Lektury w klasie Ia

Czesław Janczarski  „Jak Wojtek został strażakiem” – 6 listopada

Grzegorz Kasdepke „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci” -11 grudnia

Joanna Chmielewska „Niebieska niedźwiedzica” – 8 stycznia

Jan Grabowski –  ,,Czarna owieczka” -€“ 5 lutego

Czesław Centkiewicz „Zaczarowana zagroda” – 5 marca

Hanna Januszewska „Kopciuszek” – 16 kwietnia

Liliana Bardijewska „Bajka o kapciuszku czyli jak to z wdzięcznością było” –  21 maja

 

Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Religia Edukacja J.ang./Z.komp. Edukacja Edukacja
Edukacja Edukacja Muzyka Edukacja Edukacja
Edukacja/Z.Zip. J. ang. Edukacja Edukacja Edukacja
Edukacja/Z.Zip. Edukacja Edukacja J.ang/Z.komp. W.f.
Z. komp./J.ang. w.f. Plastyka Z.dod. Religia
W.f.

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 Wymagania edukacyjne dla klasy I

 
EDUKACJA POLONISTYCZNA

W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń:*Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują. Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia.*W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno.*Uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą.

W zakresie umiejętności czytania i pisania uczeń:*Rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji.*Odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.*Zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty.*Pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci. Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii).*Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie.*Interesuje się książką i czytaniem. Słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy). W miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela.*Korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela.

W zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych uczeń:*Uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego.*Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence.*Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Uczeń :*Potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.*Wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym.*Wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy.*Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych.*Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy*Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich.*Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny.*Zna zagrożenia ze strony ludzi. Wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc*Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego.*Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto).*Wie, czym zajmuje się, np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz, wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc*Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej

EDUKACJA PRZYRODNICZA

W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt uczeń:*Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka).*Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy.*Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach, itp.. Prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody).*Wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice.*Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci, itp. Chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato.*Zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście i grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.*Wie, że należy oszczędzać wodę. Wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt.*Wie, że należy segregować śmieci. Rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.

W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych uczeń:*Obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody.*Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody.*Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody.*Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

W zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki uczeń:*Ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach.*Układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je, wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie obiekty Klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje, np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania.*W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania.*Wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, orientuje się na kartce papieru, aby odnajdywać informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku.*Dostrzega symetrię w rysunkach. Zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej. Kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek)

W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych uczeń:*Sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20). Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10).*Wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach, sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania.*Radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania.*Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań.

W zakresie pomiaru: uczeń mierzy długość, posługując się, np. linijką. *Porównuje długości obiektów*Potrafi ważyć przedmioty. Różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze.*Wie, że towar w sklepie pakowany jest według wagi.*Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową.*Nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku. Orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać. Rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków.

W zakresie obliczeń pieniężnych uczeń:*Zna będące w obiegu monety. Radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Uczeń:*Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury.*Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia.*Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

ZAJĘCIA TECHNICZNE

W zakresie wychowania technicznego uczeń:*Wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę).*Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich.*Buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, tor przeszkód. W miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, samochody, samoloty, domy.

W zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych uczeń:*Utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, w szatni, w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku.*Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych.*Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji. Wie jak trzeba się zachować w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna numery alarmowe.

Dzień Dziecka w naszej klasie

Dzień dziecka w naszej klasie obfitował w wiele niespodzianek. Jedną z nich było wyjście do Teatru Syrena na spektakl pt. „Dzieci z Bullerbyn”. Lasse, Bosse i Lisa mają wielu fanów wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły :)

A na podwieczorek nasi rodzice przygotowali nam bardzo zdrowy poczęstunek złożony z kolorowych owoców. Dla wszystkich był to bardzo miły i przyjemny dzień. 

Malujemy wiosnę

W ramach projektu przyrodniczego, w którym bierze udział również nasza klasa mieliśmy okazję wziąć udział w ciekawych zajęciach. Zadaniem naszych uczniów było narysowanie wiosny na folii rozwieszonej między drzewami w naszym szkolnym sadzie. 

Poniżej na zdjęciach nasi mali artyści przy pracy, który czerpali inspiracje wprost z przyrody:)

   

                                                            

 

Zielona Szkoła

Nadszedł czas zielonej szkoły. W dniach 15 – 16 maja klasa OA wybrała się w magiczne miejsce położone niedaleko Warszawy. W Łucznicy spędziliśmy czas na zabawie i odpoczynku. Dodatkowego klimatu opisanemu miejscu nadawał piękny dworek rodu Potockich pochodzący z XIX wieku, który służył nam za miejsce posiłków. Nie zabrakło również twórczych warsztatów, podczas których poznaliśmy wiele nowych technik plastycznych. W specjalistycznych pracowniach nasi uczniowie malowali na szkle, przyozdabiali torby, wykonywali z filcu podkładki pod kubki jak również przy pomocy wosku malowali na płótnie. Dla wszystkich nas był to bardzo cenny i dobry czas.

Poniżej kilka zdjęć z naszego wyjazdu :)

    

    

     

       

       

Odwiedzamy Muzeum Narodowe

 Tuż przed Świętami Wielkiej Nocy nasi uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej zorganizowanej w Muzeum Narodowym pt. „Wielkanocne pisanki, kraszanki i kogutki”. Zajęcia obyły się w Galerii Sztuki Średniowiecznej. Każdy z uczestników mógł dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat zwyczajów Wielkanocnych takich jak: malowanie pisanek, święcenie pokarmów i innych. Nasi uczniowie poznali również różnicę pomiędzy Śmigusem a Dyngusem oraz dowiedzieli się o wydarzeniach, które miały miejsce w poszczególnych dniach Wielkiego Tygodnia. W trakcie wizyty w galerii każdy miał okazję obcować z dziełami średniowiecznych artystów, którzy wiele uwagi poświęcili wydarzeniom Misterium Męki Pańskiej. 

 

                   

Mam Talent!

Julka i Ala – reprezentantki naszej klasy w szkolnym konkursie Mam Talent. Dziewczynki wystąpiły w kategorii śpiew z piosenką „Owocowy karnawał”.

Centrum Nauki Kopernik

Na początku marca nasza klasa udała się na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik. Dla wszystkich naszych uczniów była to wyjątkowa lekcja, ponieważ sami mogli zgłębiać tajniki wiedzy z różnych dziedzin oraz osobiście doświadczyć wielu ciekawych rzeczy.

Uśmiechy na buziach dzieci mówią wszystko :)

    

Udział w eksperymentach chemicznych

Wiedzę lubimy zdobywać na różne sposoby!

Poniżej kilka zdjęć z eksperymentów chemicznych, w których mieliśmy okazję uczestniczyć całą klasą.