynków, nazwy miesięcy).

EDUKACJA SPOŁECZNA

1. Rozumienie środowiska społecznego *rozwijanie umiejętności postrzegania siebie samego jako nierozerwalnej części życia społecznego i przyrodniczego; *kształcenie umiejętności oceny własnego postępowania: względem siebie, innych ludzi, zwierząt i całej przyrody; *respektowanie określonych norm i zasad postępowania w grupach, do których uczeń należy (sportowych, naukowych, społeczności lokalnej); *poznawanie sposobów odróżniania dobra od zła, potrzeby bycia sprawiedliwym, dobrym, odpowiedzialnym, honorowym, życzliwym, powściągliwym i pomocnym oraz nawyku pomagania słabszym i potrzebującym; *wyrabianie nawyku dbania o własny wygląd i higienę osobistą; *poznawanie zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia (także w internecie), praktyczne ćwiczenia w powiadamianiu służb ratowniczych; *znajomość imion i nazwisk członków rodziny najbliższej i dalszej; *okazywanie miłości i szacunku członkom rodziny; *rozumienie pojęcia Unii Europejskiej i znajomość jej symboli; *przybliżanie różnic językowych, kulturowych i tradycji poprzez poznawanie życia dzieci z różnych krajów Europy i świata.

2. Orientacja w czasie historycznym *słuchanie i opowiadanie legendy o powstaniu państwa polskiego; *wyjaśnianie związku legendy z powstaniem symboli narodowych: flaga, godło, hymn narodowy, barwy narodowe; *wprowadzenie pojęcia patriotyzmu, kształtowanie postawy patriotycznej; *znajomość nazwy swojego miejsca; *rozpoznawanie i wymienianie osób szczególnie zasłużonych, związanych z dziejami kraju i regionu; uczestnictwo w działalności kulturalnej regionu (wyjścia do miejsc pamięci narodowej, muzeum); *kształcenie postawy okazywania szacunku podczas śpiewania hymnu narodowego i wciągania flagi narodowej na maszt; *zapoznanie z pojęciem patrona w związku z patronem szkoły lub miejscowości, w której mieszka uczeń; *zapoznanie ze stolicami Polski (obecną i poprzednimi): Warszawą, Krakowem, Gnieznem; *wyjaśnianie znaczenia wybranych zwyczajów i tradycji polskich; *tworzenie drzewa genealogicznego własnej rodziny, opowiadanie jej historii; *prezentowanie krótkich informacji o wielkich Polakach.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

1. Rozumienie środowiska przyrodniczego *prowadzenie kalendarza przyrody; *zbieranie „darów” przyrody; *rozróżnianie warzyw i ich części jadalnych; *rozróżnianie owoców, krzewów i drzew owocowych naszych sadów; *rozróżnianie owoców egzotycznych; *znajomość wartości odżywczych warzyw i owoców, sposobów ich przechowywania i przetwarzania; *wskazywanie różnic między sadem, ogrodem a łąką; *zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie; *znajomość sposobów zabezpieczania drzew i niektórych kwiatów przed zimą; *rozszerzenie wiadomości na temat sposobów dokarmiania ptaków i innych zwierząt; *rozróżnianie rodzajów lasu; *poznanie mieszkańców polskich lasów; *obserwowanie zmian w parku wiosną: wzrost liści, kwiatów, budzenie się zwierząt*znajomość zagrożeń dla środowiska naturalnego ze strony człowieka; *prowadzenie działań na rzecz ochrony przyrody; *praktyczne poznanie wiadomości z zakresu segregacji śmieci, recyklingu oraz oszczędzania wody i elektryczności; *zapoznanie z zasobami Ziemi i przedmiotami użytkowymi wykonanymi z poszczególnych zasobów.

2. Funkcje życiowe człowieka, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i odpoczynek *nabywanie umiejętności: racjonalnego odżywiania się, dostosowania ubioru do warunków pogodowych; *przygotowywanie zdrowego posiłku; *poznanie nazw narządów zmysłu, rola zmysłów w percepcji otaczającego świata; *praktyczne ćwiczenia w posługiwaniu się numerami alarmowymi; *poznanie drogi listu od nadawcy do adresata, wysłanie listu do bliskich; *utrwalanie znajomości znaków drogowych, zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa w środkach transportu zbiorowego.

3. Rozumienie przestrzeni geograficznej *odczytywanie mapy fizycznej Polski; *wyróżnianie na mapie typowych krajobrazów; *wskazywanie Polski oraz państw z nią sąsiadujących na mapie Europy; *poznanie nazw kontynentów; *obserwacja pogody, uzupełnianie kalendarza pogody; *poznanie przyrządów do obserwacji przyrody (termometr, barometr, ciśnieniomierz, wiatromierz); *stosowanie prostych przyrządów obserwacji (lupy, lornetki) podczas wyjść do parku i lasu; *odczytywanie prostych planów, znaków kartograficznych na mapie, tworzenie prostych planów najbliższego terenu.

EDUKACJA TECHNICZNA

1. Organizacja pracy *doskonalenie umiejętności przygotowania stanowiska pracy i zachowania bezpieczeństwa podczas jej wykonywania; *doskonalenie umiejętności planowania pracy, doboru narzędzi i materiałów; *doskonalenie umiejętności zagospodarowania materiałów; *stosowanie zasad dotyczących utrzymania higieny podczas pracy; *stosowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas pracy.

2. Znajomość informacji technicznej, materiałów i technologii wytwarzania *doskonalenie umiejętności rozróżniania materiałów; *doskonalenie umiejętności rozpoznawania właściwości i wykorzystania poszczególnych materiałów; *rozwijanie umiejętności wyboru materiału adekwatnego do realizacji wybranych zadań; *rozumienie i stosowanie prostych rysunków technicznych; *zapoznanie z rodzajami maszyn i urządzeń: *wytwórcze – narzędzia, przyrządy; *informatyczne – komputer, telefon komórkowy; *zapoznanie z rodzajami budowli; *zapoznanie z wybranymi wynalazkami, ich historią i twórcami; *zapoznanie z historią tworzenia wybranych wynalazków; *zapoznanie z historią tworzenia wybranych wynalazków.

3. Stosowanie narzędzi i obsługa urządzeń technicznych *stosowanie zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi ostrych i elektrycznych; *stosowanie zasad bezpiecznego przechowywania narzędzi technicznych; *posługiwanie się prostymi narzędziami pomiarowymi .

EDUKACJA INFORMATYCZNA

*posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu; korzysta z myszy i klawiatury; *wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania; *tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką; *w pracach wykorzystuje poznane narzędzia programu: Word, Paint; *zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu; *układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia składające się m.in. na codzienne czynności; *programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami; *rozumie, jakie zagrożenia wynikają z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu w komunikacji multimedialnej; *zachowuje odpowiednią postawę podczas pracy przy komputerze; przestrzega regulaminu pracowni komputerowej.

INFORMACJE I WYMAGANIA

I N F O R M A C J E  I  W Y M A G A N I A 

D O T.  J Ę Z Y K A  A N G I E L S K I E G O  W  K L A S I E   I:

 

Uczeń powinien:

 

 1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
 2. przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
 3. starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
 4. uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów);
 5. uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach;
 6. swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

 

Ocenianie:

 

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Ocenie podlegają:

 

 1. praca w zeszycie i ćwiczeniach, na kartach pracy,
 2. aktywność w czasie zajęć,
 3. przygotowanie do lekcji,
 4. inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).

 

Ad 1.

Prace klasowe ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom podczas dni otwartych lub umówionych spotkań indywidualnych.

 

Ad 3.

Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia (przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.

 

Ad 5.

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, podręcznika, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Czterokrotne nieprzygotowanie skutkuje pisemną informacją do Rodziców.