Przedmiotowy system oceniania z geografii w roku 2017/18

1. Na zajęciach uczeń powinien mieć podręcznik, zeszyt i zeszyt ćwiczeń.

2. Nieprzygotowanie do lekcji bez konsekwencji w ocenianiu możliwe jest trzy razy w semestrze i obejmuje ono: brak pracy domowej, brak zeszytów i podręcznika, brak przygotowania do odpowiedzi ustnej.

3. Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów.

4. Nieprzygotowanie musi być zgłoszone przed rozpoczęciem części właściwej lekcji, czyli w trakcie czynności organizacyjnych na początku zajęć.

5. Ocenianiu podlegać będą:

  • Aktywność.

Pięć plusów ulega zamianie na ocenę bardzo dobrą, pięć minusów ulega zamianie na ocenę niedostateczną. Obie oceny mają wagę 1.

  • Kartkówki. Waga 2.
  • Odpowiedź ustna. Waga 2.
  • Sprawdziany. Waga 3.
  • Praca domowa. Waga 1.
  • Mapa konturowa. Waga 2.
  • Kompletność notatek w zeszycie. Waga 1.

6. Kartkówki  będą zapowiadane i nie będą podlegały poprawie. Zakresem  obejmą treści z trzech ostatnich tematów.

7. Sprawdziany podlegają poprawie w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej i dopuszczającej. Poprawa będzie możliwa w terminie dwóch tygodni od momentu wpisania oceny do dziennika. Termin ten obowiązuje również uczniów nieobecnych na sprawdzianie. Poprawy  będą  możliwe w piątki o godzinie 15:35

8. Kryteria ocen semestralnych i końcoworocznych:

Średnia wyliczona przez system Librus wpływa na ostateczną ocenę, ale o niej nie decyduje. Oceniany jest całokształt pracy ucznia.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w bardzo dobrym stopniu opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania geografii. Rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności. Podejmuje dodatkowe ponadprogramowe wysiłki z zakresu geografii.

Ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który opanował i sprawnie wykorzystuje pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania geografii. Jest samodzielny w wykonywaniu zadań. Jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w znacznym stopniu opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania i stosuje je w praktyce, samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, systematycznie pracuje na lekcji,

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania geografii, samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, współpracuje w grupie, sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji,

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym. Wykonuje  zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Niechętnie angażuje się w pracę na lekcji, często jest nieprzygotowany do zajęć,

Ocen niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu geografii, co przekreśla możliwości dalszego kształcenia w klasie ósmej. nawet z pomocą nauczyciela nie wykonuje zadań o niewielkim stopniu trudności, nie pracuje na lekcji i często jest nieprzygotowany do zajęć.