Wymagania edukacyjne po klasie III

Edukacja: Uczeń:
polonistyczna

 

·         Słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji.

·         Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski.

·         Wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym.

·         Zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki.

·         Analizuje i interpretuje teksty kultury.

·         W tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów.

·         Czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji.

·         Czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat.

·         Tworzy w formie ustnej i pisemnej kilkudaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie.

·         Uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie.

·         Dba o kulturę wypowiadania się: poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniach, stosuje formuły grzecznościowe.

·         Dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską, dzieli wyrazy na sylaby, oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście.

·         Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną.

·         Przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu.

·         Samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe

 

matematyczna ·         Liczy dziesiątkami w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000.

·         Zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000.

·         Porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000.

·         Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100.

·         Podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia.

·         Rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka.

·         Rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego dzia- łania (w tym zadania na porównywanie różnicowe).

·         Wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności.

·         Mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości, posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar.

·         Używa określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar.

·         Odczytuje temperaturę.

·         Odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII.

·         Podaje i zapisuje daty, zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty, wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych.

·         Odczytuje wskazania zegarów w systemach: 12- i 24-godzinnym, posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, wykonuje proste obliczenia zegarowe.

·         Rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów.

przyrodnicza ·         Obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze.

·         Opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych.

·          Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski.

·         Wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski.

·         Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku.

·         Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku.

·         Zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin, wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi, znaczenie powietrza i wody dla życia.

·         Nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi.

·         Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się.

·         Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

społeczna ·         Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym, nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym.

·         Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami.

·         Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników.

·         Zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą).

·         Zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje, wie, w jakim regionie mieszka.

·         Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne kraju.

·         Zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie, zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.