Wymagania edukacyjne 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW NA KONIEC KLASY III

EDUKACJA POLONISTYCZNA
MÓWIENIE- W klasie trzeciej kontynuuje się doskonalenie umiejętności mówienia.
Uczeń po klasie 3:

 • Wypowiada się w różnych formach, potrafi ułożyć kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat;
 • Dba o umiejętny dobór właściwych form komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;
 • Uczestniczy w rozmowach: prezentuje własne zdanie, potrafi je uzasadnić;
 • Poszerza struktury składniowe oraz zakres słownictwa, wykorzystując omawiane treści nauczania;
 • Nadaje tytuły ilustracjom do omawianych tekstów;
 • Omawia i opowiada historyjki obrazkowe, analizuje postępowanie bohaterów i potrafi je ocenić;
 • Samodzielnie opowiada przeczytane i wysłuchane teksty;
 • Tworzy dialogi w scenkach dramowych i autoprezentacjach;
  -Konstruuje własne wypowiedzi, biorąc udział w scenkach dramowych i autoprezentacjach;
 • Odtwarza teksty z pamięci: wiersze, piosenki, fragmenty prozy, odpowiednio intonując i uwzględniając zasady interpunkcji;
 • Stara się dbać o kulturę wypowiedzi: poprawnie artykułuje głoski, stosuje pauzy, właściwą intonację przy wypowiadaniu różnego rodzaju zdań.

SŁUCHANIE- W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności słuchania.
Uczeń po klasie 3:

 • Słucha ze zrozumieniem poleceń składających się ze zdań wielokrotnie złożonych;
 • Uważnie słucha wypowiedzi innych i potrafi wykorzystać przekazane informacje;
 • Wykonuje złożone polecenia wypowiedziane przez nauczyciela i kolegów;
 • Słucha ze zrozumieniem i w skupieniu odpowiednich do wieku wierszy, opowiadań, piosenek i innych utworów literackich, w tym dłuższych fragmentów lektur (czytanych przez nauczyciela, słuchanych z płyty CD);
 • Aktywnie uczestniczy w rozmowach, potrafi odnieść się do wypowiedzi innych.

PISANIE- W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności pisania.
Uczeń po klasie 3:

 • Pisze czytelnie, kształtnie i płynnie;
 • Przepisuje zdania złożone i dłuższe teksty;
 • Poprawnie rozmieszcza tekst na stronie;
 • Uzupełnia zdania z lukami;
 • Poprawnie przepisuje ze słuchu i z pamięci zdania proste i złożone oraz krótkie teksty;
 • Samodzielnie, poprawnie układa i zapisuje życzenia, zaproszenia, listy prywatne, krótkie opisy, krótkie opowiadania, wypowiedzi na dowolny temat (na podstawie opracowanych tekstów oraz twórcze);
 • Stara się dbać o estetykę i poprawność graficzną pisma;
 • Prawidłowo dobiera wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym i bliskoznacznym;
 • Samodzielnie wykonuje pisemne zadania domowe.

CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKSTÓW- W klasie 3 kontynuuje doskonalenie umiejętności czytania i opracowywania tekstów.
Uczeń po klasie 3:

 • Potrafi samodzielnie, wyraziście i z zachowaniem ekspresji czytać omawiany tekst;
 • Potrafi samodzielnie, wyraziście i z zachowaniem ekspresji odczytać nowy tekst;
 • Odnajduje w tekście informacje oraz fragmenty na określone tematy i wyciąga wnioski; -Rozpoznaje w tekście literackie formy użytkowe: notatka do kroniki, list;
 • Analizuje, pod kierunkiem nauczyciela, przeczytane utwory: wskazuje głównych i drugoplanowych bohaterów, dokonuje oceny ich postępowania, zaznacza wybrane fragmenty tekstu, układa dalszy ciąg wydarzeń;
 • Czyta lektury wskazane przez nauczyciela;
 • Zna różne teksty literackie: opowiadanie, baśń, legendę, wiersz, teksty popularnonaukowe, komiksy, kroniki;
 • Przejawia wrażliwość estetyczną i rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi;
 • W miarę możliwości korzysta ze zbiorów bibliotecznych (encyklopedii) i innych źródeł informacji (Internetu).

GRAMATYKA- W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności gramatycznych.
Uczeń po klasie 3:

 • Rozpoznaje i tworzy samodzielnie wszystkie rodzaje zdań;
 • Dokonuje przekształceń zdań;
 • Grupuje wyrazy według cech znaczeniowych: nazw osób, zwierząt, roślin i rzeczy;
 • Odnajduje w zdaniu wyrazy określające czynności, wskazuje określenia rzeczownika;
 • Dobiera słownictwo do podanego tematu;
 • Potrafi rozwinąć zdanie.

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA- W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności ortograficznych i interpunkcyjnych.
Uczeń po klasie 3:

 • Zapisuje wielką literą: nazwy popularnych zabytków, niektóre tytuły książek i czasopism, przydomki;
 • Rozumie funkcję przecinka i stosuje go przy wyliczaniu;
 • Zna zastosowanie dwukropka przy wyliczaniu;
 • Dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną podczas pisania ze słuchu oraz tekstów pisanych samodzielnie.

EDUKACJA PRZYRODNICZA– W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności przyrodniczych.
Uczeń po klasie 3:

 • Potrafi opisać sposoby odżywiania się zwierząt;
 • Wie, na czym polega praca: sadownika, rolnika, ogrodnika, pszczelarza;
 • Rozumie komunikaty pogodowe podawane w środkach masowego przekazu;
 • Wie, jakie spotyka się zagrożenia wynikające z działalności człowieka (palenie śmieci, wypalanie łąk, kłusownictwo, hałas);
 • Rozumie, na czym polegają zagrożenia ze strony przyrody: (huragan, lawina, śnieżyca), wie, jak należy zachować się w takich sytuacjach;
 • Umie wskazać, rozróżnić i nazwać charakterystyczne cechy krajobrazów Polski (krajobraz nadmorski, górski, nizinny) ;
 • Potrafi wyjaśnić jak funkcjonuje przyroda w różnych porach roku;
 • Wie, czym grozi spożycie lub dotknięcie roślin trujących;
 • Umie opisać życie w ekosystemie pola i zbiorników wodnych (wymienia nazwy podstawowych zwierząt i roślin wodnych, nazywa różne zbiorniki wodne, zna warunki życia organizmów w danym środowisku;
 • Potrafi omówić znaczenie lasu dla człowieka;
 • Wie, jaki jest wpływ przyrody nieożywionej (skały i minerały: glina, węgiel, sól) na życie ludzi, zwierząt i roślin.

EDUKACJA SPOŁECZNA– W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności społecznych.
Uczeń po klasie 3:

 • Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym, nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym;
 • Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami;
 • Podejmuje obowiązki domowe, stara się dobrze je wypełniać, rozumie potrzebę ich wykonywania;
 • Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników;
 • Zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą);
 • Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, zna jej tradycje, wie co to jest sztandar szkoły, stara się uczestniczyć w szkolnych uroczystościach;
 • Szanuje symbole narodowe, zna ważniejsze wydarzenia historyczne, potrafi wyliczyć nazwiska wybitnych Polaków oraz ich osiągnięcia;
 • Umie wskazać symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) oraz symbole kojarzące się z ważnymi miastami Polski;
 • Potrafi wskazać na mapie ważne miasta i miejsca Polski (góry, rzeki) ;
 • Zna swoją miejscowość, potrafi opowiedzieć o jej przeszłości;
 • Umie wskazać zabytki i pomniki w regionie, w którym mieszka;
 • Stara się uczestniczyć w uroczystościach lokalnych;
 • Zna ważne osobistości, pochodzące z rodzinnej miejscowości lub najbliższej okolicy;
 • Zna zagrożenia ze strony ludzi;
 • Potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie, zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

EDUKACJA MATEMATYCZNA– W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności matematycznych.
Uczeń po klasie 3:

 • Odczytuje i zapisuje liczby od 0 do 1000;
 • Liczy w przód i w tył po jeden, po dziesięć i po sto w zakresie 1000;
 • Potrafi przyporządkować liczbę do konkretnych elementów w zbiorze;
 • Porównuje liczby w zakresie 1000, używając określeń: „większa”, „mniejsza”, „równa”, stosuje znaki: =,<,>;
 • Wskazuje liczby parzyste i nieparzyste w zakresie 1000;
 • Rozumie porządkowy aspekt liczby;
 • Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu;
 • Wie, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne (sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i odwrotnie);
 • Stosuje przemienność dodawania (wie, że kolejność dodawania składników nie ma wpływu na wynik);
 • Mnoży i dzieli liczby w zakresie 100;
 • Wie, że mnożenie i dzielenie to działania wzajemnie odwrotne (sprawdza wynik dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie);
 • Stosuje przemienność mnożenia (wie, że kolejność mnożenia czynników nie ma wpływu na wynik);
 • Rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą w postaci okienka (wspomagane rysunkami lub schematami);
 • Rozwiązuje jednodziałaniowe zadania z treścią (wspomagane schematami lub rysunkami); -Rysuje ilustracje do zadań z treścią;
 • Układa pytania do treści zadań;
 • Wskazuje i poprawia błędy w treści zadań;
 • Rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe;
 • Oblicza obwody figur geometrycznych: trójkąta, kwadratu, prostokąta (miarę wyraża w centymetrach);
 • Mierzy długości za pomocą metra krawieckiego, taśmy mierniczej (miarę wyraża w centymetrach);
 • Rozwiązuje zadania z treścią i wykonuje obliczenia dotyczące miar bez wyrażeń dwumianowanych;
 • Mierzy i rysuje odcinki o długości wyrażonej w centymetrach i milimetrach, porównuje ich długość;
 • Waży przedmioty, wagę wyraża w gramach, dekagramach i kilogramach (nie zamieniając jednostek);
 • Porównuje wagę przedmiotu, używając określeń: „cięższy”, „lżejszy”, „waży tyle samo”, stosuje znaki (=,<,>) pomiędzy wartościami wagi wyrażonymi w tych samych jednostkach; -Szacuje wagi różnych przedmiotów;
 • Wykonuje obliczenia dotyczące wagi i pojemności;
 • Rozpoznaje monety o wartości: 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy, 1 złoty, 2 złote, 5 złotych oraz banknoty: 10 złotych, 20 złotych, 50 złotych, 100 złotych, 200 złotych;
 • Zna wartość pieniędzy (potrafi dobierać monety o niższym nominale, aby stanowiły wartość monety, czy banknotu o wyższym nominale, potrafi wybrać monety, którymi może zapłacić za dany produkt, potrafi obliczyć resztę, którą powinien otrzymać, płacąc za dany produkt, porównuje wartości monet i banknotów, używając odpowiednich określeń i znaków);
 • Zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia i potrafi je zapisywać;
 • Czyta i zapisuje daty;
 • Zna liczbę dni w poszczególnych miesiącach;
 • Odczytuje i zaznacza godziny na zegarze w systemie dwudziestoczterogodzinnym; -Wykonuje obliczenia kalendarzowe i zegarowe.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE– W klasie 3 kontynuuje się doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
Uczeń po klasie 3:

 • Umie obsługiwać komputer: posługuje się myszą i klawiaturą;
 • Poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;
 • Posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania;
 • Potrafi w miarę potrzeb korzystać z Internetu jako źródła informacji;
 • Zna różne adresy Internetowe;
 • Przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe;
 • Dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej;
 • Odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
 • Wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania;
 • Odczytuje emotikony jako zakodowane uczucia i nastroje;
 • Wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki;
 • Zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów;
 • Wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne;
 • Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu.

NA KAŻDE ZAJĘCIA EDUKACYJNE UCZEŃ MA OBOWIĄZEK BYĆ PRZYGOTOWANY DO ZAJĘĆ
( NOSIĆ ODPOWIEDNIE PODRĘCZNIKI I PRZYBORY).

ZALEGŁOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEOBECNOŚCI NA LEKCJI UCZEŃ NADRABIA NA NAJBLIŻSZĄ LEKCJĘ.

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-III Z ZAKRESU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje ogólne
1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne;
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
2. Oceny bieżące określają poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania przyjętego przez nauczyciela.
3. Oceny śródroczne i roczne określają poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidziany w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela na dany okres klasyfikacyjny.
4. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.
5. Ocenianie bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się w następujących formach:
1) wypowiedź ustna;
2) praca domowa;
3) kartkówka (sprawdzian pisemny do 20 min. obejmujący wiadomości i umiejętności z maksymalnie trzech ostatnich lekcji);
4) pisemna praca klasowa (sprawdzian pisemny, sprawdzian diagnostyczny, sprawdzian próbny i inne, obejmujący materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych trwający do dwóch godzin lekcyjnych);
5) dyktando;
6) aktywność;
7) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
8) prace projektowe i prace długoterminowe;
9) inne formy wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
6. Nauczyciel uzasadnia ocenę w formie komentarza:
1) uczniowi – w czasie lekcji;
2) rodzicom – podczas dni otwartych, zebrań i spotkań indywidualnych. lub w inny sposób ustalony z nauczycielem.
7. Ocenione pisemne prace kontrolne sprawdzające wiadomości opatrzone są pisemnym komentarzem nauczyciela.
8. Oceny z pozostałych form sprawdzania wiadomości zawartych w ust. 5 są uzasadniane w postaci ustnego komentarza.
9. Datę pisemnej pracy klasowej nauczyciel wpisuje do dziennika i informuje uczniów o jej zakresie i formie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu diagnostycznego).
10.W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
11.Kartkówki nie wymagają zapowiadania.
12.W przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej uczeń może poprawić ją tylko raz, w ciągu dwóch tygodni od dnia zapoznania się z oceną.
13.Ocena niedostateczna i ocena z poprawy są wpisywane do dziennika i brane pod uwagę przy klasyfikacji.
14. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.
15.Ocenione pisemne prace są udostępniane:
1) uczniowi w czasie lekcji;
2) rodzicom podczas dni otwartych, zebrań i spotkań indywidualnych lub w inny sposób ustalony z nauczycielem.
16.Prace pisemne udostępnia nauczyciel oceniający je, a jeśli nie jest to możliwe – inny, upoważniony przez niego nauczyciel.
17.Ocenione prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
18.W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących dla każdego ucznia w danym okresie powinna wynosić co najmniej trzy.
19.W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących dla każdego ucznia w danym okresie powinna wynosić co najmniej cztery.
20.Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, braku pracy domowej, zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, podręcznika, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.):
1) dwa razy w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze do 2 godzin tygodniowo;
2) trzy razy w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż 2 godziny tygodniowo.
21. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.
22.W przypadku klas I-III wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.
23. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
24.Nauczyciel dokumentuje uzyskane oceny w dzienniku danej klasy.
25.Rodzic ma obowiązek systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceniania, zachowania i sprawami organizacyjnymi.

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje szczegółowe
W klasach I – III:
1) w ocenianiu bieżącym z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych stosuje się skalę:
A – celujący – 100 % + zadania dodatkowe
B – bardzo dobry – 100% – 90%
C – dobry – 89% – 70%
D – dostateczny – 69% – 50%
E – dopuszczający – 49% – 30%
F – niedostateczny – 29% – 0%
2) w powyższej skali nie stosuje się plusów i minusów;

3)śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi;
4) śródroczna ocena opisowa stanowi informacyjny rejestr opanowanych umiejętności konkretnego ucznia i ma charakter ogólny;
5) roczna ocena opisowa jest konstruowana w formie świadectwa i jest podsumowaniem poziomu osiągniętych wiadomości, umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz w rozwijaniu uzdolnień.

Ocenianie zachowania
1. Ocenie zachowania podlegają następujące elementy:
1) postawa moralna i społeczna ucznia, takt i kultura w stosunkach z ludźmi ze szczególnym odniesieniem do zasad zawartych w Dekalogu;
2) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, sumienność w nauce, frekwencja;
3) postępowanie zgodnie z katolickim charakterem Szkoły;
4) dbałość o honor i tradycje Szkoły;
5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dbałość o zdrowie swoje i innych; dbałość o piękno mowy ojczystej i własny wygląd zewnętrzny.
2. Skala ocen zachowania:
1) w klasach I – III stosuje się ocenę opisową;
2) na koniec pierwszego okresu klasyfikacyjnego i koniec roku szkolnego wychowawcy przygotowują arkusze oceny opisowej;
3) dla uczniów klasy III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu;
4) uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” powinien spełniać następujące kryteria:
a) uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez Szkołę,
b) zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających,
c) zna postać i życie patrona Szkoły,
d) wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej; taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników Szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez Szkołę oraz poza Szkołą,
e) jest życzliwy dla kolegów, potrafi zauważyć, że kolega/koleżanka potrzebują pomocy, odnosi się do nich z szacunkiem,
f) potrafi poprosić o pomoc i odróżnić skarżenie od szukania pomocy, kiedy dzieje się krzywda jemu samemu lub komuś z otoczenia,
g) punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 15 spóźnień w ciągu semestru, w razie spóźnienia wchodzi do klasy sam i potrafi przeprosić,
h) aktywnie uczestniczy w zajęciach,
i) przestrzega ustalonych w klasie zasad i po upomnieniu poprawia swoje zachowanie,
j) jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe (może mieć 2 nieprzygotowania w miesiącu),
k) mundurek szkolny i strój galowy ma zawsze zgodny z wymaganiami, wygląd (fryzura) zgodny z Regulaminem Szkoły,
l) dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – zawsze utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce, m) chętnie z własnej inicjatywy uczestniczy w konkursach;
5) oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego też nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”;
6) wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowania danego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

(Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)