Przedmiotowe zasady oceniania

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
PLASTYKA

Podczas wystawiania oceny nauczyciel bierze pod uwagę- oprócz rozwoju umiejętności plastycznych –  przede wszystkim  zaangażowanie ucznia (wysiłek włożony w przygotowanie i pracę na lekcji).

 Uczeń jest przygotowany do zajęć, gdy posiada: zeszyt i WSZYSTKIE  przybory plastyczne potrzebne na daną lekcję.
W każdym semestrze może zgłosić dwa nieprzygotowania, następne będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w ciągu dwóch tygodni w terminie i formie ustalonej z nauczycielem. Jeżeli tego nie zrobi otrzymuje ocenę niedostateczną.

Cząstkową ocenę celującą uczeń otrzymuje za:
–  uzyskanie 100% punktów na sprawdzianie/kartkówce
– osiągnięcia w konkursach (zgodnie z kryteriami zawartymi w WSO)
– realizowanie wybitnych prac w ramach lekcji.

Ocenie podlegają:
-prace plastyczne                    -aktywność
-odpowiedzi ustne                   -prowadzenie zeszytu
-prace domowe                       -przygotowanie do zajęć
-udział w konkursach              -sprawdziany, kartkówki


Kryteria oceny prac plastycznych:
-zgodność z tematem
-estetyka wykonania
-pomysłowość, kreatywność
-odpowiednie użycie środków plastycznych (linia, barwa, kompozycja, perspektywa itp.)


OCENA SEMESTRALNA I KOŃCOWOROCZNA

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który :
– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową
– ze sprawdzianów otrzymywał oceny celujące i bardzo dobre, z przewagą celujących
– osiągał wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych, w których szkoła brała udział
– przejawiał szczególne zainteresowanie przedmiotem
– odznaczał się zaangażowaniem w przygotowanie i pracę na lekcji
– otrzymywał bardzo dobre i celujące oceny cząstkowe, z przewagą celujących

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :
– opanował i wykorzystywał w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności
– sumiennie przygotowywał się do zajęć
– aktywnie uczestniczył w działaniach plastycznych
– starannie i samodzielnie wykonywał wszystkie zadania
mimo braku uzdolnień kierunkowych wykazywał się zaangażowaniem, pracowitością i pomysłowością

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który :
– opanował w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności i wykorzystywał je w praktyce
– przynosił na lekcje potrzebne materiały
– samodzielnie i starannie wykonywał typowe zadania
– przejawiał aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych
– systematycznie pracował na lekcjach

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
– przyswoił podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem
– czasem był nieprzygotowany do lekcji
– oddawał większość obowiązkowych prac
– samodzielnie wykonywał typowe ćwiczenia
– współpracował w grupie i podejmował  próby twórczości plastycznej

Stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który:
– często był nieprzygotowany do zajęć
– próbował realizować zadania, ale robił to niestarannie lub ich nie kończył
– miał braki w opanowaniu podstawowej wiedzy i umiejętności określonych programem
– słabo angażował się w pracę na lekcji

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
– nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotu
– nie wykonywał prac na lekcji i często był nieprzygotowany do zajęć
– nie wykazywał zainteresowania
Ocena ta nie wynika z możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z niezaangażowania w przygotowanie i pracę na lekcjach.

 

Prace plastyczne uczeń ma obowiązek oddać w terminie do dwóch tygodni od daty realizacji ich na lekcji. Uczeń nieobecny na zajęciach nie musi wykonywać pracy plastycznej realizowanej na danej lekcji. Ma obowiązek uzupełnić wiedzę teoretyczną.  

Na koniec okresu klasyfikacyjnego nie przyjmuję zaległych prac plastycznych.

Na lekcjach plastyki stosuję elementy oceniania kształtującego.

 

                                                                                                                      Anna Pęszyńska