Działamy z imPETem

Nasza klasa brała udział w konkursie „Działamy z imPETem My, działajcie i Wy”. Oto nasze prace:

Zdrowo i kolorowo

Nasze dzisiejsze śniadanie wyglądało inaczej niż zwykle. Wspólnie wykonaliśmy sałatki. Chłopcy – jarzynową, a dziewczynki – owocową.

Pamiętamy przecież, że warzywa i owoce są bardzo ważne w naszym codziennym jadłospisie.

Spotkania formacyjne – terminy

14 września 2018

18 października 2018 (Różańce)

8 listopada 2018

13 grudnia 2018 (Medaliki)

10 stycznia 2019 (Książeczki)

14 lutego 2019

14 marca 2019

11 kwietnia 2019

INFORMACJE I WYMAGANIA

I N F O R M A C J E  I  W Y M A G A N I A 

D O T.  J Ę Z Y K A  A N G I E L S K I E G O  W  K L A S A C H   II – III:

 

Uczeń powinien:

 

 1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
 2. przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
 3. starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
 4. uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów);
 5. uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach i przepisywać z tablicy wszystkie podane przez nauczyciela informacje do zeszytu przedmiotowego;
 6. rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych;
 7. systematycznie uczyć się, aby kartkówki i odpytywanie zaliczać jak najlepiej;
 8. swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

 

Ocenianie:

 

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Ocenie podlegają:

 

 1. prace klasowe,
 2. kartkówki,
 3. praca w zeszycie i ćwiczeniach, na kartach pracy,
 4. aktywność w czasie zajęć,
 5. przygotowanie do lekcji,
 6. inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).

 

Ad 1.

Prace klasowe ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom podczas dni otwartych lub umówionych spotkań indywidualnych.

 

Ad 3.

Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia (przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.

 

Ad 5.

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, podręcznika, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Czterokrotne nieprzygotowanie skutkuje pisemną informacją do Rodziców.

Lista lektur – klasa III – semestr I

 1.  M. Kownacka „Kajtkowe przygody” – 25 X
 2. W. Chotomska „Dzieci pana Astronoma” – 19 XI
 3. H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapałkami” –  3 XII
 4. A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” –  14 XII
 5. J. Porazińska „O dwunastu miesiącach” – 2 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE – klasa III – 2018/2019

 

PODSTAWOWE ROZSZERZONE
Uczeń:

 • czyta poprawnie i płynnie opracowane wcześniej teksty,
 • czyta po  cichu i głośno  ze zrozumieniem krótkie teksty, wyodrębniając bohaterów; czas i miejsce akcji;
 • czyta ze zrozumieniem polecenia i instrukcje,
 • czyta z podziałem na role,
 • uważnie słucha wypowiedzi innych osób oraz czytanych tekstów,
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji  np. z podręczników, albumów, encyklopedii, słowników przeznaczonych dla dzieci,
 • recytuje wiersze z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu,
 • czyta książki wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela oraz wypowiada się na ich temat,
 • wypowiada się swobodnie, spontanicznie w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi na określony temat,
 • pisze czytelnie, płynnie zdania i krótkie teksty z zachowaniem poprawnego kształtu liter, proporcji oraz właściwego rozmieszczenia,
 • nie zawsze poprawnie stosuje w piśmie znaki interpunkcyjne,
 • przepisuje teksty z tablicy i innych źródeł,
 • pisze teksty z pamięci i ze słuchu, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną,
 • zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki,
 • pisze krótkie opowiadanie, opis,  list, życzenia, zaproszenie, ogłoszenie, notatkę,
 • pisze krótkie opowiadania twórcze zainspirowane przez nauczyciela, nie zawsze zachowuje pełną strukturę opowiadania,
 • tworzy swobodnie kilkuzdaniowe ustne i pisemne wypowiedzi na określony temat,
 • rozpoznaje i układa wszystkie rodzaje zdań,
 • potrafi dokonać klasyfikacji wyrazów na rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, z danego zbioru wyrazów,
 • rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,
 • bierze udział w zabawach teatralnych, przygotowuje proste rekwizyty,
Uczeń:

 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście każdy tekst, stosując pauzy gramatyczne i logiczne,
 • czyta po cichu i głośno ze zrozumieniem, wyodrębniając bohaterów czas, miejsce i zdarzenia z zachowaniem kolejności, określa nastrój utworu, swoje wypowiedzi popiera odpowiednimi fragmentami tekstu;
 • czyta ze zrozumieniem teksty o różnorodnej tematyce oraz polecenia i instrukcje,
 • czyta z podziałem na role oddając nastrój, przeżycia bohaterów,
 • sprawnie korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji  np. z podręczników, albumów, encyklopedii, słowników, internetu,
 • recytuje wiersze oraz krótkie fragmenty prozy z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu, akcentu logicznego,
 • systematycznie rozwija zainteresowania czytelnicze,
 • wypowiada się na podane tematy, używając zdań rozwiniętych poprawnych pod względem gramatycznym i stylistycznym, stosuje zdania złożone i bogate słownictwo;  używa wyrazów bliskoznacznych,
 • pisze w zeszycie w jedną linię z zachowaniem prawidłowego kształtu liter, proporcji oraz właściwego ich łączenia w wyrazach,
 • poprawnie stosuje w piśmie znaki interpunkcyjne, wielką literę,
 • bezbłędnie przepisuje teksty z tablicy i innych źródeł,
 • zna i stosuje reguły gramatyczne i ortograficzne,
 • pisze listy, życzenia, zaproszenia, opisy przedmiotów z uwzględnieniem ich charakterystycznych cech,
 • samodzielnie układa i pisze opowiadania o prawidłowej strukturze, używa zdań złożonych,
 • tworzy dłuższe, pisemne wypowiedzi na dany temat,
 • rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach teatralnych, samodzielnie przygotowuje proste rekwizyty i posługuje się nimi,
 • potrafi zapisać cyframi, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 1000,
 • dodaje i odejmuje w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych), sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania,
 • pamięciowo mnoży i dzieli liczby w zakresie  tabliczki mnożenia; sprawdza dzielenie  za pomocą mnożenia,
 • rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka,
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe,
 • rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego,
 • podejmuje próby rozwiązywania zadań złożonych,
 • zna monety i banknoty będące w obiegu,
 • stosuje praktyczne, proste obliczenia zegarowe oraz w zakresie mierzenia, ważenia, odmierzania płynów,
 • stosuje jednostki: milimetr, centymetr, metr,  kilometr, kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, litr, pół litra, ćwierć litra,
 • odczytuje wskazania zegarów w systemie 12- i 24-godzinnym,
 • posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta,
 • zapisuje daty różnymi sposobami,
 • odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim  I-XII,
 • odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi np. 3 stopnie mrozu, 3 stopnie poniżej zera),
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,
 • rysuje odcinki o podanej długości.
 • oblicza obwody prostokątów, kwadratów i trójkątów;
 • rysuje drugą połowę figury symetrycznej,
 • zapisuje cyframi, odczytuje i porównuje liczby w szerszym zakresie,
 • sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100,
 • wykonuje łatwe obliczenia  w zakresie 1000,
 • podejmuje próby obliczania sum i różnic różnymi sposobami,
 • biegle mnoży i dzieli w zakresie 100,
 • rozumie pojęcia: suma, składnik, różnica, odjemna, odjemnik, iloczyn, czynnik, iloraz, dzielna, dzielnik,
 • przestrzega kolejności wykonywanych działań,
 • rozwiązuje złożone zadania tekstowe,
 • rozwiązuje zadania tekstowe o różnym stopniu trudności,
 • sprawnie odczytuje wskazania zegara oraz dokonuje obliczeń zegarowych.

 

 

 

 

 

 • zna zasady poruszania się po drogach oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć, nazywa podstawowe znaki drogowe,
 • dostrzega niebezpieczeństwa związane np. z kąpielą, zabawą na śniegu i lodzie, urządzeniami elektrycznymi, lekami, zjawiskami atmosferycznymi, zagrożenia ze strony zwierząt,
 • obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem,
 • opisuje życie w różnych ekosystemach (las, ogród, park, łąka, zbiorniki wodne);
 • odróżnia krajobrazy Polski,
 •  rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla wybranych regionów Polski, rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne,
 • potrafi wymienić podstawowe warunki niezbędne do życia roślinom i zwierzętom,
 • wie, jakie korzyści czerpie człowiek z hodowli roślin i zwierząt,
 • wie, jakie wpływ ma powietrze i woda na życie ludzi, roślin i zwierząt,
 • wie, jakie są typowe zjawiska atmosferyczne (opady, zachmurzenie, wiatry); obserwuje pogodę,
 • nazywa zjawiska charakterystyczne dla różnych pór roku,
 • zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania się,
 • nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi,
 • zna zasady segregowania odpadów,
 • wie, jak należy zachować się w sytuacjach różnych zagrożeń,
 • przeprowadza różnorodne doświadczenia, wyciąga wnioski,
 • nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski (nadmorskiego, nizinnego, górskiego) i ich wpływ na warunki życia ludzi, roślin i zwierząt,
 • przestrzega zasad właściwego odżywiania,
 • stara się zapobiegać zniszczeniom w przyrodzie,
 • interesuje się światem przyrody, systematycznie poszerza wiadomości,
 • rozpoznaje rodzaje maszyn i środków transportu, podstawowe narzędzia, urządzenia informatyczne i elektryczne,
 • rozróżnia rodzaje budowli: budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, wieżę, tunele, mosty,
 • wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej siły natury,
 • potrafi powiedzieć, jak działa wybrane urządzenie domowe,
 • posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu,
 • sprawnie posługuje się klawiaturą i myszą,
 • samodzielnie wykonuje rysunki w edytorze grafiki Paint,
 • wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy, zdania,
 • przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe, umie wybrać informacje ze wskazanej przez nauczyciela strony; dostrzega na stronie elementy aktywne,
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów,
 • stosuje się do regulaminu w pracowni komputerowej,
 • samodzielnie pisze litery, cyfry, wyrazy, zdania, korzystając z edytora tekstu Word,
 • zapisuje i drukuje opracowany samodzielnie tekst lub rysunek,
 • potrafi kopiować i wstawiać elementy grafiki w dokumenty tekstowe,
 • przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce,
 • rozumie, jak niebezpieczne jest podawanie swoich danych w kontaktach za pomocą multimediów,
 • przewiduje i ocenia własne postępowanie, oraz efekty własnych działań,
 • nawiązuje pozytywne kontakty w grupie, właściwie reaguje w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych,
 • rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności,
 • wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób (formy grzecznościowe),
 • jest chętny do pomocy,
 • poznaje pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie,
 • zna symbole narodowe,
 • wykazuje poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej,
 • wie, że są ludzie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski, dla świata,
 • rozpoznaje flagę i hymn UE,
 • zna numery alarmowe,
 • wykazuje troskę o zdrowie, higienę, porządek i czystość otoczenia,
 • bezpiecznie posługuje się podstawowymi przyborami,
 • przestrzega ustalonych reguł.
 • przewiduje i ocenia własne postępowanie, efekty działań własnych i innych,
 • jest otwarty na nowe sytuacje i potrafi się w nich odnaleźć,
 • chętnie uczestniczy w działaniach charytatywnych na rzecz potrzebujących pomocy,
 • zna i zawsze przestrzega praw oraz chętnie wypełnia obowiązki ucznia, dziecka,

 

 

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-III – edukacja wczesnoszkolna (2018)

Zasady ogólne 

  1. Ocenianiu podlegają:
   • osiągnięcia i postępy edukacyjne ucznia,
   • zachowanie ucznia.
  2. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.
  3. Ocenione pisemne prace są udostępniane:
   • uczniowi w czasie lekcji;
   • rodzicom podczas dni otwartych, zebrań i spotkań indywidualnych.
  4. start=”4″>

  5. Rodzic ma obowiązek systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceniania, zachowania i sprawami organizacyjnymi.

 

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje szczegółowe

   1. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:
   • A – celujący – 100 %
   • B – bardzo dobry – od 90%
   • C – dobry – od 75%
   • D – dostateczny – od 60%
   • E – dopuszczający – od 45%
   • F – niedostateczny – poniżej 45%

W powyższej skali stosuje się plusy i minusy. Oceny opatrzone są komentarzem nauczyciela.

   1. W ocenianiu ucznia stosuje się elementy oceniania kształtującego zwane w skrócie OK.
   2. Nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć; informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.
   3. Ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach:
   • prace klasowe,
   • kartkówki,
   • pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu,
   • praca na lekcji – ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, aktywność,
   • wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja,
   • prace domowe,
   • aktywność;
   • inne formy – np. praca w grupach, prace dodatkowe
   1. Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu diagnostycznego).
   2. W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
   3. Kartkówki nie wymagają zapowiadania.
   4. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
   5. Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (notatki z lekcji, prace domowe itp.) uczeń powinien uzupełniać na bieżąco.
   6. Wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.
   7. Za aktywność uczeń może otrzymać plusa ( 10 plusów = A ).

 

Ocenianie zachowania

   1. Ocenie zachowania podlegają następujące elementy:
   • postawa moralna i społeczna ucznia, takt i kultura w stosunkach z ludźmi ze szczególnym odniesieniem do zasad zawartych w Dekalogu;
   • wywiązywanie się z obowiązków ucznia, sumienność w nauce, frekwencja;
   • postępowanie zgodnie z katolickim charakterem szkoły;
   • dbałość o honor i tradycje szkoły;
   • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, regulaminów, dbałość o zdrowie swoje i innych; dbałość o piękno mowy ojczystej i własny wygląd zewnętrzny.
   1. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego; „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. Nauczyciel może dodatkowo wpisać komentarz odnośnie zachowania ucznia.
   1. Dla uczniów klasy I – III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu.

Uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” spełnia następujące kryteria:

   • uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę i zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających;
   • wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej i taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;
   • punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 8 spóźnień w ciągu semestru;
   • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
   • przestrzega ustalonych w klasie zasad;
   • jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe;
   • dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce;
   • jest koleżeński i chętnie pomaga innym.

Oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego rażące nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”.

Wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowania danego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.

 (Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)