LEKTURY – SEMESTR II

 1. Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) 26.02.2019
 2. Danuta Parlach, Kapelusz Pani Wrony 26.03.2019
 3. Maria Terlikowska, Drzewo do samego nieba 25.04.2019
 4. Łukasz Wierzbicki, Afryka Kazika 28.05.2019

INFORMACJE I WYMAGANIA

I N F O R M A C J E  I  W Y M A G A N I A 

D O T.  J Ę Z Y K A  A N G I E L S K I E G O  W  K L A S A C H   II – III:

 

Uczeń powinien:

 

 1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
 2. przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
 3. starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
 4. uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów);
 5. uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach i przepisywać z tablicy wszystkie podane przez nauczyciela informacje do zeszytu przedmiotowego;
 6. rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych;
 7. systematycznie uczyć się, aby kartkówki i odpytywanie zaliczać jak najlepiej;
 8. swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

 

Ocenianie:

 

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Ocenie podlegają:

 

 1. prace klasowe,
 2. kartkówki,
 3. praca w zeszycie i ćwiczeniach, na kartach pracy,
 4. aktywność w czasie zajęć,
 5. przygotowanie do lekcji,
 6. inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).

 

Ad 1.

Prace klasowe ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom podczas dni otwartych lub umówionych spotkań indywidualnych.

 

Ad 3.

Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia (przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.

 

Ad 5.

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, podręcznika, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Czterokrotne nieprzygotowanie skutkuje pisemną informacją do Rodziców.

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-III

Zasady ogólne 

 1. Ocenianiu podlegają:
  • osiągnięcia i postępy edukacyjne ucznia,
  • zachowanie ucznia.
 2. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.
 3. Ocenione pisemne prace są udostępniane:
  • uczniowi w czasie lekcji;
  • rodzicom podczas dni otwartych, zebrań i spotkań indywidualnych.
 4. Rodzic ma obowiązek systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceniania, zachowania i sprawami organizacyjnymi.

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje szczegółowe

 1. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:
 • A – celujący – 100 %
 • B – bardzo dobry – od 90%
 • C – dobry – od 75%
 • D – dostateczny – od 60%
 • E – dopuszczający – od 45%
 • F – niedostateczny – poniżej 45%

W powyższej skali stosuje się plusy i minusy. Oceny opatrzone są komentarzem nauczyciela.

 1. W ocenianiu ucznia stosuje się elementy oceniania kształtującego zwane w skrócie OK.
 2. Nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć; informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.
 3. Ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach:
 • prace klasowe,
 • kartkówki,
 • pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu,
 • praca na lekcji – ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, aktywność,
 • wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja,
 • prace domowe,
 • aktywność;
 • inne formy – np. praca w grupach, prace dodatkowe
 1. Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu diagnostycznego).
 2. W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
 3. Kartkówki nie wymagają zapowiadania.
 4. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
 5. Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (notatki z lekcji, prace domowe itp.) uczeń powinien uzupełniać na bieżąco.
 6. Wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.
 7. Za aktywność uczeń może otrzymać plusa ( 10 plusów = A ).

Ocenianie zachowania

 1. Ocenie zachowania podlegają następujące elementy:
 • postawa moralna i społeczna ucznia, takt i kultura w stosunkach z ludźmi ze szczególnym odniesieniem do zasad zawartych w Dekalogu;
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia, sumienność w nauce, frekwencja;
 • postępowanie zgodnie z katolickim charakterem szkoły;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, regulaminów, dbałość o zdrowie swoje i innych; dbałość o piękno mowy ojczystej i własny wygląd zewnętrzny.
 1. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego; „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. Nauczyciel może dodatkowo wpisać komentarz odnośnie zachowania ucznia.
 2. Dla uczniów klasy I – III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu.

Uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” spełnia następujące kryteria:

 • uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę i zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających;
 • wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej i taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;
 • punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 8 spóźnień w ciągu semestru;
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
 • przestrzega ustalonych w klasie zasad;
 • jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe;
 • dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce;
 • jest koleżeński i chętnie pomaga innym.

Oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego rażące nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”.

Wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowania danego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.

 (Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)

Wyjście do Muzeum Wojska Polskiego

W lutym wybraliśmy się do Muzeum Wojska Polskiego na lekcję z eksponatami pt. „Hełm, szyszak czy rogatywka? – wojskowe nakrycia głowy”.  Cóż to była za lekcja! Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i zaciekawieniem zgłębiali wiedzę dotyczącą wojskowych nakryć głowy. Pojęcia takie jak misiurka czy hełmofon nie są już dla nas obce. 

 

                                             

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów – II semestr

Od II semestru roku szkolnego 2017/2018  osiągnięcia edukacyjne ucznia przeliczane są w następującej skali procentowej:

1) 100%- celujący (A);

2) od 90%- bdb (B);

3) od 75%-db (C);

4) od 60%-dst. (D);

5) od 45%-dop. (E);

6) poniżej 45%-ndst. (F)

(Wyciąg z nowego Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)

Wycieczka do Parku Sieleckiego

16 października uczniowie klasy IB udali się na spacer do pobliskiego Parku Sieleckiego. Czas spędzili na poszukiwaniu darów jesieni i obserwacji przyrody. Każdy z uczniów wypełnił swoje koszyczki i pudełeczka skarbami znalezionymi w parku, które posłużyły  do wykonania dekoracji sali lekcyjnej.

Lektury w klasie I

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

                        -Wisława Szymborska

 Lista lektur w klasie I:

-Grzegorz Kasdepke „Detektyw Pozytywka” – 13 listopada

-Janina Porazińska „Pamiętnik Czarnego Noska” – 11 grudnia

-Czesław Centkiewicz „Zaczarowana Zagroda” – 8 stycznia

-Grzegorz Kasdepke „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci” – 12 lutego

-Waldemar Cichoń „Cukierku, ty łobuzie!” – 16 kwietnia

-Wanda Chotomska „Legenda o smoku ze smoczej jamy” – podczas zielonej szkoły

Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne wobec uczniów klasy I z uwzględnieniem treści nowej podstawy programowej:

EDUKACJA POLONISTYCZNA

MÓWIENIE

Uczeń po klasie 1:

■ wypowiada się poprawnie pod względem artykulacji;

■ stara się swobodnie wypowiadać na różne tematy poprawnie skonstruowanymi zadaniami pojedynczymi;

■ uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym;

■ potrafi wypowiadać się na temat omawianego tekstu literackiego;

■ stara się w zrozumiały sposób wyrażać swoje potrzeby, odczucia lub spostrzeżenia;

■ potrafi omówić ilustrację do omawianego tekstu;

■ poprawnie zadaje pytania;

■ potrafi odpowiadać na zadane pytania;

■ opowiada historyjki obrazkowe, ustala kolejność wydarzeń;

■ dzieli się wrażeniami z przeczytanych lektur;

■ formułuje proste życzenia i zaproszenia;

■ bierze udział w scenkach dramowych i autoprezentacjach;

■ poszerza zasób słownictwa oraz struktur językowych, wykorzystując omawiane treści;

■ stara się dbać o kulturę wypowiedzi: bezpośrednio zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania;

■ stosuje grzecznościowe formy wypowiedzi;

■ mówi teksty z pamięci.

SŁUCHANIE

Uczeń po klasie 1:

■ słucha ze zrozumieniem prostych poleceń;

■ wykonuje proste polecenia wypowiedziane przez nauczyciela lub kolegów;

■ słucha ze zrozumieniem prostych zagadek, krótkich tekstów piosenek;

■ uczestniczy w rozmowach, nie przerywa wypowiedzi innych, stara się wysłuchać kolegów.

PISANIE

Uczeń po klasie 1:

■ kreśli i odwzorowuje wzory literopodobne;

■ zna i odróżnia wszystkie wprowadzone litery alfabetu, potrafi kształtnie zapisać je w izolacji;

■ w poprawny sposób łączy poznane litery;

■ przepisuje bezbłędnie litery;

■ pisze w czytelny sposób proste wyrazy;

■ stara się zapisywać w czytelny sposób kilkusylabowe wyrazy;

■ przepisuje bezbłędnie proste zdania;

■ uzupełnia zdania z lukami;

■ zapisuje proste wyrazy ze słuchu;

■ stara się zapisywać proste zdania ze słuchu;

■ stara się pisać estetycznie.

CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKSTÓW

Uczeń po klasie 1:

■ omawiany tekst odczytuje poprawnie i wyrazami;

■ nowy tekst odczytuje poprawnie, sylabami i w miarę możliwości wyrazami;

■ czyta i rozumie teksty odpowiednie dla jego wieku;

■ odpowiada na proste pytania dotyczące przeczytanego tekstu;

■ analizuje pod kierunkiem nauczyciela utwory dla dzieci: wyróżnia bohaterów i ocenia ich postępowanie;

■ w sposób ekspresywny wyraża treści przeczytanego lub wysłuchanego utworu (mimiką, gestem, plastycznym działaniem lub ruchem);

■ przejawia wrażliwość estetyczną i rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi;

■ zna różne teksty literackie: wiersze, opowiadania, legendy;

■ przejawia potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

■ pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników;

GRAMATYKA

Uczeń po klasie 1:

■ poprawnie dzieli wyrazy na głoski, stara się poprawnie wyróżnić i nazywać głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;

■ rozróżnia samogłoski i spółgłoski;

■ określa liczbę sylab w wyrazie: wyróżnia sylaby w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, układa wyrazy z rozsypanki sylabowej;

■ wskazuje różnicę między głoską a literą;

■ zna pojęcie „dwuznak”;

■ liczy głoski i litery w prostych wyrazach;

■ podaje liczbę wyrazów w zdaniu;

■ układa zdania: o wskazanej liczbie wyrazów, z rozsypanki wyrazowej, do ilustracji;

■ rozróżnia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące.

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

Uczeń po klasie 1:

■ rozumie, odróżnia i wskazuje podobieństwa w zapisywaniu: „rz”–„ż”, „ó”–„u”, „ch”–„h”;

■ rozpoznaje rodzaje zdań;

■ rozróżnia znaki interpunkcyjne: kropkę, znak zapytania, wykrzyknik;

■ potrafi zakończyć zdania odpowiednio do celu wypowiedzi: stawia kropkę na końcu zdania oznajmującego, stawia znak zapytania na końcu zdania pytającego, stawia wykrzyknik na końcu zdania rozkazującego;

■ zapisuje wielką literą: początek zdania, imiona i nazwiska, nazwy miast;

■ wie, co to jest alfabet;

■ dba o poprawność ortograficzną w zapisie podstawowych wyrazów.

EDUKACJA SPOŁECZNO – PRZYRODNICZA

Uczeń po klasie 1:

■ rozpoznaje rośliny charakterystyczne dla parku, lasu, pola, sadu i ogrodu;

■ prowadzi proste uprawy;

■ zna warunki konieczne do rozwoju roślin;

■ dokonuje obserwacji i przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze;

■ jest świadomy, że nie każde rośliny są przyjazne dla człowieka;

■ rozpoznaje zwierzęta charakterystyczne dla parku, lasu, pola, sadu i ogrodu;

■ prowadzi proste hodowle;

■ zna warunki konieczne do rozwoju zwierząt w szkolnych hodowlach;

■ wie, jakie korzyści przynoszą zwierzęta w przyrodzie (owady jako sprzymierzeńcy, owady jako szkodniki, rola dżdżownicy);

■ wie, w jaki sposób zwierzęta przystosowują się do zimy (odlatują do ciepłych krajów, przylatują do Polski, zapadają w sen zimowy);

■ stara się pomagać zwierzętom przetrwać zimę, wie jak należy pomagać zwierzętom przetrwać upalne lato;

■ jest świadomy, że chore, dzikie zwierzęta są zagrożeniem dla człowieka;

■ wie, że trzeba segregować śmieci;

■ potrafi właściwie zachować się w lesie, parku (zachowuje ciszę, szanuje rośliny, nie śmieci);

■ podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody;

■ wymienia zjawiska atmosferyczne w danych porach roku;

■ ubiera się zgodnie z panującą pogodą;

■ dokonuje prostych obserwacji pogodowych;

■ umie prowadzić obrazkowy kalendarz pogody;

■ rozróżnia i nazywa podstawowe znaki drogowe;

■ zachowuje bezpieczeństwo, przechodząc przez ulicę;

■ zna zasady zdrowego żywienia i stara się je stosować;

■ wie, że należy kontrolować u lekarza stan swojego zdrowia;

■ stara się dbać o zęby, wie, że należy systematycznie kontrolować jamę ustną u stomatologa.

■ uczestniczy w życiu klasy (współpracuje z innymi w czasie nauki szkolnej, współpracuje z innymi w czasie zabawy), wie, że nie wolno krzywdzić słabszych, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym, szanuje cudzą własność, przestrzega reguł w społeczności rówieśniczej, wie, co to znaczy być dobrym kolegą;

■ potrafi zachować się w miejscu publicznym: w pomieszczeniach szkolnych (biblioteka, sekretariat), w kinie, teatrze;

■ wie, jaki zawód wykonują jego rodzice;

■ zna sytuację materialną swojej rodziny;

■ nazywa relacje między najbliższymi;

■ zna zawody i wie, na czym polega praca: policjanta, lekarza, aptekarza, weterynarza, strażaka;

■ pamięta numery telefonów alarmowych;

■ zna i szanuje symbole narodowe: flagę, godło, hymn Polski;

■ wie, że Warszawa jest stolicą Polski;

■ wie, co to jest Unia Europejska, poznaje jej flagę.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Uczeń po klasie 1:

■ orientuje się w przestrzeni, poprawnie używając określeń: „bliżej”, „dalej”, „wewnątrz”, „na zewnątrz”, „strona prawa”, „strona lewa”, „na prawo”, „na lewo”, „na skos”, „na”, „nad”, „pod”, „obok”;

■ rysuje regularne wzory i szlaczki po śladzie;

■ zauważa i rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu, dostrzega symetrię (zna pojęcie symetrii);

■ klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną i dwie cechy;

■ ustala równoliczność porównywanych zbiorów bez przeliczania elementów;

■ określa warunki dla grup przedmiotów, wyodrębnia podgrupy;

■ odczytuje i zapisuje liczby od 0 do 20;

■ liczy w przód i w tył po jeden w zakresie 20;

■ porównuje liczby w zakresie 20, używając określeń: „większa”, „mniejsza”, „równa”, stosuje znaki: =, ;

■ numeruje piętra, ludzi w kolejce, rzędy, wagony w pociągu, przedmioty ustawione w szeregu (rozumie porządkowy aspekt liczby);

■ dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10;

■ wie, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne (sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i odwrotnie);

■ stosuje przemienność dodawania (wie, że kolejność dodawania składników nie ma wpływu na wynik);

■ rozwiązuje jednodziałaniowe zadania z treścią, wspomagane konkretami lub rysunkami;

■ rysuje ilustracje do zadań z treścią;

■ układa pytania do treści zadań;

■ rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt;

■ mierzy długość przedmiotów za pomocą linijki, określa miarę w centymetrach;

■ porównuje długości, używając określeń: „dłuższy”, „krótszy”, „wyższy”, „niższy”;

■ waży przedmioty, ciężar wyraża w kilogramach;

■ porównuje wagę przedmiotu, używając określeń: „cięższy”, „lżejszy”, „waży tyle samo”;

■ odmierza płyny szklankami, objętość wyraża w litrach;

■ rozpoznaje monety o wartości: 1 złoty, 2 złote, 5 złotych oraz banknoty: 10 złotych, 20 złotych;

■ zna wartość pieniędzy, potrafi dobierać monety o niższym nominale, aby stanowiły wartość monety lub banknotu, potrafi wybrać monety, którymi może zapłacić za dany produkt, porównuje wartości monet i banknotów;

■ zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia i potrafi je zapisywać;

■ odczytuje i zaznacza pełne godziny na zegarze w systemie dwunastogodzinnym;

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Uczeń po klasie 1:

wie, jak wygląda komputer, monitor, klawiatura, mysz;

z pomocą nauczyciela potrafi uruchomić odpowiedni program;

wie, jak należy siedzieć przy komputerze (odpowiednia postawa, zachowanie odpowiedniej odległości od monitora);

 • zna zasady korzystania z komputera;

Na każde zajęcia edukacyjne uczeń ma obowiązek przynosić odpowiednie podręczniki oraz przybory. Zaległości, które wynikają 
z nieobecności na lekcji uczeń nadrabia na najbliższą lekcję.