Przygotowujemy się do Święta Niepodległości

Dnia 9 listopada byliśmy na lekcji „Kto ty jesteś? – polskie symbole narodowe” w Muzeum Wojska Polskiego. Dowiedzieliśmy się, dlaczego w naszym godle jest orzeł oraz jak zmieniało się godło na przestrzeni dziejów Polski.  Poza tym, wiemy już od kiedy Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem Polski i co oznaczają barwy ojczyste. Mogliśmy obejrzeć sprzęt wojskowy, a na koniec rozwiązać przygotowane zagadki.

 

Puchatkowy konkurs

W październiku odbył się klasowy konkurs ze znajomości lektury „Kubuś Puchatek”. Okazało się, że najlepiej zna lekturę i bezbłędnie rozwiązała test Basia. Drugie miejsce przypadło Marysi Cz.  i Hani N. Bardzo dobrą znajomością lektury wykazała się również Kasia, która zdobyła trzecie miejsce.
Gratulujemy!

Let’s play

Klasa 2 nagrała krótki filmik podczas lekcji angielskiego

Oto nasi najlepsi aktorzy

Anna Bogumił

O drzewach wśród drzew

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa. Z tej okazji odwiedziliśmy Muzeum Łowiectwa w Łazienkach Królewskich. W parku rosną przede wszystkim drzewa, które możemy spotkać w polskich lasach – dąb, jesion, grab, olsza, topola, sosna, buk. Oprócz tych gatunków możemy zobaczyć tam również drzewa egzotyczne takie jak: glediczja, daglezja, miłorząb japoński czy korkowiec. Największe zainteresowanie wśród dzieci budziły drzewa egzotyczne. Dowiedzieliśmy się, że miłorząb japoński wcale nie rośnie w Japonii, tylko w Chinach oraz że jest to drzewo, którego liśćmi żywiły się dinozaury. Najbardziej miękką korę pośród drzew rosnących w parku ma korkowiec. Wiemy już też, co to są drzewa dwupienne – tak jak u ludzi – mamy drzewo Pan i drzewo Pani.

Mateusz z Tatą

 

Śniadanie na piątkę

W dniach 2 – 6 października rozmawialiśmy o zdrowym odżywianiu.  Podsumowaniem tych zajęć było przygotowane przez nas wspólne śniadanie.  Smakowało wyśmienicie.  😊

Lektury – klasa II – semestr I

 

H. Ch. Andersen „Brzydkie kaczątko” – 28 IX

A. A. Milne „Kubuś Puchatek” – 19 X – rozdział I, II, III i IX, chętni czytają całość

J. Porazińska „Szewczyk Dratewka” – 28 XI

J. Duszyńska „Cudaczek-Wyśmiewaczek” – 5 I

 

Muzeum Narodowe

15 września wyszliśmy na lekcję „Pory roku, pory dnia” do Muzeum Narodowego.  Dowiedzieliśmy się skąd się wzięły pory roku oraz jak to się dzieje, że jest dzień i noc. Na obrazach szukaliśmy pór roku. Na koniec każdy przedstawił swoją osobę jako porę roku. Przed lekcją mogliśmy oglądać wystawę.  Niektórzy zobaczyli nawet postać św. Michała Archanioła. Inni układali interaktywne puzzle.

Bądźmy bezpieczni!

W dniach 13 i 14 września rozmawialiśmy o bezpieczeństwie na drodze. Przypomnieliśmy sobie również, gdzie można bezpiecznie się bawić oraz o jakich zasadach należy pamiętać w szkole. Na koniec naszych zajęć każdy wykonał makietę miasta, na której umieścił znaki drogowe. Z naszych prac powstała wspólna, klasowa makieta.

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-III – edukacja wczesnoszkolna (2017)

Zasady ogólne

 1.  Ocenianiu podlegają:
  • osiągnięcia i postępy edukacyjne ucznia,
  • zachowanie ucznia.
 1. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.
 2. Ocenione pisemne prace są udostępniane:
 • uczniowi w czasie lekcji;
 • rodzicom podczas dni otwartych, zebrań i spotkań indywidualnych.
 1. Rodzic ma obowiązek systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceniania, zachowania i sprawami organizacyjnymi.

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje szczegółowe

W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:

 • A – celujący – 100 %
 • B – bardzo dobry – 99% – 90%
 • C – dobry – 89% – 75%
 • D – dostateczny – 74% – 50%
 • E – dopuszczający – 49% – 30%
 • F – niedostateczny – 29% – 0%

W powyższej skali nie stosuje się plusów i minusów. Oceny opatrzone są komentarzem nauczyciela.

 1. Ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach:
 • prace klasowe,
 • kartkówki,
 • pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu,
 • praca na lekcji – ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, aktywność,
 • wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja,
 • prace domowe,
 • aktywność;
 • inne formy – np. praca w grupach, prace dodatkowe
 1. Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu diagnostycznego).
 2. W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
 3. Kartkówki nie wymagają zapowiadania.
 4. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
 5. Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (notatki z lekcji, prace domowe itp.) uczeń powinien uzupełniać na bieżąco.
 6. Wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.
 7. Za aktywność uczeń może otrzymać plusa ( 10 plusów = A ).

Ocenianie zachowania

 1. Ocenie zachowania podlegają następujące elementy:
 • postawa moralna i społeczna ucznia, takt i kultura w stosunkach z ludźmi ze szczególnym odniesieniem do zasad zawartych w Dekalogu;
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia, sumienność w nauce, frekwencja;
 • postępowanie zgodnie z katolickim charakterem szkoły;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dbałość o zdrowie swoje i innych; dbałość o piękno mowy ojczystej i własny wygląd zewnętrzny.

Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.

 (Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)