Wyjście do Muzeum Wojska Polskiego

W lutym wybraliśmy się do Muzeum Wojska Polskiego na lekcję z eksponatami pt. „Hełm, szyszak czy rogatywka? – wojskowe nakrycia głowy”.  Cóż to była za lekcja! Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i zaciekawieniem zgłębiali wiedzę dotyczącą wojskowych nakryć głowy. Pojęcia takie jak misiurka czy hełmofon nie są już dla nas obce. 

 

                                             

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów – II semestr

Od II semestru roku szkolnego 2017/2018  osiągnięcia edukacyjne ucznia przeliczane są w następującej skali procentowej:

1) 100%- celujący (A);

2) od 90%- bdb (B);

3) od 75%-db (C);

4) od 60%-dst. (D);

5) od 45%-dop. (E);

6) poniżej 45%-ndst. (F)

(Wyciąg z nowego Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)

Wycieczka do Parku Sieleckiego

16 października uczniowie klasy IB udali się na spacer do pobliskiego Parku Sieleckiego. Czas spędzili na poszukiwaniu darów jesieni i obserwacji przyrody. Każdy z uczniów wypełnił swoje koszyczki i pudełeczka skarbami znalezionymi w parku, które posłużyły  do wykonania dekoracji sali lekcyjnej.

Lektury w klasie I

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

                        -Wisława Szymborska

 Lista lektur w klasie I:

-Grzegorz Kasdepke „Detektyw Pozytywka” – 13 listopada

-Janina Porazińska „Pamiętnik Czarnego Noska” – 11 grudnia

-Czesław Centkiewicz „Zaczarowana Zagroda” – 8 stycznia

-Grzegorz Kasdepke „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci” – 12 lutego

-Waldemar Cichoń „Cukierku, ty łobuzie!” – 16 kwietnia

-Wanda Chotomska „Legenda o smoku ze smoczej jamy” – podczas zielonej szkoły

Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne wobec uczniów klasy I z uwzględnieniem treści nowej podstawy programowej:

EDUKACJA POLONISTYCZNA

MÓWIENIE

Uczeń po klasie 1:

■ wypowiada się poprawnie pod względem artykulacji;

■ stara się swobodnie wypowiadać na różne tematy poprawnie skonstruowanymi zadaniami pojedynczymi;

■ uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym;

■ potrafi wypowiadać się na temat omawianego tekstu literackiego;

■ stara się w zrozumiały sposób wyrażać swoje potrzeby, odczucia lub spostrzeżenia;

■ potrafi omówić ilustrację do omawianego tekstu;

■ poprawnie zadaje pytania;

■ potrafi odpowiadać na zadane pytania;

■ opowiada historyjki obrazkowe, ustala kolejność wydarzeń;

■ dzieli się wrażeniami z przeczytanych lektur;

■ formułuje proste życzenia i zaproszenia;

■ bierze udział w scenkach dramowych i autoprezentacjach;

■ poszerza zasób słownictwa oraz struktur językowych, wykorzystując omawiane treści;

■ stara się dbać o kulturę wypowiedzi: bezpośrednio zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania;

■ stosuje grzecznościowe formy wypowiedzi;

■ mówi teksty z pamięci.

SŁUCHANIE

Uczeń po klasie 1:

■ słucha ze zrozumieniem prostych poleceń;

■ wykonuje proste polecenia wypowiedziane przez nauczyciela lub kolegów;

■ słucha ze zrozumieniem prostych zagadek, krótkich tekstów piosenek;

■ uczestniczy w rozmowach, nie przerywa wypowiedzi innych, stara się wysłuchać kolegów.

PISANIE

Uczeń po klasie 1:

■ kreśli i odwzorowuje wzory literopodobne;

■ zna i odróżnia wszystkie wprowadzone litery alfabetu, potrafi kształtnie zapisać je w izolacji;

■ w poprawny sposób łączy poznane litery;

■ przepisuje bezbłędnie litery;

■ pisze w czytelny sposób proste wyrazy;

■ stara się zapisywać w czytelny sposób kilkusylabowe wyrazy;

■ przepisuje bezbłędnie proste zdania;

■ uzupełnia zdania z lukami;

■ zapisuje proste wyrazy ze słuchu;

■ stara się zapisywać proste zdania ze słuchu;

■ stara się pisać estetycznie.

CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKSTÓW

Uczeń po klasie 1:

■ omawiany tekst odczytuje poprawnie i wyrazami;

■ nowy tekst odczytuje poprawnie, sylabami i w miarę możliwości wyrazami;

■ czyta i rozumie teksty odpowiednie dla jego wieku;

■ odpowiada na proste pytania dotyczące przeczytanego tekstu;

■ analizuje pod kierunkiem nauczyciela utwory dla dzieci: wyróżnia bohaterów i ocenia ich postępowanie;

■ w sposób ekspresywny wyraża treści przeczytanego lub wysłuchanego utworu (mimiką, gestem, plastycznym działaniem lub ruchem);

■ przejawia wrażliwość estetyczną i rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi;

■ zna różne teksty literackie: wiersze, opowiadania, legendy;

■ przejawia potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

■ pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników;

GRAMATYKA

Uczeń po klasie 1:

■ poprawnie dzieli wyrazy na głoski, stara się poprawnie wyróżnić i nazywać głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;

■ rozróżnia samogłoski i spółgłoski;

■ określa liczbę sylab w wyrazie: wyróżnia sylaby w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, układa wyrazy z rozsypanki sylabowej;

■ wskazuje różnicę między głoską a literą;

■ zna pojęcie „dwuznak”;

■ liczy głoski i litery w prostych wyrazach;

■ podaje liczbę wyrazów w zdaniu;

■ układa zdania: o wskazanej liczbie wyrazów, z rozsypanki wyrazowej, do ilustracji;

■ rozróżnia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące.

ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA

Uczeń po klasie 1:

■ rozumie, odróżnia i wskazuje podobieństwa w zapisywaniu: „rz”–„ż”, „ó”–„u”, „ch”–„h”;

■ rozpoznaje rodzaje zdań;

■ rozróżnia znaki interpunkcyjne: kropkę, znak zapytania, wykrzyknik;

■ potrafi zakończyć zdania odpowiednio do celu wypowiedzi: stawia kropkę na końcu zdania oznajmującego, stawia znak zapytania na końcu zdania pytającego, stawia wykrzyknik na końcu zdania rozkazującego;

■ zapisuje wielką literą: początek zdania, imiona i nazwiska, nazwy miast;

■ wie, co to jest alfabet;

■ dba o poprawność ortograficzną w zapisie podstawowych wyrazów.

EDUKACJA SPOŁECZNO – PRZYRODNICZA

Uczeń po klasie 1:

■ rozpoznaje rośliny charakterystyczne dla parku, lasu, pola, sadu i ogrodu;

■ prowadzi proste uprawy;

■ zna warunki konieczne do rozwoju roślin;

■ dokonuje obserwacji i przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze;

■ jest świadomy, że nie każde rośliny są przyjazne dla człowieka;

■ rozpoznaje zwierzęta charakterystyczne dla parku, lasu, pola, sadu i ogrodu;

■ prowadzi proste hodowle;

■ zna warunki konieczne do rozwoju zwierząt w szkolnych hodowlach;

■ wie, jakie korzyści przynoszą zwierzęta w przyrodzie (owady jako sprzymierzeńcy, owady jako szkodniki, rola dżdżownicy);

■ wie, w jaki sposób zwierzęta przystosowują się do zimy (odlatują do ciepłych krajów, przylatują do Polski, zapadają w sen zimowy);

■ stara się pomagać zwierzętom przetrwać zimę, wie jak należy pomagać zwierzętom przetrwać upalne lato;

■ jest świadomy, że chore, dzikie zwierzęta są zagrożeniem dla człowieka;

■ wie, że trzeba segregować śmieci;

■ potrafi właściwie zachować się w lesie, parku (zachowuje ciszę, szanuje rośliny, nie śmieci);

■ podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody;

■ wymienia zjawiska atmosferyczne w danych porach roku;

■ ubiera się zgodnie z panującą pogodą;

■ dokonuje prostych obserwacji pogodowych;

■ umie prowadzić obrazkowy kalendarz pogody;

■ rozróżnia i nazywa podstawowe znaki drogowe;

■ zachowuje bezpieczeństwo, przechodząc przez ulicę;

■ zna zasady zdrowego żywienia i stara się je stosować;

■ wie, że należy kontrolować u lekarza stan swojego zdrowia;

■ stara się dbać o zęby, wie, że należy systematycznie kontrolować jamę ustną u stomatologa.

■ uczestniczy w życiu klasy (współpracuje z innymi w czasie nauki szkolnej, współpracuje z innymi w czasie zabawy), wie, że nie wolno krzywdzić słabszych, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym, szanuje cudzą własność, przestrzega reguł w społeczności rówieśniczej, wie, co to znaczy być dobrym kolegą;

■ potrafi zachować się w miejscu publicznym: w pomieszczeniach szkolnych (biblioteka, sekretariat), w kinie, teatrze;

■ wie, jaki zawód wykonują jego rodzice;

■ zna sytuację materialną swojej rodziny;

■ nazywa relacje między najbliższymi;

■ zna zawody i wie, na czym polega praca: policjanta, lekarza, aptekarza, weterynarza, strażaka;

■ pamięta numery telefonów alarmowych;

■ zna i szanuje symbole narodowe: flagę, godło, hymn Polski;

■ wie, że Warszawa jest stolicą Polski;

■ wie, co to jest Unia Europejska, poznaje jej flagę.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Uczeń po klasie 1:

■ orientuje się w przestrzeni, poprawnie używając określeń: „bliżej”, „dalej”, „wewnątrz”, „na zewnątrz”, „strona prawa”, „strona lewa”, „na prawo”, „na lewo”, „na skos”, „na”, „nad”, „pod”, „obok”;

■ rysuje regularne wzory i szlaczki po śladzie;

■ zauważa i rysuje figury w pomniejszeniu i powiększeniu, dostrzega symetrię (zna pojęcie symetrii);

■ klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną i dwie cechy;

■ ustala równoliczność porównywanych zbiorów bez przeliczania elementów;

■ określa warunki dla grup przedmiotów, wyodrębnia podgrupy;

■ odczytuje i zapisuje liczby od 0 do 20;

■ liczy w przód i w tył po jeden w zakresie 20;

■ porównuje liczby w zakresie 20, używając określeń: „większa”, „mniejsza”, „równa”, stosuje znaki: =, ;

■ numeruje piętra, ludzi w kolejce, rzędy, wagony w pociągu, przedmioty ustawione w szeregu (rozumie porządkowy aspekt liczby);

■ dodaje i odejmuje liczby w zakresie 10;

■ wie, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne (sprawdza wynik dodawania za pomocą odejmowania i odwrotnie);

■ stosuje przemienność dodawania (wie, że kolejność dodawania składników nie ma wpływu na wynik);

■ rozwiązuje jednodziałaniowe zadania z treścią, wspomagane konkretami lub rysunkami;

■ rysuje ilustracje do zadań z treścią;

■ układa pytania do treści zadań;

■ rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt;

■ mierzy długość przedmiotów za pomocą linijki, określa miarę w centymetrach;

■ porównuje długości, używając określeń: „dłuższy”, „krótszy”, „wyższy”, „niższy”;

■ waży przedmioty, ciężar wyraża w kilogramach;

■ porównuje wagę przedmiotu, używając określeń: „cięższy”, „lżejszy”, „waży tyle samo”;

■ odmierza płyny szklankami, objętość wyraża w litrach;

■ rozpoznaje monety o wartości: 1 złoty, 2 złote, 5 złotych oraz banknoty: 10 złotych, 20 złotych;

■ zna wartość pieniędzy, potrafi dobierać monety o niższym nominale, aby stanowiły wartość monety lub banknotu, potrafi wybrać monety, którymi może zapłacić za dany produkt, porównuje wartości monet i banknotów;

■ zna nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia i potrafi je zapisywać;

■ odczytuje i zaznacza pełne godziny na zegarze w systemie dwunastogodzinnym;

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Uczeń po klasie 1:

wie, jak wygląda komputer, monitor, klawiatura, mysz;

z pomocą nauczyciela potrafi uruchomić odpowiedni program;

wie, jak należy siedzieć przy komputerze (odpowiednia postawa, zachowanie odpowiedniej odległości od monitora);

 • zna zasady korzystania z komputera;

Na każde zajęcia edukacyjne uczeń ma obowiązek przynosić odpowiednie podręczniki oraz przybory. Zaległości, które wynikają 
z nieobecności na lekcji uczeń nadrabia na najbliższą lekcję.

Zasady oceniania w klasach I-III z zakresu edukacji wczesnoszkolnej

Zasady ogólne

 1. Ocenianiu podlegają:
  • osiągnięcia edukacyjne ucznia,
  • zachowanie ucznia.
 2. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.
 3. Ocenione pisemne prace są udostępniane:
 • uczniowi w czasie lekcji;
 • rodzicom podczas dni otwartych, zebrań i spotkań indywidualnych.
 1. Rodzic ma obowiązek systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceniania, zachowania i sprawami organizacyjnymi.

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje szczegółowe

 1. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:
 • A – celujący – 100 % + zadania dodatkowe
 • B – bardzo dobry – 100% – 90%
 • C – dobry – 89% – 70%
 • D – dostateczny – 69% – 50%
 • E – dopuszczający – 49% – 30%
 • F – niedostateczny – 29% – 0%

W powyższej skali nie stosuje się plusów i minusów. Oceny opatrzone są komentarzem nauczyciela.

 1. Ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach:
 • prace klasowe,
 • kartkówki,
 • pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu,
 • praca na lekcji – ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, aktywność,
 • wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja,
 • prace domowe,
 • aktywność;
 • inne formy – np. praca w grupach, prace dodatkowe
 1. Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu diagnostycznego).
 2. W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
 3. Kartkówki nie wymagają zapowiadania.
 4. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
 5. Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (notatki z lekcji, prace domowe itp.) uczeń powinien uzupełniać na bieżąco.
 6. Wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.
 7. Za aktywność uczeń może otrzymać plusa ( 10 plusów = B ).

Ocenianie zachowania

 1. Ocenie zachowania podlegają następujące elementy:
 • postawa moralna i społeczna ucznia, takt i kultura w stosunkach z ludźmi ze szczególnym odniesieniem do zasad zawartych w Dekalogu;
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia, sumienność w nauce, frekwencja;
 • postępowanie zgodnie z katolickim charakterem szkoły;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dbałość o zdrowie swoje i innych; dbałość o piękno mowy ojczystej i własny wygląd zewnętrzny.

Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.

(Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)