Wiklinowa Wisełka

Korzystając z pięknej pogody klasa Ia wzięła udział w warsztatach wikliniarskich połączonych z wycieczką przyrodniczą wokół Jeziorka Czerniakowskiego.  Najpierw przeszliśmy się krótką, ale malowniczą trasą ścieżki edukacyjnej i poznaliśmy zwierzęta i rośliny żyjące nad Jeziorkiem Czerniakowskim następnie na plaży wyplataliśmy domki dla wiewiórek.

Okazało się, że tak blisko naszej szkoły jest przepiękne, spokojne miejsce, które warto odwiedzić, do czego serdecznie zachęcamy.

Bal karnawałowy

13 lutego uczniowie klasy Ia za sprawą barwnych strojów przeistoczyli się w mieszkańców gorącej Afryki. Na szkolnych korytarzach można było spotkać dzikie zwierzęta, tubylców, strażnika parku krajobrazowego i samego afrykańskiego wodza.

Mimo ewidentnych różnic stworzenia z całego świata zgodnie bawiły się na karnawałowej zabawie.

Wizyta w Łazienkach Królewskich

Klasa Ia odwiedziła Łazienki Królewskie. Uczniowie wzięli udział w zajęciach poświęconych królewskim ptakom i tropom zwierząt.W zimowej scenerii podziwiali pawie, przywoływali sikorki i tropili zwierzęta żyjące w parku. Następnie podczas gier i zabaw mogli wykorzystać swoją bogatą przyrodniczą wiedzę.

 

 

 

Zmiany w zasadach oceniania

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-III – edukacja wczesnoszkolna

Zmiany od II półrocza

1. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:

A – celujący – 100 %

B – bardzo dobry – od 90%

C – dobry – od 75%

D – dostateczny – od 60%

E – dopuszczający – od 45%

F – niedostateczny – poniżej 45%

W powyższej skali stosuje się plusy i minusy.

2. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego; „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. Nauczyciel może dodatkowo wpisać komentarz odnośnie zachowania ucznia.

3. Dla uczniów klasy I – III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu.

Uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” spełnia następujące kryteria:

uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę i zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających;

wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej i taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;

punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 8 spóźnień w ciągu semestru;

aktywnie uczestniczy w zajęciach;

przestrzega ustalonych w klasie zasad;

jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe;

dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce;

jest koleżeński i chętnie pomaga innym.

Oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego rażące nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”. Wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowania danego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

 (Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)

Wizyta w muzeum

23 listopada odwiedziliśmy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w  Łazienkach Królewskich. Mieliśmy okazję zobaczyć eksponaty zwierząt z całego świata. Na lekcji przyrodniczej rozmawialiśmy o tym jak miejsce, w którym zwierzę żyje wpływa na jego wygląd.

       

W czasie zajęć uczniowie z zainteresowaniem słuchali i oglądali. Wielu z nich wykazało się ogromną znajomością świata zwierząt.

Dary jesieni

19 października klasa Ia wyruszyła na spacer po okolicy.  Celem wyjścia była obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, a także wykorzystanie w praktyce wiedzy dotyczącej bezpiecznego poruszania się po mieście.
Z krótkiej wycieczki wróciliśmy z koszami pełnymi darów jesieni, które następnie posłużyły do przeprowadzenia lekcji przyrodniczej i przygotowania liściastych prac plastycznych.

Lektury w klasie Ia

Czesław Janczarski  „Jak Wojtek został strażakiem” – 6 listopada

Grzegorz Kasdepke „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci” -11 grudnia

Joanna Chmielewska „Niebieska niedźwiedzica” – 8 stycznia

Jan Grabowski –  ,,Czarna owieczka” -€“ 5 lutego

Czesław Centkiewicz „Zaczarowana zagroda” – 5 marca

Hanna Januszewska „Kopciuszek” – 16 kwietnia

Liliana Bardijewska „Bajka o kapciuszku czyli jak to z wdzięcznością było” –  21 maja

 

Plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Religia Edukacja J.ang./Z.komp. Edukacja Edukacja
Edukacja Edukacja Muzyka Edukacja Edukacja
Edukacja/Z.Zip. J. ang. Edukacja Edukacja Edukacja
Edukacja/Z.Zip. Edukacja Edukacja J.ang/Z.komp. W.f.
Z. komp./J.ang. w.f. Plastyka Z.dod. Religia
W.f.

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

 Wymagania edukacyjne dla klasy I

 
EDUKACJA POLONISTYCZNA

W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń:*Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują. Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia.*W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno.*Uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą.

W zakresie umiejętności czytania i pisania uczeń:*Rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji.*Odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.*Zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty.*Pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci. Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii).*Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie.*Interesuje się książką i czytaniem. Słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy). W miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela.*Korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela.

W zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych uczeń:*Uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego.*Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence.*Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Uczeń :*Potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.*Wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym.*Wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy.*Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych.*Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy*Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich.*Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny.*Zna zagrożenia ze strony ludzi. Wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc*Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego.*Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto).*Wie, czym zajmuje się, np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz, wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc*Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej

EDUKACJA PRZYRODNICZA

W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt uczeń:*Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka).*Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy.*Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach, itp.. Prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody).*Wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice.*Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci, itp. Chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato.*Zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście i grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.*Wie, że należy oszczędzać wodę. Wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt.*Wie, że należy segregować śmieci. Rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.

W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych uczeń:*Obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody.*Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody.*Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody.*Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

W zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki uczeń:*Ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach.*Układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je, wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie obiekty Klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje, np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania.*W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania.*Wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, orientuje się na kartce papieru, aby odnajdywać informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku.*Dostrzega symetrię w rysunkach. Zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej. Kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek)

W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych uczeń:*Sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20). Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10).*Wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach, sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania.*Radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania.*Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań.

W zakresie pomiaru: uczeń mierzy długość, posługując się, np. linijką. *Porównuje długości obiektów*Potrafi ważyć przedmioty. Różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze.*Wie, że towar w sklepie pakowany jest według wagi.*Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową.*Nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku. Orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać. Rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków.

W zakresie obliczeń pieniężnych uczeń:*Zna będące w obiegu monety. Radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Uczeń:*Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury.*Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia.*Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

ZAJĘCIA TECHNICZNE

W zakresie wychowania technicznego uczeń:*Wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę).*Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich.*Buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, tor przeszkód. W miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, samochody, samoloty, domy.

W zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych uczeń:*Utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, w szatni, w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku.*Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych.*Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji. Wie jak trzeba się zachować w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna numery alarmowe.

Dzień Dziecka w naszej klasie

Dzień dziecka w naszej klasie obfitował w wiele niespodzianek. Jedną z nich było wyjście do Teatru Syrena na spektakl pt. „Dzieci z Bullerbyn”. Lasse, Bosse i Lisa mają wielu fanów wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły :)

A na podwieczorek nasi rodzice przygotowali nam bardzo zdrowy poczęstunek złożony z kolorowych owoców. Dla wszystkich był to bardzo miły i przyjemny dzień.