WYMAGANIA EDUKACYJNE – klasa III – 2018/2019

 

PODSTAWOWE ROZSZERZONE
Uczeń:

 • czyta poprawnie i płynnie opracowane wcześniej teksty,
 • czyta po  cichu i głośno  ze zrozumieniem krótkie teksty, wyodrębniając bohaterów; czas i miejsce akcji;
 • czyta ze zrozumieniem polecenia i instrukcje,
 • czyta z podziałem na role,
 • uważnie słucha wypowiedzi innych osób oraz czytanych tekstów,
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji  np. z podręczników, albumów, encyklopedii, słowników przeznaczonych dla dzieci,
 • recytuje wiersze z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu,
 • czyta książki wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela oraz wypowiada się na ich temat,
 • wypowiada się swobodnie, spontanicznie w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi na określony temat,
 • pisze czytelnie, płynnie zdania i krótkie teksty z zachowaniem poprawnego kształtu liter, proporcji oraz właściwego rozmieszczenia,
 • nie zawsze poprawnie stosuje w piśmie znaki interpunkcyjne,
 • przepisuje teksty z tablicy i innych źródeł,
 • pisze teksty z pamięci i ze słuchu, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną,
 • zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki,
 • pisze krótkie opowiadanie, opis,  list, życzenia, zaproszenie, ogłoszenie, notatkę,
 • pisze krótkie opowiadania twórcze zainspirowane przez nauczyciela, nie zawsze zachowuje pełną strukturę opowiadania,
 • tworzy swobodnie kilkuzdaniowe ustne i pisemne wypowiedzi na określony temat,
 • rozpoznaje i układa wszystkie rodzaje zdań,
 • potrafi dokonać klasyfikacji wyrazów na rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, z danego zbioru wyrazów,
 • rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,
 • bierze udział w zabawach teatralnych, przygotowuje proste rekwizyty,
Uczeń:

 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście każdy tekst, stosując pauzy gramatyczne i logiczne,
 • czyta po cichu i głośno ze zrozumieniem, wyodrębniając bohaterów czas, miejsce i zdarzenia z zachowaniem kolejności, określa nastrój utworu, swoje wypowiedzi popiera odpowiednimi fragmentami tekstu;
 • czyta ze zrozumieniem teksty o różnorodnej tematyce oraz polecenia i instrukcje,
 • czyta z podziałem na role oddając nastrój, przeżycia bohaterów,
 • sprawnie korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji  np. z podręczników, albumów, encyklopedii, słowników, internetu,
 • recytuje wiersze oraz krótkie fragmenty prozy z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu, akcentu logicznego,
 • systematycznie rozwija zainteresowania czytelnicze,
 • wypowiada się na podane tematy, używając zdań rozwiniętych poprawnych pod względem gramatycznym i stylistycznym, stosuje zdania złożone i bogate słownictwo;  używa wyrazów bliskoznacznych,
 • pisze w zeszycie w jedną linię z zachowaniem prawidłowego kształtu liter, proporcji oraz właściwego ich łączenia w wyrazach,
 • poprawnie stosuje w piśmie znaki interpunkcyjne, wielką literę,
 • bezbłędnie przepisuje teksty z tablicy i innych źródeł,
 • zna i stosuje reguły gramatyczne i ortograficzne,
 • pisze listy, życzenia, zaproszenia, opisy przedmiotów z uwzględnieniem ich charakterystycznych cech,
 • samodzielnie układa i pisze opowiadania o prawidłowej strukturze, używa zdań złożonych,
 • tworzy dłuższe, pisemne wypowiedzi na dany temat,
 • rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach teatralnych, samodzielnie przygotowuje proste rekwizyty i posługuje się nimi,
 • potrafi zapisać cyframi, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 1000,
 • dodaje i odejmuje w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych), sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania,
 • pamięciowo mnoży i dzieli liczby w zakresie  tabliczki mnożenia; sprawdza dzielenie  za pomocą mnożenia,
 • rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka,
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe,
 • rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego,
 • podejmuje próby rozwiązywania zadań złożonych,
 • zna monety i banknoty będące w obiegu,
 • stosuje praktyczne, proste obliczenia zegarowe oraz w zakresie mierzenia, ważenia, odmierzania płynów,
 • stosuje jednostki: milimetr, centymetr, metr,  kilometr, kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, litr, pół litra, ćwierć litra,
 • odczytuje wskazania zegarów w systemie 12- i 24-godzinnym,
 • posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta,
 • zapisuje daty różnymi sposobami,
 • odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim  I-XII,
 • odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi np. 3 stopnie mrozu, 3 stopnie poniżej zera),
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,
 • rysuje odcinki o podanej długości.
 • oblicza obwody prostokątów, kwadratów i trójkątów;
 • rysuje drugą połowę figury symetrycznej,
 • zapisuje cyframi, odczytuje i porównuje liczby w szerszym zakresie,
 • sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100,
 • wykonuje łatwe obliczenia  w zakresie 1000,
 • podejmuje próby obliczania sum i różnic różnymi sposobami,
 • biegle mnoży i dzieli w zakresie 100,
 • rozumie pojęcia: suma, składnik, różnica, odjemna, odjemnik, iloczyn, czynnik, iloraz, dzielna, dzielnik,
 • przestrzega kolejności wykonywanych działań,
 • rozwiązuje złożone zadania tekstowe,
 • rozwiązuje zadania tekstowe o różnym stopniu trudności,
 • sprawnie odczytuje wskazania zegara oraz dokonuje obliczeń zegarowych.

 

 

 

 

 

 • zna zasady poruszania się po drogach oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć, nazywa podstawowe znaki drogowe,
 • dostrzega niebezpieczeństwa związane np. z kąpielą, zabawą na śniegu i lodzie, urządzeniami elektrycznymi, lekami, zjawiskami atmosferycznymi, zagrożenia ze strony zwierząt,
 • obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem,
 • opisuje życie w różnych ekosystemach (las, ogród, park, łąka, zbiorniki wodne);
 • odróżnia krajobrazy Polski,
 •  rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla wybranych regionów Polski, rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne,
 • potrafi wymienić podstawowe warunki niezbędne do życia roślinom i zwierzętom,
 • wie, jakie korzyści czerpie człowiek z hodowli roślin i zwierząt,
 • wie, jakie wpływ ma powietrze i woda na życie ludzi, roślin i zwierząt,
 • wie, jakie są typowe zjawiska atmosferyczne (opady, zachmurzenie, wiatry); obserwuje pogodę,
 • nazywa zjawiska charakterystyczne dla różnych pór roku,
 • zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania się,
 • nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi,
 • zna zasady segregowania odpadów,
 • wie, jak należy zachować się w sytuacjach różnych zagrożeń,
 • przeprowadza różnorodne doświadczenia, wyciąga wnioski,
 • nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski (nadmorskiego, nizinnego, górskiego) i ich wpływ na warunki życia ludzi, roślin i zwierząt,
 • przestrzega zasad właściwego odżywiania,
 • stara się zapobiegać zniszczeniom w przyrodzie,
 • interesuje się światem przyrody, systematycznie poszerza wiadomości,
 • rozpoznaje rodzaje maszyn i środków transportu, podstawowe narzędzia, urządzenia informatyczne i elektryczne,
 • rozróżnia rodzaje budowli: budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, wieżę, tunele, mosty,
 • wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej siły natury,
 • potrafi powiedzieć, jak działa wybrane urządzenie domowe,
 • posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu,
 • sprawnie posługuje się klawiaturą i myszą,
 • samodzielnie wykonuje rysunki w edytorze grafiki Paint,
 • wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy, zdania,
 • przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe, umie wybrać informacje ze wskazanej przez nauczyciela strony; dostrzega na stronie elementy aktywne,
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów,
 • stosuje się do regulaminu w pracowni komputerowej,
 • samodzielnie pisze litery, cyfry, wyrazy, zdania, korzystając z edytora tekstu Word,
 • zapisuje i drukuje opracowany samodzielnie tekst lub rysunek,
 • potrafi kopiować i wstawiać elementy grafiki w dokumenty tekstowe,
 • przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce,
 • rozumie, jak niebezpieczne jest podawanie swoich danych w kontaktach za pomocą multimediów,
 • przewiduje i ocenia własne postępowanie, oraz efekty własnych działań,
 • nawiązuje pozytywne kontakty w grupie, właściwie reaguje w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych,
 • rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności,
 • wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób (formy grzecznościowe),
 • jest chętny do pomocy,
 • poznaje pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie,
 • zna symbole narodowe,
 • wykazuje poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej,
 • wie, że są ludzie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski, dla świata,
 • rozpoznaje flagę i hymn UE,
 • zna numery alarmowe,
 • wykazuje troskę o zdrowie, higienę, porządek i czystość otoczenia,
 • bezpiecznie posługuje się podstawowymi przyborami,
 • przestrzega ustalonych reguł.
 • przewiduje i ocenia własne postępowanie, efekty działań własnych i innych,
 • jest otwarty na nowe sytuacje i potrafi się w nich odnaleźć,
 • chętnie uczestniczy w działaniach charytatywnych na rzecz potrzebujących pomocy,
 • zna i zawsze przestrzega praw oraz chętnie wypełnia obowiązki ucznia, dziecka,

 

 

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-III – edukacja wczesnoszkolna (2018)

Zasady ogólne 

  1. Ocenianiu podlegają:
   • osiągnięcia i postępy edukacyjne ucznia,
   • zachowanie ucznia.
  2. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.
  3. Ocenione pisemne prace są udostępniane:
   • uczniowi w czasie lekcji;
   • rodzicom podczas dni otwartych, zebrań i spotkań indywidualnych.
  4. start=”4″>

  5. Rodzic ma obowiązek systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceniania, zachowania i sprawami organizacyjnymi.

 

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje szczegółowe

   1. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:
   • A – celujący – 100 %
   • B – bardzo dobry – od 90%
   • C – dobry – od 75%
   • D – dostateczny – od 60%
   • E – dopuszczający – od 45%
   • F – niedostateczny – poniżej 45%

W powyższej skali stosuje się plusy i minusy. Oceny opatrzone są komentarzem nauczyciela.

   1. W ocenianiu ucznia stosuje się elementy oceniania kształtującego zwane w skrócie OK.
   2. Nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć; informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.
   3. Ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach:
   • prace klasowe,
   • kartkówki,
   • pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu,
   • praca na lekcji – ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, aktywność,
   • wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja,
   • prace domowe,
   • aktywność;
   • inne formy – np. praca w grupach, prace dodatkowe
   1. Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu diagnostycznego).
   2. W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
   3. Kartkówki nie wymagają zapowiadania.
   4. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
   5. Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (notatki z lekcji, prace domowe itp.) uczeń powinien uzupełniać na bieżąco.
   6. Wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.
   7. Za aktywność uczeń może otrzymać plusa ( 10 plusów = A ).

 

Ocenianie zachowania

   1. Ocenie zachowania podlegają następujące elementy:
   • postawa moralna i społeczna ucznia, takt i kultura w stosunkach z ludźmi ze szczególnym odniesieniem do zasad zawartych w Dekalogu;
   • wywiązywanie się z obowiązków ucznia, sumienność w nauce, frekwencja;
   • postępowanie zgodnie z katolickim charakterem szkoły;
   • dbałość o honor i tradycje szkoły;
   • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, regulaminów, dbałość o zdrowie swoje i innych; dbałość o piękno mowy ojczystej i własny wygląd zewnętrzny.
   1. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego; „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. Nauczyciel może dodatkowo wpisać komentarz odnośnie zachowania ucznia.
   1. Dla uczniów klasy I – III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu.

Uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” spełnia następujące kryteria:

   • uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę i zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających;
   • wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej i taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;
   • punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 8 spóźnień w ciągu semestru;
   • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
   • przestrzega ustalonych w klasie zasad;
   • jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe;
   • dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce;
   • jest koleżeński i chętnie pomaga innym.

Oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego rażące nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”.

Wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowania danego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.

 (Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)