KRYTERIA OCENIANIA ROK SZKOLNY 2019/2020

kryteria oceniania kl. 1-3

Uczeń:

Kl. 1

 • powtarza prostą melodię, śpiewa piosenki;
 • odtwarza proste rytmy, wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc;
 • wie, że muzykę można zapisać i odczytać;
 • świadomie i aktywnie słucha muzyki;
 • śpiewa hymn szkoły;
 • kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

Kl. 2

 • potrafi akompaniować do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych i instrumentów perkusyjnych;
 • śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo;
 • improwizuje melodie do krótkich tekstów;
 • swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne.

Kl. 3

 • śpiewa piosenki jednogłosowe;
 • odczytuje proste melodie oraz zapisy rytmiczne;
 • interpretuje ruchem tematy rytmiczne, piosenki i utwory instrumentalne;
 • określa charakter i nastrój słuchanych utworów oraz ich budowę.

Aktywni uczniowie dostają po lekcji „uśmiechnięte nutki” na ostatniej stronie książki. Trzy takie nutki to ocena A, wstawiana do e-dziennika.

Uczniowie, którzy słabo pracowali na lekcji mogą otrzymać „smutną nutkę”. Trzy takie nutki, to ocena F w e-dzienniku.

Uczniowie mogą otrzymać dodatkowe oceny m.in. za pracę domową, śpiew, grę na instrumencie,  ruchową interpretację utworu.

Za brak książki uczeń dostaje „-”. Trzy „-” to ocena F.

Uczeń przygotowany do lekcji ma ze sobą podręcznik, torebkę strunową/ kopertę z naklejkami, klockami rytmicznymi/ powycinanymi elementami z książki oraz piórnik.

Kryteria oceniania kl. 4-7

♯  Zasady oceniania kl. 4 – 7  ♯

 • Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności twórczej i zaangażowania podczas lekcji.
 • Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie jak: podręcznik, zeszyt w pięciolinię, zeszyt ćwiczeń.
 • Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową.
 • W razie nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia braków wiedzy oraz zaległości w zeszycie przedmiotowym.
 • Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze. Każde następne skutkuje oceną niedostateczną.
 • Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak ono dotyczyć zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu.
 • Po uzgodnieniu z nauczycielem, uczeń może poprawić ocenę niedostateczną.
 • Uczeń jest oceniany za aktywność, śpiew, grę na instrumentach, sprawdziany, odpowiedzi ustne, pisemne oraz prace dodatkowe.
 • Systematyczny udział ucznia w dodatkowych aktywnościach muzycznych takich jak chór, zespół fletowy, śpiew podczas porannej modlitwy, nauka gry na instrumencie, oprawa muzyczna mszy świętej, wpływają na podniesienie przewidywanej oceny o jeden stopień.

♫    Kryteria oceniania:

♪ Ocena celująca:

Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania muzyczne, bierze udział w szkolnych uroczystościach, akademiach, imprezach artystycznych oraz w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych, posiada rozszerzone wiadomości z zakresu wiedzy o muzyce, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami.

♪ Ocena bardzo dobra:

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a także:
Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w zadaniach muzycznych, wykazuje dużą aktywność na lekcji, starannie realizuje powierzone mu zadania, pewnie realizuje pomysły muzyczne rozwijając własne uzdolnienia.

♪ Ocena dobra:

Uczeń opanował zakres wiedzy w stopniu dobrym oraz:
Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach muzycznych, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczno – teoretyczne, zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych.

♪ Ocena dostateczna:

Uczeń częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania danej klasy, jak również:
Nie pracuje systematycznie, niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych, rozwiązuje zadania muzyczne o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.

♪ Ocena dopuszczająca:

Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym oraz:
Samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, nie pracuje systematycznie, niechętnie podejmuje działania, biernie uczestniczy w zajęciach.

♪ Ocena niedostateczna:

Uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania muzyki w danej klasie, a jednocześnie:
Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem oraz nie przejawia żadnej aktywności na lekcjach, nie wykazuje chęci poprawy.

 

Kryteria oceniania kl. 1-3

Uczeń:Znaleziony obraz

Kl. 1

 • powtarza prostą melodię, śpiewa piosenki;
 • odtwarza proste rytmy, wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc;
 • wie, że muzykę można zapisać i odczytać;
 • świadomie i aktywnie słucha muzyki;
 • śpiewa hymn szkoły;
 • kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

Kl. 2

 • potrafi akompaniować do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych i instrumentów perkusyjnych;
 • śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo;
 • improwizuje melodie do krótkich tekstów;
 • swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne.

Kl. 3

 • śpiewa piosenki jednogłosowe;
 • odczytuje proste melodie oraz zapisy rytmiczne;
 • interpretuje ruchem tematy rytmiczne, piosenki i utwory instrumentalne;
 • określa charakter i nastrój słuchanych utworów oraz ich budowę.

Aktywni uczniowie dostają po lekcji „uśmiechnięte nutki” na ostatniej stronie książki. Trzy takie nutki to ocena B+, wstawiana do e-dziennika.

Uczniowie, którzy słabo pracowali na lekcji mogą otrzymać „smutną nutkę”. Trzy takie nutki, to ocena F w e-dzienniku.

Uczniowie mogą otrzymać dodatkowe oceny m.in. za pracę domową, śpiew, grę na instrumencie,  ruchową interpretację utworu.

Za brak książki uczeń dostaje „-”. Trzy „-” to ocena F.

Uczeń przygotowany do lekcji ma ze sobą podręcznik, torebkę strunową/ kopertę z naklejkami, klockami rytmicznymi/ powycinanymi elementami z książki oraz piórnik.

Kryteria oceniania kl. 4-6

♯  Zasady oceniania kl. 4 – 6  

 • Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności twórczej i zaangażowania podczas lekcji.
 • Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie jak: podręcznik, zeszyt w pięciolinię, zeszyt ćwiczeń (kl. VI).
 • Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową.
 • W razie nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia braków wiedzy oraz zaległości w zeszycie przedmiotowym.
 • Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze. Każde następne skutkuje oceną niedostateczną.
 • Nieprzygotowanie powinno być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak ono dotyczyć zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu.
 • Po uzgodnieniu z nauczycielem, uczeń może poprawić ocenę niedostateczną.
 • Uczeń jest oceniany za śpiew, grę na instrumentach, sprawdziany, odpowiedzi ustne, pisemne oraz prace dodatkowe.
 • Systematyczny udział ucznia w dodatkowych aktywnościach muzycznych takich jak chór, zespół fletowy, śpiew podczas porannej modlitwy, nauka gry na instrumencie, oprawa muzyczna mszy świętej, wpływają na podniesienie przewidywanej oceny o jeden stopień.

♫    Kryteria oceniania:

♪ Ocena celująca:

Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:

Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania muzyczne, bierze udział w szkolnych uroczystościach, akademiach, imprezach artystycznych oraz w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych, posiada rozszerzone wiadomości z zakresu wiedzy o muzyce, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami.

♪ Ocena bardzo dobra:

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki, a także:
Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w zadaniach muzycznych, wykazuje dużą aktywność na lekcji, starannie realizuje powierzone mu zadania, pewnie realizuje pomysły muzyczne rozwijając własne uzdolnienia.

Ocena dobra:

Uczeń opanował zakres wiedzy w stopniu dobrym oraz:
Poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w ćwiczeniach muzycznych, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania praktyczno – teoretyczne, zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, bierze czynny udział w zajęciach lekcyjnych.

♪ Ocena dostateczna:

Uczeń częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania danej klasy, jak również:
Nie pracuje systematycznie, niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych, rozwiązuje zadania muzyczne o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.

♪ Ocena dopuszczająca:

Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym oraz:
Samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, nie pracuje systematycznie, niechętnie podejmuje działania, biernie uczestniczy w zajęciach.

♪ Ocena niedostateczna:

Uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania muzyki w danej klasie, a jednocześnie:
Nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem oraz nie przejawia żadnej aktywności na lekcjach, nie wykazuje chęci poprawy.