Przedmiotowy system oceniania – 2019/2020

Informacje ogólne
Przedmiot oceniania: język polski w klasach IV-VIII
Okres obowiązywania: rok szkolny 2019/2020

Ocenianie kształtujące
Nauczyciele języka polskiego stosują w swojej pracy elementy oceniania kształtującego.

Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.

Zasady obowiązujące przy ocenianiu:

Uczeń powinien:
1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
2.przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
3.starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
4.uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe);
5.uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach;
6.rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych;
7.systematycznie uczyć się,
8.swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Narzędzia kontroli
W roku szkolnym 2019/2020 przewiduje się następujące sposoby sprawdzające wiedzę oraz umiejętności ucznia:

– całogodzinne prace klasowe (co najmniej dwie w ciągu semestru),
– sprawdziany gramatyczne
– testy sprawdzające wiedzę dotyczącą lektur szkolnych oraz testy gramatyczne,
– kartkówki,
– wypracowania pisane w domu i w szkole
– dyktanda,
– recytacje,
– odpowiedzi ustne
– ćwiczenia i zadania wykonywane na lekcji
– prace projektowe i prace długoterminowe/ praca zespołowa
– głośne czytanie w klasie czwartej
– w klasie ósmej próbne egzaminy ósmoklasisty oraz wszelkie formy przygotowania do egzaminu
– referaty
– aktywność na zajęciach
– prace domowe
– udział w konkursach (w zależności od wyniku)

 1. Prace klasowe oraz sprawdziany są zapowiadane tydzień wcześniej, omawiany jest ich zakres (termin zapisywany jest w dzienniku elektronicznym).
 2. Testy sprawdzające wiedzę dotyczącą znajomości treści lektury są przeprowadzane na pierwszej jednostce lekcyjnej z cyklu lekcji dotyczących omawiania danej lektury
 3. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową, sprawdzian, test lub wypracowanie klasowe z przyczyn losowych, powinien je napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 4. Prace klasowe, testy i sprawdziany są oddawane w terminie do 2 tygodni.
 5. Wypracowania klasowe i domowe oddawane są w terminie do 21 dni od daty ich oddania (napisania).
 6. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu lub testu w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.
 7. Przy poprawianiu prac i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika.
 8. Krótkie, 20-minutowe sprawdziany mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. Nie muszą być zapowiadane.
 9. Wszystkie sprawdziany, testy i kartkówki będą ocenianie z uwzględnieniem kryterium procentowego:

98%-100%                    celujący (6)
96%-97%                       bardzo dobry + (5+)
93%-95%                       bardzo dobry (5)
90%-92%                       bardzo dobry – (5-)
85%-89%                       dobry + (4+)
80%-84%                       dobry (4)
75%-79%                       dobry – (4-)
70%-74%                       dostateczny + (3+)
65%-69%                       dostateczny (3)
60%-64%                       dostateczny – (3-)
55%-59%                       dopuszczający + (2+)
49%-54%                       dopuszczający (2)
45%-48%                       dopuszczający – (2-)
0%-44%                         niedostateczny (1)

 

 1. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciele będą brali pod uwagę kryteria opracowane przez CKE, umieszczonymi w Informatorze przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty
 1. Przy ocenie wypowiedzi ustnych będą brane pod uwagę przede wszystkim:
  • Zgodność wypowiedzi z tematem
  • Umiejętność wyciągania wniosków
  • Słownictwo
  • Poprawność gramatyczna i stylistyczna
 1. Udział w konkursach będzie oceniany zgodnie z zapisem statutowym szkoły:

ocenę celującą – jeżeli uczestnik uzyska 100% możliwych punktów
ocenę bardzo dobrą – jeżeli uczestnik uzyska 80%
i więcej możliwych punktów
plus – jeżeli uczestnik uzyska 79% – 50% możliwych punktów

 1. Za pracę na lekcji uczniowie będą otrzymywali także plusy („+”) oraz minusy („-”)
 1. plus (+) będzie można otrzymać za:
 • aktywność na lekcji,
 • prace domowe o małym stopniu trudności,
 • pracę w grupie
 • przygotowanie materiałów wzbogacających proces lekcyjny
 • inne formy aktywności
 1. minus (-) będzie można otrzymać za:
 • brak pracy domowej
 • brak zeszytu przedmiotowego
 • podręcznika lub innych środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji,
 • niewłaściwą pracę w grupie
 • brak zaangażowania na lekcji

Za trzy plusy uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą, za pięć plusów –ocenę celującą

Za trzy minusy – ocenę niedostateczną.

Rozliczanie plusów i minusów odbywa się na bieżąco.

 1. W ciągu jednego semestru uczeń może trzy razy zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, podręcznika, przyborów, materiałów itp.). Zgłoszenie nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych prac klasowych, dyktand, testów z lektury, kartkówek oraz prac domowych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem.

Sposoby informowania ucznia i rodzica ucznia o postępach w nauce:

 • Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniom i rodzicom na ich prośbę i tylko na terenie szkoły – podczas zebrań z rodzicami, konsultacji indywidualnych oraz w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem
 • Rodzice mają prawo sfotografować pisemną pracę swojego dziecka, tylko na własny użytek
 • Informacje o postępach ucznia są przekazywane rodzicom:
 1. podczas zebrań z rodzicami
 2. podczas indywidualnych konsultacji
 3. poprzez adnotację w zeszycie przedmiotowym
 4. poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym

Zasady wystawiania oceny śródrocznej oraz końcowej:
Uczniowie są informowani szczegółowo o systemie oceniania ich pracy na pierwszej lekcji języka polskiego.

Nauczyciel wystawia ocenę semestralną oraz roczną w oparciu o ocenę całorocznej
i systematycznej pracy ucznia. Bierze pod uwagę możliwości ucznia oraz jego wkład pracy w przygotowanie do lekcji. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną z ocen ucznia. Noty z poszczególnych form sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia mają różną rangę. Zgodnie z zasadami oceniania kształtującego ocena śródroczna i roczna jest wynikiem dokonanej przez nauczyciela analizy ocen sumujących i wyrażana jest stopniem. Jeśli oceny ucznia wahają się między dwoma stopniami lub uczeń z powodu usprawiedliwionych nieobecności nie miał możliwości porównywalnej z innymi uczniami zaprezentowania swojej wiedzy, nauczyciel stawia przed nim dodatkowe zadania, dzięki którym można otrzymać ocenę lepszą.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający jedno z kryteriów:

 • Uczeń, który z większości prac klasowych, sprawdzianów i testów otrzymał oceny celujące
 • Uczeń z tytułem laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź ponad wojewódzkim
 • Uczeń będący finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej

Dodatkowym kryterium jest stosunek ucznia do przedmiotu, przejawiający się w sumienności, samodzielności w poszerzaniu swej wiedzy, dociekliwości.

Uczniowie z opiniami oraz orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Wszystkie kryteria oceny ucznia są dostosowywane do możliwości uczniów posiadających opinie lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Prace pisemne uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią  (wypracowania, sprawdziany z nauki o języku i z literatury) oceniane będą przede wszystkim ze względu na ich zawartość merytoryczną (treść, zakres wiedzy), a nie ze względu na ich poprawność ortograficzną, czy poziom graficzny pisma. Każda opinia i orzeczenie są analizowane szczegółowo, ponieważ zalecenia dla poszczególnych osób różnią się.

 

 

 

 

Konkurs prozatorski dla młodzieży im. Dostojewskiego

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła  

zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat
do wzięcia udziału
w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:

W poszukiwaniu Boga w człowieku

Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga. Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.
Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do dnia 1 lutego 2019.

regulamin konkursu

 Swój tekst prześlij e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła:                          wydawnictwomacieja@gmail.com

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Zachęcamy uczniów klas 4-8 naszej szkoły do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego.” Konkurs organizowany jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Tematem opisu dzieła sztuki w XV edycji konkursu będzie obraz Jacka Malczewskiego Przeznaczenie ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Termin składania prac u nauczycieli polonistów mija 7 stycznia 2019 roku.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej

regulamin konkursu

Zgłoszenia przyjmują panie polonistki

Agnieszka Goszczycka
Katarzyna Łyłka

 

Lektury obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 4a i 4b
1. René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek                         15.10.2018
2. Charles Perrault, Kopciuszek                                                        19.11.2018
3. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa                                          07.01.2019 
4. Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród                                25.02.2019
5. Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy                                           08.04.2019

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 5
1. Prus Bolesław , Katarynka i Kamizelka (2 nowele)                          – 08.10.2018
2. Ferenc Molnár, Chłopcy z placu broni                                            12.11.2018
3. Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa                                                                                                                                        14.01.2019
4. Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów                                             18.03.2019
5. Sienkiewicz Henryk , W pustyni i w puszczy                                      06.05.2019 

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 6a
1. Lem Stanisław, Bajki robotów                                                          – 01.10.2018
2. Tolkien John Ronald Reuel , Hobbit, czyli tam i z powrotem             – 12.11.2018
3. Domańska Antonina, Historia żółtej ciżemki                                    – 10.12.2018
4. Montgomery Lucy Maud , Ania z Zielonego Wzgórza                      – 18.02.2019
5. Verne Juliusz, W 80 dni dookoła świata;                                          – 18.03.2019

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 6b
1. Antonina Domańska, Historia żółtej ciżemki                                    01.10.2018
2. Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza                       26.11.2018
3. John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem              21.01.2019
4. Stanisław Lem, Bajki robotów                                                           – 04.03.2019
5. Juliusz Verne, W 80 dni dookoła świata                                            – 13.05.2019 

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 7a i 7b
1. Aleksander Fredro, Zemsta                                                              – 25.09.2018
2. Adam Mickiewicz, Dziady II                                                                – 16.10.2018
3. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis                                                          – 20.11.2018
4. Dickens Charles, Opowieść wigilijna                                                  – 11.12.2018
5. Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy                                                            – 12.02.2019
6. Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze                                        – 05.03.2019
7. Stefan Żeromski, Siłaczka                                                                  – 12.03.2019
8. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz                                                          – 02.04.2019
9. Henryk Sienkiewicz, Latarnik                                                              – 09.04.2019

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 8
1. Kamiński Aleksander, Kamienie na szaniec                                         – 26.09.2018
2. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz                                                            – 17.10.2018
3. Antoine de Saint Exupery, Mały Książę                                                 – 21.11.2018
4. Sienkiewicz Henryk, Krzyżacy                                                               – 13.02.2019
5. Żeromski Stefan, Syzyfowe prace                                                          – 13.03.2019
6. Fiedler Arkady, Dywizjon 303                                                                – 10.04.2019

 

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klas 4-8 w roku szkolnym 2018/2019

METODY I NARZĘDZIA OCENIANIA

 • W ocenianiu ucznia stosuje się elementy oceniania kształtującego
 1. uczeń otrzymuje od nauczyciela informację ustną lub pisemną, w której zawierają się następujące treści: co robisz dobrze; co wymaga poprawy i jak możesz to poprawić; jak powinieneś się dalej uczyć
 • Formy oceniania bieżącego:
  – wypowiedź ustna
  – praca domowa
  – kartkówka (sprawdzian pisemny do 20 minut – sprawdzenie wiadomości
  i umiejętności z maksimum 3 lekcji)
  -test znajomości lektury
  – pisemna praca klasowa (sprawdzian pisemny, sprawdzian diagnostyczny, sprawdzian próbny i inne, obejmujący materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych trwający do dwóch godzin lekcyjnych)
  – dyktando
  – aktywność
  – ćwiczenia i zadania wykonywane na lekcji
  – prace projektowe i prace długoterminowe/ praca zespołowa
  – wypracowania pisane w domu i w szkole
  wypracowania oceniane będą zgodne z kryteriami opracowanymi przez   CKE, umieszczonymi w Informatorze przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty
  – recytacje wierszy (minimum 1 w semestrze)
  – referaty
  – udział w konkursach (w zależności od wyniku)
  – głośne czytanie w klasie IV
 • Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, braku pracy domowej, zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, podręcznika, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.) trzy razy w ciągu okresu
 1. zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia ucznia
  z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.
 • Osiągnięcia ucznia klas są przeliczane w następującej skali procentowej:

100% – celujący;
97%-99% – bardzo dobry +
93%-96% – bardzo dobry
90%-92% – bardzo dobry –
85%-89% – dobry +
80%-84% – dobry
75%-79% – dobry –
70%-74% – dostateczny +
65%-69% – dostateczny
60%-64% – dostateczny –
55%-59% – dopuszczający +
49%-54% – dopuszczający
45%-48% – dopuszczający –
0%-44%   – niedostateczny

 • Plusy są stawiane za:
  – aktywny udział w lekcji
  – pracę w grupie
  – prace domowe
  – prace dodatkowe
  – samodzielne prace na lekcji
  – przygotowanie materiałów wzbogacających proces lekcyjny

Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za siedem plusów ocenę celującą. Plusy rozliczane są pod koniec każdego semestru.

 • Minusy są stawiane za:
  – brak odpowiedzi na zadane pytanie wynikające z lekcji
  – brak samodzielnej pracy na lekcji
  – nieodpowiednią pracę w grupie
  – nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu przedmiotowego, podręcznika lub innych środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji)

Za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Rozliczanie minusów odbywa się pod koniec każdego semestru.

 • Udział ucznia w różnego rodzaju konkursach z języka polskiego punktowany jest
  w skali od 50% do 100%
 1. 100% – ocena celująca
 2. od 80% – ocena bardzo dobra
 3. 79% – 50% – plus
 • Za udział w konkursach wieloetapowych uczeń otrzymuje ocenę cząstkową z języka polskiego:
 1. plus za udział w etapie szkolnym
 2. bardzo dobry za reprezentowanie szkoły w kolejnym etapie
 3. bardzo dobry plus za wyróżnienie w konkursie
 4. celujący za zdobycie tytułu finalisty lub laureata

Uwagi:

 • prace klasowe, testy, sprawdziany i wypracowania klasowe zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisywane w dzienniku elektronicznym
 • kartkówki i odpowiedzi ustne są niezapowiedzianymi formami kontroli.
 • testy znajomości lektury są zapowiadane i odbywają się podczas pierwszych zajęć dotyczących omawianej lektury
 • prace klasowe, testy, sprawdziany i wypracowania klasowe są obowiązkowe
 • prace klasowe, testy, sprawdziany i wypracowania klasowe oddawane są w terminie do 2 tygodni.

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH W UCZENIU SIĘ:

 • Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniom i rodzicom na ich prośbę i tylko na terenie szkoły – podczas zebrań z rodzicami, konsultacji indywidualnych oraz w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem
 • Rodzice mają prawo sfotografować pisemną pracę swojego dziecka, tylko na własny użytek
 • Informacje o postępach ucznia są przekazywane rodzicom:
 1. podczas zebrań z rodzicami
 2. podczas indywidualnych konsultacji
 3. poprzez adnotację w zeszycie przedmiotowym
 4. poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym

WARUNKI POPRAWY OCEN

 1. W przypadku otrzymania z pracy klasowej, sprawdzianu, testu lub wypracowania klasowego oceny niedostatecznej uczeń może poprawić ją tylko raz, w ciągu dwóch tygodni od dnia zapoznania się z oceną.
 2. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu ,w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły musi zaliczyć materiał podlegający kontroli w czasie i formie ustalonej
  z nauczycielem przedmiotu.

ZASADY WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWEJ

 • Nauczyciel przy wystawianiu oceny bierze pod uwagę możliwości ucznia oraz jego wkład pracy w przygotowanie do lekcji.
 • Zgodnie z zasadami oceniania kształtującego ocena śródroczna i roczna jest wynikiem dokonanej przez nauczyciela analizy ocen sumujących i wyrażana jest stopniem.

 

 

Lektury obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018

KLASA IV 
1. René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek    16.10.2017 
2. Charles Perrault, Kopciuszek     20.11.2017 
3. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa     8.01.2018 
4. Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród     5.03.2018 
5. Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy     16.04.2018 
 
KLASA V 
1. Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród     23.10.2017 
2. Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy     27.11.2017 
3. Kornel Makuszyński, Szatan z siódmej klasy     8.01.2018 
4. Irena Jurgielewiczowa, Ten obcy     12.03.2018 
5. Alfred Szklarski, Tomek w krainie kangurów     16.04.2018 

Klasa VI 
1. Antonina Domańska, Historia żółtej ciżemki      9.10.2017 
2. Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza   13.11.2017 
3. J.R.R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem     29.01.2018 
4. Stanisław Lem, Bajki robotów      1.03.2018

5. J. Verne, W 80 dni dookoła świata     9.04.2018 

Klasa VII 
1. Aleksander Fredro, Zemsta     2.10.2017 
2. Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze     6.11.2017 
3. Charles Dickens, Opowieść wigilijna    11.12.2017 
4. Adam Mickiewicz, Dziady cz. II      1.02.2018 
5. Henryk Sienkiewicz, Qvo Vadis      12.03.2018 
6. Stefan Żeromski, Siłaczka       23.04.2018  

Wymagania edukacyjne.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO
2017/18
Szkoła podstawowa

 1. Formy sprawdzania wiadomości uczniów:
Forma Waga
wypowiedź ustna     2
praca domowa     1
kartkówka (sprawdzian pisemny do 20 min. obejmujący wiadomości
i umiejętności z maksymalnie trzech ostatnich lekcji, nie musi być zapowiedziana)
    2
pisemna praca klasowa (wypracowanie na lekcji, sprawdzian pisemny, testy
z czytania ze zrozumieniem, sprawdzian diagnostyczny,  sprawdzian próbny i inne, obejmujący materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych trwający do dwóch godzin lekcyjnych)
 

     3

Test z lektury      3
dyktando do 2
aktywność      1
 ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji do 2
 prace projektowe i prace długoterminowe do 2
 inne formy wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych:
– wypracowania pisane w domu
– recytacje wierszy
– czytanie w klasie IV
– referaty
– udział w konkursach
– dodatkowe aktywności- zeszyt lektur
– scenki
do 2

1
do 2
2
1
1
1
1
1

Sposób obliczania oceny ocenę śródrocznej i rocznej na postawie średniej ważonej, wg wzoru:

 

średnia ważona = 

suma ocen pomnożonych przez ich wagi


suma wag

Przy ocenie ważonej uwzględnia się również plusy i minusy przy ocenach – przelicznik znajduje się
w statucie szkoły.

2. Uzasadnienie oceny w formie komentarza następuje:

 • uczniowi w czasie lekcji
 • rodzicom podczas dni otwartych, zebrań i spotkań indywidualnych.

3. Prace pisemne (sprawdziany, prace klasowe) oraz wypracowania opatrzone są pisemnym komentarzem nauczyciela.

4. Pozostałe formy sprawdzania wiadomości opatrzone są ustnym komentarzem. 

5. Data pisemnej pracy klasowej oraz sprawdzianu podana jest uczniom na tydzień przed jej terminem.

6. W przypadku otrzymania z pracy klasowej, sprawdzianu i sprawdzianu gramatycznego oceny niedostatecznej uczeń może poprawić ją tylko raz, w ciągu dwóch tygodni od dnia zapoznania się z oceną.

7. Ocena niedostateczna i ocena z poprawy są wpisywane do dziennika i brane pod uwagę przy klasyfikacji.

8. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.

9. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, braku pracy domowej, zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, podręcznika, przyborów, materiałów) trzy razy w ciągu półrocza.

10. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.

11. Osiągnięcia ucznia są przeliczane w następującej skali procentowej:

100%                                      celujący (6)
90%-99%                               bardzo dobry (5)      
75%-89%                               dobry (4)
50%-74%                               dostateczny (3)
30% – 49%                             dopuszczający  (2)
0% – 29%                             niedostateczny (1)

12. Kryteria przyznawania ocen osiągnięć edukacyjnych:

stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł w pełni wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania języka w danej klasie i biegle się nimi posługuje, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, proponuje nietypowe rozwiązania; osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

 stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania języka polskiego w danej klasie; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne; potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach; 

stopień dobry otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości określonych programem nauczania języka polskiego w danej klasie i poprawnie je stosuje; rozwiązuje i wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym; wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności;

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym, które nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia z danego przedmiotu; wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, także z pomocą nauczyciela;

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym, które przekreślają możliwości dalszego kształcenia z języka polskiego; nie wykonuje zadań o niewielkim stopniu trudności, także z pomocą nauczyciela.