OCENIANIE W KLASACH I-III

Zasady ogólne 

 1. Ocenianiu podlegają:
  • osiągnięcia i postępy edukacyjne ucznia,
  • zachowanie ucznia.
 2. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.
 3. Ocenione pisemne prace są udostępniane:
  • uczniowi w czasie lekcji;
  • rodzicom podczas dni otwartych, zebrań i spotkań indywidualnych.
 4. Rodzic ma obowiązek systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceniania, zachowania i sprawami organizacyjnymi.

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje szczegółowe

 1. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:
 2. A – celujący – 100 %
 3. B – bardzo dobry – od 90%
 4. C – dobry – od 75%
 5. D – dostateczny – od 60%
 6. E – dopuszczający – od 45%
 7. F – niedostateczny – poniżej 45%

W powyższej skali stosuje się plusy i minusy. Oceny opatrzone są komentarzem nauczyciela.

 1. W ocenianiu ucznia stosuje się elementy oceniania kształtującego zwane w skrócie OK.
 2. Nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć; informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.
 3. Ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach:
  prace klasowek
  kartkówki,
  pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu,
  praca na lekcji – ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, aktywność,
  wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja,
  prace domowe,
  aktywność;
  inne formy – np. praca w grupach, prace dodatkowe
 4. Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu diagnostycznego).
 5. W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
 6. Kartkówki nie wymagają zapowiadania.
 7. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
 8. Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (notatki z lekcji, prace domowe itp.) uczeń powinien uzupełniać na bieżąco.
 9. Wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.
 10. Za aktywność uczeń może otrzymać plusa ( 10 plusów = A ).

 Ocenianie zachowania

Ocenie zachowania podlegają następujące elementy:

 • postawa moralna i społeczna ucznia, takt i kultura w stosunkach z ludźmi ze szczególnym odniesieniem do zasad zawartych w Dekalogu;
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia, sumienność w nauce, frekwencja;
 • postępowanie zgodnie z katolickim charakterem szkoły;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, regulaminów, dbałość o zdrowie swoje i innych; dbałość o piękno mowy ojczystej i własny wygląd zewnętrzny.

  W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego; „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. Nauczyciel może dodatkowo wpisać komentarz odnośnie zachowania ucznia.

  Dla uczniów klasy I – III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu.

Uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” spełnia następujące kryteria:

 • uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę i zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających;
 • wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej i taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;
 • punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 8 spóźnień w ciągu semestru;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 • przestrzega ustalonych w klasie zasad;
 • jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe;
 • dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce;
 • jest koleżeński i chętnie pomaga innym.

Oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego rażące nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”.

Wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowania danego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.

 (Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)

Pełna kultura na Świętego Mikołaja

… 5 grudnia Mikołajki świętowaliśmy i z tej okazji do Teatru Baj się wybraliśmy. Zimę w Dolinie Muminków zobaczyliśmy i o tradycji Świąt Bożego Narodzenia co nieco się dowiedzieliśmy. A 6 grudnia przedłużyliśmy świętowanie i kino klasowe zrobiliśmy na dywanie 😊

Z głową nad chmurami

… 31 października na wycieczkę w Kosmos się wybraliśmy. P. Magda Kołodziejska o tajnikach Kosmosu nam powiedziała, układ planet ciekawie zaprezentowała. Wierszyk o Planetach poznaliśmy:

Merkury w blasku słonecznym się chowa,

Wenus rano lub wieczorem świecić jest gotowa.

Ziemia ma księżyc, co błyszczy nocami,

Tylko tam ludzie dotarli swymi rakietami.

Może na Marsa wyprawa się uda

I zobaczymy tam pustynne cuda.

Pas planetoid dalej się rozpościera

I duże planety od małych oddziela.

Olbrzymi Jowisz ma plamę czerwoną,

A Saturn się szczyci pierścieni koroną.

Urana i Neptuna, dzieci jeśli chcecie,

Możecie zobaczyć jedynie w lunecie.

A blade Komety, gdy nadejdą chmury,

Wiszą nad Szopkami warkoczem do góry.

 

Wszystkie te obiekty, od początku do końca,

Krążą sobie razem dookoła Słońca.

… a na koniec zajęć rakietę w Kosmos wysłaliśmy, którą własnoręcznie wykonaliśmy 😊

Pod napięciem

… 26 października tajemnice prądu poznawaliśmy. O oszczędności dużo rozmawialiśmy. Nasza wiedza się mocno wzbogaciła, a ciekawość świata jeszcze bardziej rozbudziła. Profesor o solarach opowiadał oraz o innych prądu zastosowaniach. Własne latarki stworzyliśmy i wiele przyjemnych chwil w Technikum Kolejowym spędziliśmy 😊

Z wizytą w Muzeum Narodowym

… 12 października nasza klasa odwiedziła Muzeum Narodowe. Razem z naszą przewodniczką, odszukiwaliśmy zwierzęta na obrazach znanych i lubianych artystów.

Naszą przygodę rozpoczęliśmy od poszukiwania zwierząt na Arce Noego i razem z nim  wypłynęliśmy na dalsze poszukiwania różnych stworzeń ukrytych przez artystów w ich dziełach.

Naszą zabawę zakończyliśmy wykonując własnoręcznie różne zwierzęta. Dzięki naszej wyobraźni i kreatywności powstały zaskakujące prace 😊

Pasowanie na ucznia

… 5 października oficjalnie staliśmy się prawowitymi uczniami Szkoły św. Franciszka. Podczas akademii pokazaliśmy wszystkim, że można na nas polegać, a nasza pani i pani Dyrektor były z nas dumne. Ślubowaliśmy i w ramię od pani Dyrektor ołówkiem dostaliśmy. Rodzice nas mocno wspierali i gorąco pogratulowali, że na prawdziwych uczniów nas pasowali 😊

INFORMACJE I WYMAGANIA

I N F O R M A C J E  I  W Y M A G A N I A 

D O T.  J Ę Z Y K A  A N G I E L S K I E G O  W  K L A S I E   I:

 

Uczeń powinien:

 

 1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
 2. przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
 3. starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
 4. uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów);
 5. uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach;
 6. swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

 

Ocenianie:

 

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Ocenie podlegają:

 

 1. praca w zeszycie i ćwiczeniach, na kartach pracy,
 2. aktywność w czasie zajęć,
 3. przygotowanie do lekcji,
 4. inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).

 

Ad 1.

Prace klasowe ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom podczas dni otwartych lub umówionych spotkań indywidualnych.

 

Ad 3.

Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia (przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.

 

Ad 5.

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, podręcznika, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Czterokrotne nieprzygotowanie skutkuje pisemną informacją do Rodziców.

 

Wyprawa do sadu

W czwartek 13 września, po lekcjach, wybraliśmy się na wycieczkę do sadu w Mrokowie. Wśród jabłoni poruszaliśmy się w skrzyniach ciągniętych przez traktor. Brykaliśmy na trampolinie, zjedliśmy pyszne ciasto, a na koniec każdy upiekł sobie kiełbasę. Do domów wróciliśmy bogatsi o torby pełne jabłek i śliwek. Wkrótce pokażemy więcej zdjęć ;)

Wymagania edukacyjne – klasa I

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń:

·         Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują. Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia.

·         W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno.

·         Uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą.

W zakresie umiejętności czytania i pisania uczeń:

·         Rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji.

·         Odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.

·         Zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty.

·         Pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci. Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii).

·         Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie.

·         Interesuje się książką i czytaniem. Słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy). W miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela.

·         Korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela.

W zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych uczeń:

·         Uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego.

·         Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence.

·         Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

EDUKACJASPOŁECZNA Uczeń :

·         Potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

·         Wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym.

·         Wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy.

·         Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych.

·         Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy.

·         Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich.

·         Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny.

·         Zna zagrożenia ze strony ludzi. Wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc.

·         Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego.

·         Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto).

·         Wie, czym zajmuje się, np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz, wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc.

·         Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

EDUKACJA PRZYRODNICZA W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt uczeń:

·         Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka).

·         Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy.

·         Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach, itp.. Prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody).

·         Wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice.

·         Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci, itp. Chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato.

·         Zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście i grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

·         Wie, że należy oszczędzać wodę. Wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt.

·         Wie, że należy segregować śmieci. Rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.

W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych uczeń:

·         Obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody.

·         Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody.

·         Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody.

·         Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

EDUKACJA MATEMATYCZNA W zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki uczeń:

·         Ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach.

·         Układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je, wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie obiekty Klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje, np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania.

·         W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania.

·         Wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, orientuje się na kartce papieru, aby odnajdywać informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku.

·         Dostrzega symetrię w rysunkach. Zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej. Kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek).

W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych uczeń:

·         Sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20). Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10).

·         Wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach, sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania.

·         Radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania.

·         Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań.

W zakresie pomiaru:

·         uczeń mierzy długość, posługując się, np. linijką.

·         Porównuje długości obiektów.

·         Potrafi ważyć przedmioty. Różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze.

·         Wie, że towar w sklepie pakowany jest według wagi.

·         Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową.

·         Nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku. Orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać. Rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków.

W zakresie obliczeń pieniężnych uczeń:

·         Zna będące w obiegu monety. Radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży.

ZAJĘCIAKOMPUTEROWE Uczeń:

·         Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury.

·         Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia.

·         Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

ZAJĘCIA TECHNICZNE W zakresie wychowania technicznego uczeń:

·         Wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę).

·         Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich.

·         Buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, tor przeszkód. W miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, samochody, samoloty, domy.

W zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych uczeń:

·         Utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, w szatni, w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku.

·         Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych.

·         Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji. Wie jak trzeba się zachować w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna numery alarmowe.