Lektury, klasa III, semestr II

 1. Cz. Centkiewicz „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” –  13 II
 2. H. Ch. Andersen „Królowa Śniegu” – 20 II
 3. M. Jaworczakowa „Oto jest Kasia” – 25 III
 4. A. Oppman „Syrena”  – 26 IV
 5. R. Pisarski „O psie, który jeździł koleją” – 13 V
 6. Dowolna książka z szkolnej lub domowej biblioteki – 27 V

Śnieżne kule

Przed samymi feriami rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. Było też trochę zabawy i każdy mógł wykonać śnieżną kulę. Oto efekty naszej pracy.

Dzień Babci i Dziadka

W styczniu, w sposób szczególny pamiętamy o naszych babciach i dziadkach. Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka przygotowaliśmy laurki.

Działamy z imPETem

Nasza klasa brała udział w konkursie „Działamy z imPETem My, działajcie i Wy”. Oto nasze prace:

Zdrowo i kolorowo

Nasze dzisiejsze śniadanie wyglądało inaczej niż zwykle. Wspólnie wykonaliśmy sałatki. Chłopcy – jarzynową, a dziewczynki – owocową.

Pamiętamy przecież, że warzywa i owoce są bardzo ważne w naszym codziennym jadłospisie.

Spotkania formacyjne – terminy

14 września 2018

18 października 2018 (Różańce)

8 listopada 2018

13 grudnia 2018 (Medaliki)

10 stycznia 2019 (Książeczki)

14 lutego 2019

14 marca 2019

11 kwietnia 2019

INFORMACJE I WYMAGANIA

I N F O R M A C J E  I  W Y M A G A N I A 

D O T.  J Ę Z Y K A  A N G I E L S K I E G O  W  K L A S A C H   II – III:

 

Uczeń powinien:

 

 1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
 2. przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
 3. starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
 4. uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów);
 5. uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach i przepisywać z tablicy wszystkie podane przez nauczyciela informacje do zeszytu przedmiotowego;
 6. rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych;
 7. systematycznie uczyć się, aby kartkówki i odpytywanie zaliczać jak najlepiej;
 8. swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

 

Ocenianie:

 

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Ocenie podlegają:

 

 1. prace klasowe,
 2. kartkówki,
 3. praca w zeszycie i ćwiczeniach, na kartach pracy,
 4. aktywność w czasie zajęć,
 5. przygotowanie do lekcji,
 6. inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).

 

Ad 1.

Prace klasowe ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom podczas dni otwartych lub umówionych spotkań indywidualnych.

 

Ad 3.

Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia (przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.

 

Ad 5.

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, podręcznika, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Czterokrotne nieprzygotowanie skutkuje pisemną informacją do Rodziców.

Lista lektur – klasa III – semestr I

 1.  M. Kownacka „Kajtkowe przygody” – 25 X
 2. W. Chotomska „Dzieci pana Astronoma” – 19 XI
 3. H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapałkami” –  3 XII
 4. A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” –  14 XII
 5. J. Porazińska „O dwunastu miesiącach” – 2 I