Zasady oceniania kl. 4-7

Zasady oceniania z informatyki, w roku szkolnym 2017/2018
kl. 4-7

Przedmiotem oceny ucznia jest:

 • znajomość zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem,
 • znajomość zasad programowania w środowisku Scratch, Processing, Logomocja
 • znajomość pojęć z zakresu programu graficznego Paint, Gimp edytorów tekstu: Microsoft Word, arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu PowerPoint, Audacity,Pivot
 • znajomość zakresu działań wybranych ikon i przycisków,
 • tworzenie tekstów i ilustracji,
 • wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem aplikacji Kalkulator oraz arkusz kalkulacyjnego Excel,
 • gromadzenie informacji na zadany temat,
 • znajomość korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjnej w swoim otoczeniu,
 • umiejętność korzystania z Internetu do celów praktycznych uwzględniając zagrożenia płynące z sieci,
 • aktywność na lekcjach i własny wkład pracy ucznia.

Ocenę na lekcji uczeń otrzymuje poprzez:

 • ćwiczenia praktyczne na lekcji ;
 • odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się terminami i pojęciami informatycznymi);
 • prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień;
 • aktywność, systematyczność oraz jakość pracy;
 • współpraca w grupie;
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku komputerowym.
 • sprawdziany i kartkówki

Oceny ustala się w stopniach według tradycyjnej skali:

 • Stopień celujący – 6
 • Stopień bardzo dobry – 5
 • Stopień dobry – 4
 • Stopień dostateczny – 3
 • Stopień dopuszczający – 2
 • Stopień niedostateczny – 1

Ocena  celująca

Uczeń:

 • bierze udział w konkursach informatycznych organizowanych na terenie szkoły i konkursach międzyszkolnych
 • zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
 • posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
 • perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności;
 • perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowymi
 • samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne;
 • wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji, złożonością oraz bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością, oryginalnością, a także wysokimi walorami estetycznymi;
 • do swoich prac pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy;
 • wyróżnia się starannością i solidnością podczas wykonywania powierzonych zadań oraz aktywnością na lekcjach;
 • przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej netykiety, a także zasad związanych z przestrzeganiem praw autorskich;
 • wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, mogące objawiać się poszerzoną wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na kółku informatycznym i we własnym zakresie;

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
 • posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;
 • posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim stopniu trudności;
 • posługuje się usługami internetowymi;
 • samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne;
 • wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu;

Ocena dobra

Uczeń:

 • zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową;
 • posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu;
 • z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności;
 • z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi;
 • wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do przedstawionego przez nauczyciela wzoru czy przykładu.

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej;
 • w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej większość materiału ma opanowaną;
 • z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym;
 • z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
 • wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania wielu opcji i efektów.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;
 • posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej;
 • z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty;
 • z dużą pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;
 • ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem najprostszych opcji i narzędzi.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

 • nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego, nie zna terminologii informatycznej, nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera, nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamykać systemu.

Adam Beczek

Nauczyciel informatyki